Yıl: 2019 Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 679 - 696 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 16-02-2021

DESTİNASYON SEÇİMİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN DESTİNASYON MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: FETHİYE’DE İNGİLİZ TURİSTLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Öz:
Turizm sektöründe her geçen yıl artan rekabet ortamında; hem mevcut müşterilerin korunması ve yeni müşterilerin elde edilmesinde, hem de destinasyon pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesinde turistlerin destinasyon tercihlerini etkileyen faktörlerin bilinmesi son derece önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı İngiliz turistlerin Fethiye destinasyon seçimini etkileyen faktörleri belirleyerek, destinasyon seçiminde etkili olan faktörlerin genel memnuniyetleri üzerindeki etkilerini tespit etmek ve demografik özellikleri ile destinasyon seçim faktörleri arasındaki farklılıkları ortaya koymaktır. Çalışmanın uygulaması Fethiye’ye tatil amaçlı gelen İngiliz turistlerle yapılan anket çalışmasıyla gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerin analizi sonucunda turistlerin destinasyon seçiminde bilgi ve macera, ulaşım ve aktivite olanakları, sosyo-kültürel etkinlikler, doğal çekicilik, seyahat gösterişi ve eğlence & dinlenme olmak üzere toplam yedi faktör tespit edilmiştir. Ulaşım ve aktivite olanakları ile doğal çekicilik boyutları turistlerin destinasyon memnuniyetinde en önemli faktörler olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan demografik özelliklerin destinasyon tercihlerinde çok fazla etkili olmadığının sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime:

EFFECT ON DESTINATION SATISFACTION OF THE DESTINATION SELECTION FACTORS: A RESEARCH ON ENGLISH TOURISTS IN FETHIYE

Öz:
In the competitive environment increasing every year in the tourism sector; it is extremely important to know the factors affecting tourists' destination preferences, both in protecting existing customers and in acquiring new customers and in developing destination marketing activities. The aim of this study is to determine the factors affecting the British tourists’ choice of Fethiye destination, and to show the effects on the selection of destination on their overall satisfaction and to show differences between demographic characteristics and destination selection factors. The application of the study was conducted with a survey with British tourists coming to Fethiye for vacation. As a result of the analysis of the data obtained, a total of seven factors were determined, namely information and adventure, transportation and activity possibilities, socio-cultural activities, natural attraction, travel to flaunt, and recreation and rest in tourism selection. Transportation and activity facilities and natural attractiveness dimensions were found to be the most important factors in the satisfaction of destination of tourists. On the other hand, demographics are not so effective on destination preferences.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aydemir, B., Saylan, U. & Aydoğmuş, F. (2014). “Turizmde Rekabet: Seyahat ve Turizm (T&T) Rekabet Edebilirlik Raporunda Türkiye’nin ve Avrupa’nın Değerlendirilmesi”, Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, 18(1):1-15.
 • Baloğlu, Ş. & Uysal, M. (1996). Market Segments of Push and Pull Motivations: A Canonical Correlation Approach, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 8(3): 32–38.
 • Buhalis, D. (2000). “Marketing the Competitive Destination of the Future”, Tourism Management, 21: 97-116.
 • Cha, S., McCleary, K. W., & Uysal, M. (1995). Travel Motivations of Japanese Overseas Travelers: A Factor-Cluster Segmentation Approach. Journal of Travel Research, 34(2):33-39.
 • Çakıcı, A. C. & Aksu, M. (2007), “Çekim Yeri Seçiminde Grup Etkisi: Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma”, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 18 (2):183-194.
 • Çakır, F. & Küçükkambak, S. E. (2016). “Destinasyon Pazarlaması ve Fethiye Yöresinin Algılanan İmajının Ölçümü Üzerine Ampirik Bir Araştırma”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(2):400-425.
 • Çetinsöz, B. C. & Artuğer, S. (2014). “Yabancı Turistlerin Antalya’yı Tercih Etmesinde Etkili Olan Çekici Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7 (32): 573-582.
 • Dabholkar, P. A., Shepherd, D. C., & Thorpe, D. I. (2000). “A Comprehensive Framework For Service Quality: An Investigation Of Critical Conceptual And Measurement Issues Through A Longitudinal Study”. Journal of Retailing, 76(2): 139–173.
 • Demir, Ş.Ş. (2010). Çekici Faktörlerin Destinasyon Seçimine Etkisi: Dalyan Örneği, Ege Akademik Bakış, 10 (3):1041-1054.
 • Evren, S. & Kozak, N. (2012). Eskişehir’in Çekici Faktörlerinin Günübirlik Ziyaretçilerin Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 23(2):220–232.
 • Fethiye Müze Müdürlüğü, 2017. Erişim Tarihi: 25.12.2017
 • Fojtik, J. & Somogyi, A. (2008). “Destination Marketing and Development Opportunities for Micro-Regions The Case of the Sarköz Wedding Show” http://www.gti.ktk.pte.hu/files/tiny_mce/File/LetolthetoPublikaciok/FojtikJ/2008_12_5_JF_AS.pdf, pg 2 ).
 • Giritlioğlu, İ. & Avcıkurt, C. (2010), “Şehirlerin Turistik Bir Ürün Olarak Pazarlanması, Örnek Şehirler ve Türkiye'deki Şehirler Üzerine Öneriler”, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4: 74-89.
 • Heung, V. C. S., Qu, H. & Chu, R. (2001). “The Relationship Between Vacation Factors and Socio-demographic and Traveling Characteristics: The Case of Japanese Leisure Travelers”, Tourism Management, 22 (3): 259–269.
 • Hosany, S., Ekinci, Y. & Uysal, M. (2006). “Destination Image and Destination Personality: An Application of Branding Theories to Tourism Places”, Journal of Business Research, (59):638-642.
 • Hoyer, Wayne D. & MacInnis, Deborah J. (2001). Consumer Behavior. Hougton Mifflin Company, Second Edition, USA.
 • Hsu, T-K., Tsai Y-F. & Wu, H-H. (2009). “The Preference Analysis for Tourist Choice of Destination: A Case Study of Taiwan”, Tourism Management, 30: 288–297.
 • Jang, S. C. VE Cai L. A. (2002). “Travel Motivations and Destination Choice: A Study of British Outbound Market”, Journal of Travel & Tourism Marketing, 13(3):111–133.
 • Josiam, B. M., Smeaton, G. & Clements C. J. (1999). “Involvement: Travel Motivation and Destination Selection”, Journal of Vacation Marketing, 5(2):167-175.
 • Kim, S. S., Lee, C-K. & Klenosky, D. B.(2003). “The Influence of Push and Pull Factors at Korean National Parks”, Tourism Management, 24:169–180.
 • Kılıç, B. & Pelit, E. (2004). “Yerli Turistlerin Memnuniyet Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 14(2): 113-124.
 • Klenosky, B. D. (2002). “The “Pull” of Tourism Destinations: A Means-end Investigation”. Journal of Travel Research, 40(4): 385–395.
 • Kotler, P. (2000). “Marketing Management”, The Millennium Edition, Prentice-Hall Inc., New Jersey,USA.
 • Kotler, P., Bowen, J. & Makens, J. (2003). Marketing For Hospitality And Tourism. Third Edition, Prentice Hall, New Jersey, USA.
 • Kozak, N. (2008). Turizm Pazarlaması, Detay Yayıncılık, İkinci Baskı, Ankara.
 • Leiper, N. (1990) Tourism Systems: An Interdisciplinary Perspective. Palmerston North, New Zealand.
 • McGehee, G. N., Murphy, L. L. & Uysal, M. (1996). "The Australian International Pleasure Travel Market: Motivations from a Gendered Perspective”. The Journal of Tourism Studies, 7(1): 45–57.
 • Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2017 http://www.muglakulturturizm.gov.tr/ eklenti/50141,aralikpdf.pdf?0 Erişim Tarihi: 06.12.2017.
 • Mutinda, R. & Mayaka, M. (2012) “Application of Destination Choice Model: Factors Influencing Domestic Tourists Destination Choice Among Residents of Nairobi, Kenya.” Tourism Management. 33: 1593-1597.
 • Odabaşı, Y. & Barış, G. (2006). Tüketici Davranışı, 6. Baskı, MediaCat Yayınları, İstanbul. Olalı, H. (1990). Turizm Politikası ve Planlaması, Yön Ajans, İstanbul
 • Pike, S. (2008): Destination Marketing- An Integrated Marketing Communication Approach, UK: Butterworth-Heinemann.
 • Sangpikul, A. (2008). “Travel Motivations of Japanese Senior Tavellers to Thailand”. International Journal of Tourism Research, 10(1): 81–94.
 • Seddighi, H.R. & Theocharaus, A.L. (2002). A Model of Tourism Destination Choice: A Theoretical and Empirical Analysis, Tourism Management, 23 (5): 475-487.
 • Sirakaya, E. & MCLelland, R. W. (1997). “Factors Affecting Vacation Destination Choices of College Students”. Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 8(3): 31–44.
 • Smith, S., C. Costello & Muenchen, R. A. (2010). Influence of Push and Pull Motivations on Satisfaction and Behavioral Intentions within a Culinary Tourism Event, Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 11(1): 7-35.
 • TC. Kültüt ve Turizm Bakanlığı, 2017 (www.kultur.gov.tr). Türk Dil Kurumu, 2017 (www.tdk.gov.tr). Uysal, M. & Jurowski, C. (1994). “Testing the Push and Pull Factors”, Annals of Tourism Research, 21 (4): 844–846.
 • Ülker, E. (2010). “Destinasyon Pazarlamasında Destinasyon Seçimi Karar Verme Süreci Üzerine Bir Çalışma: Bozcaada Örneği”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Edirne.
 • Yoon, Y., & Uysal, M. (2005). An Examination Of The Effects Of Motivation And Satisfaction On Destination Loyalty: A Structural Model. Tourism Management, 26: 45–56.
 • Yousefi, M. & Marzuki, A. (2012). “Travel Motivations and The Influential Factors: The Case of Penang, Malaysia”. Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 23(2): 169–176.
APA Uslu A, DAVRAS Ö (2019). DESTİNASYON SEÇİMİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN DESTİNASYON MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: FETHİYE’DE İNGİLİZ TURİSTLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. , 679 - 696.
Chicago Uslu Abdullah,DAVRAS Özgür DESTİNASYON SEÇİMİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN DESTİNASYON MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: FETHİYE’DE İNGİLİZ TURİSTLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. (2019): 679 - 696.
MLA Uslu Abdullah,DAVRAS Özgür DESTİNASYON SEÇİMİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN DESTİNASYON MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: FETHİYE’DE İNGİLİZ TURİSTLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. , 2019, ss.679 - 696.
AMA Uslu A,DAVRAS Ö DESTİNASYON SEÇİMİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN DESTİNASYON MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: FETHİYE’DE İNGİLİZ TURİSTLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. . 2019; 679 - 696.
Vancouver Uslu A,DAVRAS Ö DESTİNASYON SEÇİMİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN DESTİNASYON MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: FETHİYE’DE İNGİLİZ TURİSTLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. . 2019; 679 - 696.
IEEE Uslu A,DAVRAS Ö "DESTİNASYON SEÇİMİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN DESTİNASYON MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: FETHİYE’DE İNGİLİZ TURİSTLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA." , ss.679 - 696, 2019.
ISNAD Uslu, Abdullah - DAVRAS, Özgür. "DESTİNASYON SEÇİMİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN DESTİNASYON MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: FETHİYE’DE İNGİLİZ TURİSTLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA". (2019), 679-696.
APA Uslu A, DAVRAS Ö (2019). DESTİNASYON SEÇİMİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN DESTİNASYON MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: FETHİYE’DE İNGİLİZ TURİSTLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Manas Journal of Social Studies, 8(1), 679 - 696.
Chicago Uslu Abdullah,DAVRAS Özgür DESTİNASYON SEÇİMİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN DESTİNASYON MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: FETHİYE’DE İNGİLİZ TURİSTLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Manas Journal of Social Studies 8, no.1 (2019): 679 - 696.
MLA Uslu Abdullah,DAVRAS Özgür DESTİNASYON SEÇİMİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN DESTİNASYON MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: FETHİYE’DE İNGİLİZ TURİSTLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Manas Journal of Social Studies, vol.8, no.1, 2019, ss.679 - 696.
AMA Uslu A,DAVRAS Ö DESTİNASYON SEÇİMİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN DESTİNASYON MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: FETHİYE’DE İNGİLİZ TURİSTLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Manas Journal of Social Studies. 2019; 8(1): 679 - 696.
Vancouver Uslu A,DAVRAS Ö DESTİNASYON SEÇİMİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN DESTİNASYON MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: FETHİYE’DE İNGİLİZ TURİSTLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Manas Journal of Social Studies. 2019; 8(1): 679 - 696.
IEEE Uslu A,DAVRAS Ö "DESTİNASYON SEÇİMİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN DESTİNASYON MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: FETHİYE’DE İNGİLİZ TURİSTLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA." Manas Journal of Social Studies, 8, ss.679 - 696, 2019.
ISNAD Uslu, Abdullah - DAVRAS, Özgür. "DESTİNASYON SEÇİMİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN DESTİNASYON MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: FETHİYE’DE İNGİLİZ TURİSTLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA". Manas Journal of Social Studies 8/1 (2019), 679-696.