Yıl: 2018 Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 147 - 170 Metin Dili: Türkçe

Avale İlişkin Güncel YargıtayKararlarının Değerlendirilmesi

Öz:
Teminatlar, alacaklılara güvence sağlayarak, kredi ihtiyacı içinde olanların krediye erişmelerini kolaylaş-tırmaktadır. Aval, kambiyo senetlerine özgü bir kişisel teminat türüdür. Uygulamada sıklıkla tercih edil-mese de aval ile ilgili azımsanmayacak sayıda uyuşmazlığın yargı kararlarına konu olduğu görülmektedir. Öte yandan, kefalette eşin iznini arayan TBK md. 603 hükmünün uygulama alanına avalin girip girmediği son dönemde doktrinde ve Yargıtay kararlarında en tartışmalı konulardan biri olmuştur. Bu makalede; özellikle, avalde eşin rızasına ilişkin Yargıtay kararları ile birlikte avale ilişkin yakın tarihli ve önemli bazı Yargıtay kararları değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • AKİPEK ÖCAL, Şebnem/UZUN KAZMACI, Özge/HA-MAMCIOĞLU, Esra: “Bankacılık Sektöründe Kefa-let”, Bankacılık Sektöründe Tüketici Hukuku Uygula-maları, İstanbul 2015, s. 123-159.
 • AKSU, Raziye: Aval Kurumu, Ankara 2015.
 • ALTOP, Atilla: “Gerçek Kişilerce Gerçekleştirilen Aval İşlemlerine, TBK m.603 Hükmü Uyarınca Kefaletin Şekline, Kefil Olma Ehliyetine ve Eşin Rızasına İlişkin Hükümler Uygulanacak mıdır?”, İKÜHFD, C. XV, S. 1, (Özel Sayı), Prof. Dr. Turhan Esener'e Armağan - C. 2, s. 291-303.
 • ARKAN, Sabih: Ticari İşletme Hukuku, Ankara 2017.ARSLANLI, Halil: Ticari Senetler, İstanbul 1954.
 • BAHTİYAR, Mehmet: Kıymetli Evrak Hukuku, İstanbul 2018.
 • BARLAS, Nami: “Yeni Türk Borçlar Kanunu’nda Kefalet Konusunda Getirilen Yenilikler”, Yeni Türk Borçlar Kanunu ve Yeni Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu, Derleyen: KIRCA, Çiğdem, İstanbul 2013, s. 213-232.
 • BAUMBACH, Adolf/HEFERMEHL, Wolfgang/CASPER, Matthias: Wechselgesetz, Scheckgesetz, Recht der kartengestützten Zahlungen, Münih 2008.
 • BOZER, Ali/GÖLE, Celal: Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 2017.
 • BULUT, Meltem: Teminat Sözleşmelerinde Eşlerin Hu-kuki İşlem Özgürlüğüne Getirilen Sınırlamalar, Anka-ra 2016.
 • BÜLOW, Peter: Wechselgesetz, Scheckgesetz, Münih 2013.BYDLINSKI, Franz: Die Bürgschaft im österreichischen und deutschen Handels- Gesellschafts- und Wertpa-pierrecht, Viyana 1991.
 • BYDLINSKI, Peter: “Die Stellung des Bürgen im Span-nungsfeld von Privatautonomie und Sozialschutzge-danken”, recht, 1994, s. 249-262.
 • CAN, Mehmet Çelebi: “Türk Borçlar Kanunu’nun 603. Maddesinin Kıymetli Evrak Hukukunda Uygulanabi-lirliği - Avalde Eşin Rızası Aranmalı mı?”, GÜHFD, C. XXI, S. 3, s. 35-73.
 • CAN, Mertol: Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 2015.
 • DEMİR, Şamil: “Kefalet Sözleşmesinin Uygulama Alanı”, TBBD, 2013, S. 108, s. 87-122.
 • DEMİRKAPI, Ertan: “Gerçek Kişilerin Aval Verme Ehliye-ti”, Bilgi Toplumunda Hukuk, Ünal Tekinalp’e Arma-ğan, İstanbul 2003, s. 753-766.
 • DEMİRKAPI, Ertan: Kambiyo Senetlerinin Aval Yoluyla Temini, İzmir 2005 (Aval).
 • DOMANİÇ, Hayri: Türk Ticaret Kanunu Şerhi C. IV: Kıy-metli Evrak Hukuku, İstanbul 1990.
 • FASSBIND, Patrick/HAEFELI, Kurt: “Forfaitierung von Wechseln im Export Finance aus Bankensicht”, AJP, 2011, s. 517-528.
 • GIOVANOLI, Silvio: Berner Kommentar, Das Obligatio-nenrecht, C. VI, Bern 1978.
 • GURSKY, Karl-Heinz: Wertpapierrecht, Heidelberg 2007.
 • GÜMÜŞ, Mustafa Alper: Borçlar Hukuku Özel Hükümler Kısa Ders Kitabı, İstanbul 2015.
 • GÜRAL, Jale: “Kefalet Akdiyle Aval Arasındaki Fark ve Benzerlikler”, AÜHFD, C. VIII, S. 3-4, s. 435-478.
 • HUECK, Adolf/CANARIS, Claus-Wilhelm: Recht der Wertpapiere, Münih, 1986.
 • İMREGÜN, OĞUZ: Kıymetli Evrak Hukuku, İstanbul 2003.
 • JACOBI, Ernst: Wechsel- und Scheckrecht, Berlin 1956.
 • KARAYALÇIN, Yaşar: Ticari Senetler, Ankara 1970.
 • KINACIOĞLU, Naci: Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 1999.
 • KIRCA, İsmail: “Türk Borçlar Kanunu Tasarısı - Kefalette Eşin İzni”, Prof. Dr. Tuğrul Ansay’a Armağan, Ankara 2006, s. 435-457.
 • MEIER-HAYOZ, Arthur/von der CRONE, Hans Caspar:Wertpapierrecht, Bern 2000.
 • NETZLE, Stephan: Basler Kommentar, Wertpapierrecht, ed. HONSELL, Heinrich/VOGT, Nedim Peter/WAT-TER, Rolf, Basel 2012.
 • ODMAN BOZTOSUN, N. A.: “Avalde Def iler”, Terazi Hu-kuk Dergisi, S. 11, s. 53-70.
 • OĞUZ, Sefer: “6098 Sayılı TBK m. 584/I’in Bankacılık Uygulamasında Yarattığı Sorunlar ve Özellikle Evli Gerçek Kişilerin Aval Vermesinde Eş Rızasının Bulun-masının Gerekliliği Üzerine Düşünceler”, Bankacılar Dergisi, S. 86, s. 67-77.
 • OĞUZMAN, Kemal/ÖZ, Turgut: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. I, İstanbul, 2013.
 • ÖZEN, Burak: Kefalet Sözleşmesi, İstanbul 2017.
 • ÖZTAN, Fırat: Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 1997.
 • PESTALOZZI, Christoph M.: Obligationenrecht I: Basler Kommentar, Basel, 2012.
 • POROY, Reha/TEKİNALP, Ünal: Kıymetli Evrak Hukuku, İstanbul 2018.
 • PULAŞLI, Hasan: Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 2017.
 • REİSOĞLU, Seza: Türk Kefalet Hukuku, Ankara 2013.
 • RIZZI, Marco Athos: OR Kommentar Schweizerisches Obligationenrecht(Navigator.ch), Zürih 2009.
 • SCHÜRMANN, Leo: “Aval und Bürgschaft unter dem Gesichtspunkt der Gesetzesumgehung”, SJZ 1949, s. 200-203.
 • STAFFELBACH, Daniel: OR Kommentar Schweizerisches Obligationenrecht (Navigator.ch), Zürih 2009.
 • SUSUZ, Kağan: Kambiyo Senetlerinde Zamanaşımı, İs-tanbul 2008.
 • ŞEKER, Muzaffer: “Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun Avalde Eşin Rızasının Aranmayacağına Dair Vermiş Olduğu Karar Kapsamında Kefalette ve Avalde Eşin Rızası”, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergi-si, C. V, S. s. 147-163 (Yargıtay HGK).
 • ŞEKER, Muzaffer: Kefalette ve Avalde Eşin Rızası, İstan-bul 2017.
 • TEKİL, Fahiman: Kıymetli Evrak Hukuku, İstanbul 1994.
 • TEKİNAY, Selahattin Sulhi/AKMAN, Sermet/BURCUOĞ-LU, Haluk/ALTOP, Atilla: Tekinay Borçlar Hukuku Ge-nel Hükümler, İstanbul, 1993.
 • USLU, Kazım Menderes: Kambiyo Senetlerinde Zama-naşımı, Ankara 2006.
 • UZUNALLI, Sevilay/YILDIRIM, Ali Haydar: Uygulamalı Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 2016.
 • ÜLGEN, Hüseyin/HELVACI, Mehmet/KENDİGELEN, Abuzer/KAYA, Arslan: Kıymetli Evrak Hukuku, İstan-bul 2016.
 • VISCHER, Markus: CHK - Handkommentar zum Schwei-zer Privatrecht, Zürih 2012.
 • WIEGAND, Wolfgang: “Die Bürgschaft im Bankges-chäft”, Berner Bankrechtstag, C. IV, ed. WIEGAND, Wolfgang, Bern 1997, s. 175-216.
 • YALÇINDURAN, Türker: “Kefalet Sözleşmesinde Eşin Rı-zasına ve Bu Rızanın Türk Borçlar Kanunu’nun 603. Maddesi Gereğince Gerçek Kişilerin Taraf Olduğu Kişisel Güvence Verilmesine İlişkin Diğer Sözleşme-lerde de Bulunmasına Dair Türk Borçlar Kanunu’nda Yapılan Düzenlemenin Değerlendirilmesi”, İÜHFM C. LXXIV, S. 1, s. 461-486.
 • Yargıtay İçtihat Arama Motoru: (https://emsal.yargitay.gov.tr/VeriBankasiIstemciWeb/GelismisDokumanA-raServlet, Erişim Tarihi: 19.02.2017.
 • YÜCE, Ahmet: “Türk Borçlar Kanunu’nun 603. Maddesi Çerçevesinde Aval ve Kefalet Hükümleri”, KHÜHFD, C. IV, S. 2, s. 127-153.
APA KARAMANLIOĞLU A (2018). Avale İlişkin Güncel YargıtayKararlarının Değerlendirilmesi. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 6(1), 147 - 170.
Chicago KARAMANLIOĞLU Argun Avale İlişkin Güncel YargıtayKararlarının Değerlendirilmesi. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6, no.1 (2018): 147 - 170.
MLA KARAMANLIOĞLU Argun Avale İlişkin Güncel YargıtayKararlarının Değerlendirilmesi. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.6, no.1, 2018, ss.147 - 170.
AMA KARAMANLIOĞLU A Avale İlişkin Güncel YargıtayKararlarının Değerlendirilmesi. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2018; 6(1): 147 - 170.
Vancouver KARAMANLIOĞLU A Avale İlişkin Güncel YargıtayKararlarının Değerlendirilmesi. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2018; 6(1): 147 - 170.
IEEE KARAMANLIOĞLU A "Avale İlişkin Güncel YargıtayKararlarının Değerlendirilmesi." Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 6, ss.147 - 170, 2018.
ISNAD KARAMANLIOĞLU, Argun. "Avale İlişkin Güncel YargıtayKararlarının Değerlendirilmesi". Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6/1 (2018), 147-170.