Yıl: 2019 Cilt: 47 Sayı: 47 Sayfa Aralığı: 17 - 40 Metin Dili: Türkçe DOI: : 10.9779/pauefd.479173 İndeks Tarihi: 30-12-2020

Öğretmenlerin Algılarına Göre Örgütsel Adalet ve Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Öz:
Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin algılarına göre örgütsel adalet ile örgütsel sinizm arasındaki ilişkiyiincelemektir. Bir karma yöntem araştırması olarak tasarlanmış bu araştırmanın; nicel çalışma grubunu 789, nitelçalışma grubunu 20 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin örgütsel adalete ilişkin algıdüzeyleri ile örgütsel sinizm düzeyleri arasında negatif yönde ve yüksek düzeyde bir ilişki olduğu saptanmıştır.Öğretmenlerin cinsiyeti, yaşı, medeni durumu, eğitim durumu, branşı, görev yaptıkları okul türü örgütsel adaletalgılarında anlamlı farklılaşmaya neden olurken mesleki kıdem değişkeninin anlamlı bir farka neden olmadığıgörülmüştür. Nitel bulgulara göre örgütsel adalet algısının düşük olduğu durumlarda; öğretmenlerin sinik davranışlarsergiledikleri fakat bu sinik tutumlarını eğitim öğretim ortamına yansıtmadıkları saptanmıştır.
Anahtar Kelime:

An Analysis of the Relationship between Organizational Justice and Organizational Cynicism According to the Perceptions of Teachers

Öz:
The aim of this study is to examine the relationship between organizational justice and organizational cynicism according to the perceptions of teachers.789 teachers constitute the quantitative and 20 teachers constitute the qualitative sample group of this mixed method study. As a result of the research, it was determined that there was a significant and strong relationship between teachers' organizational justice perception levels and organizational cynicism levels. Again, according to the qualitative findings, when the teachers’ perception of organizational justice is low, teachers showed cynic behaviors, but they did not reflect these cynical attitudes in the educational environment.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Andersson, L. M., & Bateman, T. S. (1996). Cynicism in the work place: Some causes and effects. Journal of Organizational Behaviour, 18, 449-469.
 • Başaran, İ. E. (2004). Yönetimde insan ilişkileri: Yönetsel davranış. Nobel yayın dağıtım.
 • Brandes, P., & Das, D. (2006). Locating behavioral cynicism at work: Construct issues and performance implications. In Employee health, coping and methodologies (pp. 233-266). Emerald Group Publishing
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (7. baskı). Ankara: Pegem.
 • Colquitt, J. A., Greenberg, J., & Zapata-Phelan, C. P. (2005). What is organizational justice? A historical overview. In J. Greenberg & J. A. Colquitt (Eds.), Handbook of organizational justice (pp. 3-56). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Cropanzano, R., Ambrose, M. L., Greenberg, J., & Cropanzano, R. (2001). Procedural and distributive justice are more similar than you think: A monistic perspective and a research agenda. Advances in organizational justice, 119, 151.
 • Çetin, B., Özgan, H., ve Bozbayındır, F. (2013). İlköğretim öğretmenlerinin örgütsel adalet ile sinizm algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Akademik Bakış Dergisi, 37, 1-20.
 • Çırak, S., ve Baskan, G.A. (2015). İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel adalet algısı-Ankara-Yeni Mahalle. K.Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi. 23 (3), 1091-1106
 • Dean, J. W., Brandes, P., & Dharwadkar, R. (1998). Organizational cynicism. Academy of Management review, 23(2), 341-352.
 • Eaton, J. A. (2000). A social motivation approach to organizational cynicism. Unpublished Doctoral Dissertation, Graduate Program in Psychology, York University, Toronto.
 • Efeoğlu, İ. E., ve İplik, A. G. E. (2011). Algılanan örgütsel adaletin örgütsel sinizm üzerindeki etkilerini belirlemeye yönelik ilaç sektöründe bir uygulama. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(3), 343-360.
 • Folger, R., & Cropanzano, R. (2001). Fairness theory: Justice as accountability. Advances in organizational justice, 1, 1-55.
 • Girgin, S., & Gümüşeli, A. İ. (2018). A Study On The Correlation Between Organizational Justice And Organizational Cynicism Perceived By Vocational High School Teachers. European Journal of Education, 4(4), 446.
 • Greenberg, J. E., & Colquitt, J. A. (2014). Handbook of organizational justice. London: Psy. Press
 • Greenberg, J. (1990). Organizational justice: Yesterday, today, and tomorrow. Journal of management, 16(2), 399-432.
 • Gümüşeli, A. İ. (1996). Okul müdürlerinin öğretim liderliğini sınırlayan etkenler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 6(6), 201.
 • Gün, F., ve Baskan, G.A. (2015). Öğretim elemanlarının algılarına göre örgütsel sinizm ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H.U.Journal of Education). 32(2), 361-379.
 • Helvacı, M. A., (2010). Ö.Sinizm ve YY Yaklaşımlar. Ankara: Pegem Akademi
 • İçerli, L. (2010). Örgütsel Adalet: Kuramsal Bir Yaklaşım. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 5(1), 67- 92.
 • Jöreskog, K. G., & Sörbom, D. (1979). Advances in factor analysis and structural equation models. New York: University Press of America.
 • Kalağan, G. (2009). Araştırma görevlilerinin örgütsel destek algıları ile örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişki. Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • Kalağan, G. ve Güzeller, C. O. (2010). Ögretmenlerin örgütsel sinizm düzeylerinin incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 27, 83-97.
 • Karagöz, Y. (2016). SPSS ve AMOS Uygulamalı İstatistiksel Analizler, Güncellenmiş 2. Basım, Nobel Yayınevi, Ankara.Karasar, N. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar-İlkeler-Teknikler (16. Basım) Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Köklü, N., ve Büyüköztürk, Ş. (2000). Sosyal bilimler için istatistiğe giriş. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Kasalak, G. (2017). Ortaöğretim Kurumlarında Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Adaletin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(11), 853-879.
 • Köybaşı, F., Uğurlu, C. T., & Öncel, A. (2017). Examining the relationship between teachers' organizational justice perceptions and organizational cynicism levels. İnönü University Journal of the Faculty of Education, 18, 1-14.
 • Kutanis, R. Ö., ve Çetinel, E. (2010). Adaletsizlik algısı sinisizmi tetikler mi?: Bir örnek olay. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,26, 1-10.
 • Kwak, Y. H., & Anbari, F. T. (2006). Benefits, obstacles, and future of six sigma approach. Technovation, 26(5-6), 708-715.
 • Leech, N.L. (2005). SPSS for Intermediate Statistics: Use and Interpretation. London: Lawrance Erlbaum Associates Publishers.
 • Mirvis, P. H., & Kanter, D. L. (1989). Combatting cynicism in the workplace. Global Business and Organizational Excellence, 8(4), 377-394.
 • Mishra, A. K., & Spreitzer, G. M. (1998). Explaining how survivors respond to downsizing: The roles of trust, empowerment, justice, and work redesign. Academy of management Review, 23(3), 567- 588.
 • Moorman, R. H. (1991). Relationship between organizational justice and organizational citizenship behaviors: Do fairness perceptions influence employee citizenship?. Journal of applied psychology, 76(6), 845.
 • Naus, A.J.A.M. (2007). Organizational cynicism on the nature, antecedents, and consequences of employee cynicism toward the employing organization. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Maastricht University, Maastricht
 • Özgan, H., Külekçi, E., ve Özkan, M. (2012). Öğretim elemanlarının örgütsel sinizm ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 4(1), 196-205.
 • Polat, S. (2007). Ortaöğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algıları, Örgütsel Güven Düzeyleri ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki. Yayınlanmış Doktora Tezi. Kocaeli Üniv.
 • Ribbers, I. L. (2009). Trust, cynicism, and organizational change: The role of management. Yayınlanmmaış Yüksek Lisans Tezi, University of Tilburg Department Organisation and Strategy, Tilburg, Netherlands.
 • Serinkan, C., ve Erdiş, Y.(2014). Dönüşümcü liderlik bağlamında örgütsel vatandaşlık ve örgütsel adalet. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Tutar, H. (2016). Örgütsel davranış. Ankara: Detay Yayıncılık.
APA SAMDAN T, ATANUR BASKAN G (2019). Öğretmenlerin Algılarına Göre Örgütsel Adalet ve Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. , 17 - 40. : 10.9779/pauefd.479173
Chicago SAMDAN TUNCAY,ATANUR BASKAN Gülsün Öğretmenlerin Algılarına Göre Örgütsel Adalet ve Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. (2019): 17 - 40. : 10.9779/pauefd.479173
MLA SAMDAN TUNCAY,ATANUR BASKAN Gülsün Öğretmenlerin Algılarına Göre Örgütsel Adalet ve Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. , 2019, ss.17 - 40. : 10.9779/pauefd.479173
AMA SAMDAN T,ATANUR BASKAN G Öğretmenlerin Algılarına Göre Örgütsel Adalet ve Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. . 2019; 17 - 40. : 10.9779/pauefd.479173
Vancouver SAMDAN T,ATANUR BASKAN G Öğretmenlerin Algılarına Göre Örgütsel Adalet ve Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. . 2019; 17 - 40. : 10.9779/pauefd.479173
IEEE SAMDAN T,ATANUR BASKAN G "Öğretmenlerin Algılarına Göre Örgütsel Adalet ve Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi." , ss.17 - 40, 2019. : 10.9779/pauefd.479173
ISNAD SAMDAN, TUNCAY - ATANUR BASKAN, Gülsün. "Öğretmenlerin Algılarına Göre Örgütsel Adalet ve Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". (2019), 17-40. https://doi.org/: 10.9779/pauefd.479173
APA SAMDAN T, ATANUR BASKAN G (2019). Öğretmenlerin Algılarına Göre Örgütsel Adalet ve Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 47(47), 17 - 40. : 10.9779/pauefd.479173
Chicago SAMDAN TUNCAY,ATANUR BASKAN Gülsün Öğretmenlerin Algılarına Göre Örgütsel Adalet ve Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 47, no.47 (2019): 17 - 40. : 10.9779/pauefd.479173
MLA SAMDAN TUNCAY,ATANUR BASKAN Gülsün Öğretmenlerin Algılarına Göre Örgütsel Adalet ve Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.47, no.47, 2019, ss.17 - 40. : 10.9779/pauefd.479173
AMA SAMDAN T,ATANUR BASKAN G Öğretmenlerin Algılarına Göre Örgütsel Adalet ve Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 47(47): 17 - 40. : 10.9779/pauefd.479173
Vancouver SAMDAN T,ATANUR BASKAN G Öğretmenlerin Algılarına Göre Örgütsel Adalet ve Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 47(47): 17 - 40. : 10.9779/pauefd.479173
IEEE SAMDAN T,ATANUR BASKAN G "Öğretmenlerin Algılarına Göre Örgütsel Adalet ve Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi." Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 47, ss.17 - 40, 2019. : 10.9779/pauefd.479173
ISNAD SAMDAN, TUNCAY - ATANUR BASKAN, Gülsün. "Öğretmenlerin Algılarına Göre Örgütsel Adalet ve Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 47/47 (2019), 17-40. https://doi.org/: 10.9779/pauefd.479173