Yıl: 2019 Cilt: 0 Sayı: 16 Sayfa Aralığı: 380 - 408 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.29000/rumelide.618970 İndeks Tarihi: 12-03-2021

Hint üslubunda yabancılaştırma

Öz:
Hint üslubunun birçok özelliğini saymak mümkündür. Ancak bu üslubun en önemli ayırt ediciözelliklerinden biri ma‘nâ-yı bîgâne’dir. Hint üslubu şairlerince farklı bağlamlarda kullanılabilenma‘nâ-yı bîgâne tabirinin bir anlamı da garip, zor, karmaşık ve alışılmadık anlamlardır. 1917’de Rusedebiyat kuramcısı Shklovsky’nin ortaya attığı yabancılaştırma kuramı ise metnin algılanışınınyavaşlatılması gerektiğini savunur ve bunu temin etmek için de tanıdık şeylerin bilinmeyen ve tuhafbir biçimde sunulmasını salık verir. Hint üslubunda yabancılaştırma yollarının tedkik edildiği buçalışmada Türk ve Fars şiirinden örnekler ele alınmış, kimi beyitlerde aşırı hayale ve girift anlammünasebetlerine dayanan bazı noktalar tahlil edilerek bu şiirin anlam dünyasına nüfuz edilmeyeçalışılmıştır.
Anahtar Kelime:

Defamiliarization in Sabk-e Hindi poetry

Öz:
There are several characteristics of Sabk-e Hindi (Indian style) poetry whereas the most distinctive feature of this style is “ma'nâ-yi bigane”. Along with different contexts that Sabk-e Hindi poets apply the term, one particular meaning of “ma'na-yi bigane” is “strange, difficult, complicated, unusual and unfamiliar meaning”. The concept of “defamiliarization” that Russian literary theorist Shlovsky brought up in 1917 asserts that perception of the literary text must be decelerated and suggests that familiar things need to be presented in unfamiliar and unusual ways to enable this. This work is examines the ways of defamiliarization in Indian style poetry, discussing examples from Turkish and Persian poetry and tries to explore the semantic world of the poetry by analyzing some points that depend on farfetched imagination and complicated meaning references.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akdoğan, Y. (tarih yok). Ahmedî Divanı. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr adresinden alındı
 • Akkaya, H. (1994). Nevres-i Kadim ve Türkçe Divanı (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi SBE.
 • Akkuş, M. (1993). Nef'î Divanı. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Âlâştî, H. H. (1384/2004). Ma'nâ-yı Bîgâne Der Şi'r-i Sâib-i Tebrîzî. Neşriye-i Dânişkede-i Edebiyât (Tebrîz), 48(196), 69-84.
 • Arı, A. (2011). Sâkıb Dede ve Dîvânı. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr adresinden alındı
 • Arslan, M., & Aksoyak, İ. H. (tarih yok). Haşmet Külliyatı. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr adresinden alındı
 • Babacan, İ. (2010). Klasik Türk Şiirinin Son Baharı Sebk-i Hindî. Ankara: Akçağ Yayınları. Behdarvend, E. (1392/2013). Dîvân-ı Bîdil-i Dihlevî. Tahran: İntişârât-ı Nigâh.
 • Bektaş, E. (2007). Muvakkit-zâde Muhammed Pertev Dîvânı. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr adresinden alındı
 • Beyzâî, P. (1336). Dîvân-ı Ebû Tâlib Kelîm-i Kâşânî. Tahran: Kitâb-fürûşî-yi Hayyâm.
 • Bilkan, A. F. (1997). Nâbî Dîvânı. İstanbul: M.E.B.
 • Cuddon, J. A. (2013). A Dictionary of Literary Terms and Literary Theory. Oxford: Wiley-Blackwell Publishing.
 • Demirel, Ş. (2017). Şehrî Dîvânı. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr adresinden alındı
 • Efsah-zâd, A. (1378). Dîvân-ı Câmî I (Fâtihatüş-Şebâb). Tahran: Merkez-i Mutâlaât-ı Îrânî.
 • Ensârî, M. V. (1378). Külliyât-ı Örfî-yi Şîrâzî. Tahran: İntişârât-ı Dânişgâh-ı Tahrân. Gencevî, N. (tarih yok). Heft Peyker. Haziran 16, 2019 tarihinde Ganjoor: https://ganjoor.net/nezami/5ganj/7peykar/ adresinden alındı
 • Güfta, H. (2001). Erzurumlu Şair Hâzık. İstanbul: Erzurum Kitaplığı.
 • Gürer, A. (2000). Şeyh Gâlib’in Şiirlerinde Bir Anlatım Özelliği. Türkoloji Dergisi, XIII(1), 99-108.
 • Habib, M. A. (2005). A History of Literary Criticism: From Plato to the Present. Malden: Blackwell Publishing.
 • Hak-cû, S. (1390). Sebk-i Hindî ve İstiâre-i Îhâmî-yi Kinâye. Bahâr-ı Edeb, IV(1), 255-268.
 • Hakcû, S., & Rızâyî, M. M. (1397). Berresî Yekî ez Râhhâ-yı Bîgâne-sâzî der Sebk-i Hindî: Mutâlaa-i Movredî Gazelhâ-yı Sâib. Fünûn-ı Edebî, X(1), 70-85.
 • İlhâmî, Ş. (1387). Berresî-yi Hissâmizî der Gazeliyyât-ı Bîdil-i Dihlevî. Fasılnâme-i Edebiyât-ı İrfânî ve Ustûre-şinâhtî, 4(12), 32-48.
 • İpekten, H. (1970). Nâilî-i Kadîm Dîvânı. Ankara: MEB Yayınları.
 • Kaçar, M. (2018). Şeyh Gâlib'in "Tûtî-i Zenbûr"u Bir Çiçek Olabilir Mi? Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi, III(2), 54-59.
 • Kahraman, M. (1364/1985). Dîvân-ı Sâib-i Tebrîzî. Tahran: Şirket-i İntişârât-ı İlmî ve Ferhengî.
 • Kaplan, M. (1996). Neşâtî Divanı. İzmir: Akademi Kitabevi.
 • Kasır, H. A. (1990). Esrar Dede / Hayatı, Edebi Kişliği ve Divanının Karşılaştırmalı Metni (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Erzurum: Atatürk Üniversitesi SBE.
 • Kutlar, F. S. (2004). Arpaemîni-zâde Sâmî Divanı. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı. Ekim 10, 2017 tarihinde http://ekitap.kulturturizm.gov.tr adresinden alındı
 • Kutlar, F. S. (2009). Arpaemînizâde Sâmî’nin ‘Ta’kid’ Örneği Beyti Üzerine. Turkish Studies, IV(6), 346- 359.
 • Macit, M. (2017). Nedîm Dîvânı. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr adresinden alındı
 • Mansûr, C. (1378). Dîvân-ı Rubâiyât-ı Ebû Saîd Ebû’l-Hayr. Tahran: İntişârât-ı Nâhîd.
 • Mermer, A. (1991). Mezâkî Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divanı'nın Tenkitli Metni. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.
 • Mum, C. (2005). Sebk-i Hindî'de Beyit Yapısı, Paradoksal İmajlar ve Çoklu Duyulama. H. Aynur, M.
 • Çakır, & H. Koncu (Dü) içinde, Sözde ve Anlamda Farklılaşma Sebk-i Hindî (s. 108-141). İstanbul: Turkuaz.
 • Okçu, N. (tarih yok). Şeyh Gâlib Dîvânı. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr adresinden alındı
 • Özdemir, M. (1999). Neccâr-zâde Rızâ Divânı' nın Edisyon Kritiği (Yüksek Lisans Tezi). Afyon: Kocatepe Üniversitesi SBE.
 • Saraç, Y. (2002). Klâsik Edebiyat Bilgisi Belâgat. İstanbul: Bilimevi.
 • Sekkâkî. (2017). Miftâhu'l-Ulûm Belâgat. (Z. Çelik, Çev.) İstanbul: Litera Yayıncılık.
 • Siyâkî, M. D. (1347). Dîvân-ı Menûçehrî Damgânî. Tahran: Kitâb-fürûşî-yi Zevvâr.
 • Şafak, T. (1386). Tashîh-i İntikâdî-yi Dîvân-ı Şevket-i Buhârî (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Tahran: Dânişgâh-ı Tahrân.
 • Şahâb, T. (1361). Külliyât-ı Eş'âr-ı Melikü'ş-şuarâ Tâlib-i Âmulî. Tahran: Kitâbhâne-i Senâî.
 • Şentürk, A. A. (2016). Osmanlı Şiiri Kılavuzu (Cilt I). İstanbul: OSEDAM.
 • Tarlan, A. N. (1990). Ali Nihad Tarlan'ın Makalelerinden Seçmeler. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayını.
 • Üskûyî, N. (1383). Revişhâ-yı Âşinâyî-zodâyî der Şi'r-i Sâib-i Tebrîzî. Pejûhiş-nâme-i Ferheng u Edeb, I(1), 175-193.
 • Üzgör, T. (1991). Fehîm-i Kadîm / Hayatı, Sanatı, Dîvân'ı ve Metnin Bugünkü Türkçesi. Ankara: AKM Yayını.
APA YAKUT E (2019). Hint üslubunda yabancılaştırma. , 380 - 408. 10.29000/rumelide.618970
Chicago YAKUT Emrullah Hint üslubunda yabancılaştırma. (2019): 380 - 408. 10.29000/rumelide.618970
MLA YAKUT Emrullah Hint üslubunda yabancılaştırma. , 2019, ss.380 - 408. 10.29000/rumelide.618970
AMA YAKUT E Hint üslubunda yabancılaştırma. . 2019; 380 - 408. 10.29000/rumelide.618970
Vancouver YAKUT E Hint üslubunda yabancılaştırma. . 2019; 380 - 408. 10.29000/rumelide.618970
IEEE YAKUT E "Hint üslubunda yabancılaştırma." , ss.380 - 408, 2019. 10.29000/rumelide.618970
ISNAD YAKUT, Emrullah. "Hint üslubunda yabancılaştırma". (2019), 380-408. https://doi.org/10.29000/rumelide.618970
APA YAKUT E (2019). Hint üslubunda yabancılaştırma. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 0(16), 380 - 408. 10.29000/rumelide.618970
Chicago YAKUT Emrullah Hint üslubunda yabancılaştırma. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 0, no.16 (2019): 380 - 408. 10.29000/rumelide.618970
MLA YAKUT Emrullah Hint üslubunda yabancılaştırma. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, vol.0, no.16, 2019, ss.380 - 408. 10.29000/rumelide.618970
AMA YAKUT E Hint üslubunda yabancılaştırma. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi. 2019; 0(16): 380 - 408. 10.29000/rumelide.618970
Vancouver YAKUT E Hint üslubunda yabancılaştırma. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi. 2019; 0(16): 380 - 408. 10.29000/rumelide.618970
IEEE YAKUT E "Hint üslubunda yabancılaştırma." RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 0, ss.380 - 408, 2019. 10.29000/rumelide.618970
ISNAD YAKUT, Emrullah. "Hint üslubunda yabancılaştırma". RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 16 (2019), 380-408. https://doi.org/10.29000/rumelide.618970