Yıl: 2019 Cilt: 10 Sayı: 17 Sayfa Aralığı: 1735 - 1751 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.26466/opus.519256 İndeks Tarihi: 02-12-2020

Burjuvazi ve Muhafazakâr Kimliğin Son Dönem Türkiye’sine Yansımaları

Öz:
Dünya çapında siyaset, belirli bir ideolojik kimlik ve sosyo-politik perspektifte yapılmaktadır. Bu perspektiflerin yaşam alanları ve dayanakları siyasal ideolojiler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çerçevede Türk siyasal hayatında toplum nezdinde pek çok ideolojik değişim ve dönüşüm yaşanmıştır. Seçkinci elitist zümrenin şekillendirdiği seküler milliyetçilik anlayışı ve bu anlayış çerçevesinde ulus inşası süreci Türk siyasal hayatında değişimleri de beraberinde getirmiştir. Buna bağlı olarak ilerleyen zamanlarda yapılan seçimlerle bu değişime karşı duruş sergileyen siyasal iktidarların yönetimi devralması; darbelere ve muhtıralara maruz kalmasına sebep olmuştur. Karşımıza çıkan bu süreç 1960 Askeri Darbesi, 1980 Askeri Darbesi, 28 Şubat 1997 Post Modern Darbesiyle birlikte siyaseti dizayn etme ve toplum mühendisliği görevine kaldığı yerden devam etmesine imkân sağlamıştır. Topluma rağmen yönetimde tutunmaya çalışan bu seçkinci elitist zümreyle, halk arasında yaşanan iktidar mücadelesi 2002 Türkiye’sine gelindiğinde muhafazakâr demokrat kimliğiyle ön plana çıkan AK Parti’nin, yapılan seçimler sonucunda tek başına iktidar olmasıyla yeni bir boyut kazanmıştır. Seçkinci elitist zümre ve burjuvazi eleştirisiyle iktidarını perçinleyen on altı yıllık muhafazakâr demokrat kimliğiyle ön plana çıkan AK Parti iktidarı, zaman içinde muhafazakâr burjuvazinin oluşumuna sebebiyet vermiştir. Bu değişim ve dönüşüm siyasal düşünce alanında toplumsal bir takım paradigmaları ön plana çıkarmıştır. Bu çalışmadaki amaç, ‘muhafazakâr demokratlık’ tan muhafazakâr burjuvaziye evrilen son dönem Türkiye’sinin görünümüne ayrıntılı bir bakış açısı kazandırmak ve kapsamlı bir analiz yaparak literatüre katkı sağlamaktır.
Anahtar Kelime:

Identity of Bourgeoisie and Conservatism Reflec-tions in The Last Period of Turkey

Öz:
Politics around the world is done in a specific ideological identity and socio-political perspective. The areas of life and grounds of these perspectives appear as political ideologies. Within this framework, many ideological changes and transformations took place in the Turkish political life. The concept of secular nationalism shaped by the elite group and the process of nation-building in the framework of this understanding have brought about changes in Turkish political life. In this context, the political powers that took a stand against this change with the elections held in the future, took over management; has been exposed to strokes and memorandums. This process led us to design politics and continue to work as a social engineering engineer with the 1960 military coup, 1980 military coup, and the post-modern coup of 28 February 1997. Despite Society, this elitist group in power hold public power struggle that took place between 2002, Turkey to the point when conservative democrat identity to the fore the AK Party, as a result of the elections has gained a new dimension with that power alone. The AK Party government, which has come to the fore with its sixteen-year-old conservative democratic identity that has strengthened its power with the critique of the elite group and bourgeoisie, has caused the formation of the conservative bourgeoisie over time. This change and transformation has highlighted social paradigms in the field of political thought. The purpose of this study, 'conservative democrat from' conservative bourgeois evolving end-stage to give a detailed overview of the angle of view and to contribute to the literature by Turkey of a comprehensive analysis.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akca, E. B. (2007). Kimlik, medya ve temsil-kimlik kurgusu ve temsilleri üzerine medya analizleri. (Der.), Emel Baştürk Akca, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Akdoğan, Y. (2004). AK parti ve muhafazakâr demokrasi. 1. Basım, İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Bilecen, T. (2012). Muhafazakâr burjuvazi: Yeni zenginler, yeni muktedirler. Özgür Kocaeli İnternet Gazetesi, 06.09.2012, http://ozgurkocaeli.com.tr/haber/muhafazakar-burjuvazi-yeni-zenginler-yeni-muktedirler-106454.html, Erişim, (09.01.2013).
 • Çamurcu, K. (2012). AKP’nin İslam Anlayışı Emevi- Abbasi- Osmanlı Popüler dindarlığın devamcısı. Spot Dergisi, 09.12.2012, (Söyle-şi), Uğur Yıldız, http://www.spotdergi.com/kenan-camurcu-akpnin-islam-anlayisi-emevi-abbasi-osmanli-populer-dindarliginin-devamcisi.html, Erişim, (10.01.2013).
 • Dursun, D. (2013). Burjuvazi nedir, burjuva kimdir, tarihi?. SBA, filo-zof.net, http://www.filozof.net/Turkce/sosyoloji/481-burjuvazi-nedir-burjuva-nedir-burjuva-sinifi-buyuk-burjuva.pdf, Erişim, (09.01.2013).
 • Ertuğrul, B. (2012). Türkiye’de muhafazakâr kimdir?. Bilal Ertuğrul’un Gözünden, bilalertugrul.wordpress.com, 21 Nisan 2012, http://bilalertugrul. wordpress.com/2012/04/21/turkiyede-muhafazakar-kimdir/, Bilal Ertuğrul’un Gözünden, Erişim, (09.01.2013).
 • Güldağ, H. (2012). Yeni burjuvazi ve orta sınıfı doğru okumak… Dünya, Editör’den, http://www.dunya.com/yeni-burjuvazi-ve-orta-sinifi-dogru-okumak-150587yy.htm, 25.12.2012, Erişim, (13.01.2013).
 • Gürsoy, Y. (2012). Türkiye’de sivil-asker ilişkilerinin dönüşümü İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=1097413&CategoryID=138, Burjuvazinin Küstahlığından Tiksiniyorum, 17.08.2012, Erişim, (13.01.2013).
 • http://t24.com.tr/haber/orhan-pamukun-burjuva-aciklamasina-destek-sert-ama-dogru/211164, Orhan Pamuk’un ‘Burjuva’ Açıklaması-na Destek: Sert ama Doğru, Bağımsız İnternet Gazetesi, Erişim, (13.01.2013).
 • Hakan, A. (2012). Burjuvazi üzerine tezlerim. Hürriyet, Yazarlar, http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/21304658.asp, 26.08.2012, Erişim, (13.01.2013).
 • İnaç, H. (2010). AB’ye entegrasyonu sürecinde Türkiye’nin kimlik problemleri. Bursa: MKM Yayıncılık.
 • Nisbet, R. (2007). Muhafazakârlık: Düş ve gerçek. (Çev.), M. Fatih Serenli, Kudret Bülbül, Mart, Ankara: Kadim Yayınları.
 • Özel, M. (1998). Birey, burjuva ve zengin. İstanbul: İz Yayıncılık.
 • Özipek, B. B. (2010). Muhafazakâr kimlik. Muhafazakâr Düşünce Dergisi, 3 Aylık Hakemli İlmi Dergi, http://www.muhafazakar.com/box.asp?do= shw&k=1, Erişim, (09.01.2013).
 • Safi, İ. (2007). Türkiye’de muhafazakâr siyaset ve yeni arayışlar. Ankara: Lotus Yayınevi.
 • Türküsev, S. (2005). Muhafazakâr burjuva. Sınıf atlamış dindarların yaşam tarzları, http://www.ilknokta.com/urun/85595/Muhafazakar-Burjuva.html, Erişim, (01.09.2013).
APA ÖZKAN A (2019). Burjuvazi ve Muhafazakâr Kimliğin Son Dönem Türkiye’sine Yansımaları. , 1735 - 1751. 10.26466/opus.519256
Chicago ÖZKAN AHMET Burjuvazi ve Muhafazakâr Kimliğin Son Dönem Türkiye’sine Yansımaları. (2019): 1735 - 1751. 10.26466/opus.519256
MLA ÖZKAN AHMET Burjuvazi ve Muhafazakâr Kimliğin Son Dönem Türkiye’sine Yansımaları. , 2019, ss.1735 - 1751. 10.26466/opus.519256
AMA ÖZKAN A Burjuvazi ve Muhafazakâr Kimliğin Son Dönem Türkiye’sine Yansımaları. . 2019; 1735 - 1751. 10.26466/opus.519256
Vancouver ÖZKAN A Burjuvazi ve Muhafazakâr Kimliğin Son Dönem Türkiye’sine Yansımaları. . 2019; 1735 - 1751. 10.26466/opus.519256
IEEE ÖZKAN A "Burjuvazi ve Muhafazakâr Kimliğin Son Dönem Türkiye’sine Yansımaları." , ss.1735 - 1751, 2019. 10.26466/opus.519256
ISNAD ÖZKAN, AHMET. "Burjuvazi ve Muhafazakâr Kimliğin Son Dönem Türkiye’sine Yansımaları". (2019), 1735-1751. https://doi.org/10.26466/opus.519256
APA ÖZKAN A (2019). Burjuvazi ve Muhafazakâr Kimliğin Son Dönem Türkiye’sine Yansımaları. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 10(17), 1735 - 1751. 10.26466/opus.519256
Chicago ÖZKAN AHMET Burjuvazi ve Muhafazakâr Kimliğin Son Dönem Türkiye’sine Yansımaları. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 10, no.17 (2019): 1735 - 1751. 10.26466/opus.519256
MLA ÖZKAN AHMET Burjuvazi ve Muhafazakâr Kimliğin Son Dönem Türkiye’sine Yansımaları. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.10, no.17, 2019, ss.1735 - 1751. 10.26466/opus.519256
AMA ÖZKAN A Burjuvazi ve Muhafazakâr Kimliğin Son Dönem Türkiye’sine Yansımaları. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2019; 10(17): 1735 - 1751. 10.26466/opus.519256
Vancouver ÖZKAN A Burjuvazi ve Muhafazakâr Kimliğin Son Dönem Türkiye’sine Yansımaları. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2019; 10(17): 1735 - 1751. 10.26466/opus.519256
IEEE ÖZKAN A "Burjuvazi ve Muhafazakâr Kimliğin Son Dönem Türkiye’sine Yansımaları." OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 10, ss.1735 - 1751, 2019. 10.26466/opus.519256
ISNAD ÖZKAN, AHMET. "Burjuvazi ve Muhafazakâr Kimliğin Son Dönem Türkiye’sine Yansımaları". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 10/17 (2019), 1735-1751. https://doi.org/10.26466/opus.519256