Yıl: 2019 Cilt: 13 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 1015 - 1041 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.17522/balikesirnef.570616 İndeks Tarihi: 23-03-2021

Effects on Academic Achievement and Attitude of Game Based Learning in Teaching of Reproduction, Growth and Development Unit in 6th Grade Plant and Animal

Öz:
The aim of this study was to investigate the effects on the students' academic achievement and theirattitudes of teaching with game based learning in "Reproduction, Growing and Development unit in Plants andAnimals" in Elementary 6th grade Science education class. Semi-experimental model based on pre test and posttest was used in the research. The studies were performed in a public school in Giresun in 2016-2017 academicyear. Sample of the research was composed of total forty students of sixty grades, 20 experimental group studentsand 20 control group students. This experimental study was carried out for 12 hours. While in the experimentalgroup, the activities prepared in the current programme and the educational games (taboo) prepared by theresearcher in addition to these activities were used, in the control group only the activities prepared according tothe achievements in the current programme were used. "Science Academic Achievement Test" and "ScienceAttitude Scale" were used as the data collection tool in the research. The obtained data were analyzed using SPSSpacket program. After data analysis, it was determined that a significant difference was found in academicachievements and attitudes towards science education course between experiment and control group were in favorof the experiment group. In other words, according to the results of the research, the students academicachievements of lesson that was taught by educational game increased and their attitudes towards the coursechanged positively. As a matter of fact, it is said that "game based learning" contributes positively to students'academic achievements and attitudes towards the lesson by starting from the findings of extensive literatureresearch and study. In addition, if game based learning is actively used in other lessons, it can enable for studentsto learn by enjoying and having fun.
Anahtar Kelime:

6. Sınıf Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Ünitesinin Öğretiminde Oyun Temelli Öğrenmenin Akademik Başarı ve Tutum Üzerine Etkisi

Öz:
Bu araştırmanın amacı, oyun temelli öğrenmenin ilköğretim 6. sınıf fen bilimleri dersi “Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme” ünitesinde öğrencilerin akademik başarılarına ve derse yönelik tutumlarına etkisinin incelenmesidir. Araştırmada ön test ve son teste dayalı yarı deneysel model kullanılmıştır. Uygulamalar, Orta Karadeniz Bölgesindeki bir ilde yer alan devlet okulunda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu; 6.sınıfta öğrenim gören deney grubu 20 kişi, kontrol grubu 20 kişi olmak üzere toplam 40 öğrenciden oluşmaktadır. Bu yarı deneysel çalışma 12 ders saati süreyle yapılmıştır. Araştırma sürecinde deney grubunda 2017 yılına ait mevcut programdaki kazanımlar doğrultusunda hazırlanmış etkinlikler ve bu etkinliklere ek olarak araştırmacı tarafından hazırlanan eğitsel oyun (tabu) kullanılırken, kontrol grubunda ise sadece mevcut programdaki kazanımlara göre hazırlanan etkinlikler kullanılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak, “Fen Bilimleri Akademik Başarı Testi” ve “Fen Bilimleri Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda; deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin üniteye ilişkin akademik başarıları ve fen bilimleri dersine yönelik tutumları arasında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Başka bir ifadeyle, araştırmanın sonucuna göre eğitsel oyunla işlenen dersin öğrencilerinin akademik başarılarının arttığı ve derse karşı tutumlarının da olumlu yönde değiştiği görülmüştür. Dolayısıyla oyun temelli öğrenmenin diğer derslerde de aktif bir şekilde kullanılması halinde öğrencilerin severek ve eğlenerek öğrenmeleri sağlanabilir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA SERDAROĞLU C, GÜNEŞ H (2019). Effects on Academic Achievement and Attitude of Game Based Learning in Teaching of Reproduction, Growth and Development Unit in 6th Grade Plant and Animal. , 1015 - 1041. 10.17522/balikesirnef.570616
Chicago SERDAROĞLU Cahide,GÜNEŞ Handan M. Effects on Academic Achievement and Attitude of Game Based Learning in Teaching of Reproduction, Growth and Development Unit in 6th Grade Plant and Animal. (2019): 1015 - 1041. 10.17522/balikesirnef.570616
MLA SERDAROĞLU Cahide,GÜNEŞ Handan M. Effects on Academic Achievement and Attitude of Game Based Learning in Teaching of Reproduction, Growth and Development Unit in 6th Grade Plant and Animal. , 2019, ss.1015 - 1041. 10.17522/balikesirnef.570616
AMA SERDAROĞLU C,GÜNEŞ H Effects on Academic Achievement and Attitude of Game Based Learning in Teaching of Reproduction, Growth and Development Unit in 6th Grade Plant and Animal. . 2019; 1015 - 1041. 10.17522/balikesirnef.570616
Vancouver SERDAROĞLU C,GÜNEŞ H Effects on Academic Achievement and Attitude of Game Based Learning in Teaching of Reproduction, Growth and Development Unit in 6th Grade Plant and Animal. . 2019; 1015 - 1041. 10.17522/balikesirnef.570616
IEEE SERDAROĞLU C,GÜNEŞ H "Effects on Academic Achievement and Attitude of Game Based Learning in Teaching of Reproduction, Growth and Development Unit in 6th Grade Plant and Animal." , ss.1015 - 1041, 2019. 10.17522/balikesirnef.570616
ISNAD SERDAROĞLU, Cahide - GÜNEŞ, Handan M.. "Effects on Academic Achievement and Attitude of Game Based Learning in Teaching of Reproduction, Growth and Development Unit in 6th Grade Plant and Animal". (2019), 1015-1041. https://doi.org/10.17522/balikesirnef.570616
APA SERDAROĞLU C, GÜNEŞ H (2019). Effects on Academic Achievement and Attitude of Game Based Learning in Teaching of Reproduction, Growth and Development Unit in 6th Grade Plant and Animal. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 13(2), 1015 - 1041. 10.17522/balikesirnef.570616
Chicago SERDAROĞLU Cahide,GÜNEŞ Handan M. Effects on Academic Achievement and Attitude of Game Based Learning in Teaching of Reproduction, Growth and Development Unit in 6th Grade Plant and Animal. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 13, no.2 (2019): 1015 - 1041. 10.17522/balikesirnef.570616
MLA SERDAROĞLU Cahide,GÜNEŞ Handan M. Effects on Academic Achievement and Attitude of Game Based Learning in Teaching of Reproduction, Growth and Development Unit in 6th Grade Plant and Animal. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, vol.13, no.2, 2019, ss.1015 - 1041. 10.17522/balikesirnef.570616
AMA SERDAROĞLU C,GÜNEŞ H Effects on Academic Achievement and Attitude of Game Based Learning in Teaching of Reproduction, Growth and Development Unit in 6th Grade Plant and Animal. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2019; 13(2): 1015 - 1041. 10.17522/balikesirnef.570616
Vancouver SERDAROĞLU C,GÜNEŞ H Effects on Academic Achievement and Attitude of Game Based Learning in Teaching of Reproduction, Growth and Development Unit in 6th Grade Plant and Animal. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2019; 13(2): 1015 - 1041. 10.17522/balikesirnef.570616
IEEE SERDAROĞLU C,GÜNEŞ H "Effects on Academic Achievement and Attitude of Game Based Learning in Teaching of Reproduction, Growth and Development Unit in 6th Grade Plant and Animal." Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 13, ss.1015 - 1041, 2019. 10.17522/balikesirnef.570616
ISNAD SERDAROĞLU, Cahide - GÜNEŞ, Handan M.. "Effects on Academic Achievement and Attitude of Game Based Learning in Teaching of Reproduction, Growth and Development Unit in 6th Grade Plant and Animal". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 13/2 (2019), 1015-1041. https://doi.org/10.17522/balikesirnef.570616