Yıl: 2004 Cilt: 4 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 207 - 239 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Öz:
Bu çalışmanın amacı Hntrich, Smith, Garcia ve McKeachie'nin (1991) geliştirdikleri Motivated Strategies for,Learning Questionnaire (MSLQ) ölçeğini Türkçe'ye uyarlamaktır. Türkçe form, eş-değerlik sınamasının ardından iki farklı üniversitede, farklı bölümlerde okuyan 852 üniversite öğrencisine uygulanmıştır. Öğrencilerin % 70,4'ü (n=600) kız, % 24,4'ü (n=208) erkektir. Öğrencilerden 44'ü (.% 5,2) cinsiyete ilişkin soruyu cevaplamamıştır. Okudukları sınıflara göre dağılımlarına bakıldığında, öğrencilerin % I4,l'i (n= 120) ikinci, % 7l,2'si (n=607) üçüncüj % I0,7'si (n—91) de dördüncü sınıfta okumaktadırlar. Öğrencilerin % 28.4'ü (n=242) fen-mate-matik, % 33.6'sı sosyal (n=286) ve % 25.6'sı (n=218) diğer alanlarda bir öğretmenlik eğitimi almaktadır. Öğrencilerin % 12.4'ü (n= 106) ise devam ettikleri eğitim programına ilişkin soruyu cevapsız bırakmıştır. Öğrencilerin yaş ortalaması 21 olup en düşük değer 18, en büyük değer 30'dur. ÖGSÖ'yü oluşturan iki ana ölçek olan Güdülenme Ölçeği (GÖ) ve Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin (ÖSÖ) yapı geçerliklerini incelemek için Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör A-nalîzi yöntemleri, güvenilirliklerinin belirlenmesi için de Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı, düzeltilmiş madde-toplam korelasyonu ve t testi kullanılarak üst % 21 ile alt % 27 grupların madde ortalamaları arasındaki farklann anlamlılığı incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda toplam 81 maddeden oluşan ölçekte GÖ altı faktörlü, ÖSÖ ise dokuz faktörlü bir yapıdan oluşmaktadır. Faktörlerin Cronbach alfa katsayıları 0.86 ile 0.41 arasında, düzeltilmiş madde-toplam puan korelasyonları 0.19 ile 0.66 arasında değişmektedir. T testi sonuçlan, üst % 27 ile alt % 27 grupların madde ortalamaları arasındaki tüm farkların anlamlı olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelime: öğrenme stilleri öğrenme stratejileri geçerlik güvenirlik motivasyon

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • Anderson, J. C., & Gerbing D.W. (1984). The effect of sampling error on convergence, improper solutions, and goodness-of-fit indices for maximum likelihood confirmatory factor analysis. Psychometrika, 49, 155-173.
 • Balaban, J. S. (2004). Öðrenmede güdülenme. Y. Kuzgun & D. Deryakulu (Edt.), Eðitimde bireysel farklýlýklar içinde. Ankara: Nobel.
 • Büyüköztürk, Þ. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliþtirmede kullanýmý. Kuram ve Uygulamada Eðitim Yönetimi, 32, 470-483
 • Chen, C. S. (2002). Self-regulated learning strategies and achievement in an introduction to information systems course. Information Technology, Learning and Performance Journal, 20 (1), 11-25
 • Cole, D. A. (1987). Utility of confirmatory factor analysis in test validation research. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55, 1019-1031.
 • DiLalla, L. (t.y.). Psychology 529 Structural equation modeling. http://www.siu.edu/~psycho/sem/notes_92402.rtf web adresinden 24 Mayýs 2004 tarihinde edinilmiþtir.
 • Garcia, T., & Pintrich, P. (1996). Assessing student’s motivation and learning strategies in the classroom context: The motivated strategies for learning questionnaire. In M. Birenbaum & F. Dochy (Eds.), Alternatives in assessment of achievements, learning processes, and prior knowledge (pp. 319-339). Boston: Kluwer Academic Publishers.
 • Garson, G.D. (t.y.). Quantitative research in public administration. http://www2.chass.ncsu.edu/garson/pa765/structur.htm web adresinden 24 Mayýs 2004 tarihinde edinilmiþtir.
 • Higgins, B. A. (2000). An analysis of the effects of integrated instruction of metacognitive and study skills upon the self-efficacy and achievement of male and female students. Master’s Research Project, Miami University, Ohio, Dissertations/Theses (040). (ERIC Document Reproduction Service No. ED447152).
 • Jöreskog, K.G., & Sörbom, D. (1993). LISREL 8: Structural equation modeling with the SIMPLIS command language. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Jöroskog, K.G., & Sörbom, D. (1986). Lisrel VI: Analysis of linear structural relationships by maximum likelihood, instrumental variables, and least squares methods. Mooresville, IN: Scientific Software.
 • Keller, J. (2000). How to integrate learner motivation planning into lesson planning: the ARCS model approach. www.netg.com/research/whitepapers/kellerwp.asp web adresinden 24 Mayýs 2004 tarihinde edinilmiþtir.
 • Kivinen, K. (2003). Assessing motivation and the use of learning strategies by secondary school students in three international schools. Tampere Universty, Hameenlinna. Academic Dissertations.
 • Kline, P. (1994). An Easy guide to factor analysis. New York: Routledge
 • Mars, H.W., & Hocevar, D. (1988). A new more powerful approach to multitraitmultimethod analyses: Application of second-order confirmatory factor analysis. Journal of Applied Psychology, 73, 107-117.
 • Marsh, H.W., Balla, J. R., & McDonald, R. P. (1988). Goodness-of-fit indexes in confirmatory factor analysis: The effect of sample size. Psychological Bulletin, 103, 391-410.
 • Nevgi, A. (2001). Motivational strategies of students in virtual university. 3. http://www.cemcentre.org/eb2003/Anne%20nevgi_durham%20COLUMNS%20 WITHOUT%20SHADING%20.doc. web adresinden 24 Mayýs 2004 tarihinde edinilmiþtir.
 • Newsom, J.T. (t.y.). SEM Class. http://www.ioa.pdx.edu/newsom/semclass/ho_fit2.doc web adresinden 24 Mayýs 2004 tarihinde edinilmiþtir.
 • Pintrich, P. R., & De Groot, E.V. (1990). Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 82 33-40.
 • Pintrich, P. R., & Smith, D.A.F. (1993). Reliability and predictive validity of the motivated strategies for learning questionnaire (MSLQ). Educational and Psychological Measurement, 53, 801-814.
 • Pintrich, P. R., Smith, D. A. F., Garcia, T. & McKeachie, W. J. (1991). A Manual for the use of the motivated strategies for learning. Michigan: School of Education Building, The University of Michigan. (ERIC Document Reproduction Service No. ED338122)
 • Pokay, P., & Blumenfeld, P. C. (1990). Predicting achievement early and late in the semester: the role of motivation and use of learning strategies. Journal of Educational Psychology, 82, 41-50.
 • Rao, N., & Sachs, J. (1990). Confirmatory factor analysis of the Chinese version of the motivated strategies for learning questionnaire. Educational and Psychological Measurement, 59, 1016-1029.
 • Schumacker, R. E., & Lomax, R. G. (1996). A beginner’s guide to structural equation modelling. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Selçuk, Z. (1999). Geliþim ve öðrenme (6. baský). Ankara: Nobel.
 • Stipek, D. (1998). Motivation to learn, from theory to practice. Massachusetts: A Viacom Company.
 • Sümer, N. (2000). Yapýsal eþitlik modelleri: Temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazýlarý, 3 (6), 49-74.
 • Sungur, S. (2004). The implementation of problem based learning in high school biology courses. Unpublished doctorate thesis, Middle East Technical University, Ankara.
 • Tabachnik, B. G., & Fidell, L. S. (1989). Using multivariate statistics (2nd edition). New York: Harper Collins.
 • Vanderstoep, S. W., & Pintrich, P. R. (2003). Learning to learn: The skill and will of college Success. New Jersey: Prentice Hall.
 • Warren, A. (2000). Factors affecting the motivation of online learners. Center for learning and teaching. www.clt.soton.ac.uk/adam/motivationppd web adresinden 24 Mayýs 2004 tarihinde edinilmiþtir.
 • Weinstein, C. E., & Mayer, R. E. (1986). The teaching of learning strategies In M. Wittrock (Ed.), Handbook of research on teaching (pp. 315-327). New York: Macmillan.
 • Zimmerman, B. J., & Martinez-Pons, M. (1990). Student differences in self-regulated learning: relating grade, sex and giftedness to self-efficacy and strategy-use. Journal of Educational Psychology, 82, 51-59.
APA Büyüköztürk Ş, Akgün Ö, ÖZKAHVECİ Ö, DEMİREL F (2004). Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. , 207 - 239.
Chicago Büyüköztürk Şener,Akgün Özcan Erkan,ÖZKAHVECİ Özden,DEMİREL Funda Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. (2004): 207 - 239.
MLA Büyüköztürk Şener,Akgün Özcan Erkan,ÖZKAHVECİ Özden,DEMİREL Funda Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. , 2004, ss.207 - 239.
AMA Büyüköztürk Ş,Akgün Ö,ÖZKAHVECİ Ö,DEMİREL F Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. . 2004; 207 - 239.
Vancouver Büyüköztürk Ş,Akgün Ö,ÖZKAHVECİ Ö,DEMİREL F Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. . 2004; 207 - 239.
IEEE Büyüköztürk Ş,Akgün Ö,ÖZKAHVECİ Ö,DEMİREL F "Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması." , ss.207 - 239, 2004.
ISNAD Büyüköztürk, Şener vd. "Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". (2004), 207-239.
APA Büyüköztürk Ş, Akgün Ö, ÖZKAHVECİ Ö, DEMİREL F (2004). Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4(2), 207 - 239.
Chicago Büyüköztürk Şener,Akgün Özcan Erkan,ÖZKAHVECİ Özden,DEMİREL Funda Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 4, no.2 (2004): 207 - 239.
MLA Büyüköztürk Şener,Akgün Özcan Erkan,ÖZKAHVECİ Özden,DEMİREL Funda Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, vol.4, no.2, 2004, ss.207 - 239.
AMA Büyüköztürk Ş,Akgün Ö,ÖZKAHVECİ Ö,DEMİREL F Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2004; 4(2): 207 - 239.
Vancouver Büyüköztürk Ş,Akgün Ö,ÖZKAHVECİ Ö,DEMİREL F Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2004; 4(2): 207 - 239.
IEEE Büyüköztürk Ş,Akgün Ö,ÖZKAHVECİ Ö,DEMİREL F "Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması." Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4, ss.207 - 239, 2004.
ISNAD Büyüköztürk, Şener vd. "Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 4/2 (2004), 207-239.