Kovargeriya Akademîk a Kurdî li Tirkiyeyê û Pirsgirêkên Wê

Yıl: 2018 Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 31 - 47 Metin Dili: Diğer DOI: 10.19059/mukaddime.369647 İndeks Tarihi: 03-03-2021

Kovargeriya Akademîk a Kurdî li Tirkiyeyê û Pirsgirêkên Wê

Öz:
Kovargerya kurdî di nav weşangeriya kurdî de cihekî girîng digire.Kovara Rojî Kurd a di sala 1913an dest bi weşanê kiriye nimuneya pêşî yakovargeriya kurdî ye. Mînakên din ên sereke Jîn û Hawar in. Ji Hawarê û wir çisiyasî çi çandî curbecur kovarên kurdî derdikevin. Di salên dawî de bi vekirinaenstîtuyên zimanên zindî kovarên akademîk jî dest bi weşanê kirine. Di vêxebatê de li ser kovarên akademîk ên kurdî ku li Tirkiyeyê diweşin hatiyerawestin ku heta niha tevde pênc heb in. Weşana van kovarên akademîk bipêwîstiyên demê re têkildar e. Di heman demê de bi hebûna xwe ev kovar diwarê kovargeriya kurdî a li Tirkiyeyê de destpêkeke nû pêk tînin.
Anahtar Kelime:

Türkiye’de Kürtçe Akademik Dergiciliği ve Sorunları

Öz:
Kürtçe dergi yayıncılığı Kürtçe yayıncılık içinde önemli bir yer tutmaktadır. 1913’te yayınlanmaya başlayan Rojî Kurd dergisi Kürtçe dergiciliğinin ilk örneğidir. Diğer önemli olanlar Jîn ve Hawar’dır. Hawar’dan bu zamana kadar gerek siyasi gerek kültürel çeşitli Kürtçe dergiler yayınlanmıştır. Son yıllarda Yaşayan Diller Enstitülerinin açılmasıyla birlikte akademik dergiler de yayınlanmaya başlanmıştır. Bu çalışmada şimdiye kadar sayıları beş olan Türkiye’de yayınlanan Kürtçe akademik dergiler üzerinde durulmuştur. Bu dergilerin yayınlanması günün ihtiyaçları ile ilişkilidir. Aynı zamanda bu dergiler varlıklarıyla Türkiye’deki Kürtçe dergicilik alanında bir başlangıç oluşturmaktadırlar.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Acar, H. (2010). Di Serdema Komara Tirkîyê Rewşa Kovarên Kurdî. Di nav, Mecmû’aê Meqalatê Nexwostîn Hemayeşê Beynelmilelî, Danişgehê Kurdistan, Îran, 2010, r. 562-584.
 • Adak, A. (2014). Ji edîtor. Nûbihar Akademî, c.1, h. 1. r. 7
 • Akbulut, U. (2016). Bilimsel Dergiler İlk Kez 1665’te Çıktı. http://www.uralakbulut.com.tr/wp-content/uploads/2016/12/ (28.03.2018).
 • Alan, A. (2017). Hetawî Kurd (1913-1914). İstanbul: Avesta
 • Anderson, B. (2004). Hayali Cemaatler: Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması (çev. İ. Savaşır). 3. bsm. İstanbul: Metis
 • Arslan, M. (2015). Kurd, Kitêb, Çapxane: Weşangeriya Kitêbên Kurdî Di Dewra Osmaniyan De (1844-1923). Stenbol: Peywend
 • Aykaç, Y. (2017). Bîbliyografyaya Tezên Beşên Kurdolojiyê Yên Li Tirkiyeyê (2011- 2016). The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) vol. 2, no.1, r. 119-135.
 • Bozarslan, M. E. (1991). Kurdistan: Rojnama Kurdî ya Pêşîn-İlk Kürt Gazetesi I-II. Uppsala: Deng
 • Bozarslan, M. E. (1998). Kürd Teavün ve Terakkî Gazetesi- Kovara Kurdî-Tirkî 1908- 1909. Uppsala: Deng
 • Çınar, H. (2010). Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları Katalogu. Vakıflar Dergisi, hj.35, r.179-187. http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11352/846/%C3%87%C 4%B1nar.pdf?sequence=1&isAllowed=y (12.04.2018).
 • Çiçek, C. (2013). Zimanek Çime Tê Qedexekirin? Polîtîkayên Zimanî û Rewşa Kurdî li Tirkiyeyê- Ji înkarê Ber bi Nasînê. Stenbol:Peywend
 • Edîtoriya Derwaza (2017). Pêşgotin: Çarçove û Armancên Derwazeyê.Derwaze, hejmar.1, r. 6-8.
 • Gökçe, B. (2012). Toplumsal Bilimlerde Araştırma. çapa 6mîn, Ankara: Savaş Yayınevi
 • Issı, M. (2013). Kürt Basını ve Kürdistan Gazetesi (1898-1902). e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi -www.e-sarkiyat.com- Sayı:IX, r. 127-147. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/116013 20.08.2017
 • Kaya, F. (2008). Osmanlı Döneminde Kürt Basını. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Teza lisansa bilind a çapnebûyî).
 • Kaya, H. (2012). Doğu’nun Elçisi’nden Yüce Divan’a Şerafettin Elçi (röporaj). İstanbul: Fanos Yayınları.
 • Kolata, G. (2013). Scientific Articles Accepted (Personal Checks, Too). The New York Times. https://www.nytimes.com/2013/04/08/health/for-scientists-anexploding-world-of-pseudo-academia.html (28.03.2018)
 • Koma Xebatên Kurdolojiyê-Kürdoloji Çalışma Grubu (Amd-Hzr.) (2013). Di Sedsaliya wê de Rojî Kurd. İstanbul: İstanbul Kürt Enstitüsü Yayınları
 • Korkmaz, Z. (2001). Bilim Dili ve Türkçe, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, C: 2001/II, S: 595, s. 7-19. http://www.tdk.gov.tr/images/css/TDD/2001s595/2001_595_02_Z_KORKMAZ.pdf
 • Kozak, N. (2003). Türkiye Akademik Dergiler Rehberi-2002. Nazmi Kozak. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Kozak, N. (2017). Türkiye’deki bilimsel/akademik dergilerin durumu. http://www.egitimajansi.com/haber/turkiyedeki-bilimselakademik-dergilerindurumu-haberi-61167h.html (28.03.2018).
 • Lewendî, M. (1992). Li Kurdistana Bakur û Tirkiyê Rojnamegeriya Kurdî. Ankara: Özge.
 • Malmîsanij, M. (2007). The Past and the Present of Book Publishing in Kurdish Language in Turkey and Syria. Istanbul: Wate.
 • ORSAM (2013). Orsam 5 Yaşında!. OrtadoğuAnaliz, c.5, hj.60, r. 8-17. http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=2072ac99- f3fc-4bd1-987e-6865084adb6b%40sessionmgr102 (12.04.2018).
 • Öpengin, E. (2014). Tevatür ve Temellük Kıskacında Kürt Kültür Tarihçiliği. Kürt Tarihi, (Şubat-Mart 2014), r. 18-29.
 • Özel, A. M. (2017). Türkiye’de Tasavvuf Yayıncılığının Bugünü: Gözlemler, Öneriler. Academic Platform Journal of Islamic Research (APJIR), c.1, hj.2, r.19-23. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/402449 (12.04.2018).
 • Singleton, A. (2014). The First Scientific Journal. Learned Publishing, 27: 2–4. https://doi.org/10.1087/20140101
 • Şenalp, M. G. (2016). Kafirlik ve Sapkınlık Arasında Kurumsal İktisat. İktisat ve Toplum, hj. 65, r.24-32. http://www.academia.edu/22177261/_2016_Kafirlik_ve_Sapk%C4%B1nl%C4%B1_ Aras%C4%B1nda_Kurumsal_%C4%B0ktisat_%C4%B0ktisat_ve_Toplum_Say%C4%B1_65_ss._24-32 (12.04.2018).
 • Şentürk, M. (2014). Turgut Cansever Düşüncesinde Şehrin Değişimi. İnsan ve Toplum, c.4, hj. 7, r. 25-56 DOI: dx.doi.org/10.12658/human.society.4.7.M0099 (12.04.2018).
 • The Royal Society (2015). Philosophical Transactions: 350 years of publishing at the Royal Society (1665–2015). https://royalsociety.org/~/media/publishing350/publishing350-exhibitioncatalogue.pdf (28.03.2018).
 • Tüfekçi, H. K. (2011). Vakıf ve Kültür Dergisi Makaleler Bibliyografyası. Vakıflar Dergisi, hj. 35, r. 249-255. http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11352/875/Kaleli%20T %C3%BCfek%C3%A7i.pdf?sequence=1&isAllowed=y (12.04.2018).
 • Türkmen, A. E. & Özmen, A. (amd.) (2014). Kürdistan Sosyalist Solu Kitabı, 60’lardan 2000’lere Seçme Metinler. Ankara: Dipnot Yayınları
 • Ulus, A. T. (2013). Bilimsel Yayıncılığın Diğer Yüzü. Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayınclık
 • Sempozyumu-2013. http://uvt.ulakbim.gov.tr/tip/sempozyum11/Sayfa-47-49.pdf (28.03.2018)
APA KESKİN N (2018). Kovargeriya Akademîk a Kurdî li Tirkiyeyê û Pirsgirêkên Wê. , 31 - 47. 10.19059/mukaddime.369647
Chicago KESKİN Necat Kovargeriya Akademîk a Kurdî li Tirkiyeyê û Pirsgirêkên Wê. (2018): 31 - 47. 10.19059/mukaddime.369647
MLA KESKİN Necat Kovargeriya Akademîk a Kurdî li Tirkiyeyê û Pirsgirêkên Wê. , 2018, ss.31 - 47. 10.19059/mukaddime.369647
AMA KESKİN N Kovargeriya Akademîk a Kurdî li Tirkiyeyê û Pirsgirêkên Wê. . 2018; 31 - 47. 10.19059/mukaddime.369647
Vancouver KESKİN N Kovargeriya Akademîk a Kurdî li Tirkiyeyê û Pirsgirêkên Wê. . 2018; 31 - 47. 10.19059/mukaddime.369647
IEEE KESKİN N "Kovargeriya Akademîk a Kurdî li Tirkiyeyê û Pirsgirêkên Wê." , ss.31 - 47, 2018. 10.19059/mukaddime.369647
ISNAD KESKİN, Necat. "Kovargeriya Akademîk a Kurdî li Tirkiyeyê û Pirsgirêkên Wê". (2018), 31-47. https://doi.org/10.19059/mukaddime.369647
APA KESKİN N (2018). Kovargeriya Akademîk a Kurdî li Tirkiyeyê û Pirsgirêkên Wê. Mukaddime, 9(2), 31 - 47. 10.19059/mukaddime.369647
Chicago KESKİN Necat Kovargeriya Akademîk a Kurdî li Tirkiyeyê û Pirsgirêkên Wê. Mukaddime 9, no.2 (2018): 31 - 47. 10.19059/mukaddime.369647
MLA KESKİN Necat Kovargeriya Akademîk a Kurdî li Tirkiyeyê û Pirsgirêkên Wê. Mukaddime, vol.9, no.2, 2018, ss.31 - 47. 10.19059/mukaddime.369647
AMA KESKİN N Kovargeriya Akademîk a Kurdî li Tirkiyeyê û Pirsgirêkên Wê. Mukaddime. 2018; 9(2): 31 - 47. 10.19059/mukaddime.369647
Vancouver KESKİN N Kovargeriya Akademîk a Kurdî li Tirkiyeyê û Pirsgirêkên Wê. Mukaddime. 2018; 9(2): 31 - 47. 10.19059/mukaddime.369647
IEEE KESKİN N "Kovargeriya Akademîk a Kurdî li Tirkiyeyê û Pirsgirêkên Wê." Mukaddime, 9, ss.31 - 47, 2018. 10.19059/mukaddime.369647
ISNAD KESKİN, Necat. "Kovargeriya Akademîk a Kurdî li Tirkiyeyê û Pirsgirêkên Wê". Mukaddime 9/2 (2018), 31-47. https://doi.org/10.19059/mukaddime.369647