Yıl: 2019 Cilt: 10 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1 - 17 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 25-02-2021

Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslere Katılanların Yenilikçilik Profillerinin İncelenmesi

Öz:
Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler (KAÇED), büyük gruplar için tasarlanan, internet bağlantısı olan herkes tarafından her yerdenerişilebilen, herhangi bir giriş koşulu bulunmayan genelde ücretsiz, yapılandırılmış çevrimiçi dersleri ifade etmektedir. KAÇED’lerüzerinde gerçekleştirilen ilk çalışmalar büyük ölçüde bu derslere katılanların özelliklerini belirleme üzerine odaklanmıştır. Alanyazın,katılımcıların eğitim düzeyleri, demografik özellikleri, öğrenme stratejileri gibi farklı özelliklerini ortaya koymuştur. Ancak “Yenilikçiler”,“Öncüler”, “Sorgulayıcılar”, “Kuşkucular”, “Gelenekçiler” kategorilerinden hangisinde yer aldıkları konusunda bir çalışmayarastlanmamıştır. Bu araştırma ile özellikle Türkiye’de sunulan Türkçe KAÇED’lere katılanların yenilikçilik düzeyleri (kategorileri) iledemografik özellikleri araştırılmıştır. Böylece, daha nitelikli KAÇED tasarımı için ipuçları elde edilmeye çalışılmıştır. Araştırma, AnadoluÜniversitesi AKADEMA platformunda sunulan 4 KAÇED’e katılan katılımcılarla gerçekleştirilmiş; Bireysel Yenilikçilik Ölçeği birçevrimiçi anket kapsamında kullanılarak veriler toplanmıştır. Sonuç olarak, KAÇED katılımcılarının genelde dengeli dağılmakla birlikteen fazla ‘sorgulayıcı’ ve ‘kuşkucu’ katergorilerinde oldukları saptanmıştır. Araştırmada ayrıca katılımcıların yenilikçilik düzeyleri ile yaş,cinsiyet ve eğitim düzeyleri gibi demografik özellikleri arasında ilişki bulunmadığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Investigation of Massive Open Online Course Participants’ Innovativeness Profiles

Öz:
Massive Open Online Courses (MOOCs) are courses designed for large numbers of participants, that can be accessed by anyone anywhere as long as they have an internet connection, are open to everyone without entry qualifications, and offer a full/complete course experience online for free. A big majority of the early research conducted about MOOCs focused on identification of the characteristics of MOOC participants such as educational levels, demographic characteristics, learning strategies, and so forth. However, no study has noticed about the MOOC participants’ categories of innovativeness such as “Innovators”, “Early Adopters”, “Early Majority”, “Late Majority” and “Laggards”. This study intended to reveal the Turkish participants’ innovativeness profiles and their demographic characteristics in MOOCs offered in Turkish. It was expected to discover a list of ideas for designing effective MOOCs. The study was conducted in 4 MOOCs offered via Anadolu University’s MOOCs platform, AKADEMA; an online questionnaire including the Individual Innovativeness Scale was used to collect data. The results have uncovered that although the participants have shown a variety of innovativeness profiles, quite a number of them shown ‘early majority’ and ‘late majority’ characteristics. Relationships between this result and the participants’ demographics were also investigated. There was no relationship between participants' innovativeness levels and demographic characteristics such as age, gender, and education levels
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Atkins D.E., Brown J.S., ve Hammond A., L., (2007), A Review of the Open Educational Resources (OER) Movement: Achievements, Challenges, and New Opportunities, Hewlett Foundation.
 • Aydemir, M., Çelik, E., Bingöl, İ., Karapınar, D., Kurşun, E. ve Karaman, S. (2016), “İnternet üzerinden herkese açık kurs (İHAK) sağlama deneyimi: AtademiX”, Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd, 2 (3), 52-74.
 • Aydın, C. H. (2016), “Current Status of MOOC Movement in the World and Reaction of the Turkish Higher Education Institutions”, https://eadtu.eu/images/publicaties/Turkey-Comparing_Institutional_MOOC_strategies.pdf, (11.04.2018).
 • Barber, M., Donnelly, K. ve Rizvi, S. (2013), “An avalanche is coming: Higher Education and the revolution ahead”, http://med.stanford.edu/smili/support/FINAL%20Avalanche%20Paper%20110313%20(2).pdf, (11.04.2018).
 • Beal, G. M. ve Bohlen, J. M. (1956), “The diffusion process. Farm Foundation”, Increasing Understanding of Public Problems and Policies, 111-121.
 • Belanger, Y. ve Thornton, J. (2013). “Bioelectricity: A Quantitative Approach, Duke University’s First MOOC”, Duke Center for Instructional Technology, http://dukespace.lib.duke.edu/dspace/bitstream/handle/10161/6216/Duke_Bioelectricity_MOOC_Fall2012.pdf, (11.04.2018).
 • Berger, J.I. (2005), “Perceived consequences of adopting the internet into adult literacy and basic education classrooms”, Adult Basic Education, 15 (2), 103-121.
 • Carson, S. (2006), “2005 MIT OCW Program Evaluation Findings Report”, http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Global/AboutOCW/evaluation.htm , (11.04.2018).
 • Christensen, G., Steinmetz, A., Alcorn, B., Bennett, A. Woods, D. ve Emanuel, E. J. (2013), “The MOOC Phenomenon: Who Takes Massive Open Online Courses and Why?”, https://ssrn.com/abstract=2350964, (11.04.2018).
 • Conole, G. (2013), “MOOCs as disruptive technologies: strategies for enhancing the learner experience and quality of MOOCs”, e-Lis., http://eprints.rclis.org/19388/4/Pegagogies%20for%20enhanced%20the%20learner%20experience%20and%20q uality%20of%20MOOCs.pdf, (11.04.2018).
 • Creswell, J. W. (2014), Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches, 3rd ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
 • Daniel, J. (2012), “Making sense of MOOCs: Musings in a maze of myth, paradox and possibility”, Journal of Interactive Media in Education, 2012 (3), Art-18.
 • Demirsoy, C. (2005), Yeniliğin yayılması modellerinin ve yeniliği benimseyen kategorilerinin internet bankacılığı ürünü üzerinde bir incelemesi, YayımlanmamışYüksek Lisans Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Downes, S. (2008), “An Introduction to Connective Knowledge”, K. Habitzel, T. D. Märk, S. Prock (Eds), Conference Series, 7-102.
 • Downes, S. (2013), “What makes MOOCs massive?”, http://halfanhour.blogspot.com.tr/2013/01/what-makes-mooc-massive.html, (11.04.2018).
 • Dursun, T. (2017), “Teknolojik Ürünlerde Algılanan Riskin Tüketicilerin Yenilikleri Benimseme Eğilimleri Üzerinde Etkisi”, AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, 8(26), 55-68.
 • EADTU (2015), “Institutional MOOC strategies in Europe”, http://eadtu.eu/documents/Publications/OEenM/Institutional_MOOC_strategies_in_Europe.pdf, (11.04.2018).
 • Esen, K. (2002), Yeniliklerin kabul süreci: Çukurova üniversitesi öğrencileri ile yapılan bir pilot çalışma, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana: Çukurova Üniversitesi.
 • Hollands, F. M. ve Tirthali, D. (2014), “MOOCs: expectations and reality. Full report”, Center for Benefit-Cost Studies of Education, Teachers College, Columbia University, NY, http://cbcse.org/wordpress/wpcontent/uploads/2014/05/MOOCs_Expectations_and_Reality.pdf , (11.04.2018).
 • Jordan, K. (2014), “Initial trends in enrolment and completion of massive open online courses”, The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 15 (1).
 • Kılıçer, K. (2011), Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik profilleri, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Kılıçer, K. ve Odabaşı, H.F. (2010), “Bireysel Yenilikçilik Ölçeği (BYÖ): Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 150-164.
 • King, W. R. ve He, J. (2005), “Understanding the role and methods of meta-analysis in IS research”, Communications of the Association for Information Systems, 16, 665-686.
 • Levy, D. (2011), “Lessons learned from participating in a connectivist massive online open course (MOOC)”, Emerging Technologies for Online Learning Symposium, the Sloan Consortium, San Jose, CA, http://shoham.openu.ac.il/chais2011/download/f-levyd-94_eng.pdf , (11.04.2018).
 • Ma, Q. ve Liu, L. (2004), “The technology acceptance model: A meta-analysis of empirical findings”, Journal of Organizational and End User Computing, 16 (1), 59–72.
 • Mak, S., Williams, R., ve Mackness, J. (2010), “Blogs and Forums as Communication and Learning Tools in a MOOC”, Proceedings of the 7th International Conference on Networked Learning, 275-284.
 • Masters, K. (2011), “A brief guide to understanding MOOCs”, The Internet Journal of Medical Education, 1 (2), 71.
 • Mutlu, M.E., Özöğüt Erorta, Ö., Kip Kayabaş, B. ve Kayabaş, İ. (2014), “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde eÖğrenmenin Gelişimi”, İçinde Özkul, A.E., Aydın, C.H., Kumtepe, E.G. ve Toprak, E. (Ed.), Açıköğretimle 30 Yıl (ss. 1-58), Anadolu Üniversitesi Yayınları, ISBN:97975-06-1754-6
 • Özkul, A.E. (2012), “Açık Eğitim Kaynakları Girişimi ve Ulusal Açık Ders Malzemeleri Konsorsiyumu”, XII. Türkiye’de İnternet konferansında sunulan bildiri, 8-10 Kasım 2007, Ankara.
 • Özkul, A.E. (2013), “Dünyada ve Türkiye’de Açık Ders Kaynakları”, 2. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumunda sunulan bildiri, Ege Üniversitesi.
 • Pappano, L. (2012), “The year of the MOOC”, The New York Times, ED26, http://www.nytimes.com/2012/11/04/education/edlife/massive-open-online-courses-are-multiplying-at-a-rapidpace.html, (11.04.2018).
 • Regalado, A. (2012), “The most important education technology in 200 years”, MIT Technology Review, https://www.technologyreview.com/s/506351/the-most-important-education-technology-in-200-years, (11.04.2018).
 • Rogers, E. M. (1995), Diffusion of innovations (Fifth Edition), New York: Free Press.
 • Sakarya.edu.tr (2016), “Sakarya Üniversitesi’nden Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders”, http://www.haber.sakarya.edu.tr/tr/haberler/goster/52001/sakarya-universitesi-nden-kitlesel-acik-cevrimici-ders, (11.04.2018).
 • Shirky, C. (2012), “Napster, Udacity and the academy”, Clay Shirky, http://www.case.edu/strategicplan/downloads/Napster-Udacity-and-the-Academy-Clay_Shirky.pdf, (11.04.2018).
 • Shirky, C. (2012), “Higher education: our MP3 is the mooc”, The Guardian.
 • Siemens, G. (2004). Connectivism: A learning theory for the digital age, http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism.htm, (11.04.2018). Siemens, G. (2011), “Stanford University does a MOOC”, http://www.elearnspace.org/blog/2011/08/04/stanford-university-does-a-mooc/, (11.04.2018).
 • Siemens, G. (2013), “Massive open online courses: Innovation in education”, McGreal, R., Kinuthia W., & Marshall S. Eds), Open educational resources: Innovation, research and practice, p. 5-16, Commonwealth of Learning, Athabasca University.
 • Şahin, İ. ve Thompson A. (2006), “Using Rogers’ theory to interpret instructional computer use by COE faculty”, Journal of Research on Technology in Education, 39 (1), 81-104.
 • Turkcelakademi.com (2016), “Turkcell Akademi – MIT İşbirliği”, http://www.turkcellakademi.com/, (11.04.2018).
 • Usluel, Y.K., Avcı, Ü., Kurtoğlu, M. ve Uslu, N. (2013), “Yeniliklerin Benimsenmesi Sürecinde Rol Oynayan Değişkenlerin Betimsel Tarama Yöntemiyle İncelenmesi”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33 (1), 53-71.
 • Watters, A. (2012), “Top ed-tech trends of 2012: MOOC”, Hack Education, http://hackeducation.com/2012/12/03/top-edtech-trends-of-2012-moocs, (11.04.2018).
 • Yavuz Konokman, G., Yokuş, G., Yanpar Yelken, T. (2016), “Yenilikçi Materyal Tasarlamanın Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yenilikçilik Düzeylerine Etkisi”, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (3), 857-878. http://dergipark.gov.tr/buefad/issue/24921/263090, (11.04.2018).
 • Yuan, L., ve Powell, S. (2013), MOOCs and open education: Implications for higher education, Bolton, UK: JISC, Centre for Educational Technology & Interoperability Standards.
APA Kip Kayabaş B, AYDIN C (2019). Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslere Katılanların Yenilikçilik Profillerinin İncelenmesi. , 1 - 17.
Chicago Kip Kayabaş Buket,AYDIN Cengiz Hakan Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslere Katılanların Yenilikçilik Profillerinin İncelenmesi. (2019): 1 - 17.
MLA Kip Kayabaş Buket,AYDIN Cengiz Hakan Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslere Katılanların Yenilikçilik Profillerinin İncelenmesi. , 2019, ss.1 - 17.
AMA Kip Kayabaş B,AYDIN C Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslere Katılanların Yenilikçilik Profillerinin İncelenmesi. . 2019; 1 - 17.
Vancouver Kip Kayabaş B,AYDIN C Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslere Katılanların Yenilikçilik Profillerinin İncelenmesi. . 2019; 1 - 17.
IEEE Kip Kayabaş B,AYDIN C "Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslere Katılanların Yenilikçilik Profillerinin İncelenmesi." , ss.1 - 17, 2019.
ISNAD Kip Kayabaş, Buket - AYDIN, Cengiz Hakan. "Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslere Katılanların Yenilikçilik Profillerinin İncelenmesi". (2019), 1-17.
APA Kip Kayabaş B, AYDIN C (2019). Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslere Katılanların Yenilikçilik Profillerinin İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 1 - 17.
Chicago Kip Kayabaş Buket,AYDIN Cengiz Hakan Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslere Katılanların Yenilikçilik Profillerinin İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10, no.1 (2019): 1 - 17.
MLA Kip Kayabaş Buket,AYDIN Cengiz Hakan Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslere Katılanların Yenilikçilik Profillerinin İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.10, no.1, 2019, ss.1 - 17.
AMA Kip Kayabaş B,AYDIN C Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslere Katılanların Yenilikçilik Profillerinin İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 10(1): 1 - 17.
Vancouver Kip Kayabaş B,AYDIN C Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslere Katılanların Yenilikçilik Profillerinin İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 10(1): 1 - 17.
IEEE Kip Kayabaş B,AYDIN C "Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslere Katılanların Yenilikçilik Profillerinin İncelenmesi." Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10, ss.1 - 17, 2019.
ISNAD Kip Kayabaş, Buket - AYDIN, Cengiz Hakan. "Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslere Katılanların Yenilikçilik Profillerinin İncelenmesi". Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10/1 (2019), 1-17.