Öğretmen Performans Değerlendirme Sürecine İlişkin Okul Müdürü ve Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Nitel Bir Çalışma

Yıl: 2018 Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 213 - 239 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.19059/mukaddime.415812 İndeks Tarihi: 03-03-2021

Öğretmen Performans Değerlendirme Sürecine İlişkin Okul Müdürü ve Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Nitel Bir Çalışma

Öz:
Bu araştırmanın amacı, okul müdürlerinin “öğretmen performansdeğerlendirme” kapsamında değerlendirme yeterliliklerini okul müdürlerive öğretmen görüşleri ışığında belirlemektir. Çalışma grubunu 2016-2017eğitim ve öğretim yılında Mardin ili Artuklu ilçesi sınırları içerisinde bulunananaokulu, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında görev yapan 15 okulmüdürü ile 15 öğretmen oluşturmuştur. Veri toplama yöntemi olarak yarıyapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak 12sorudan oluşan “Öğretmen Performans Değerlendirme Süreci MüdürYeterliliği Yarı Yapılandırılmış Öğretmen Görüşme Formu” ve “ÖğretmenPerformans Değerlendirme Süreci Müdür Yeterliliği Yarı YapılandırılmışOkul Müdürü Görüşme Formu” hazırlanmış ve veriler yüz yüzegerçekleştirilen görüşmelerle toplanmıştır. Araştırmanın veri toplamasürecini oluşturan görüşme uygulamasının örneklemi, amaçlı örneklemeolarak maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılarak daha öncedenbelirlenen okullarda 15 okul müdürü ve 15 öğretmen ile oluşturulmuştur.Veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Analiz birimi olarak cümlelerseçilmiş ve tablolara aktarılarak frekanslarla birlikte sunulmuştur. Nitelverilerden elde edilen bulgulara göre değerlendirme sonrası puanlamadankaynaklı sorunlar yaşanmasına rağmen okul müdürleri ve öğretmenlerinöğretmen performans değerlendirme sürecini olumlu gördükleri tespitedilmiştir. Okul müdürlerinin süreci yönetme yeterliliği konusunda farklıgörüşler mevcut olup okul müdürlerine hizmet içi eğitim verilmesi vemevcut uygulamaların mevzuat ve işleyiş itibariyle daha kapsamlı şekildeele alınarak düzenlenmesi halinde sürecin daha verimli şekildeuygulanacağını ifade etmek mümkündür.
Anahtar Kelime:

Evaluation of Principals and Teachers’ Opinions Related to Teacher Performance Evaluation Process: a Qualitative Study

Öz:
The purpose of this study is to determine the adequacy of evaluation of principals within the scope of "teacher performance evaluation" in the light of principals and teacher opinions. The sample of the research consisted of 15 principals and 15 teachers working in nurseries, primary school, junior high school and secondary school in Artuklu districts of Mardin province in 2016-2017 education year. The "Teacher Performance Assessment Process Principal Qualification Semistructured Teacher Interview Form" and "Teacher Performance Evaluation Process Principal Sufficiency Semistructured School Principal Interview Form" consisting of 12 questions were prepared as data collection tools and face-to-face interviews were collected. The sampling method of the interview application which constitutes the qualitative data collection process of the research was formed with 15 principals and 15 teachers in the pre-determined schools using the maximum diversity sampling method. The data were subjected to content analysis. The analysis units were selected, passed on the table and presented with the frequencies. According to the findings obtained from the qualitative data, it was determined that the principals and the teachers viewed the teacher performance evaluation process positively despite the problems arising from the scores after the evaluation. In addition to the different opinions about the adequacy of school administrators to manage the process, it is possible to state that the process will be implemented more efficiently if in-service training is given to the principals and the existing practices are regulated with more comprehensive rules in terms of legislation and operation.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
3
5
5
 • Akşit, F.(2006). Performans Değerlendirmeye İlişkin Öğretmen Görüşleri. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi.2, s.76-101.
 • Altun, S.A. & Memişoğlu, S.P.(2008). Performans Değerlendirmesine İlişkin Öğretmen, Yönetici Ve Müfettiş Görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. Sayı:53, s.7-24
 • Aksoy, Ş. (2012). “İlköğretim Okul Müdürlerinin Yeterlikleri İle Eğitim-Öğretim Süreci Arasındaki İlişki” Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi. Ankara.
 • Arabacı, İ.B.(1996). “İlköğretim Müfettişlerinin Denetim İlkeleri Konusundaki Yeterlikleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi.
 • Aslanargun, E., Göksoy, S. (2013). Öğretmen Denetimini Kim Yapmalıdır? Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Özel Sayı, 98-121.
 • Atay, K. (1995). “İlköğretim Müfettişlerinin Yeterlikleri”. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi.
 • Aygün, S. Ç. (2008). Ankara İli Genel Liselerinde Performansa Dayalı Denetimin Uygulanmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri.(Yüksek Lisan Tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Balkar, B., Şahin, S. (2010). İlköğretim II. Kademe Öğretmenlerinin Öğretmen Performans Değerlendirme Model Ve Uygulamalarına İlişkin Görüşleri. Elemantary Education Online, 9(1), 396-412.
 • Beltekin, N., Şahin-Özdemir, B., Yılmaz, G., Akkalkan, H., Cemaloğlu, N. (2014). Sürekli Gelişim İçin e-Performans Yönetim Sistemi: Bir Model Önerisi. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Uluslararası E-dergi, 4(1), 149-170.
 • Bostancı, A. B. (2004). Türkiye’deki Resmi Ve Özel İlköğretim Okullarında Öğretmen Performans Yönetimi (Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Cemaloğlu, N. (2002). Öğretmen Performansının Arttırılmasında Okul Yöneticisinin Rolü. Milli Eğitim Dergisi. Sayı: 153-154.
 • Cihantimur, N. (2006). Anadolu Liseleri Ve Genel Liselerde Görevli Öğretmenlerin Performans Değerlendirmesine Yönelik Algıları. Yüksek Lisans Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Çavuş, A. (2010). Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Yönetici, Öğretmen, Öğrenci Ve Velilerin Çoklu Değişkenlere Göre Performans Değerlendirmeye İlişkin Görüşleri (Ankara ili Keçiören ilçesi örneği). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Çelik, G.Ö. (2009).Kamu Çalışanlarının Performansa Dayalı Ücrete İlişkin Algılamaları. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Earged, (2001). Öğretmenlerin Performans Değerlendirme Modeli ve Sicil Raporları. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Ankara.
 • Eroğlu E., Erden D. (2006). Okulda Performans Yönetim Modeli. T.C. MEB Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü
 • Ekiz, D.(2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metotlarına Giriş. Anı Yayıncılık. Ankara.
 • Günbayı, İ., Yıldırım, S. (2012). Performans Yönetimine İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşleri (Antalya İli Örneği). Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.
 • Helvacı, M.A.(2002). Performans Yönetimi Sürecinde Performans Değerlendirmenin Önemi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. Cilt:35, sayı:1-2.
 • MEB.(2017). Öğretmen Strateji Belgesi. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü.Erişimtarihi:02.07.2017,http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyala r/2017_06/09140719_Strateji_Belgesi_Resmi_Gazete_sonrasY_ilan.pdf
 • Memişoğlu, S. P. (2001). “Çağdaş Eğitim Denetimi İlkeleri Açısından İlköğretim Okullarında Öğretmen Denetimi Uygulamalarının Değerlendirilmesi”. Yayınlanmamış Doktora Tezi”. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özmen, F., Batmaz, C. (2006). İlköğretim Okul Müdürlerinin Öğretmen Denetimindeki Etkililikleri – Hizmet Yılı ve Görev Türü Değişkenine Göre Öğretmen Görüşleri. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi. 2.
 • Sağır, M. (2005). “İlköğretim Kurumlarında Görevli Öğretmenlerin İşbaşında Yetişmelerinde Müfettişlerin Denetim Rolüne İlişkin Öğretmen, Yönetici Ve Müfettiş Algıları”. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Şengül, Y.(2010). İlköğretim Okulu Yönetici Ve Öğretmenlerinin 360° Performans Değerlendirme Sistemine İlişkin Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.
 • Soydan, T. (2012). Eğitim Alanında Performans Değerlendirme Sisteminin Geçerliliği Üzerine Yönetici ve Öğretmen Görüşlerine Dayalı Bir Araştırma. Ege Eğitim Dergisi. (13) 1: 1-25
 • Topçu, İ. (2010). Devlet ve Özel İlköğretim Okullarında Yöneticilerin Öğretimin Denetimi Yerine Getirme Biçimleri. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt:34, Sayı: 2, 31-39
 • Türk Dil Kurumu (TDK). Erişim tarihi: 01.10.2016,http://www.tdk.gov.tr/
 • Yavuz, Y. (1995). “Öğretmenlerin Denetim Etkinliklerini Klinik Denetim İlkeleri Açısından Değerlendirmeleri”. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayınları. Ankara
APA BOZAN S, Ekinci A (2018). Öğretmen Performans Değerlendirme Sürecine İlişkin Okul Müdürü ve Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Nitel Bir Çalışma. , 213 - 239. 10.19059/mukaddime.415812
Chicago BOZAN Serdar,Ekinci Abdurrahman Öğretmen Performans Değerlendirme Sürecine İlişkin Okul Müdürü ve Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Nitel Bir Çalışma. (2018): 213 - 239. 10.19059/mukaddime.415812
MLA BOZAN Serdar,Ekinci Abdurrahman Öğretmen Performans Değerlendirme Sürecine İlişkin Okul Müdürü ve Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Nitel Bir Çalışma. , 2018, ss.213 - 239. 10.19059/mukaddime.415812
AMA BOZAN S,Ekinci A Öğretmen Performans Değerlendirme Sürecine İlişkin Okul Müdürü ve Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Nitel Bir Çalışma. . 2018; 213 - 239. 10.19059/mukaddime.415812
Vancouver BOZAN S,Ekinci A Öğretmen Performans Değerlendirme Sürecine İlişkin Okul Müdürü ve Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Nitel Bir Çalışma. . 2018; 213 - 239. 10.19059/mukaddime.415812
IEEE BOZAN S,Ekinci A "Öğretmen Performans Değerlendirme Sürecine İlişkin Okul Müdürü ve Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Nitel Bir Çalışma." , ss.213 - 239, 2018. 10.19059/mukaddime.415812
ISNAD BOZAN, Serdar - Ekinci, Abdurrahman. "Öğretmen Performans Değerlendirme Sürecine İlişkin Okul Müdürü ve Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Nitel Bir Çalışma". (2018), 213-239. https://doi.org/10.19059/mukaddime.415812
APA BOZAN S, Ekinci A (2018). Öğretmen Performans Değerlendirme Sürecine İlişkin Okul Müdürü ve Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Nitel Bir Çalışma. Mukaddime, 9(2), 213 - 239. 10.19059/mukaddime.415812
Chicago BOZAN Serdar,Ekinci Abdurrahman Öğretmen Performans Değerlendirme Sürecine İlişkin Okul Müdürü ve Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Nitel Bir Çalışma. Mukaddime 9, no.2 (2018): 213 - 239. 10.19059/mukaddime.415812
MLA BOZAN Serdar,Ekinci Abdurrahman Öğretmen Performans Değerlendirme Sürecine İlişkin Okul Müdürü ve Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Nitel Bir Çalışma. Mukaddime, vol.9, no.2, 2018, ss.213 - 239. 10.19059/mukaddime.415812
AMA BOZAN S,Ekinci A Öğretmen Performans Değerlendirme Sürecine İlişkin Okul Müdürü ve Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Nitel Bir Çalışma. Mukaddime. 2018; 9(2): 213 - 239. 10.19059/mukaddime.415812
Vancouver BOZAN S,Ekinci A Öğretmen Performans Değerlendirme Sürecine İlişkin Okul Müdürü ve Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Nitel Bir Çalışma. Mukaddime. 2018; 9(2): 213 - 239. 10.19059/mukaddime.415812
IEEE BOZAN S,Ekinci A "Öğretmen Performans Değerlendirme Sürecine İlişkin Okul Müdürü ve Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Nitel Bir Çalışma." Mukaddime, 9, ss.213 - 239, 2018. 10.19059/mukaddime.415812
ISNAD BOZAN, Serdar - Ekinci, Abdurrahman. "Öğretmen Performans Değerlendirme Sürecine İlişkin Okul Müdürü ve Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Nitel Bir Çalışma". Mukaddime 9/2 (2018), 213-239. https://doi.org/10.19059/mukaddime.415812