Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 22 Sayfa Aralığı: 127 - 138 Metin Dili: Türkçe

SERMAYE-YOĞUN MAL İHRACATINDA REKABET GÜCÜNÜN BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE İÇİN YAPISAL KIRILMALI BİR ANALİZ

Öz:
Balassa (1965) tarafından ortaya konulan Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler (RCA), uluslararası ticaret rekabetgücü analizlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. RCA, bir ülke veya bölgenin bir sektör için ya da ekonominin geneliiçin uluslararası rekabet gücüne sahip olup olmamasını araştırmaktadır. Ancak literatüre bakıldığında RCA ile eldeedilen rekabet gücünü belirleyen faktörler pek incelenmemiştir. Bu çalışmanın amacı ise, Türkiye’nin sermaye yoğunmallardaki rekabet gücünü etkileyen faktörleri zaman serileri analizi ile araştırmaktır. 1989-2017 dönemini kapsayançalışmada yöntem olarak Zivot ve Andrews (1992) yapısal kırılmalı birim kök testi, Gregory ve Hansen (1996) yapısalkırılmalı eşbütünleşme testi ve FMOLS katsayı tahmin yöntemi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucundamakroekonomik göstergelerle sermaye yoğun malların rekabet gücü arasında uzun dönemli ilişki olduğu görülmüştür.Katsayı tahmin sonuçlarına göre GSYİH, döviz kuru ve doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının sermaye yoğunmalların uluslararası rekabet gücünü pozitif etkilediği fakat patentlerin negatif etkilediği sonucu elde edilmiştir.
Anahtar Kelime:

DETERMINANTS OF CAPITAL-INTENSIVE GOOD EXPORTS COMPETITIVENESS: AN ANALYSIS WITH STRUCTURAL BREAKS FOR TURKEY

Öz:
Revealed Competitive Adventage (RCA) introduced by Balassa (1955) are widely used to analysis internaitonal competitiveness. RCA is investigating whether a country or region has international competitivenes for a sector or for the over all economy. However, when looking for literature, the factors that determine the cometitiveness obtained by RCA have not been studied much. The aim of this study to investigate determining factors of Turkey’s capital intensive goods compettiveness with time series analysis. In study that covering 1989-2017 period, as method were used Zivot and Andrews (1992) structurel break unit root test, Gregory and Hansen (1996) stucturel break cointegration test and FMOLS coefficient estimate metods As the result of analysis, it has been observed that there is a long term relationship between macroeconomic indicators and capital intensive goods competitiveness. Accoring to the coiffience estimate result, GDP, exchange rate and foreign direct investment possitvely effect on international competitivenes of capital intensive goods, but patents negatively.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • AHMAD, N. ve KALİM, R. (2013), “Changing Revealed Comparative Advantage of Textile and Clothing Sector of Pakistan: Pre and Post Quota Analysis”, Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, Vol. 7 (3), pp. 520-544.
 • ARVIANA, Y. N. SETYADI, D. ve SURATNO, A. (2016), “The Influence Of Revealed Comparative Advantage (RCA) Index, India’s GDP, And India Palm Oil Consumption Toward Crude Palm Oil Export Volume To India” Jurnal Of Business Studies, Vol 5, No 1, DOI: http://dx.doi.org/10.32497/jobs.v2i1.649
 • BALOGH, J. M. ve JAMBOR, A. (2017) “Determınants Of Revealed Comparative Advantages: The Case Of Cheese Trade In The European Union” cta Alimentaria, Vol. 46 (3), pp. 305–311 DOI: 10.1556/066.2016.0012
 • CUC, S. ve TRIPA, S. “The Evaluation Of Balkan Countries Clothing Trade With Eu-28 Based On The Analysis Of Comparative Advantages Indices”, Tekstil ve Konfeksiyon 28(3):178-181.
 • ÇINAR, S. ve ÇALIK, M. (2013), “ İmalat Sanayi Sektörünün Rekabetçilik Analizi: Türkiye Ve G-8 Ülkeleri Panel Veri Analizi” Paper Presented at EconAnadolu 2013: Anadolu International Conference in Economics III, June 19-21, Eskişehir, Turkey.
 • DOĞAN, E. ve ÖZTÜRK, İ (2017) “The İnfluence Of Renewable And Non-Renewable Energy Consumption And Real Income On Co2 Emissions İn The Usa: Evidence From Structural Break Tests” Environ Sci Pollut Res 24:10846–10854, DOI 10.1007/s11356-017-8786-y
 • ERDEM, E. ve KÖSEOĞLU A. (2014), “Teknolojik Değişim ve Rekabet Gücü İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama” Bilgi Ekonomisi ve Yönetim Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, ss. 51-68.
 • ERDOĞAN, L. CEYLAN, R. ve TİRYAKİ (2018), “Türkiye’de Uzun Dönem Ekonomik Büyümenin Belirleyicilerinin ARDL, FMOLS, DOLS ve CCR Yöntemleriyle Tahmini” Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 36, Sayı 4.
 • ERKAN, B. ve BOZDUMAN, T. (2018), “Indian Economy In Sectoral Specialization And Competitiveness Perspective”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 75, s. 84-99.
 • ERKAN, B. (2012) “BRICS Ülkeleri ve Türkiye’nin İhracat Uzmanlaşma ve Rekabet Düzeylerinin Karşılaştırmalı Analizi” Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:8, Sayı:1, ss:101-131.
 • GREGORY, A. W. ve HANSEN, B. E. (1996). “Residual-Based Tests for Cointegration in Models with Regime Shifts”. Journal of Econometrics, 70, 99-126.
 • GÜRDAL, T. ve YAVUZ, H. (2015), “Türkiye’de Dış Borçlanma-Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1990-2013 Dönemi” Maliye Dergisi, Sayı 168, Ocak-Haziran.
 • HANNAN, A. HAIDER, F. AHMAD, N. ve ISHAQ, T, (2015), “ Impact of Economic, Social and Environmental Variables on Competitiveness of Automotive Industry: Evidence from Panel Data” International Journal of Economic Behavior and Organization, Vol 3, No 1. doi: 10.11648/j.ijebo.20150301.12
 • HÜSEYNİ, İ. (2017), “Doğrudan Yabancı Yatırımların İhracatın Sofistike Değeri Üzerindeki Etkisi: Brıcs Ülkeleri Ve Türkiye” Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 35, Sayı 4, s. 79-95.
 • IŞIK, c. DOĞRU, T. ve TÜRK, E.S. (2017) “A Nexus Of Linear And Non‐Linear Relationships Between Tourism Demand, Renewable Energy Consumption, And Economic Growth: Theory And Evidence” https://doi.org/10.1002/jtr.2151
 • İNANÇLI, S. ve İNAN, V. (2017). “Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Türkiye’nin Rekabet Gücü Üzerine Etkisi: 1980-2015 Dönemi” Türk Dünyası sosyal Blimler Kongresi, 11-12 Eylül, Moldova.
 • KAHVECİ, E. (2013), “ İhracat Performansı Ölçütleri Ve İhracat Performansını Etkileyen Faktörler” Verimlilik Dergisi, Cilt 2013, No 1.
 • KAPLAN, F ve ŞENGÖR, Ş. (2017) “Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Sektörel İhracatına Döviz Kurunun Etkisi: Panel Veri Analizi” Ekonomi bilimleri Dergisi, Cilt 9, Say 1.
 • KARA, O ve ERKAN, B. (2011), “Türkiye’nin Emek Yoğun Mal İhracatındaki Karşılaştırmalı Üstünlüklerin Makro Ekonomik Büyüklüklerle İlişkisi” Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:7, Sayı:1, ss.67-93.
 • KUŞAT, N. (2018), “Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler İndeksi Çerçevesinde Ab Aday Ülkeleri Enerji Sektörü Rekabet Gücü Analizi (2006-2016)” Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1, ss. 362-376. http://dx.doi.org/10.21733/ibad.415206
 • KÜÇÜKAKSOY, İ., ÇİFTÇİ, İ. ve ÖZBEK, R.İ. (2015). İhracata Dayalı Büyüme Hipotezi: Türkiye Uygulaması. Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.226
 • MA, A.S. (2013), “Revealed Comparative Advantage Measure: ASEAN-China Trade Flows” Journal of Economics and Sustainable Development, Vol.4, No.7.
 • MOHAMAD, S, N, AIR, M. ve JUSSOF, K (2009), “Exchange Rates and Export Competitiveness in Selected ASEAN Economies” Internaional Business Research, Vol 2, No 2.
 • MONTOBBI, F. Ve Rampa, F. (2005), “The Impact of Technology and Structural Change on Export Performance in Nine Developing Countries” World Development Vol. 33, No. 4, pp. 527–547. doi:10.1016/j.worlddev.2005.01.001
 • NOVITASAR, W, D. HARTOYO, S. ve ANGGRAENI, L. (2015), “Dampak Keterbukaan Perdagangan Dan Kınerja Manufaktur Dı Indonesıa” Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, hlm. 172-186.
 • OKTAR, S. ve YILDIRIM, A. (2018) “Devletin Bir Finansman Yöntemi Olarak Borçlanma Ve Ekonomik Göstergelere Etkileri: Hindistan Üzerine Bir Çalışma” Social Sciences Research Journal, Volume 7, Issue 1, 47-54.
 • PALANGKARAYA, A. JENSEN, P. H. Ve WEBSTER, E. (2017). “The Effect Of Patents On Trade” Journal of International Economics (105), http://dx.doi.org/10.1016/j.jinteco.2016.12.002
 • PERRON, P. (1989). “The Great Crash, the Oil Price Shock and the Unit Root Hypothesis”. Econometrica, 57, 1361-1401.
 • PHILLIPS, P. C. B. ve HANSEN, B. E. (1990). “Statistical Inference in Instrumental VariablesRegression with I(1) Processes”. Review of Economic Studies, 57, 99-125.
 • PILINKINE, V. (2014), “Evaluation of International Competitiveness Using the Revealed Comparative Advantage Indices: The Case of the Baltic States” Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol 5, No 13. Doi:10.5901/mjss.2014.v5n13p353
 • RUBALCABA, L. ve GAGO, D. (2001) “Relationships Between Services and Competitiveness: The Case of Spanish Trade”, The Service Industries Journal, 21(1), ss. 35-62.
 • SADEGHI, A. ve RAMAKRISHNA, G. (2014), “An Empırıcal Analysıs Of Imports Of Iran: A GregoryHansen Method Of Coıntegration” International Journal of Business Management and Economic Research(IJBMER), Vol 5(2).
 • SARAY, O. VE HARK, R. (2015), “OECD Ülkelerinin İleri-Teknoloji Ürünlerindeki Rekabet Güçlerinin Değerlendirilmesi” Çankırı Karatekin Üniversitesi, İİBF Dergisi, Cilt 5 Sayı 1, ss.347-372.
 • SARIÇOBAN, K. ve KAYA, E. “Determination Of The Seafood Export Competitiveness: The Comparative Analysis Of Top Ten Countries Having Lion Share From Seafood Export”, Journal of Business, Economics and Finance (JBEF), ISSN: 2146 – 7943, http://www.pressacademia.org/journals/jbef
 • SHAHAB, S. ve MAHMOOD, M. T. (2013), “Comparative Advantage of Leather Industry in Pakistan with Selected Asian Economies” International Journal of Economics and Financial Issues Vol. 3, No. 1, pp.133-139.
 • SMITH, J. P. (1997), “Are Weak Patent Rights A Barrier To U.S. Exports?” Journal of International Economics 48, pp. 151–177.
 • TOMÁŠ, V. (2012), “National Competitiveness and Expenditure on Education, Research and Development” Journal of Competitiveness, Issue 2.
 • UNCOMTRADE, https://comtrade.un.org/ (12.08.2019)
 • UZAY, N, DEMİR, M. ve YILDIRIM, E. (2012) “ İhracat Performansı Açısından Teknolojik Yeniliğin Önemi: Türkiye İmalat Sanayi Örneği” Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13 (1) , 147-160.
 • WANG, J.(2016), “Revealed Comparative Advantage of Capital-Intensive Industry in China”, International Conference on Computational Modeling, Simulation and Applied Mathematics. China.
 • WANG, C., WİE, Y. ve LİU, X. (2010) “Determinants of Bilateral Trade Flows in OECD Countries: Evidence from Gravity Panel Data Models” ,The World Economy, doi: 10.1111/j.1467- 9701.2009.01245.x
 • YILDIRIM, D. ve ORMAN, E. E. (2016), “The Feldstein-Horioka Puzzle in the Presence of Structural Breaks: Evidence from China” ERC Working Papers in Economics 16/01 January.
 • YOSHITOMI, M. (1996) “On The Changing International Competitiveness of Japanese Manufacturing Since 1985”, Oxford Review of Economic Policy, 12(3), ss. 61-73.
 • YOUNGH, Y. (2013), “Technological Innovation, FDI and China’s manufacturing export competitiveness” 3rd International Conference on Information Management, Innovation Management and Industrial Engineering.
 • WANG, C. WEI, Y. ve LIU, X. (2010), “Determinants of Bilateral Trade Flows in OECD Countries: Evidence from Gravity Panel Data Models” The World Economy, doi: 10.1111/j.1467- 9701.2009.01245.x
 • WİDODO, T. (2016), “Comparative Advantage of Energy Products in the Midst of ASEAN Economic Integration” MPRA Paper No. 79964, https://mpra.ub.uni-muenchen.de/79964/
 • ZİVOT, E. ve ANDREWS, D. W. K. (1992). “Further Evidence on the Great Crash, the Oil-Price Shock, and the Unit-Root Hypothesis”. Journal of Business and Economic Statistics, 10, 251-270.
APA YANAR R, ÇELİK H (2020). SERMAYE-YOĞUN MAL İHRACATINDA REKABET GÜCÜNÜN BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE İÇİN YAPISAL KIRILMALI BİR ANALİZ. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 12(22), 127 - 138.
Chicago YANAR Rüstem,ÇELİK Hüseyin SERMAYE-YOĞUN MAL İHRACATINDA REKABET GÜCÜNÜN BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE İÇİN YAPISAL KIRILMALI BİR ANALİZ. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 12, no.22 (2020): 127 - 138.
MLA YANAR Rüstem,ÇELİK Hüseyin SERMAYE-YOĞUN MAL İHRACATINDA REKABET GÜCÜNÜN BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE İÇİN YAPISAL KIRILMALI BİR ANALİZ. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, vol.12, no.22, 2020, ss.127 - 138.
AMA YANAR R,ÇELİK H SERMAYE-YOĞUN MAL İHRACATINDA REKABET GÜCÜNÜN BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE İÇİN YAPISAL KIRILMALI BİR ANALİZ. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi. 2020; 12(22): 127 - 138.
Vancouver YANAR R,ÇELİK H SERMAYE-YOĞUN MAL İHRACATINDA REKABET GÜCÜNÜN BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE İÇİN YAPISAL KIRILMALI BİR ANALİZ. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi. 2020; 12(22): 127 - 138.
IEEE YANAR R,ÇELİK H "SERMAYE-YOĞUN MAL İHRACATINDA REKABET GÜCÜNÜN BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE İÇİN YAPISAL KIRILMALI BİR ANALİZ." Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 12, ss.127 - 138, 2020.