Yıl: 2019 Cilt: 13 Sayı: 19 Sayfa Aralığı: 1348 - 1375 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.26466/opus.571234 İndeks Tarihi: 16-12-2020

Kurumsal İtibardan Ülke İtibarına: Farklı Disiplinlerden Farklı Yaklaşımlarla Nitel Bir İnceleme

Öz:
Günümüzün giderek bütünleşen ve karşılıklı bağımlılıkların arttığı küresel ekonomik yapının içinde, itibar algısının yönetimi sadece şirketler ya da tüketim ürünleri bağlamında ele alınamayacak bir konudur. Devletler de uluslararası ilişkiler, halkla ilişkiler, iletişim, yönetim ve pazarlama alanlarının kesişiminde yer alan ülke itibarı konusuna eğilmek durumundadır. Ülkenin itibarı, söz konusu ülkenin uluslararası siyasette ve ekonomide daha etkin olmasının bir aracı olarak düşünülmekte, devletler de bu itibarı yükseltmek amacıyla muhatap ülkelerin kamuoylarını etkileyen kamu diplomasisi yöntemlerine başvurmaktadır. Ancak ülke itibarının ölçülmesi, algının ve o algıyı etkileyen unsurların ülkeden ülkeye değişmesi nedeniyle çeşitli zorluklar arz etmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de ülke itibarına yönelik algı incelenmesi için keşifsel bir nitel araştırma yürütülmüştür. Bu kapsamda 10 katılımcıdan oluşan bir odak grup görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri ATLAS.ti isimli nitel veri analizi programı ile tematik içerik analizi yapılarak incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre ülke itibarını etkileyen faktörler kültürel faktör, siyasal faktör, ekonomik faktör, sürdürülebilirlik faktörü, duygusal faktör ve coğrafi faktör şeklinde sıralanabilir.
Anahtar Kelime:

From The Corporate Reputation to The Country Reputation: A Qualitative Study With Different Approaches From Different Disciplines

Öz:
Within the current global economic structure interdependencies increase, the management of reputation’s perception is not an issue exclusive to companies or consumer goods. States increasingly focus on the country's reputation, which is situated at the intersection of as diverse disciplines as international relations, public relations, communication, management and marketing. A country's reputation is considered as a basis for making the country in question more efficient in international politics and economy, and governments use public diplomacy to shape the perception of the public opinion of the interlocutor countries in order to improve their reputation. However, the measurement of the country reputation presents various difficulties due to multiple factors with regard to perception. Besides, these factors diverge from one country to another. This study examines how the country reputation concept is understood in Turkey through an exploratory qualitative research. In this context, a focus group interview was held with 10 participants. The research data was analyzed by thematic content analysis with Atlas.ti qualitative data analysis program. According to the results of the study, factors affecting the country's reputation can be listed as cultural factor, political factor, economic factor, sustainability factor, emotional factor and geographic factor.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Anholt, S. (2007). Competitive identity: The new brand management for nations, cities and regions. New York: Palgrave Macmillan.
 • Aronczyk, M. (2013). Branding the nation: The global business of national identity. Oxford: Oxford University Press.
 • Aslan, N., ve Arslan Cansever, B. (2010). Eğitimde yaratıcılığın kullanımına ilişkin öğretmen tutumları. TÜBAV Bilim Dergisi 2(3), 333-340.
 • Berridge, G. (2015). Diplomacy: Theory and practice. New York: Palgrave MacMillan.
 • Bilener, T. (2016). İnsancıl diplomasi: Kavramlar ve tartışmalar ışığında Kanada örneği. Kamu Diplomasisinde Yeni Yaklaşımlar. (ed. Sancar, G. A.), İstanbul: Beta, 51-83.
 • Carr, E. H. (1939). The twenty years’ crisis. London: MacMillan.
 • Dinnie, K. (2008). Nation branding: Concepts, issues, practice. Oxford: Butterworth-Heinemann.
 • Fombrun, C. J. (1995). Reputation: Realizing value from the corporate image. Boston: Harvard Business Scholl Press.
 • Fombrun, C. J., ve Van Riel, C. B. (1997). The reputational landscape. Corporate reputation review, 1(2), 5-13.
 • Gümüş, M. Ve Öksüz, B. (2009). Turizm işletmelerinde kurumsal itibar yönetimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Ham, P. V. (2001). The rise of the brand state. Foreign Affairs. 80(5), 2-6.
 • Jeangène Vilmer, J.-B. (2018). Les manipulations de l’information. Paris: IRSEM. Jervis, R. (2018). Chaos in the liberal order. New York: Columbia University Press.
 • Kaygan, B. (2018). L’influence des leaders d’opinion sur l’engagement des internautes dans les communautés virtuelles, (Doctoral dissertation, Bordeaux).
 • Leonard, M, Stead C, Smewing C. (Tarih) Public diplomacy. Londra:Central Books.
 • Mahon, J. F., Heugens, P. P., ve Lamertz, K. (2004). Social networks and non‐market strategy. Journal of Public Affairs: An International Journal, 4(2), 170-189.
 • Nye, J. (1990). Bound to lead: The changing nature of American power. New York: Basic Books.
 • Nye, J. (2004). Soft power and American foreign policy. Political Science Quarterly, 199(2), 255-270.
 • Passow, T., Fehlmann, R. ve Grahlow, H. (2005). Country reputation: From measurement to management, the case of Lichtenstein. Corporate Reputation Review, 7(4), 309-326.
 • Point S. ve Fourboul V. C. (2006). Le codage à visé théorique. Recherche et Applications en Marketing, 21(4), 61-78.
 • Rindova, V., Williamson, I., Petkova, A., ve Sever, J. (2005). Being good or being known: An empirical examination of the dimensions, antecedents, and consequences of organizational reputation. Academy of Management Journal, 48, 1033-1050.
 • Rindova, V. P., Williamson, I. O., ve Petkova, A. P. (2010). Reputation as an intangible asset: Reflections on theory and methods in two empirical studies of business school reputations. Journal of Management, 36(3), 610-619.
 • Sancar, G. A. (2012). Kamu diplomasisi ve uluslararası halkla ilişkiler. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Sönmezoğlu, F. (2014) Uluslararası politika ve dış politika analizi. İstanbul: Der Yayınları.
 • Szwajca, D. (2017). The importance of reputation of a country in the process of building its competitive advantage of the global market. Scientific Journal WSPIF, 1, 99-114.
 • Şimşek, H., ve Yıldırım, A. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Tench, R. ve Yeomans, L. (2006). Exploring public relations. New York: Pearson.
 • Teslik, L. H. Nation Branding Explained, Council on Foreign Relations, 9 Kasım 2007.
 • Van H., P. (2001). The rise of the brand state. Foreign Affairs, 80(5), 2-6.
 • Van Riel, C. ve Fomburn, C. (1997). The reputational landscape. Corporate Reputation Review, 1(1-2), 5-13.
 • Van Riel, C. ve Fomburn, C. (2007). Essentials of corporate communication, ımplementing practices for effective reputation management. Londra: Routledge.
 • Yang, S. U., Shin, H., Lee, J. H., ve Wrigley, B. (2008). Country reputation in multidimensions: Predictors, effects, and communication channels. Journal of Public Relations Research, 20(4), 421-440.
APA Bahar B, Bilener T (2019). Kurumsal İtibardan Ülke İtibarına: Farklı Disiplinlerden Farklı Yaklaşımlarla Nitel Bir İnceleme. , 1348 - 1375. 10.26466/opus.571234
Chicago Bahar Belgin,Bilener Tolga Kurumsal İtibardan Ülke İtibarına: Farklı Disiplinlerden Farklı Yaklaşımlarla Nitel Bir İnceleme. (2019): 1348 - 1375. 10.26466/opus.571234
MLA Bahar Belgin,Bilener Tolga Kurumsal İtibardan Ülke İtibarına: Farklı Disiplinlerden Farklı Yaklaşımlarla Nitel Bir İnceleme. , 2019, ss.1348 - 1375. 10.26466/opus.571234
AMA Bahar B,Bilener T Kurumsal İtibardan Ülke İtibarına: Farklı Disiplinlerden Farklı Yaklaşımlarla Nitel Bir İnceleme. . 2019; 1348 - 1375. 10.26466/opus.571234
Vancouver Bahar B,Bilener T Kurumsal İtibardan Ülke İtibarına: Farklı Disiplinlerden Farklı Yaklaşımlarla Nitel Bir İnceleme. . 2019; 1348 - 1375. 10.26466/opus.571234
IEEE Bahar B,Bilener T "Kurumsal İtibardan Ülke İtibarına: Farklı Disiplinlerden Farklı Yaklaşımlarla Nitel Bir İnceleme." , ss.1348 - 1375, 2019. 10.26466/opus.571234
ISNAD Bahar, Belgin - Bilener, Tolga. "Kurumsal İtibardan Ülke İtibarına: Farklı Disiplinlerden Farklı Yaklaşımlarla Nitel Bir İnceleme". (2019), 1348-1375. https://doi.org/10.26466/opus.571234
APA Bahar B, Bilener T (2019). Kurumsal İtibardan Ülke İtibarına: Farklı Disiplinlerden Farklı Yaklaşımlarla Nitel Bir İnceleme. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 13(19), 1348 - 1375. 10.26466/opus.571234
Chicago Bahar Belgin,Bilener Tolga Kurumsal İtibardan Ülke İtibarına: Farklı Disiplinlerden Farklı Yaklaşımlarla Nitel Bir İnceleme. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 13, no.19 (2019): 1348 - 1375. 10.26466/opus.571234
MLA Bahar Belgin,Bilener Tolga Kurumsal İtibardan Ülke İtibarına: Farklı Disiplinlerden Farklı Yaklaşımlarla Nitel Bir İnceleme. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.19, 2019, ss.1348 - 1375. 10.26466/opus.571234
AMA Bahar B,Bilener T Kurumsal İtibardan Ülke İtibarına: Farklı Disiplinlerden Farklı Yaklaşımlarla Nitel Bir İnceleme. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2019; 13(19): 1348 - 1375. 10.26466/opus.571234
Vancouver Bahar B,Bilener T Kurumsal İtibardan Ülke İtibarına: Farklı Disiplinlerden Farklı Yaklaşımlarla Nitel Bir İnceleme. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2019; 13(19): 1348 - 1375. 10.26466/opus.571234
IEEE Bahar B,Bilener T "Kurumsal İtibardan Ülke İtibarına: Farklı Disiplinlerden Farklı Yaklaşımlarla Nitel Bir İnceleme." OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 13, ss.1348 - 1375, 2019. 10.26466/opus.571234
ISNAD Bahar, Belgin - Bilener, Tolga. "Kurumsal İtibardan Ülke İtibarına: Farklı Disiplinlerden Farklı Yaklaşımlarla Nitel Bir İnceleme". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 13/19 (2019), 1348-1375. https://doi.org/10.26466/opus.571234