Yıl: 2018 Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 261 - 292 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.19059/mukaddime.460781 İndeks Tarihi: 03-03-2021

Lisans Öğrencilerinin Sporda Sürdürülebilirliğe İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Örneği)

Öz:
Bu araştırmanın amacı spor bilimleri fakültesinde öğrenim gören lisans öğrencilerinin sporda sürdürülebilirliğe ilişkin görüşlerinin tespit edilmesi ve bazı değişkenlere göre incelenmesidir. Araştırma grubunu Fırat Üniversitesi Spor Bilimler Fakültesi’nde öğrenim gören ve rastgele yöntemle seçilmiş olan 643 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak, Koçak ve ark. (2015) tarafından geliştirilen 35 maddelik 6 alt boyuttan oluşan (Sosyal, Bireysel, Katılım, Ekonomik, Örgütsel ve Çevresel Boyut) 5’li Likert ölçekli “Sporda Sürdürülebilirlik Ölçeği (SSÖ)” kullanılmıştır. Ölçekten elde edilen verilerin SPPS 22.0 programı ile frekans ve yüzdelik hesaplanmaları yapılmıştır. İstatistiksel analizlerde; ikili karşılaştırmalar için t testi, çoklu karşılaştırmalar için ise ANOVA testi kullanılmıştır (p<0.05). Araştırmada lisans öğrencilerinin ölçeğe ilişkin ortalamalarının 3.83 olduğu yani sporda sürdürülebilirliğe ilişkin olumlu tutum sergiledikleri tespit edilmiştir. Ayrıca lisans öğrencilerine ait demografik ve sosyo-ekonomik değişkenlerin (cinsiyet, yaş, mezuniyet, yaşadığı yer, anne ve baba eğitim durumu, lisansa sahip olma vb.) ölçek alt boyutları ile karşılaştırmalarında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu gözlemlenmiştir (p<0.05). Araştırma sonucunda spor bilimleri fakültesinde lisans öğrenimi gören öğrencilerin sporda sürdürülebilirliğe ilişkin olumlu tutum sergiledikleri belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Assessment of The Opinions of Undergraduate Students on Sustainability in Sports (Fırat University Example)

Öz:
The purpose of this study is to determine the opinions of undergraduate students studying in faculty of sports sciences regarding the sustainability in sports and to analyze it by some variables. The research population is composed of the students studying in Fırat University Faculty of Sports Sciences and randomly selected 643 students. 5-point Likert scaled “Sustainability in Sports Scale (SSS)” developed by Koçak et al. (2015) and composed of 35 items and 6 sub-dimensions (Social, Individual, Participatory, Economic, Organizational and Environmental Dimensions) was used as data collection tool. Frequency and percentage calculations of data obtained from the scale were performed with SPPS 22.0 program. T test was applied for paired comparisons and ANOVA was used for multiple comparisons to means in statistical analyses (p<0.05). It has been determined that the means of undergraduate students regarding the scale is 3.83, which indicates that they exhibit positive attitudes towards sustainability in sports. It has also been observed that there are statistically significant differences in comparisons of demographic and socio-economic variables of undergraduate students (gender, age, graduation, place of residence, educational background of parents, having a bachelor’s degree etc.) when compared to the sub-dimensions of the scale (p<0.05). At the end of the study, it has been determined that students who undergraduated study in the faculty of sports sciences have a positive attitude towards sustainability in sport.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
2
2
2
APA YÜCEL A, ESKİYECEK C, ÇİFTÇİ İ, TAN Ç, Savucu Y, TÜRKMEN A (2018). Lisans Öğrencilerinin Sporda Sürdürülebilirliğe İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Örneği). , 261 - 292. 10.19059/mukaddime.460781
Chicago YÜCEL Ali Serdar,ESKİYECEK Canan Gülbin,ÇİFTÇİ İsa,TAN Çetin,Savucu Yüksel,TÜRKMEN Aybala Lisans Öğrencilerinin Sporda Sürdürülebilirliğe İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Örneği). (2018): 261 - 292. 10.19059/mukaddime.460781
MLA YÜCEL Ali Serdar,ESKİYECEK Canan Gülbin,ÇİFTÇİ İsa,TAN Çetin,Savucu Yüksel,TÜRKMEN Aybala Lisans Öğrencilerinin Sporda Sürdürülebilirliğe İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Örneği). , 2018, ss.261 - 292. 10.19059/mukaddime.460781
AMA YÜCEL A,ESKİYECEK C,ÇİFTÇİ İ,TAN Ç,Savucu Y,TÜRKMEN A Lisans Öğrencilerinin Sporda Sürdürülebilirliğe İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Örneği). . 2018; 261 - 292. 10.19059/mukaddime.460781
Vancouver YÜCEL A,ESKİYECEK C,ÇİFTÇİ İ,TAN Ç,Savucu Y,TÜRKMEN A Lisans Öğrencilerinin Sporda Sürdürülebilirliğe İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Örneği). . 2018; 261 - 292. 10.19059/mukaddime.460781
IEEE YÜCEL A,ESKİYECEK C,ÇİFTÇİ İ,TAN Ç,Savucu Y,TÜRKMEN A "Lisans Öğrencilerinin Sporda Sürdürülebilirliğe İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Örneği)." , ss.261 - 292, 2018. 10.19059/mukaddime.460781
ISNAD YÜCEL, Ali Serdar vd. "Lisans Öğrencilerinin Sporda Sürdürülebilirliğe İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Örneği)". (2018), 261-292. https://doi.org/10.19059/mukaddime.460781
APA YÜCEL A, ESKİYECEK C, ÇİFTÇİ İ, TAN Ç, Savucu Y, TÜRKMEN A (2018). Lisans Öğrencilerinin Sporda Sürdürülebilirliğe İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Örneği). Mukaddime, 9(2), 261 - 292. 10.19059/mukaddime.460781
Chicago YÜCEL Ali Serdar,ESKİYECEK Canan Gülbin,ÇİFTÇİ İsa,TAN Çetin,Savucu Yüksel,TÜRKMEN Aybala Lisans Öğrencilerinin Sporda Sürdürülebilirliğe İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Örneği). Mukaddime 9, no.2 (2018): 261 - 292. 10.19059/mukaddime.460781
MLA YÜCEL Ali Serdar,ESKİYECEK Canan Gülbin,ÇİFTÇİ İsa,TAN Çetin,Savucu Yüksel,TÜRKMEN Aybala Lisans Öğrencilerinin Sporda Sürdürülebilirliğe İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Örneği). Mukaddime, vol.9, no.2, 2018, ss.261 - 292. 10.19059/mukaddime.460781
AMA YÜCEL A,ESKİYECEK C,ÇİFTÇİ İ,TAN Ç,Savucu Y,TÜRKMEN A Lisans Öğrencilerinin Sporda Sürdürülebilirliğe İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Örneği). Mukaddime. 2018; 9(2): 261 - 292. 10.19059/mukaddime.460781
Vancouver YÜCEL A,ESKİYECEK C,ÇİFTÇİ İ,TAN Ç,Savucu Y,TÜRKMEN A Lisans Öğrencilerinin Sporda Sürdürülebilirliğe İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Örneği). Mukaddime. 2018; 9(2): 261 - 292. 10.19059/mukaddime.460781
IEEE YÜCEL A,ESKİYECEK C,ÇİFTÇİ İ,TAN Ç,Savucu Y,TÜRKMEN A "Lisans Öğrencilerinin Sporda Sürdürülebilirliğe İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Örneği)." Mukaddime, 9, ss.261 - 292, 2018. 10.19059/mukaddime.460781
ISNAD YÜCEL, Ali Serdar vd. "Lisans Öğrencilerinin Sporda Sürdürülebilirliğe İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Örneği)". Mukaddime 9/2 (2018), 261-292. https://doi.org/10.19059/mukaddime.460781