Yıl: 2004 Cilt: 0 Sayı: 18 Sayfa Aralığı: 27 - 39 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri ile Benlik Saygısı Düzeyleri Arasındaki İlişkiler

Öz:
Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin yalnızlık düzeyleri ile benlik saygısı düzeyleri ve cinsiyet arasındaki ilişkiler incelenmektedir. Örneklem toplam 824 öğrenciden oluşmaktadır. Verilerin toplanması amacıyla UCLA Yalnızlık Ölçeği ve Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise F testi, t-testi ve Tukey Testi teknikleri kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular; benlik saygısı, insanlara güven, eleştiriye karşı duyarlılık, depresif duygulanım, psikosomatik belirtiler, kişiler arası ilişkilerde tehdit hissetme, tartışmalara katılma düzeylerine ve cinsiyete göre öğrencilerin yalnızlık düzeyleri arasındaki farklılığın önemli olduğunu; hayalperestlik ve benlik değerinin sürekliliği düzeyine göre ise farkların önemsiz olduğunu göstermektedir. Elde edilen bulgular literatür ışığında tartışılmıştır.
Anahtar Kelime: yalnızlık üniversite öğrencileri benlik saygısı

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

The Relationships Between the Levels of Loneliness and Levels of Self-Esteem of University Students

Öz:
The relationships between the levels of loneliness and levels of self-esteem of university students. In this research it has been tried to explain the relationship between the levels of loneliness and levels of self- esteem and its subdimentions of the students at Ondokuz Mayıs University. The study includes 824 samples. Rosenberg Self-Esteem Scale and UCLA Loneliness Scale are used to collect data. In the statistical analysis F Test, t,test and Tukey Test tecniques are used. The research pointed out that, self-estem, reliance on people , sensitivty to critism, depressive affection, psychosomatic indications, feeling of being threatened of personel relations, the levels of participitation to discussions and in terms of gender, the levels of loneliness of students were sicnaficantly differentiated. The differences between continuity of self-esteem and daydreaming in term of the levels of loneliness of students were not sicnaficantly differentiated. The findings are discussed in the light of literature.
Anahtar Kelime: self esteem loneliness university students

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Ak, İ. ve Diğerleri. Post-Travmatik Stres Bozukluğunda Benlik Saygısı ve Semptom Dağılımı. Optimal Tıp Dergisi, 1995; 8(1): 3-9.
 • Alkın, T., Baykara, A. Hasta ve Sağlıklı Ergenlerde Benlik Saygısı. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1992; 6(1): 14-20.
 • Alpass, F. M. Neville. S. Loneliness, Health and Depression in Older Males. Aging Mental Health. 2003; 7(3): 212-216.
 • Arık, A. Yaratıcılık, Ankara: Metropol Matbaası, 1990.
 • Beech A. R., Milsom J., Webster S. D. (2003). Emotional Loneliness in Sexual Murderes: a Qualitative Analysis. Sex Abuse, 2003, Oct; 15(4): 285-96.
 • Chrzanowski, G. (1981). The Genesis and Nature of Self-Esteem. American Journal of Psychotherapy, (35), 38-46.
 • Çuhadaroğlu, F. (1986). Adolesanlarda Benlik Saygısı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi, 29-31. Davitz, J. F. Anxiety and Perception of Others. Journal of General Psychology 1959: Vol.61:170-173.
 • Demir, A. “Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeylerini Etkileyen Bazı Etmenler” H. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, (1990). 38-46.
 • Fukui S., Koike M., Ooba A., Vhictomi Y. (2003). The Effect of a Psychosocial Group Intervention Loneliness and Social Support for Japanese Women with Primary Breast Cancer. Oncology Nurse Forum, (2003). Sep. Oct; 30(5): 823-30.
 • Gana, K. and Others. Positive İllusions and Mental and Physical Healt in Later Life. Aging Mental Health. 2004; 8(1): 58-64.
 • Gazda, G. M. (1982). Approaches to Group Psychotherapy and Group Counseling, 4. Edition, Illinois: C. C. Thomas Publisher, 415.
 • Geçtan, E. (1993). Psikodinamik Psikiyatri ve Normal Dışı Davranışlar. 9. Basım, İstanbul: Remzi Kitabevi, 156.
 • Geçtan, E., (1999). İnsan Olmak. 20. Basım, İstanbul: Remzi Kitabevi, 109.
 • Hsu L. R., Hailey B. J., Range L. M. (1987). Cultural and Emotional Components of Loneliness and Depression. J. Psychology. (1987), Jan.;121 (1):61-70.
 • Karaer, Ş. ve Diğerleri. Sivas İl Merkezinde Alkol Kötüye Kullanımı ve Bağımlılığı Olanlarda Kişilik Bozuklukları, Benlik Saygısı ve Aile İşlevleri. 3 P Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji. Dergisi. (2004); Cilt 12, Sayı1:11-20.
 • Klicpera, B. G., Klicpera, C. Why Are Students Lonely? Factors Influencing Loneliness in the School Contex. Prax Kinderpsychology Kinderpsychiatr. (2003), 52(1):1-16.
 • Kohut, H. The Analysis Of the Self. New York: International University, Press.1983.
 • Martın, J. I. D’Augelli, A. R. How Lonely are Gay and Lesbian Youth? Psychol Rep. 2003; 93(2): 486.
 • Maslow, A. H. (1970). Motivation and Personality, New York: Harper and Row Publishers, 169.
 • Medora N., Woodward J.C.(1986). Loneliness Among Adolescent College Students at a Midwestern University. Adolescense,1986, Summer;21(82): 391-402.
 • Montgomery, R. L. Haemmerlie F. M., Ray, D. M., Psychological Correlates of Optimism in College Students.Psychol Rep. 2003; 92(2): 545-547.
 • Öztürk, M. O. Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, 3. Basım, İstanbul:Evrim Basım-Yayım Dağıtım, 1990. 215-222.
 • Peplau, L.A. Perlman, D. (1982). Perspectives on Loneliness In Peplau and Perlman Loneliness. A Source Book of Current Theory. Research and Therapy. New York: Wiley-Intercience.
 • Rosenberg M. (1965). Society and the Adolescent Self Image. Princeton: Princeton University Press, 30-31.
 • Sardoğan, M. E. (1998) Florida İnsan İlişkileri Becerileri Eğitimi Modelinin Grup Üyelerinin Kaygı, Yalnızlık, Atılganlık, Kendini Açma ve Empatik Beceri Düzeylerine Etkisi. Samsun: OMÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Sartre, J. P. (1980). Existentialism. Çev. Asım Bezirci. Istanbul: Ağaoğlu Yayınevi, 11.
 • Stamatakis, K. A. and Others, Self-esteem and Mortality: Prospective Evidence From a Population–based Study. Ann Epidemiol. 2004; 14(1):58-65.
 • Yalom, I. (1999). Varoluçu Psikoterapi. İstanbul. Kabakcı Yayınevi. 556.
 • Yarcheski, A. and Others, Loneliness and Healtrelated Variables in Early Adolescents: and Extension. Psychol Rep. 2003; 93(1):233-234.
 • Yörükoğlu, A. (1986). Gençlik Çağı, Ruh Sağlığı, Eğitimi ve Sorunları. Ankara: İş Bankası Kültür Yayınları, 95-97.
APA KARAHAN T, SARDOĞAN M, ŞAR A, ERSANLI E, KAYA S, KUMCAĞIZ H (2004). Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri ile Benlik Saygısı Düzeyleri Arasındaki İlişkiler. , 27 - 39.
Chicago KARAHAN T. Fikret,SARDOĞAN Mehmet E.,ŞAR ALİ HAYDAR,ERSANLI ERCÜMEND,KAYA S. Nevres,KUMCAĞIZ Hatice Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri ile Benlik Saygısı Düzeyleri Arasındaki İlişkiler. (2004): 27 - 39.
MLA KARAHAN T. Fikret,SARDOĞAN Mehmet E.,ŞAR ALİ HAYDAR,ERSANLI ERCÜMEND,KAYA S. Nevres,KUMCAĞIZ Hatice Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri ile Benlik Saygısı Düzeyleri Arasındaki İlişkiler. , 2004, ss.27 - 39.
AMA KARAHAN T,SARDOĞAN M,ŞAR A,ERSANLI E,KAYA S,KUMCAĞIZ H Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri ile Benlik Saygısı Düzeyleri Arasındaki İlişkiler. . 2004; 27 - 39.
Vancouver KARAHAN T,SARDOĞAN M,ŞAR A,ERSANLI E,KAYA S,KUMCAĞIZ H Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri ile Benlik Saygısı Düzeyleri Arasındaki İlişkiler. . 2004; 27 - 39.
IEEE KARAHAN T,SARDOĞAN M,ŞAR A,ERSANLI E,KAYA S,KUMCAĞIZ H "Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri ile Benlik Saygısı Düzeyleri Arasındaki İlişkiler." , ss.27 - 39, 2004.
ISNAD KARAHAN, T. Fikret vd. "Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri ile Benlik Saygısı Düzeyleri Arasındaki İlişkiler". (2004), 27-39.
APA KARAHAN T, SARDOĞAN M, ŞAR A, ERSANLI E, KAYA S, KUMCAĞIZ H (2004). Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri ile Benlik Saygısı Düzeyleri Arasındaki İlişkiler. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(18), 27 - 39.
Chicago KARAHAN T. Fikret,SARDOĞAN Mehmet E.,ŞAR ALİ HAYDAR,ERSANLI ERCÜMEND,KAYA S. Nevres,KUMCAĞIZ Hatice Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri ile Benlik Saygısı Düzeyleri Arasındaki İlişkiler. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 0, no.18 (2004): 27 - 39.
MLA KARAHAN T. Fikret,SARDOĞAN Mehmet E.,ŞAR ALİ HAYDAR,ERSANLI ERCÜMEND,KAYA S. Nevres,KUMCAĞIZ Hatice Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri ile Benlik Saygısı Düzeyleri Arasındaki İlişkiler. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.0, no.18, 2004, ss.27 - 39.
AMA KARAHAN T,SARDOĞAN M,ŞAR A,ERSANLI E,KAYA S,KUMCAĞIZ H Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri ile Benlik Saygısı Düzeyleri Arasındaki İlişkiler. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2004; 0(18): 27 - 39.
Vancouver KARAHAN T,SARDOĞAN M,ŞAR A,ERSANLI E,KAYA S,KUMCAĞIZ H Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri ile Benlik Saygısı Düzeyleri Arasındaki İlişkiler. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2004; 0(18): 27 - 39.
IEEE KARAHAN T,SARDOĞAN M,ŞAR A,ERSANLI E,KAYA S,KUMCAĞIZ H "Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri ile Benlik Saygısı Düzeyleri Arasındaki İlişkiler." Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0, ss.27 - 39, 2004.
ISNAD KARAHAN, T. Fikret vd. "Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri ile Benlik Saygısı Düzeyleri Arasındaki İlişkiler". Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2004), 27-39.