Yıl: 2018 Cilt: 8 Sayı: I Sayfa Aralığı: 125 - 146 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.26466/opus.357662 İndeks Tarihi: 26-11-2020

Turizm Eğitimi Alan Orta öğretim Düzeyindeki Öğrencilerin Mutfak Departmanına Yönelik Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Öz:
Yiyecek içecek sektörü günümüzde büyük bir istihdam kaynağı oluşturmaktadır. Özellikle turizmde gelir yönünden, istihdam yönünden ve müşteri memnuniyeti yönünden yeme –içmenin payı düşünüldüğünde bu alanda eğitimli iş gücüne ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Otel işletmelerinin kalbi olarak görülen mutfağın rolü düşünüldüğünde, bu alanda çalışacak personelin eğitimli ve bu alana yatkın olması oldukça önemlidir. Bu bağlamda, turizm alanında eğitim alan orta öğretim düzeyindeki öğrencilerin mutfak departmanına yönelik tutumlarının ölçülmesi bu çalışmanın ana amacını oluşturmuştur. Diğer yandan öğrencilerin birtakım demografik özelliklerine göre mutfak departmanına yönelik tutumlarında farklılık olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada veri toplamak için anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Muğla ilindeki orta öğretim düzeyinde turizm eğitimi veren Fethiye Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi, Muğla Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ve Köyceğiz Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise, yukarıda sayılan orta öğretim düzeyinde turizm eğitimi veren liselerin 2016-2017 eğitim-öğretim yılındaki 250 öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, orta öğretim düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin mutfak departmanına yönelik tutumlarının olumlu olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelime:

A Research on The Determination of The Attitudes of Students with Secondary Education Level in Kitchen Department in Tourism Education

Öz:
The food and beverage sector is compose a major source of employment in our day. While considering the importance of food and beverage in tourism sector, especially in terms of income, employment and customer satisfaction the need for educated workforce in this field increases day by day. When considering the role of kitchen as a heart of the hotel management, it is vital important that the staff would be educated and prone to this area. In this regard, the main purpose of this study is aimed to measure the attitudes of the students at the secondary education level in tourism sector towards the kitchen department. On the other hand, it has been tried to determine whether the students' attitudes towards the kitchen department differ or not according to some demographic characteristics. Survey method was used to collect data in the research. Fethiye Anatolian Hotel Management and Tourism Vocational High School, Muğla Anatolian Hotel Management and Tourism Vocational High School and Köyceğiz Anatolian Hotel Management and Tourism Vocational High School students consist of the universe of the research in the secondary education level in Muğla province. The sample of the study is consist of 250 students in the 2016-2017 academic year of the high schools which provide tourism education at the above mentioned secondary education level. According to the results obtained from the research, it was concluded that the attitudes of the students in tourism education to the kitchen department at the secondary education level were positive.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ab Karim, S., ve Chi, C. G. Q. (2010). Culinary tourism as a destination attraction: An empirical examination of destinations’ food image. Journal of Hospitality Marketing & Management, 19(6), 531–555.
 • Aktaş, A. ve Özdemir, B. (2005). Otel işletmelerinde mutfak yönetimi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Aktaş, A. ve Özdemir, B. (2012). Otel işletmelerinde mutfak yönetimi. Ankara: Detay Yayıncılık. Albayrak, A. (2013). Alternatif turizm, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Bağıran Özşeker, D. (2016). Gastronomi Kavramı: Tanımı ve Gelişimi. İçinde: H. Kurgun ve D. B. Özşeker (Editörler), Gastronomi ve Turizm. Ankara: Detay Yayıncılık, 3-24.
 • Bucak, T. ve Aracı, Ü. E. (2013). Türkiye’de gastronomi turizmi üzerine genel bir değerlendirme. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(30), 203-216.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabi (7. Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Ciğerim, N. (2001). Batı ve Türk mutfağının gelişimi, etkileşimi ve yiyecek-içecek hizmetlerinde Türk mutfağının yerine bir bakış. Türk mutfak kültürü üzerine araştırmalar. Ankara: Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı, 28: 49-53.
 • Çeken, H. (2016). Turizm ekonomisi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Doğdubay, M. ve Giritlioğlu, İ. (2008). Mutfak turizmi. İçinde: N. Hacıoğlu ve C. Avcıkurt (Editörler), Turistik Ürün Çeşitlendirmesi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 433-456.
 • Du Rand, G., ve Heath, E. (2006). Towards a framework for food tourism as an element of destination marketing. Current Issues in Tourism, 9(3), 206–234.
 • Gheorghe, G., Tudorache, P. ve Nistoreanu, P. (2014). Gastronomic tourism, a new trend for contemporary tourism?. Cactus Tourism Journal, 9(1), 12-21.
 • Giritlioğlu, İ. ve Olcay, A. (2014). Önlisans düzeyindeki turizm eğitimi alan öğrencilerin otel yiyecek içecek bölümüne yönelik tutumları. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(31), 95-120.
 • Hacıoğlu, N., Kaşlı, M., Şahin, S. ve Tetik, N. (2008). Türkiye’de turizm eğitimi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Harrington, R.J. (2005). Defining gastronomic identity: the impact of environment and culture on prevailing components, texture and flavors in wine and food. Journal of Culinary Science & Technolo-gy, 4(2/3), 129- 152.
 • Hashimoto, A., ve Telfer, D. J. (2006). Selling Canadian culinary tourism: Branding the global and the regional product. Tourism Geographies, 8(1), 31–55.
 • Horng, J.S. ve Tsai C.T. (2012). Exploring marketing strategies for culinary tourism in Hong Kong and Singapore. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 17(3), 277-300.
 • Kim, S. ve Ellis, A. (2015). Noodle production and consumption: From agriculture to food tourism in Japan. Tourism Geographies, 17(1), 151-167.
 • Kim, Y. H., Kim, M., Goh, B. K., ve Antun, J. M. (2011). The role of money: The impact on food tourists’ satisfaction and intention to revisit food events. Journal of Culinary Science & Technology, 9(2), 85–98.
 • Kivela, J., ve Crotts, J. C. (2006). Tourism and gastronomy: Gastrono-my’s influence on how tourists experience a destination. Journal of Hospitality & Tourism Research, 30(3), 354–377.
 • Lee, K.H. ve Scott, N. (2015). Food tourism reviewed using the paradigm funnel approach. Journal of Culinary Science & Technology, 13(2), 95-115.
 • McKercher, B., Okumus, F., ve Okumus, B. (2008). Food tourism as a variable market segment: It’s all how you cook the numbers!. Journal of Travel & Tourism Marketing, 25(2), 137–148.
 • Tekin, Ö. A ve Çidem, G. (2015). Turizm öğrencilerinin mutfak departmanina yönelik tutumları ölçeği: Bir geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(39), 975-986.
 • Tekin, Ö. A ve Çidem, G. (2017). Önlisans turizm öğrencilerinin mutfak departmanında kariyere yönelik tutumları: Süleyman Demirel Üniversitesi örneği, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 52, 33-51.
 • Türkoğlu, H. ve Akoğlan Kozak, M. (2015). Türk mutfağinin gelişiminde gurmelerin rollerine yönelik algilamalar. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 26,(2), Güz: 207 – 220.
 • TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği), (2015). “TÜRSAB Gas-tronomi Turizmi Raporu", http://www.tursab.org.tr/dosya/12302/tursab-gastronomi-turizmiraporu_12302_3531549.pdf (erişim tarihi: 20.11.2015).
 • URL 1: http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/annual_report_2016_ web_0.pdf (Erişim Tarihi: 11.07.2017).
 • URL 2: http://www.sgk.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 07.09.2017).
 • Ünlüönen, K. ve Şahin, S. Z. (2011). Turizmde istihdam. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(37), 1-25.
APA KUTUKIZ D, AKYÜREK S, ÖZDEMİR Ö (2018). Turizm Eğitimi Alan Orta öğretim Düzeyindeki Öğrencilerin Mutfak Departmanına Yönelik Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. , 125 - 146. 10.26466/opus.357662
Chicago KUTUKIZ DOGAN,AKYÜREK Suat,ÖZDEMİR Özcan Turizm Eğitimi Alan Orta öğretim Düzeyindeki Öğrencilerin Mutfak Departmanına Yönelik Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. (2018): 125 - 146. 10.26466/opus.357662
MLA KUTUKIZ DOGAN,AKYÜREK Suat,ÖZDEMİR Özcan Turizm Eğitimi Alan Orta öğretim Düzeyindeki Öğrencilerin Mutfak Departmanına Yönelik Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. , 2018, ss.125 - 146. 10.26466/opus.357662
AMA KUTUKIZ D,AKYÜREK S,ÖZDEMİR Ö Turizm Eğitimi Alan Orta öğretim Düzeyindeki Öğrencilerin Mutfak Departmanına Yönelik Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. . 2018; 125 - 146. 10.26466/opus.357662
Vancouver KUTUKIZ D,AKYÜREK S,ÖZDEMİR Ö Turizm Eğitimi Alan Orta öğretim Düzeyindeki Öğrencilerin Mutfak Departmanına Yönelik Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. . 2018; 125 - 146. 10.26466/opus.357662
IEEE KUTUKIZ D,AKYÜREK S,ÖZDEMİR Ö "Turizm Eğitimi Alan Orta öğretim Düzeyindeki Öğrencilerin Mutfak Departmanına Yönelik Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma." , ss.125 - 146, 2018. 10.26466/opus.357662
ISNAD KUTUKIZ, DOGAN vd. "Turizm Eğitimi Alan Orta öğretim Düzeyindeki Öğrencilerin Mutfak Departmanına Yönelik Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma". (2018), 125-146. https://doi.org/10.26466/opus.357662
APA KUTUKIZ D, AKYÜREK S, ÖZDEMİR Ö (2018). Turizm Eğitimi Alan Orta öğretim Düzeyindeki Öğrencilerin Mutfak Departmanına Yönelik Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(I), 125 - 146. 10.26466/opus.357662
Chicago KUTUKIZ DOGAN,AKYÜREK Suat,ÖZDEMİR Özcan Turizm Eğitimi Alan Orta öğretim Düzeyindeki Öğrencilerin Mutfak Departmanına Yönelik Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 8, no.I (2018): 125 - 146. 10.26466/opus.357662
MLA KUTUKIZ DOGAN,AKYÜREK Suat,ÖZDEMİR Özcan Turizm Eğitimi Alan Orta öğretim Düzeyindeki Öğrencilerin Mutfak Departmanına Yönelik Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.I, 2018, ss.125 - 146. 10.26466/opus.357662
AMA KUTUKIZ D,AKYÜREK S,ÖZDEMİR Ö Turizm Eğitimi Alan Orta öğretim Düzeyindeki Öğrencilerin Mutfak Departmanına Yönelik Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2018; 8(I): 125 - 146. 10.26466/opus.357662
Vancouver KUTUKIZ D,AKYÜREK S,ÖZDEMİR Ö Turizm Eğitimi Alan Orta öğretim Düzeyindeki Öğrencilerin Mutfak Departmanına Yönelik Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2018; 8(I): 125 - 146. 10.26466/opus.357662
IEEE KUTUKIZ D,AKYÜREK S,ÖZDEMİR Ö "Turizm Eğitimi Alan Orta öğretim Düzeyindeki Öğrencilerin Mutfak Departmanına Yönelik Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma." OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8, ss.125 - 146, 2018. 10.26466/opus.357662
ISNAD KUTUKIZ, DOGAN vd. "Turizm Eğitimi Alan Orta öğretim Düzeyindeki Öğrencilerin Mutfak Departmanına Yönelik Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 8/I (2018), 125-146. https://doi.org/10.26466/opus.357662