Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 18 Sayfa Aralığı: 134 - 156 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.26466/opus.517581

Ergenlerin Kişilerarası Problem Çözme Becerileri ve Empatik Eğilimlerinin Sahip Oldukları Değerler Açısından İncelenmesi

Öz:
Bu araştırmanın amacı, ergenlerin kişilerarası problem çözme becerileri, empatik eğilimleri ve sahip oldukları değerler arasındaki yordayıcı ilişkiyi ortaya koymak ve bu ilişkiden hareketle oluşturulan yapısal eşitlik modeli test etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında İstanbul il merkezinde çeşitli liselerde öğrenim görmekte olan 323 kız ve 251 erkek olmak üzere toplam 574 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın çalışma grubu tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Araştırmada öğrencilerin problem çözme becerilerini ölçmek amacıyla “Kişilerarası Problem Çözme Envanteri”, empatik eğilimlerini belirlemek için “KA-S_ Çocuk ve Ergenler için Empatik Eğilim Ölçeği”, insani değerlerini belirlemek amacıyla da “İnsani Değerler Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Ölçüm araçlarının uygulanması sonucu elde edilen verilerin analizi için “Yapısal Eşitlik Modeli” ne göre AMOS 16 Programı kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen istatistiksel bulguların anlamlılığı .001 düzeyinde sınanmıştır. Ergenlerin kişileraraesı problem çözme becerisi ile sahip oldukları değerler arasında pozitif yönlü doğrusal bir ilişki olduğunu göstermektedir. Diğer bir ifadeyle ergenlerin sahip olduğu değerler artarsa kişilerarası ilişkilerde de artış olacaktır.
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > Tarih

Analysis of Interpersonal Problem Solving Skills and Empathic Tendencies of Adolescents

Öz:
The aim of the study is to present the predictor interrelation problem solving skills of the teenagers and the emphatetic tendency amongst the values they have and to test the model by means of this relation. The study group of the research consists of 574 students 323 of whom are girls and 251 of whom are boys attending different high-schools in central İstanbul throughout 2016-2017 academic year. The study group of the research has been chosen by random sampling method. In the study, in order to measvie the students ability of problem solving “Interrations Problem Solving Invantery”, to identify their emphatetic tendency “KA-S_ Emphatetic Tendency Scale For The Kids And Adults”, to identify their humanitarian values “The Humanitarian Values Scale” and “Personal Data Form” has been used. To analyze the data as a result of the application of the measurement tools according to the “Structural Equality Model Amos 16 Programme has been used. The logic of the data abtained as a result of the statistical findings has been studied at the level of .001. According to the result of the study, the relationship between the interrelation problem solving skills and the emphatetic tendency of the teenagers has been found statistically meaningful. In terms of this, it can be said that the more the emphatetic tendency of the teenagers increases the more the interrelation problem solving skills increase .It has been found that there is a linear and positive relationship between the emphatetic tendency and values of the teenagers. In order words, if the values the teenagers have increase, there will be an increase in the interrelation,as well.
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > Tarih
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA DEMİR S, DİLMAÇ B (2019). Ergenlerin Kişilerarası Problem Çözme Becerileri ve Empatik Eğilimlerinin Sahip Oldukları Değerler Açısından İncelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11(18), 134 - 156. 10.26466/opus.517581
Chicago DEMİR Selma,DİLMAÇ Bülent Ergenlerin Kişilerarası Problem Çözme Becerileri ve Empatik Eğilimlerinin Sahip Oldukları Değerler Açısından İncelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 11, no.18 (2019): 134 - 156. 10.26466/opus.517581
MLA DEMİR Selma,DİLMAÇ Bülent Ergenlerin Kişilerarası Problem Çözme Becerileri ve Empatik Eğilimlerinin Sahip Oldukları Değerler Açısından İncelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.11, no.18, 2019, ss.134 - 156. 10.26466/opus.517581
AMA DEMİR S,DİLMAÇ B Ergenlerin Kişilerarası Problem Çözme Becerileri ve Empatik Eğilimlerinin Sahip Oldukları Değerler Açısından İncelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2019; 11(18): 134 - 156. 10.26466/opus.517581
Vancouver DEMİR S,DİLMAÇ B Ergenlerin Kişilerarası Problem Çözme Becerileri ve Empatik Eğilimlerinin Sahip Oldukları Değerler Açısından İncelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2019; 11(18): 134 - 156. 10.26466/opus.517581
IEEE DEMİR S,DİLMAÇ B "Ergenlerin Kişilerarası Problem Çözme Becerileri ve Empatik Eğilimlerinin Sahip Oldukları Değerler Açısından İncelenmesi." OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11, ss.134 - 156, 2019. 10.26466/opus.517581