Yıl: 2020 Cilt: 6 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 203 - 209 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5222/jaren.2020.36854 İndeks Tarihi: 08-12-2020

Bir Yoğun Bakım Ünitesinde Basınç Yarası Prevalansı: Retrospektif Bir Çalışma

Öz:
Amaç: Bu çalışmada, bir üniversite hastanesinin nöroloji yoğun bakım ünitesinde tedavi görmüşhastalardaki basınç yarası sıklığının belirlenmesi amaçlanmıştır.Yöntem: Tanımlayıcı, retrospektif nitelikte olan bu çalışmanın örneklemini bir üniversite hastanesininnöroloji yoğun bakım ünitesinde Ocak-Aralık 2015 tarihleri arasında yatan hastalar oluşturdu.Bir yıllık süre içinde yatan toplam 92 hastanın hastalığa ilişkin özellikleri ve basınç yarası sıklığıgeriye dönük olarak değerlendirildi.Bulgular: Toplam 92 hastanın çoğunluğunu (%55,4) erkek hastalar oluştururken, hastaların yaşortalaması 64,98±16,2 ve hastanede kalış süre ortalaması 20,2±18,3 gün olarak bulundu.Hastaların büyük çoğunluğunun (%79,3) iskemik inme tanısı ile yattığı ve %65’inde ek bir hastalığın(hipertansiyon, diyabet ya da her ikisi birlikte) olduğu belirlendi. Hastaların Braden RiskDeğerlendirme Ölçeği puan ortalaması 14,8±3,7 olarak bulunurken, ölçeğe göre hastaların%50’sinin orta ve yüksek risk grubunda olduğu saptandı. Basınç yarası sıklığı incelendiğinde 14(%15,2) hastada basınç yarası olduğu, ancak dört hastanın (%4,4) basınç yarasının nöroloji yoğunbakım dışındaki servislerde ya da hastane dışında oluştuğu saptandı. Bu nedenle nöroloji yoğunbakım servisinde gelişen basınç yarası sıklığı %10,9 (n=10) olarak belirlendi. Basınç yarasının ençok sakral bölgede oluştuğu, yaraların tamamına yakınının evre 1 basınç yarası olduğu saptandı.Sonuç: Nöroloji yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalar taburcu oluncaya dek basınç yarası verisk faktörleri yönünden değerlendirilmelidir.
Anahtar Kelime:

Pressure Ulcer Prevalence in an Intensive Care Unit: A Retrospective Study

Öz:
Objective: The aim of this study was to determine pressure ulcer prevalence in patients hospitalised in a neurology intensive care unit of a university hospital. Methods: The sample of this descriptive and retrospective study consisted of patients hospitalised in a neurology intensive care unit of a university hospital between January-December 2015. Data regarding pressure ulcers were retrieved from patient files retrospectively and data from 92 patient files were obtained. Results: The majority of 92 patients were male (55.4%), mean age of patients was 64.98±16.2 and mean length of hospital stay was 20.2±18.3 days. The majority of patients (79.3%) were diagnosed with ischemic stroke and 65% of the patients had a concomitant disease (hypertension, diabetesorboth). Mean Braden pressure ulcer risk scores were14.8±3.7, and 50% of the patients were at moderate-high risk according to the scale. The prevalence of the pressure ulcers was found to be 15.2% (n=14), but it was determined that pressure ulcers were already present in four patients (4.4%) prior to their stay in neurology intensive care. Therefore prevalence of pressure ulcers which developed in neurology intensive care unit was found to be 10.9% (n=10). Pressure ulcers occured mostly in sacral area, and they were mostly stage 1 ulcers. Conclusion: Patients admitted to the neurology intensive care units should be evaluated for pressure ulcers and risk factors until discharge.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Reddy M, Gill SS, Rochon PA. Preventing pressure ulcers: a systematic review. Jama 2006;296(8):974-84. [CrossRef]
 • 2. Mollaoğlu, M, Tuncay-Özkan F ve Kars-Fertelli T. Braden risk değerlendirme ölçeği ile serebrovasküler hastalığı olan hastalarda bası yarası riskinin incelenmesi. İstanbul ÜniversitesiFlorence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 2008;63:150-6.
 • 3. Bauer K, Rock K, Nazzal M, Jones O, Qu W. Pressure ulcers in the United States’ inpatient population from 2008 to 2012: Results of a retrospective nationwide study. Ostomy Wound Manage. 2016 Nov; 62(11):30-8.
 • 4. Acaroğlu R, Aştı T ve Şendir M. Dekübitüs yara bakım ürünlerinin seçimi ve kullanımına ilişkin bir çalışma. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2002;12(48):23-34.
 • 5. Katran HB. Bir Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi’nde bası yarası görülme sıklığı ve bası yarası gelişimini etkileyen risk faktörlerinin irdelenmesi. JAREN/Hemşirelik Akademik Araştırma Dergisi 2008;1(1):8-14.
 • 6. Santos CTD, Almeida MDA, Oliveira MC, Victor MADG, Lucena ADF. Development of the nursing diagnosis risk for pressure ulcer. Revista gaucha de enfermagem, 2015;36(2):113-21. [CrossRef]
 • 7. Terzi B, Kaya N. Yoğun bakım hastasında hemşirelik bakımı. Yoğun Bakım Dergisi, 2011;1:21-5. [CrossRef]
 • 8. Fırat Kılıç H, Sucu Dağ G. Basınç yarası değerlendirilmesinde sık kullanılan ölçekler. JAREN/Hemşirelik Akademik Araştırma Dergisi 3(1):49-54.
 • 9. Özdemir H, Karadag A. Prevention of pressure ulcers: a descriptive study in 3 intensive care units in Turkey. Journal of Wound Ostomy & Continence Nursing 2008;35(3):293-300. [CrossRef]
 • 10. Vanderwee K, Defloor T, Beeckman D, Demarré L, Verhaeghe S, Van Durme T, Gobert M. Assessing the adequacy of pressure ulcer prevention in hospitals: a nationwide prevalence survey. BMJ Quality & Safety, 2011;20(3):260-7. [CrossRef]
 • 11. Bergstrom N, Braden B, Laguzza A, Holman V. The Braden scale for predicting pressure sore risk. Nursing Research 1987;36(4):205-10. [CrossRef]
 • 12. Oğuz S ve Olgun N. Braden ölçeği ile hastaların risklerinin belirlenmesi ve planlı hemşirelik bakımının bası yaralarının önlenmesindeki etkisinin saptanması. Hemşirelik Forum Dergisi 1997;2(1):131-5.
 • 13. Coyer F, Miles S, Gosley S, Fulbrook P, Sketcher-Baker K, Cook JL, Whitmore J. Pressure injury prevalence in intensive care versus non-intensive care patients: A state-wide comparison. Australian Critical Care 2017;30(5):244-50. [CrossRef]
 • 14. Ersoy EO, Öcal S, Öz A, Yılmaz P, Arsava B, Topeli A. Yoğun bakım hastalarında bası yarası gelişiminde rol oynayabilecek risk faktörlerinin değerlendirmesi. Yoğun Bakım Dergisi 2013;4(1):9-12. [CrossRef]
 • 15. Kıraner E, Terzi B, Ekinci AU, Tunalı B. Yoğun bakım ünitemizdeki basınç yarası insidansı ve risk faktörlerinin belirlenmesi. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 2016;20(2):78-83.
 • 16. Kurtuluş Z. Yoğun bakım ünitelerinde bası yarası prevalansı ve bası azaltıcı araç kullanımına ilişkin mevcut durum. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul (Danışman: Prof. Dr. Rukiye Pınar), 2010.
 • 17. Serrano ML, Méndez MG, Cebollero FC, Rodríguez JL. Risk factors for pressure ulcer development in Intensive Care Units: A systematic review. Medicina Intensiva (English Edition), 2014;41(6):339-46. [CrossRef]
 • 18. Shahin ES, Dassen T, Halfens RJ. Pressure ulcer prevalence in intensive care patients: a cross‐sectional study. Journal of evaluation in clinical practice. 2008;14(4):563-8. [CrossRef]
 • 19. Tokgöz O, Demir O. Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Bası Yara İnsidansı Ve Risk Faktörleri. Selçuk Tıp Dergisi 2010;26(1):95-8.
 • 20. Kelebek-Girgin N ve Kurhan-Erarı G. Bası yarası bakımı. Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi, 2007;5(Özel sayı):11-3.
 • 21. da Silva-Cardoso JR, Blanes L, Augusto-Calil J, Ferreira- Chacon JM, Masako-Ferreira L. Prevalence of pressure ulcers in a Brazilian hospital: results of a cross-sectional study. Ostomy Wound Manage, 2010;56(10):52.
 • 22. Hug E, Ünalan H, Karamehmetoğlu SS, Tüzün S, Gürgöze M, Tüzün F. Bir eğitim hastanesinde bası yarası prevelansı ve bası yarası gelişiminde etkili risk faktörleri. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi 2001;47(6).
 • 23. Inan DG, Öztunç G. Pressure ulcer prevalence in Turkey: a sample from a university hospital. Journal of Wound Ostomy & Continence Nursing 2012;39(4):409- 13. [CrossRef]
 • 24. Mehta C, George JV, Mehta Y, Wangmo N. Pressure ulcer and patient characteristics-A point prevalence study in a tertiary hospital of India based on the European Pressure Ulcer Advisory Panel minimum data set. Journal of Tissue Viability, 2015;24(3):123-30. [CrossRef]
 • 25. Dishoeck AM, Looman CW, Steyerberg EW, Halfens RJ, Mackenbach JP. Performance indicators; the association between the quality of preventive care and the prevalence of hospital‐acquired skin lesions in adult hospital patients. Journal of Advanced Nursing, 2019;72(11):2818-30. [CrossRef]
 • 26. Gül YG, Köprülü AŞ, Haspolat A, Uzman S, Toptaş M, Kurtuluş İ. Braden risk değerlendirme skalası yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 3. düzey hastalarda basınç ülseri oluşumu riskini değerlendirmekte güvenilir ve yeterli mi?.Journal of Academic Research in Medicine 2016;6(2):98-104. [CrossRef]
 • 27. Terekeci H, Kucukardali Y, Top C, Onem Y, Celik S, Öktenli Ç. Risk assessment study of the pressure ulcers in intensive care unit patients. European Journal of Internal Medicine 2009;20(4):394-97. [CrossRef]
 • 28. Karadağ A. Basınç ülserleri: Değerlendirme, önleme ve tedavi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2003;7(2):41-8.
 • 29. Gencer ZE ve Özkan Ö. Basınç ülserleri sürveyans raporu. Türk Yoğun Bakim Derneği Dergisi 2015;13(1):26- 30. [CrossRef]
 • 30. Casimiro C, Lorenzo AG, Usan L. Prevalence of decubitus ulcer and associated risk factors in an institutionalized Spanish elderly population. Nutrition 2002;18:408- 14. [CrossRef]
 • 31. Neiva GP, Carnevalli JR, Cataldi RL, Furtado DM, Fabri R. L, Silva PS. Hematological change parameters in patients with pressure ulcer at long-term care hospital. Einstein (São Paulo) 2014;12(3):304-9. [CrossRef]
 • 32. Stinson MD, Porter-Armstrong A, Eakin P. Seat-interface pressure: A pilot study of the relationship to gender, body mass index, and seating position. Archives of physical medicine and rehabilitation 2003;84(3):405-9. [CrossRef]
 • 33. Hyun S, Li X, Vermillion B, Newton C, Fall M, Kaewprag P, Lenz ER. Body mass index and pressure ulcers: improved predictability of pressure ulcers in intensive care patients. American Journal of Critical Care 2014;23(6):494-501. [CrossRef]
 • 34. Beğer T. Yoğun bakımda dekübit ülserleri; risk faktörleri ve önlenmesi. Yoğun Bakım Dergisi 2004;4(4):244- 53.
 • 35. Koivunen M, Hjerppe A, Luotola E, Kauko T, Asikainen P. Risks and prevalence of pressure ulcers among patients in an acute hospital in Finland. Journal of Wound Care 2018;27(Sup2):4-10. [CrossRef
APA Cavusoglu A, YENİ K, İNCEKARA H, ACUN A, Polat Dunya C, Tulek Z (2020). Bir Yoğun Bakım Ünitesinde Basınç Yarası Prevalansı: Retrospektif Bir Çalışma. , 203 - 209. 10.5222/jaren.2020.36854
Chicago Cavusoglu Aysel,YENİ KUBRA,İNCEKARA HÜLYA,ACUN AYÇA,Polat Dunya Cansu,Tulek Zeliha Bir Yoğun Bakım Ünitesinde Basınç Yarası Prevalansı: Retrospektif Bir Çalışma. (2020): 203 - 209. 10.5222/jaren.2020.36854
MLA Cavusoglu Aysel,YENİ KUBRA,İNCEKARA HÜLYA,ACUN AYÇA,Polat Dunya Cansu,Tulek Zeliha Bir Yoğun Bakım Ünitesinde Basınç Yarası Prevalansı: Retrospektif Bir Çalışma. , 2020, ss.203 - 209. 10.5222/jaren.2020.36854
AMA Cavusoglu A,YENİ K,İNCEKARA H,ACUN A,Polat Dunya C,Tulek Z Bir Yoğun Bakım Ünitesinde Basınç Yarası Prevalansı: Retrospektif Bir Çalışma. . 2020; 203 - 209. 10.5222/jaren.2020.36854
Vancouver Cavusoglu A,YENİ K,İNCEKARA H,ACUN A,Polat Dunya C,Tulek Z Bir Yoğun Bakım Ünitesinde Basınç Yarası Prevalansı: Retrospektif Bir Çalışma. . 2020; 203 - 209. 10.5222/jaren.2020.36854
IEEE Cavusoglu A,YENİ K,İNCEKARA H,ACUN A,Polat Dunya C,Tulek Z "Bir Yoğun Bakım Ünitesinde Basınç Yarası Prevalansı: Retrospektif Bir Çalışma." , ss.203 - 209, 2020. 10.5222/jaren.2020.36854
ISNAD Cavusoglu, Aysel vd. "Bir Yoğun Bakım Ünitesinde Basınç Yarası Prevalansı: Retrospektif Bir Çalışma". (2020), 203-209. https://doi.org/10.5222/jaren.2020.36854
APA Cavusoglu A, YENİ K, İNCEKARA H, ACUN A, Polat Dunya C, Tulek Z (2020). Bir Yoğun Bakım Ünitesinde Basınç Yarası Prevalansı: Retrospektif Bir Çalışma. Journal of Academic Research in Nursing, 6(2), 203 - 209. 10.5222/jaren.2020.36854
Chicago Cavusoglu Aysel,YENİ KUBRA,İNCEKARA HÜLYA,ACUN AYÇA,Polat Dunya Cansu,Tulek Zeliha Bir Yoğun Bakım Ünitesinde Basınç Yarası Prevalansı: Retrospektif Bir Çalışma. Journal of Academic Research in Nursing 6, no.2 (2020): 203 - 209. 10.5222/jaren.2020.36854
MLA Cavusoglu Aysel,YENİ KUBRA,İNCEKARA HÜLYA,ACUN AYÇA,Polat Dunya Cansu,Tulek Zeliha Bir Yoğun Bakım Ünitesinde Basınç Yarası Prevalansı: Retrospektif Bir Çalışma. Journal of Academic Research in Nursing, vol.6, no.2, 2020, ss.203 - 209. 10.5222/jaren.2020.36854
AMA Cavusoglu A,YENİ K,İNCEKARA H,ACUN A,Polat Dunya C,Tulek Z Bir Yoğun Bakım Ünitesinde Basınç Yarası Prevalansı: Retrospektif Bir Çalışma. Journal of Academic Research in Nursing. 2020; 6(2): 203 - 209. 10.5222/jaren.2020.36854
Vancouver Cavusoglu A,YENİ K,İNCEKARA H,ACUN A,Polat Dunya C,Tulek Z Bir Yoğun Bakım Ünitesinde Basınç Yarası Prevalansı: Retrospektif Bir Çalışma. Journal of Academic Research in Nursing. 2020; 6(2): 203 - 209. 10.5222/jaren.2020.36854
IEEE Cavusoglu A,YENİ K,İNCEKARA H,ACUN A,Polat Dunya C,Tulek Z "Bir Yoğun Bakım Ünitesinde Basınç Yarası Prevalansı: Retrospektif Bir Çalışma." Journal of Academic Research in Nursing, 6, ss.203 - 209, 2020. 10.5222/jaren.2020.36854
ISNAD Cavusoglu, Aysel vd. "Bir Yoğun Bakım Ünitesinde Basınç Yarası Prevalansı: Retrospektif Bir Çalışma". Journal of Academic Research in Nursing 6/2 (2020), 203-209. https://doi.org/10.5222/jaren.2020.36854