Yıl: 2018 Cilt: 9 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 413 - 448 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.16949/turkbilmat.370326 İndeks Tarihi: 12-03-2021

Öğretmen Adaylarının Mantıksal Düşünme Becerilerinin İncelenmesi: Longeot Bilişsel Gelişim Testi

Öz:
Bu araştırmada sınıf ve matematik öğretmen adaylarının mantıksal düşünme becerilerinin cinsiyet ve öğrenim görülen program türü değişkenlerine bağlı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada Longeot Bilişsel Gelişim Testinin Türkçeye uyarlama çalışması yapılmıştır. Bu test, somut ve soyut işlemler olmak üzerek iki kısımdan oluşmaktadır. Elde edilen sonuçlar, Longeot Bilişsel Gelişim Testinin öğretmen adaylarının mantıksal düşünme beceri düzeylerini belirlemek amacıyla kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu göstermektedir. Cinsiyet değişkenine göre öğretmen adaylarının soyut işlemler ve genel mantıksal düşünme becerileri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. Program türü değişkenine göre sınıf eğitimi ve matematik programlarında öğrenim gören adayların somut, soyut işlemler ve genel mantıksal beceri düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Bu farklılığın matematik programında öğrenim gören öğretmen adaylarının lehine olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelime:

Examining Prospective Teachers’ Logical Reasoning Ability: The Longeot’s Test of Cognitive Development

Öz:
This study sought to examine prospective teachers’ logical reasoning ability using the predictive variables of interest including gender and academic majors. The Cognitive Development Test designed by Longeot (1962, 1965) was translated and adapted from English to Turkish and then was used to collect data from prospective teachers. The results revealed that the test is valid and reliable for measuring logical reasoning ability. The test consists of two sections, concrete and formal processing. The prospective teachers did not have difficulty understanding and solving concrete tasks on the test. There were no significant differences in the formal and overall test scores between males and females. Significant differences were found in concrete, formal and overall test scores favoring mathematics majors.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aksu, M., Berberoğlu, G., & Paykoç, F. (1990). Can the GALT test be used in a different cultural setting? (Research Report). Ankara: METU.
 • Anderson, J. C., & Gerbing D. W. (1984). The effect of sampling error on convergence, improper solutions, and goodness-of- fit indices for maximum likelihood confirmatory factor analysis. Psychometrika, 49(2), 155-173.
 • Barr, B. (1994). Research on problem solving: Elementary school. In D. Gabel (Ed.), Handbook of research on science teaching and learning (pp. 248-268). New York: Macmillan Publishing Company.
 • Battista, M. T. (1990). Spatial visualization and gender differences in high school geometry. Journal for Research in Mathematics Education, 21, 47-60.
 • Bitner, B. L. (1991). Formal operational reasoning modes: Predictors of critical thinking abilities and grades assigned by teachers in science and mathematics for students in grades nine through twelve. Journal of Research in Science Teaching, 28(3), 265-274.
 • Borges, K. S., Menezes, C. S., & Fagundes, L. C. (2017, October). The use of computational thinking in digital fabrication projects-a case study from the cognitive perspective. Paper presented at the IEEE Frontiers in Education Conference (FIE), Indianapolis, USA.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 32, 470-483.
 • Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Kahveci, Ö. ve Demirel, F. (2004). Güdülenme ve öğrenme stratejileri ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4(2), 210-239.
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioural sciences. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

 • Cole, D. A. (1987). Utility of confirmatory factor analysis in test validation research. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55(4), 584-594.
 • Crocker, L., & Algina, J. (1986). Introduction to classical and modern test theory. New York:
 • Holt, Rinehart and Winston. Geban, Ö., Aşkar, P., & Özkan, İ. (1992). Effects of computer simulated experiment and problem solving approaches on students’ learning outcomes at the high school level. Journal of Educational Research, 86(1), 5-10.
 • Gulacar, O., Overton, T., & Bowman, C. (2013). A closer look at the relationships between college students’ cognitive abilities and problem solving in stoichiometry. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education, 5(2), 144-163.
 • Haciomeroglu, E. S., & Chicken, E. (2012). Visual thinking and gender differences in high school calculus. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 43(3), 303-313.
 • Hacıömeroğlu, G. ve Hacıömeroğlu, E. S. (2017). Cinsiyet, uzamsal beceri, mantıksal düşünme becerisi ve çözüm tercihleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(1), 116-131.
 • Hacıömeroğlu, G. ve Hacıömeroğlu, E. S. (2013). Matematik işlem testi’nin Türkçe’ye uyarlama çalışması ve öğretmen adaylarının matematik problemlerini çözme tercihleri. Kuramsal Eğitim ve Bilim, 6(2), 196-203.
 • Hacıömeroğlu, E. S., Hacıömeroğlu, G., Bukova-Güzel, E. ve Kula, S. (2014). Türev ve integral problemlerinin çözümünde görsel, analitik ve harmonik çözüm tercihleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 108-119.
 • Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cut-off criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6(1), 1-55.
 • Karasar, N. (2010). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kılıç, D. ve Sağlam, N. (2009). Öğrencilerin mantıksal düşünme yeteneklerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 10(2), 23-38.
 • Kıncal, R. Y. ve Yazgan, A. D. (2010). İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin formal operasyonel düşünme becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. İlköğretim Online, 9(2), 723-733.
 • Kline, R. B. (2016). Principles and practice of structral equation modeling. NY: The Guilford Press.
 • Krutetskii, V. A. (1976). The psychology of mathematical abilities in schoolchildren. Chicago: University of Chicago Press.
 • Lawson, A. E. (1978). The development and validation of classroom test of formal reasoning. Journal of Research in Science Teaching, 15(1), 11-24.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2018a) . Matematik dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sınıflar). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2018b). Ortaöğretim matematik dersi öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Norman, O. (1997). Investigating the nature of formal reasoning in chemistry: Testing Lawson’s multiple hypothesis theory. Journal of Research in Science Teaching, 34(10), 1067-1081.
 • Roadrangka, V. (1991). The construction of a group assessment of logical thinking (GALT). Kasetsant Journal: Social Sciences, 12(2), 148-154.
 • Roadrangka, V., Yeany, R. H., & Padilla M. J. (1982). Group test of logical thinking. Athens: University of Georgia, GA.
 • Roid, G. H., & Haladyna, T. M. (1982). A technology for test-item writing. New York: Academic Press.
 • Senemoğlu, N. (2011). Gelişim öğrenme ve öğretim kuramdan uygulamaya. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Sheehan, D. J. (1970). The effectiveness of concrete and formal instructional procedures with concrete- and formal-operational students (Unpublished doctoral dissertation). State University of New York, Albany.
 • Sungur, O. (2009). Korelasyon analizi. Ş. Kalaycı (Ed.), SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri içinde (ss.321-331). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Sungur, S., & Tekkaya, C. (2003) . Students’ achievement in human circulatory system unit: The effect of reasoning ability and gender. Journal of Science Education and Technology, 12(1), 59-64.
 • Suwarsono, S. (1982). Visual imagery in the mathematical thinking of seventh grade students (Unpublished doctoral dissertation). Monash University, Melbourne, Australia.
 • Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: Temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-74.
 • Tavşancıl, E. (2005). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Tobin, K. G., & Capie, W. (1981). The development ad validation of a group test of logical thinking, Educational and Psychological Measurement, 41(2), 413-423.
 • Tuna, A., Biber, A. Ç., & İncikapı, L. (2013). An analysis of mathematics teacher candidates’ logical thinking levels: Case of Turkey. Journal of Educational Instructional Studies, 3(1), 83-91.
 • Ward, C. R., Nurrenbern, S. C., & Herron, J. D. (1981). Evaluation of the longeot test of the cognitive development. Journal of Research in Science Teaching, 18(2), 123-130.
 • Yaman, S. ve Karamustafaoğlu, S. (2006). Öğretmen adaylarının mantıksal düşünme becerileri ve kimya dersine yönelik tutumlarının incelenmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 91-106.
 • Yenilmez, A., Sungur, S. ve Tekkaya, C. (2005). Cinsiyet ve sınıf düzeyinin öğrencilerin mantıksal düşünme yeteneklerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 219-225.
 • Yenilmez, A., Sungur, S., & Tekkaya, C. (2006). Students’ achievement in relation to reasoning ability, prior knowledge and gender. Research in Science & Technology Education, 24(1), 129-138.
 • Yılmaz, V. ve Çelik, E. (2009). Lisrel ile yapısal eşitlik modellemesi-I: Temel kavramlar, uygulamalar, programlama. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Yüzüak, A. V. (2012). Lawson mantıksal düşünme testinin uyarlanması ve uygulanması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Zarotiadou, E., & Tsaparlis, G. (2000). Teaching lower-secondary chemistry with a Piagetian constructivist and an Ausbelian meaningful-receptive method: A longitudinal comparison. Chemistry Education: Research and Practice in Europe, 1(1), 37-50.
APA Haciomeroglu E, Haciomeroglu G (2018). Öğretmen Adaylarının Mantıksal Düşünme Becerilerinin İncelenmesi: Longeot Bilişsel Gelişim Testi. , 413 - 448. 10.16949/turkbilmat.370326
Chicago Haciomeroglu Erhan,Haciomeroglu Guney Öğretmen Adaylarının Mantıksal Düşünme Becerilerinin İncelenmesi: Longeot Bilişsel Gelişim Testi. (2018): 413 - 448. 10.16949/turkbilmat.370326
MLA Haciomeroglu Erhan,Haciomeroglu Guney Öğretmen Adaylarının Mantıksal Düşünme Becerilerinin İncelenmesi: Longeot Bilişsel Gelişim Testi. , 2018, ss.413 - 448. 10.16949/turkbilmat.370326
AMA Haciomeroglu E,Haciomeroglu G Öğretmen Adaylarının Mantıksal Düşünme Becerilerinin İncelenmesi: Longeot Bilişsel Gelişim Testi. . 2018; 413 - 448. 10.16949/turkbilmat.370326
Vancouver Haciomeroglu E,Haciomeroglu G Öğretmen Adaylarının Mantıksal Düşünme Becerilerinin İncelenmesi: Longeot Bilişsel Gelişim Testi. . 2018; 413 - 448. 10.16949/turkbilmat.370326
IEEE Haciomeroglu E,Haciomeroglu G "Öğretmen Adaylarının Mantıksal Düşünme Becerilerinin İncelenmesi: Longeot Bilişsel Gelişim Testi." , ss.413 - 448, 2018. 10.16949/turkbilmat.370326
ISNAD Haciomeroglu, Erhan - Haciomeroglu, Guney. "Öğretmen Adaylarının Mantıksal Düşünme Becerilerinin İncelenmesi: Longeot Bilişsel Gelişim Testi". (2018), 413-448. https://doi.org/10.16949/turkbilmat.370326
APA Haciomeroglu E, Haciomeroglu G (2018). Öğretmen Adaylarının Mantıksal Düşünme Becerilerinin İncelenmesi: Longeot Bilişsel Gelişim Testi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 9(3), 413 - 448. 10.16949/turkbilmat.370326
Chicago Haciomeroglu Erhan,Haciomeroglu Guney Öğretmen Adaylarının Mantıksal Düşünme Becerilerinin İncelenmesi: Longeot Bilişsel Gelişim Testi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi 9, no.3 (2018): 413 - 448. 10.16949/turkbilmat.370326
MLA Haciomeroglu Erhan,Haciomeroglu Guney Öğretmen Adaylarının Mantıksal Düşünme Becerilerinin İncelenmesi: Longeot Bilişsel Gelişim Testi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, vol.9, no.3, 2018, ss.413 - 448. 10.16949/turkbilmat.370326
AMA Haciomeroglu E,Haciomeroglu G Öğretmen Adaylarının Mantıksal Düşünme Becerilerinin İncelenmesi: Longeot Bilişsel Gelişim Testi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2018; 9(3): 413 - 448. 10.16949/turkbilmat.370326
Vancouver Haciomeroglu E,Haciomeroglu G Öğretmen Adaylarının Mantıksal Düşünme Becerilerinin İncelenmesi: Longeot Bilişsel Gelişim Testi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2018; 9(3): 413 - 448. 10.16949/turkbilmat.370326
IEEE Haciomeroglu E,Haciomeroglu G "Öğretmen Adaylarının Mantıksal Düşünme Becerilerinin İncelenmesi: Longeot Bilişsel Gelişim Testi." Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 9, ss.413 - 448, 2018. 10.16949/turkbilmat.370326
ISNAD Haciomeroglu, Erhan - Haciomeroglu, Guney. "Öğretmen Adaylarının Mantıksal Düşünme Becerilerinin İncelenmesi: Longeot Bilişsel Gelişim Testi". Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi 9/3 (2018), 413-448. https://doi.org/10.16949/turkbilmat.370326