Yıl: 2020 Cilt: 5 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 3453 - 3483 Metin Dili: Türkçe

Sarhoşluk Kabahati

Öz:
Sarhoşluk; alkol, uyuşturucu gibi maddelerin kullanımı neticesinde kişinin algı ve muhakemesinde meydana gelengeçici bozulmayı ifade eder. Sarhoş olan kişi, bu durumdayken hareketlerini kontrol edemez. Kanun koyucu tekbaşına sarhoşluk fiili için idari yaptırım öngörmemekle birlikte, sarhoşluğun toplumu etkileyecek bir hale gelmesidurumunu kabahat olarak düzenlemiştir. Bu çalışmada Kabahatler Kanunu’nun 35. maddesinde yer alan sarhoşlukkabahatinin Türk ceza hukuku ve Türk kabahatler hukuku bağlamında incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla,ilk olarak sarhoşluk kavramı açıklanmış, ardından sarhoşluk kabahati unsurlarına ayrılarak incelenmiştir.
Anahtar Kelime:

The Misdemeanor of Intoxication

Öz:
Intoxication refers to the temporary deterioration in the perception and reasoning of a person as a result of using substances such as alcohol and drugs. The drunk person cannot control his/her movements in this state. Although the legislator does not foresee administrative sanctions for the act of intoxication alone, it is a misdemeanor that the drunkenness has reached a state that will affect the society. In this study, it is aimed to examine intoxication misdemeanor, which is regulated in article 35 of the Law on Misdemeanors, in the context of Turkish criminal and misdemeanor law. For this purpose, first the concept of intoxication is defined, then misdemeanor of intoxication is analyzed.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • AKBULUT Berrin, Türk Ceza Kanunu ile Kabahatler Kanunu Genel Hükümlerinin Yaptırım Hükümleri Dışında Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, Güncellenmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı, Ankara, Adalet Yayınevi, 2014.
 • ALACAKAPTAN Uğur, Sarhoşluk Halinde İşlenen Suçlarda Cezai Mesulîyet, Ankara, Ajans- Türk Matbaası, 1961.
 • ATALAY Ayşe Özge, Ceza Hukukunda Actiones Liberae in Causa Kuramı, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2019.
 • AVCI Mustafa/ BİLGİN Hüseyin, “Alkollü Araç Kullanımı Nedeniyle Sürücü Belgesine Geçici Süreli El Konulması İşlemleri Üzerine Bir İnceleme”, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, S: 13, Y: 7, Haziran 2019, s. 129- 166.
 • AYDIN Devrim, Türk Ceza Hukukunda Suça İştirak, Ankara, Yetkin Yayıncılık, 2009. BAYINDIR Sinan, Türk Ceza Hukukunda Akıl Hastalığı, İstanbul, Legal Yayıncılık, 2016.
 • BEKAR Elif, “Kabahatler Kanunu'nun Genel Hükümlerinin Değerlendirilmesi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C: LXIX, S: 1- 2, 2011, s. 1033- 1050.
 • ÇAĞLAYAN Muhtar, “Sarhoşluğun Ceza Sorumluluğuna Tesiri, Zabıta Vak’ası ve Suç Olmak Bakımlarından İncelenmesi”, Türk İdare Dergisi, S: 284, Y: 34, EylülEkim 1963, s. 8- 43.
 • DEĞİRMENCİ Olgun, “Türk Ceza Hukukunda Kusurluluğu Kaldıran Neden Olarak Amirin Emrini İfa”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, C: 1, S: 10, Y: 3, Temmuz 2012, s. 455- 484.
 • DEĞİRMENCİ Olgun/ TANRIVERDİ Battalgazi, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu Şerhi, Güncellenmiş ve Gözden Geçirilmiş 3. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2017.
 • DEMİRBAŞ Timur, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Güncellenmiş 12. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2017.
 • DEMİRTAŞ Soner, “Alman İçtima Öğretisinde Doğal Hareket Tekliği”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, S: 28, Y: 7, Ekim 2016, s. 129- 144.
 • DÖNMEZER Sulhi/ ERMAN Sahir, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, Genel Kısım, C: II, Yeniden Gözden Geçirilmiş 6. Bası, İstanbul, Sulhi Garan Matbaası, 1978.
 • ELMAS Birsen, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları, 3. Baskı, Ankara, Adalet Yayınevi, 2018.
 • EREM Faruk, Türk Ceza Kanunu Şerhi, Özel Hükümler, C: III, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 1993.
 • EREM Faruk/ DANIŞMAN Ahmet/ ARTUK Mehmet Emin, Ümanist Doktrin Açısından Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Tümüyle Gözden Geçirilmiş 14. Baskı, Ankara, Seçkin Yayınevi, 1997.
 • GÖKTÜRK Neslihan, Fikri İçtima (Suçların İçtimaı), Ankara, Adalet Yayınevi, 2013.
 • HAFIZOĞULLARI Zeki/ ÖZEN Muharrem, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Tıpkı Basım 9. Baskı, Ankara, US-A Yayıncılık, 2016.
 • İÇEL Kayıhan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Yenilenmiş 4. Bası, İstanbul, Beta Yayıncılık, 2017.
 • KANGAL Zeynel T., Kabahatler Hukuku, 2. Baskı, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2019.
 • KAŞDAŞ Selim Kaya, “Tahkikat ve Nazariyatta Sarhoşluk Suçu ve Sarhoşluk Halinde İşlenen Suçlarda Sarhoşluğun Cezai Mesuliyete Tesiri”, Adalet Dergisi, C: 43, S: 3, 1952, s. 370- 387.
 • KATOĞLU Tuğrul, Ceza Kanunlarının Zaman Yönünden Uygulanması, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2008.
 • KAVUN Abdurrahman, Sarhoşluk, İstanbul, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi (İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü), 2002.
 • KOCA Mahmut/ ÜZÜLMEZ İlhan, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Genişletilmiş ve Güncellenmiş 12. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2019.
 • KOÇ Cihan, Notlu- Açıklamalı- İçtihatlı- Örnekli Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği& Askeri Ceza Kanunu& Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu, Yüksek Disiplin Kuralları Yönetmeliği ve Öğrenci Disiplin Yönetmeliği& Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve İlgili Mevzuat, Gözden Geçirilmiş 23. Baskı, Ankara, Sözkesen Matbaası, 2016.
 • ÖZAR Süleyman, Genel Ahlaka İlişkin Kabahatler (Sarhoşluk ve Kumar), Ankara, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi (Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), 2005.
 • ÖZENSOY Talat Rasim, Ülkemizde Kabahatler Hukuku ve Uygulaması (Açıklamalı ve Sistematik), İzmir, İzden Yayıncılık, 2008.
 • ÖZGENÇ İzzet, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 11. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2015.
 • ÖZTÜRK Bahri / ERDEM Mustafa Ruhan, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku, TCK Değişikliklerine Göre Yenilenmiş 19. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2019.
 • SANCAR Türkan Yalçın/ KÖPRÜLÜ Timuçin, Ceza Hukuku Genel Hükümler Uygulamalı Çalışmaları, 5. Baskı, Ankara, Savaş Yayınevi, 2018.
 • SÜSLÜ Güven, “Disiplin Soruşturmalarında Memurun Akıl Sağlığının, Alkol Alıp Almadığının Rızası Olmaksızın Tespiti”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S: 131, 2017, s. 87-114.
 • TOROSLU Nevzat, “Ceza Hukuku- Politika- Ahlak”, Prof. Dr. Çetin Özek Armağanı, İstanbul, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, 2004, s. 875- 878.
 • ULUTÜRK Hande, Türk Ceza Hukukunda Akıl Hastalığı ve Akıl Hastalığının Kusur Yeteneğine Etkisi, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2014.
 • YILMAZ Halil, “Sarhoşluk ve Saldırgan Sarhoşluk Suçu”, Yargıtay Dergisi, C: 26, S: 1- 2, Y: 26, Ocak- Nisan 2000, s. 124- 133.
 • YURTCAN Erdener, Yargıtay Kararları Işığında Kabahatler Kanunu ve Yorumu, 2. Bası, Ankara, Türkiye Barolar Birliği Yayınları, 2016.
 • ZAFER Hamide. “İdari Yaptırım Usulü”, Av. Dr. Şükrü Alpaslan Armağanı, İstanbul, İstanbul Barosu- Türk Ceza Hukuku Derneği Ortak Yayını, 2007, s. 667- 680. Yararlanılan İnternet Siteleri https://www.kazanci.com.tr/
APA VURAL S (2020). Sarhoşluk Kabahati. , 3453 - 3483.
Chicago VURAL Sezin Sarhoşluk Kabahati. (2020): 3453 - 3483.
MLA VURAL Sezin Sarhoşluk Kabahati. , 2020, ss.3453 - 3483.
AMA VURAL S Sarhoşluk Kabahati. . 2020; 3453 - 3483.
Vancouver VURAL S Sarhoşluk Kabahati. . 2020; 3453 - 3483.
IEEE VURAL S "Sarhoşluk Kabahati." , ss.3453 - 3483, 2020.
ISNAD VURAL, Sezin. "Sarhoşluk Kabahati". (2020), 3453-3483.
APA VURAL S (2020). Sarhoşluk Kabahati. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 5(1), 3453 - 3483.
Chicago VURAL Sezin Sarhoşluk Kabahati. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 5, no.1 (2020): 3453 - 3483.
MLA VURAL Sezin Sarhoşluk Kabahati. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.5, no.1, 2020, ss.3453 - 3483.
AMA VURAL S Sarhoşluk Kabahati. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2020; 5(1): 3453 - 3483.
Vancouver VURAL S Sarhoşluk Kabahati. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2020; 5(1): 3453 - 3483.
IEEE VURAL S "Sarhoşluk Kabahati." Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 5, ss.3453 - 3483, 2020.
ISNAD VURAL, Sezin. "Sarhoşluk Kabahati". Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 5/1 (2020), 3453-3483.