Yıl: 2019 Cilt: 14 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 79 - 102 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.7827/TurkishStudies.14704 İndeks Tarihi: 13-12-2020

2013 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN UYGULAMADAKİ ETKİLİLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Öz:
Bu araştırmanın genel amacı, 2013-2014 eğitim-öğretim yılındauygulamaya konulan 2013 okulöncesi eğitim programındakikazanımların uygulamadaki etkililiğine ilişkin öğretmen görüşlerinibelirlemektir. Araştırmanın çalışma grubu Batman il merkezindeki resmianaokullarında görev yapan 78 okul öncesi öğretmeninden oluşmaktadır.Araştırmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın verilerigörüşme formlarıyla toplanmıştır. Görüşmeler öğretmenlerle yüzyüzeyapılmıştır. Verilerin analizinde N-VIVO-8 programındanyararlanılmıştır. Araştırma ile etkinlikler boyutunda değişiklikler olduğuve yeni planın uygulamada daha fazla esneklikler sağladığı belirlenmiştir.Ayrıca plan hazırlama ve değerlendirme boyutlarının değiştiğigörülmüştür. Etkinlik planının çocuklara olumlu katkı sağladığıkazanımların ise çocukların yaşına uygun olduğu sonucuna varılmıştır.Etkinlik türlerinin kazanım edinmede yeterli olduğu, etkinlik türlerininçocuğa uygun olduğu ayrıca etkinliklerin birleştirilebilinmesininöğretmene kolaylık sağladığı saptanmıştır. Kazanım ve göstergelerinyeterli olmasının yanında açık, detaylı ve çocukların yaş seviyesine uygunolduğu belirlenmiştir. Programın güçlük çekilen yönlerinde isedeğerlendirmeye çok fazla yer verildiği, yaş seviyesinin düştüğü, sınıfdüzenin merkezlerin oluşumuna uygun olmadığı ve plan hazırlamasürecinin zor olduğu belirlenmiştir. Programın uygulanmasındakarşılaşılan sorunlara bakıldığında ise materyal eksikliği, öğretmenlerin bilgilendirilmemesi, plan hazırlama sürecinin çok zaman alması ve yaşgruplarının karışık olması ulaşılan diğer sonuçlardır. Öğretmenlerinprogram geliştirme sürecinde görüşlerinin alınması, uygulamadan önceiyi hizmet-içi eğitim almaları, uygun sınıf ortamlarının düzenlenmesi vedeğerlendirmenin tekrar gözden geçirilmesi karşılaşılan sorunlara çözümönerileri olarak sunulmaktadır.
Anahtar Kelime:

AN INVESTIGATION OF TEACHERS’ PERCEPTIONS OF THE EFFECTIVENESS OF LEARNING ATTAINMENTS IN 2013 PRESCHOOL CURRICULUM IN PRACTICE

Öz:
The main aim of this study is to determine pre-school teachers’ opinions on the effectiveness of learning attainments of pre-school curriculum conducted in 2013-2014 academic year in practice. Study group includes 78 pre-school teachers working at public pre-schools in Batman city center. Qualitative research design was used in the study. Data were collected by using interview forms. Semistructured interviews were conducted face to face with the teachers. The data were analyzed by using N-VIVO-8 program. Teachers reported that there have been changes in activities part and new plan provided more flexibilities in practice. It was determined that planning and evaluating parts changed as well. The teachers complained that the new pre-school curriculum included too much activities, age level of the pupils decreased, arrangement of the classes were not suitable for the pupils and process of preparing plans were difficult. Teachers also reported that they did not have sufficient materials; they were not informed effectively, preparing plans took too much time and different age groups were mixed together. Based on the finding of the study it is recommended that teachers’ opinions should be taken, they should take in-service education, suitable classroom environments should be provided and evaluation part should be revised.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA Gömleksiz M, KAY M (2019). 2013 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN UYGULAMADAKİ ETKİLİLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. , 79 - 102. 10.7827/TurkishStudies.14704
Chicago Gömleksiz Mehmet Nuri,KAY MEHMET AKİF 2013 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN UYGULAMADAKİ ETKİLİLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. (2019): 79 - 102. 10.7827/TurkishStudies.14704
MLA Gömleksiz Mehmet Nuri,KAY MEHMET AKİF 2013 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN UYGULAMADAKİ ETKİLİLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. , 2019, ss.79 - 102. 10.7827/TurkishStudies.14704
AMA Gömleksiz M,KAY M 2013 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN UYGULAMADAKİ ETKİLİLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. . 2019; 79 - 102. 10.7827/TurkishStudies.14704
Vancouver Gömleksiz M,KAY M 2013 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN UYGULAMADAKİ ETKİLİLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. . 2019; 79 - 102. 10.7827/TurkishStudies.14704
IEEE Gömleksiz M,KAY M "2013 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN UYGULAMADAKİ ETKİLİLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ." , ss.79 - 102, 2019. 10.7827/TurkishStudies.14704
ISNAD Gömleksiz, Mehmet Nuri - KAY, MEHMET AKİF. "2013 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN UYGULAMADAKİ ETKİLİLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ". (2019), 79-102. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.14704
APA Gömleksiz M, KAY M (2019). 2013 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN UYGULAMADAKİ ETKİLİLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. Turkish Studies - Educational Sciences , 14(1), 79 - 102. 10.7827/TurkishStudies.14704
Chicago Gömleksiz Mehmet Nuri,KAY MEHMET AKİF 2013 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN UYGULAMADAKİ ETKİLİLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. Turkish Studies - Educational Sciences 14, no.1 (2019): 79 - 102. 10.7827/TurkishStudies.14704
MLA Gömleksiz Mehmet Nuri,KAY MEHMET AKİF 2013 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN UYGULAMADAKİ ETKİLİLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. Turkish Studies - Educational Sciences , vol.14, no.1, 2019, ss.79 - 102. 10.7827/TurkishStudies.14704
AMA Gömleksiz M,KAY M 2013 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN UYGULAMADAKİ ETKİLİLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. Turkish Studies - Educational Sciences . 2019; 14(1): 79 - 102. 10.7827/TurkishStudies.14704
Vancouver Gömleksiz M,KAY M 2013 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN UYGULAMADAKİ ETKİLİLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. Turkish Studies - Educational Sciences . 2019; 14(1): 79 - 102. 10.7827/TurkishStudies.14704
IEEE Gömleksiz M,KAY M "2013 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN UYGULAMADAKİ ETKİLİLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ." Turkish Studies - Educational Sciences , 14, ss.79 - 102, 2019. 10.7827/TurkishStudies.14704
ISNAD Gömleksiz, Mehmet Nuri - KAY, MEHMET AKİF. "2013 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN UYGULAMADAKİ ETKİLİLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ". Turkish Studies - Educational Sciences 14/1 (2019), 79-102. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.14704