Vatandaşlık Teorileri Bağlamında Dinin Kamusal Taleplerine İlişkin Karşılaştırmalı Bir İnceleme

Yıl: 2020 Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 125 - 149 Metin Dili: Türkçe DOI: 0000-0001-7724-8010

Vatandaşlık Teorileri Bağlamında Dinin Kamusal Taleplerine İlişkin Karşılaştırmalı Bir İnceleme

Öz:
Küreselleşme süreçleri, çokkültürlü toplumların ortaya çıkışına ve bununlabirlikte homojen bir topluma dayalı modern vatandaşlık anlayışının dönüşümüneilişkin taleplerin yükselişine yol açmıştır. Eş zamanlı olarak, modernite ile benimsenendin-devlet ayrılığının sekülerist yorumları nedeniyle özel alana özgü bir olgu konumunaindirgenen dinin de kamusal taleplerinin yükselişi söz konusu olmuştur. Bu makale,küreselleşme ile birlikte ortaya çıkan, vatandaşlık ve dine dair bu eş zamanlı gelişmelerinbirbiriyle ilişkisini ortaya koymayı hedeflemekte ve liberal teori, komüniteryan teori,katılımcı cumhuriyetçilik ve ılımlı post-modern çoğulculuktan oluşan dört temelvatandaşlık teorisinin seçtiğimiz temsilcilerinin, modern vatandaşlığın krizi karşısında,günümüz çokkültürlü/çok dinli toplumsal yapıyı dikkate alarak ürettikleri vatandaşlık anlayışlarından hareketle dinin kamusal taleplerine ilişkin sundukları cevaplarıkarşılaştırmalı olarak ele almaktadır. Bu doğrultuda, vatandaşlık ve dine dair sorunsallar,bireysel haklar-grup/topluluk hakları, kamusal alan-özel alan, anayasal ilkeler vedemokrasi, kimlik-aidiyet ve çok-hukukluluk başlıkları altında tartışılmakta, devletintarafsızlığı ve din özgürlüğü arasındaki dengenin sağlanmasında ortaya çıkabilecekaçmazlar irdelenmektedir. Teorilerin yaklaşımlarındaki farklılaşmaların felsefi, siyasitemelleri ile birlikte sosyolojik temelleri vurgulanmaktadır.
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > Tarih
Sosyal > Sosyal > Beşeri Bilimler
Sosyal > Sosyal > Din Bilimi

The Public Demands of Religion: A Comparative Study of Citizenship Theories

Öz:
Globalization processes have led to the emergence of the multicultural societies and accordingly the rise of the demands for the transformation of modern citizenship understanding based on a homogeneous society. Simultaneously, the public demands of religion which was reduced to a private sphere because of the secularist interpretations of the religion-state separation adopted with modernity, also increased. This article aims to reveal the relationship between these simultaneous developments in citizenship and religion and discusses the responses of the citizenship theories, which consist of liberal theory, communitarian theory, participatory republicanism and moderate post-modern pluralism to the public demands of religion considering contemporary multicultural/multi religious social structure. In this regard, the issues of citizenship and religion are discussed under the headings of individual rights / group rights, public sphere-private sphere, constitutional principles and democracy, identitybelonging and legal pluralism, and it is examined the dilemmas that may arise in ensuring the balance between the impartiality of the state and freedom of religion. The philosophical, political and sociological bases of the differences in the approaches of the theories are emphasized.
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > Tarih
Sosyal > Sosyal > Beşeri Bilimler
Sosyal > Sosyal > Din Bilimi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Bader, Veit. Secularism or Democracy? Associational Governance of Religious Diversity. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007.
 • Berten, André vd. (Ed.). Liberaller ve Cemaatçiler. çev. Başak Demir vd.. Ankara: Dost Kitabevi, 2006.
 • Casanova, Jose. “Exploring the Postsecular: Three Meanings of “the Secular” and Their Possible Transcendence”. Habermas and Religion. ed. Craig Calhoun vd.. 27-48. Cambridge: Polity Press, 2013.
 • Casanova, Jose. Public Religions in the Modern World. Chicago: Chicago University Press, 1994.
 • Habermas, Jürgen. Between Naturalism and Religion: Philosophical Essays. çev. Ciaran Cronin. Cambridge: Polity Press, 2008.
 • Habermas, Jürgen. “Demokratik Hukuk Devletinde Tanınma Mücadelesi”. çev. İlknur Aka. “Öteki” Olmak, “Öteki”yle Yaşamak: Siyaset Kuramı Yazıları. Jürgen Habermas. 111-148. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 6. Baskı, 2012.
 • Habermas, Jürgen. Doğalcılık ve Din Arasında: Felsefi Denemeler. çev. Ali Nalbant. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2. Baskı, 2012.
 • Habermas, Jürgen. Kamusallığın Yapısal Dönüşümü. çev. Tanıl Bora ve Mithat Sancar. İstanbul: İletişim Yayınları, 12. Baskı, 2014.
 • Habermas, Jürgen. “The Political”: The Rational Meaning of a Questionable Inheritance of Political Theology”. The Power of Religion in the Public Sphere. Ed. Eduardo MedietaJonathan Vanantwerpen. 15-33. New York: Columbia University Press, 2011.
 • Kaya, Ayhan-Tarhanlı, Turgut. “Giriş: Türkiye’de Azınlıklar ve Anayasal Yurttaşlık”. Türkiye’de Çoğunluk ve Azınlık Politikaları: AB Sürecinde Yurttaşlık Tartışmaları. Drl. Ayhan KayaTurgut Tarhanlı. 9-31. İstanbul: Tesev Yayınları, 2. Baskı, 2006.
 • Kymlicka, Will. Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights. Oxford: Oxford University Press, 2003.
 • Kymlicka, Will. “Citizenship”. Routledge Encyclopedia of Philosophy: Brahman - Derrida, Jacques. Ed. Edward Craig, 2/362-365. London: Routledge, 1998.
 • Kymlicka, Will-Norman, Wayne. “Citizenship in Culturally Diverse Societies: Issues, Contexts, Concepts”. Citizenship in Diverse Societies. Ed. Will Kymlicka-Wayne Norman. 1-41. Oxford: Oxfrod University Press, 2003.
 • Lister, Michael- Pia, Emily. Citizenship in Contemporary Europe. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2008.
 • Mouffe, Chantal. “Preface: Democratic Politics Today”. Dimensions of Radical Democracy: Pluralism, Citizenship, Community. Ed. Mouffe Chantal. 1-14. London: Verso, 2. Baskı, 1995.
 • Mouffe, Chantal. “Religion, Democracy, and Citizenship”. Political Theologies: Public Religions in a Post-Secular World. ed. Hent de Vries-Lawrence E. Sullivan. 318-326. New York: Fordham University Press, 2006.
 • Mouffe, Chantal. The Return of The Political. London: Verso, 1993.
 • Müller, Jan-Werner. Constitutional Patriotism. Princeton: Princeton University Press, 2007.
 • Olfield, Adrian. “Vatandaşlık Doğal Olmayan bir Pratik mi?”. çev. Can Cemgil. Vatandaşlığın Dönüşümü Üyelikten Haklara. Haz. Ayşe Kadıoğlu. 91-106. İstanbul: Metis Yayınları, 2. Basım, 2012.
 • Rawls, John. Halkların Yasası ve “Kamusal Akıl Düşüncesinin Yeniden Ele Alınması”. çev. Gül Evrin. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2. Baskı, 2006.
 • Rawls, John. Siyasal Liberalizm. çev. Mehmet Fevzi Bilgin. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2007.
 • Ryan, Alan. “John Rawls”. çev. Ahmet Demirhan. Çağdaş Temel Kuramlar. Drl. Quentinne Skinner. 133-157. İstanbul: İletişim Yayınları, 2013.
 • Shachar, Ayelet. “On Citizenship and Multicultural Vulnerability”. Citizenship: Critical Concepts in Political Science. 4 Cilt. Ed. Richard Bellamy-Madeleine Kennedy-Macfoy. 2/243-266. Oxon-New York: Routledge, 2014.
 • Soysal, Yasemin Nuhoğlu. Limits of Citizenship: Migrants and Postnational Membership in Europe. Chicago: The University of Chicago Press, 1994.
 • Soysal, Yasemin Nuhoğlu. “Changing Citizenship in Europe: Remarks on Postnational Membership and the National State”. Citizenship, Nationality and Migration in Europe. Ed. David Cesarani-Mary Fulbrook. 17-29. London: Taylor&Francis e-Library, 2003.
 • Taylor, Charles. “The Politics of Recognition”. Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition. Ed. Amy Gutmann. 25-73. Princeton: Princeton University Press, 1994.
 • Taylor, Charles. “Why We Need A Radical Redefiniton of Secularism”. The Power of Religion in the Public Sphere. Ed. Eduardo Mendieta-Jonathan VanAntwerpen. 34-59. New York: Columbia University Press, 2011.
 • Tilly, Charles. “Citizenship, Identity and Social History”. Citizenship, Identity and Social History. Ed. Charles Tilly. 1-17. New York: Cambridge University Press, 1996.
 • Turner, Bryan S.. Religion and Modern Society: Citizenship, Secularisation and the State. Cambridge: Cambridge Univesity Press, 2011.
 • Young, Iris M. “Polity and Group Difference: A Critique of the Ideal of Universal Citizenship”. Ethics. 99/2 (1989), 250-274.
APA SHAHAVATOV Ö (2020). Vatandaşlık Teorileri Bağlamında Dinin Kamusal Taleplerine İlişkin Karşılaştırmalı Bir İnceleme. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 7(1), 125 - 149. 0000-0001-7724-8010
Chicago SHAHAVATOV Özlem ÜLKER Vatandaşlık Teorileri Bağlamında Dinin Kamusal Taleplerine İlişkin Karşılaştırmalı Bir İnceleme. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 7, no.1 (2020): 125 - 149. 0000-0001-7724-8010
MLA SHAHAVATOV Özlem ÜLKER Vatandaşlık Teorileri Bağlamında Dinin Kamusal Taleplerine İlişkin Karşılaştırmalı Bir İnceleme. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.7, no.1, 2020, ss.125 - 149. 0000-0001-7724-8010
AMA SHAHAVATOV Ö Vatandaşlık Teorileri Bağlamında Dinin Kamusal Taleplerine İlişkin Karşılaştırmalı Bir İnceleme. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ. 2020; 7(1): 125 - 149. 0000-0001-7724-8010
Vancouver SHAHAVATOV Ö Vatandaşlık Teorileri Bağlamında Dinin Kamusal Taleplerine İlişkin Karşılaştırmalı Bir İnceleme. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ. 2020; 7(1): 125 - 149. 0000-0001-7724-8010
IEEE SHAHAVATOV Ö "Vatandaşlık Teorileri Bağlamında Dinin Kamusal Taleplerine İlişkin Karşılaştırmalı Bir İnceleme." BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 7, ss.125 - 149, 2020. 0000-0001-7724-8010