Yıl: 2019 Cilt: 47 Sayı: 47 Sayfa Aralığı: 262 - 286 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.9779/pauefd.516706 İndeks Tarihi: 31-12-2020

Mesleki ve Teknik Eğitim Öğretmenlerinin Eğitim Programı Kavramına İlişkin Görüşleri

Öz:
Bu çalışmanın amacı, mesleki ve teknik eğitim program geliştirme çalışmalarında görev alan öğretmenlerin, eğitim programı kavramına ilişkin kuramsal ve uygulamaya dönük görüşlerinin incelenmesidir. Nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseni ile yürütülen araştırmaya, Ankara ili merkez ilçelerinde yer alan devlete bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarında görev yapan ve aynı zamanda Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak 2012-2016 yılları arasında program geliştirme komisyonlarında görev almış atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmenleri arasından ölçüt örnekleme ve maksimum çeşitlilik örneklemesi ile belirlenen 19 öğretmen katılmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış bireysel görüşme formu aracılığıyla elde edilen veriler, içerik analizi ile çözümlenmiştir. Bulgulara göre, öğretmenlerin tamamına yakınının eğitim programını, eğitim-öğretim faaliyetlerinde yol gösterici rehber olarak tanımladıkları görülmektedir. Bazı öğretmenlerin, eğitim programının öğelerine ilişkin yeterli düzeyde kuramsal bilgiye sahip olmadıkları ve bazı kavramlar arasındaki farkları net olarak ortaya koyamadıkları tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

The Views of the Teachers on the Concept of Curriculum in Vocational and Technical Education

Öz:
The aim of the present study was to investigate the teachers’ opinions about the theoretical and practical aspects of the curriculum in vocational and technical education. Employing phenomenological research design, the study conducted with totally 19 teachers who took part in the Curriculum Development Commissions in the years between 2012-2016 as well as working at the public vocational-technical high schools located in Ankara. The participants were selected through criterion and maximum variation sampling strategies. The data gathered via the semi-structured interview schedule were analyzed through content analysis. The findings revealed that the vocational and technical education teachers defined curriculum as a guideline for educational and instructional activities. Although they revealed some awareness about the theoretical and practical issues of curriculum, some of them have inadequate knowledge about the aspects of the curriculum.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
1
2
1
 • Akınoğlu, O. ve Doğan, S. (2012). Eğitimde program geliştirme alanınayeni bir kavram önerisi: Program okuryazarlığı. 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 12-14 Eylül 2012, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Aktaş, M. (2012). Metal teknolojisi öğretmenlerinin mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında uygulanan metal teknolojisi alanı modüler öğretim programı hakkında görüşleri: Antalya örneği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • Alkan, C., Doğan, H. ve Sezgin, İ. (1998). Mesleki ve teknik eğitimin esasları.Ankara: Alkım Yayınları.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., ve Yıldırım, E. (2017). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri: SPSS uygulamalı (9.Baskı). Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Arabacıoğlu, T. (2013). Bilişim teknolojisi öğretmenlerinin modüler eğitim programına ilişkin görüşleri: Aydın ilinde bir durum çalışması. İlköğretim Online, 12(1), 148-157.
 • Ata, U. (2007). Mesleki teknik eğitim ve MEGEP öğretim programlarına öğrenci ve öğretmen yaklaşımları (Bilişim Teknolojileri Alanında uygulama). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Aykaç, N. ve Aydın, H. (2006). Öğrenme öğretme sürecinde planlama ve uygulama. Ankara: Natürel Yayıncılık.
 • Aykaç, N., ve Çelik, Ö. (2014). Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının eğitim programına ilişkin metaforik algılarının karşılaştırılması.Eğitim ve Bilim,39(173), 328-340.
 • Bay, E. Gündoğdu, K., Ozan, C., Dilekçi, D. ve Özdemir, D. (2012). İlköğretim öğretmen adaylarının program yaklaşımlarının analizi. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 2(3), 15-29.
 • Bümen, N. T. ve Aktan, S. (2014). Yeniden kavramsallaştırma akımı ışığında Türkiye’de eğitim programları ve öğretim alanı üzerine özeleştirel bir çözümleme. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(3), 1123-1144.
 • Büyüköztürk Ş., Kılıç-Çakmak E., Akgün Ö.E., Karadeniz Ş. ve Demirel F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri (17. Baskı). Ankara: Pegem A
 • CEDEFOP. (2008). Terminology of European education and training policy a selection of 100 key terms. Ocak 2017 tarihindehttp://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4064 adresinden erişildi.
 • Creswell, J. W. (2014). Araştırma deseni-nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları (S. B. Demir, Çev. Edt.). Ankara: Eğiten Kitap Yayınları.
 • Çakıroğlu, E. ve Çakıroğlu, J. (2003). Reflections on teacher education in Turkey. European Journal of Teacher Education, 26(2), 253-264. 21.
 • Demirel, Ö. (2014). Eğitimde program geliştirme.(21.Baskı). Ankara: Pegem A.
 • Duman, E. (2006). Sınıf öğretmeni adaylarının program geliştirme yeterlikleri hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi(Ankara Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesi örnekleri). Yayımlanmamış doktora tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara
 • Eren, A. (2010). Öğretmen adaylarının program inançlarının görünüm analizi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(2), 379-388
 • Ekşioğlu, S. (2013). Mesleki ve teknik liselerde uygulanan modüler öğretim programının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ergin, Ö. (2008). MEGEP kapsamında meslek liselerinin bilişim teknolojileri alanı için geliştirilen eğitim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Ertürk, S. (2013). Eğitimde program geliştirme. (6. Baskı). Ankara: Yelkentepe.
 • ETF. (2005) Glossary of vocational education, training (VET) and labour market terms. Turkish Employment Agency (ISKUR). ETF National Observatory in Turkey. ETF Working paper
 • Gutek, G. L. (2014). Eğitime felsefi ve ideolojik yaklaşımlar. (N. Kale, Çev.). Ankara: Ütopya Yayınları
 • Hasweh, M. Z. (2003). Teacher accommodative change. Teaching and Teacher Education, 19, 421-434.
 • Hesapçıoğlu, M. (1994). Öğretim ilke ve yöntemleri: Eğitim programları ve öğretim. (4. Baskı). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • ILO, (2006).Strategies and practices for labour inspection.ILO Governing Body, November. Geneva
 • İşman, A. ve Eskicumalı, A. (2006). Öğretimde planlama ve değerlendirme. Ankara: Sempati Yayıncılık.
 • İşoğlu, İ. V. (2010). MEGEP bilişim teknolojileri alanı modüllerinin öğretmen görüşleriyle değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi , Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Küçüktepe, C. (2013). Sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının öğretmen görüşlerine göre belirlenmesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 26-43.
 • MEB, (2017). Müfredatta yenileme ve değişiklik çalışmalarımız üzerine. Şubat 2019 tarihinde https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_07/18160003_basin_aciklamasi-program.pdfadresinden erişildi.
 • METARGEM. (1997). Endüstri meslek lisesi mezunlarını izleme araştırması. Ankara: Millî Eğitim Basımevi.
 • MTEGM. (2013).Mesleki ve teknik öğretim programları ve materyalleri geliştirme usul ve esasları. Ankara: Yaza
 • MTEGM. (2014).Mesleki ve teknik öğretim programları ve materyalleri geliştirme usul ve esasları. Ankara: Yazar.
 • Oliva, P. F. (2009). Developing the curriculum. New York: Pearson Allyn and Bacon.
 • Oliva, P., F. & Gordon, W., R. (2018). Veriye dayalı karar verme. (Tican-Başaran, S., çev.). K.Gündoğdu, (Ed). Program geliştirme içinde (211-240). Ankara: Pegem.
 • Ornstein, A. C. &Hunkins, F. P. (2004). Curriculum: Foundations, principles and issues. US: Pearson
 • Sağ, R. ve Sezer, R. (2012). Birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin mesleki eğitim ihtiyaçları, İlköğretim Online, 11(2), 491-503.
 • Seçilmiş, C. ve Ünlüören, K. (2010). Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerinde uygulanan modüler öğretime ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 247-265.
 • Stabback, P. (2016). What makes a quality curriculum. Current and critical issues in the curriculum and learning. IBE-UNESCO, Retrieved from http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002439/243975e.pdf
 • Tan-Şişman, G. ve Karsantık, Y. (2017). An investigation of the curriculum development process in Singapore and Turkey regarding administrative structure and reforms [Singapur ve Türkiye’de program geliştirme süreçlerinin yönetsel yapı ve reformlar açısından incelenmesi]. 26.Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi. Antalya, 20-23 Nisan, 2017. Ocak 2018 tarihinde http://2017.ices-uebk.org/dosyalar/files/ices2017 ozetkitabi_ v1.pdf adresinden erişildi.
 • Taşdemir, M. ve Taşdemir, A. (2011). İlköğretim programı üzerine öğretmen metaforları. 2ndInternational Conference on New Trends in Education and Their Implications.(795-809). Antalya-Türkiye.
 • Tekbıyık, A., & Akdeniz, A. R. (2008). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programını kabullenmeye ve uygulamaya yönelik öğretmen görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(2), 23 – 37.
 • Tutkun, Ö. F. ve Aksoyalp, Y. (2010). 21. yüzyılda eğitimde program geliştirmede yönelim, kavram ve anlayışlar.Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19,156-169
 • Türk Eğitim Derneği [TED], (2009). Öğretmen yeterlikleri. Ankara: Türk Eğitim Derneği
 • Türkeşsiz, S. (2008). MEGEP kapsamında motorlu araçlar teknolojisi alanı öğretim programlarının mevcut meslek liselerinde uygulanabilirlik düzeyinin araştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyon.
 • Uluçınar-Sağır, Ş. ve Karamustafaoğlu, O. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının program geliştirme sürecine ilişkin bilgi düzeyleri. Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 109-123
 • UNESCO. (1996). Financing technical and vocational education: Modalities and experiences; UNESCO ED/IUG/006. Berlin, 1-62
 • Unruh, G. G. & Unruh, A. (1984). Curriculum development, problems, process and progress. California: McCutchan Publishing Carparation.
 • Varış, F. (1978). Eğitimde program geliştirme “teori ve teknikler” (3. Baskı). Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Yıldırım, A. ve H. Şimşek (2001). Türkiye’de meslek liselerinde program geliştirme sürecinin nitel bir analizi (A Qualitative Assessment of Curriculum Development Process at Secondary Vocational Schools in Turkey) Journal of Career and Technical Education,18(1), 19-31.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (Genişletilmiş 9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, H. ve Yiğit, N. (2011). Fen ve teknoloji dersi 6. sınıf öğretim programına yönelik öğrenci görüş ve beklentileri. Milli Eğitim Dergisi, 40(190), 269-292.
 • Yiğit, N. (2002). Öğretim programları geliştirmede öğretmenin rolü. Çağdaş Eğitim Dergisi, 296, 27-33.
APA Tan Sisman G, KERKEZ B (2019). Mesleki ve Teknik Eğitim Öğretmenlerinin Eğitim Programı Kavramına İlişkin Görüşleri. , 262 - 286. 10.9779/pauefd.516706
Chicago Tan Sisman Gulcin,KERKEZ Bilgen Mesleki ve Teknik Eğitim Öğretmenlerinin Eğitim Programı Kavramına İlişkin Görüşleri. (2019): 262 - 286. 10.9779/pauefd.516706
MLA Tan Sisman Gulcin,KERKEZ Bilgen Mesleki ve Teknik Eğitim Öğretmenlerinin Eğitim Programı Kavramına İlişkin Görüşleri. , 2019, ss.262 - 286. 10.9779/pauefd.516706
AMA Tan Sisman G,KERKEZ B Mesleki ve Teknik Eğitim Öğretmenlerinin Eğitim Programı Kavramına İlişkin Görüşleri. . 2019; 262 - 286. 10.9779/pauefd.516706
Vancouver Tan Sisman G,KERKEZ B Mesleki ve Teknik Eğitim Öğretmenlerinin Eğitim Programı Kavramına İlişkin Görüşleri. . 2019; 262 - 286. 10.9779/pauefd.516706
IEEE Tan Sisman G,KERKEZ B "Mesleki ve Teknik Eğitim Öğretmenlerinin Eğitim Programı Kavramına İlişkin Görüşleri." , ss.262 - 286, 2019. 10.9779/pauefd.516706
ISNAD Tan Sisman, Gulcin - KERKEZ, Bilgen. "Mesleki ve Teknik Eğitim Öğretmenlerinin Eğitim Programı Kavramına İlişkin Görüşleri". (2019), 262-286. https://doi.org/10.9779/pauefd.516706
APA Tan Sisman G, KERKEZ B (2019). Mesleki ve Teknik Eğitim Öğretmenlerinin Eğitim Programı Kavramına İlişkin Görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 47(47), 262 - 286. 10.9779/pauefd.516706
Chicago Tan Sisman Gulcin,KERKEZ Bilgen Mesleki ve Teknik Eğitim Öğretmenlerinin Eğitim Programı Kavramına İlişkin Görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 47, no.47 (2019): 262 - 286. 10.9779/pauefd.516706
MLA Tan Sisman Gulcin,KERKEZ Bilgen Mesleki ve Teknik Eğitim Öğretmenlerinin Eğitim Programı Kavramına İlişkin Görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.47, no.47, 2019, ss.262 - 286. 10.9779/pauefd.516706
AMA Tan Sisman G,KERKEZ B Mesleki ve Teknik Eğitim Öğretmenlerinin Eğitim Programı Kavramına İlişkin Görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 47(47): 262 - 286. 10.9779/pauefd.516706
Vancouver Tan Sisman G,KERKEZ B Mesleki ve Teknik Eğitim Öğretmenlerinin Eğitim Programı Kavramına İlişkin Görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 47(47): 262 - 286. 10.9779/pauefd.516706
IEEE Tan Sisman G,KERKEZ B "Mesleki ve Teknik Eğitim Öğretmenlerinin Eğitim Programı Kavramına İlişkin Görüşleri." Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 47, ss.262 - 286, 2019. 10.9779/pauefd.516706
ISNAD Tan Sisman, Gulcin - KERKEZ, Bilgen. "Mesleki ve Teknik Eğitim Öğretmenlerinin Eğitim Programı Kavramına İlişkin Görüşleri". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 47/47 (2019), 262-286. https://doi.org/10.9779/pauefd.516706