Yıl: 2020 Cilt: 13 Sayı: 30 Sayfa Aralığı: 936 - 954 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.12981/mahder.720573 İndeks Tarihi: 29-03-2021

SİYASAL REKLAMLARDAKİ DİL KULLANIMI: 24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ

Öz:
Siyasal partiler ve adaylar, bulunduğu topluma daha iyi bir gelecek vaadiyle yola çıkar veyönetime geldikleri zaman yapacaklarını veya yönetimdeyken yaptıklarını, mevcutdurumdaki olumlu ya da olumsuz yanları, siyasal reklamlarında anlatmaya çalışırlar. Bunu dahalkın duygu ve düşüncelerine ulaşarak onları istendikleri yönde ikna etmek için,kullandıkları dil ile gerçekleştirirler. Siyasette dil, yönetenlerle yönetilenler arasındakiiletişimi sağlayan ve kitleleri ikna etmede önemli bir araçtır. Bu dil, sadece söze dayalıdeğildir. Sembol, işaret, mimik, hareket, görüntü, renk ve giyim gibi tüm görsel unsurlar dasiyaset dilinin birer aracıdır. Bu çalışmanın amacı siyaset dilini dilbilimsel açıdanaçıklamaktır. Bu çalışma ayrıca liderlerin kullandıkları jargonu ve metinlerin içindebulunduğu toplumu ve sosyal çevreyi açıklamayı amaçlamaktadır. Yapılan bu çalışma ile 24Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde liderlerin kullandığı afişler görsel hem de dilselgöstergeler edimsel, edimbilimsel ve anlambilimsel düzlemler ile kültürel göstergeler gözönünde bulundurularak incelenmiştir. Çalışmada elde edilen bulgular siyasal reklamlardakullanılan görsel ileti ile dilsel iletilerin etkili kullanımı reklamın ikna ediciliğini pekiştirdiğiyönündedir.
Anahtar Kelime:

USE OF LANGUAGE IN POLITICAL ADVERTISEMENTS: 24 JUNE 2018 PRESIDENTIAL ELECTIONS

Öz:
Political parties and candidates set off with the promise of a better future for the society and in the political advertisements, they try to convey what they will do when they come to power or what they did when they were in power, positive and negative aspects of the current situation. They achieve this by means of a discourse, which they use to convince them according to their objectives by accessing to the emotions and opinions of their target audience. In politics, language is a significant tool in terms of providing communication between the rulers and the ruled. This language is not only based on verbal means. The aim of this study is to explain the language of politics linguistically. This study also aims to explain the society and social environment in which the leaders use the jargon and texts. With this study, the posters used by the leaders in the June 24, 2018 Presidential elections were analyzed by considering both visual and linguistic indicators, operant, pragmatic and semantic planes and cultural indicators. The findings obtained in the study are that the effective use of visual messages used in political advertisements and linguistic messages reinforces the persuasiveness of the advertisement.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aksoy, B. (2002a). Siyaset dili ve çevirisi. Kuramsal ve Uygulamalı Çeviri Sorunları, (Ed. Mustafa Durak), 139-145, Bursa: Ankara Üniversitesi TÖMER.
 • Aksoy, B. (2002b). Siyaset dili ve çevirisi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 1-10.
 • Barthes, R. (1999). Göstergebilimsel serüven. (Çev.: M. Rıfat, S. Rıfat), İstanbul: Yapı Kredi.
 • Batı, U. (2005). Bir anlam yaratma süreci ve ideolojik yapı olarak reklamların göstergebilim bir bakış açısıyla çözümlenmesi, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 29 (2), 175-190.
 • Berger, A.A.(1996). Kitle iletişimde çözümleme yöntemleri.(Çev.: Murat Berkan, Uğur Demiray, Deniz Güler ve diğerleri), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları.
 • Boyer, A. (1996). A linguistic analysis of Turkish political language. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Çobanoğlu, Ş. (2007). Suskunluk sarmalı ve siyasal iletişim. İstanbul: Fide.
 • Eker, S. (2006). Terör örgütlerinde dil kullanımı ve terörist söylemlerin dil bilimsel yöntemlerle meşrulaştırılması. I. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü.
 • Fiske, J. (2003). İletişim çalışmalarına giriş. (Çev. Süleyman İrvan), Ankara: Bilim Sanat.
 • Günay, D. (2002). Göstergebilim yazılar. İstanbul: Multilingual.
 • Günay, D. (2004). Dil ve iletişim. İstanbul: Multilingual.
 • İslamoğlu, A. H. (2002). Siyaset pazarlaması: toplam kalite yaklaşımı. İstanbul: Beta Basım.
 • Kaid, L. L. (1999). Political advertising: a summary of research findings. Handbook of Political Marketing, (Edited By: Bruce I. Newman), 423-438, London: Sage Publications.
 • Kalender, A. (2005). Siyasal iletişim: Seçmenler ve ikna stratejileri. Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Küçükerdoğan, G. R. (2005). Reklam söylemi. İstanbul: Es.
 • Lilleker D. G. (2013). Siyasal iletişim: Temel kavramlar. (Ed. Yusuf Devran ve diğerleri), İstanbul: Kaknüs.
 • Mil, B. (2007). Göstergebilim kullanarak niteli çözümleme. Nitel Araştırma: Neden
 • Nasıl Niçin, (Ed. Atila Yüksel, Burak Mil, Yasin Bilim), Ankara: Detay.
 • Mutlu, E. (1993). İletişim sözlüğü. Ankara: Ark.
 • Oktay, M. (2002). Politikada halkla ilişkiler. İstanbul: Derin Yayınları.
 • Rıfat, M. (1996). Göstergebilimcinin kitabı. İstanbul: Düzlem.
 • Sayın, Ö. (2004). Göstergebilim ve sosyoloji. Ankara: Anı.
 • Tan, A. (2002). İlke ve uygulamalarıyla politik pazarlama. İstanbul: Papatya.
 • Tokgöz, O. (2010). Seçimler, siyasal reklamlar ve siyasal iletişim. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Uztuğ, F. (1999). Siyasal marka: seçim kampanyaları ve aday imajı. Ankara: Mediacat.
 • Williamson, J. (2000). Reklamların dili: reklamlarda anlam ve ideoloji. (Çev.: Ahmet Fethi), Ankara: Ütopya.
 • Yalın, B. E. (2006). Siyasal iletişimin reklam boyutuna ilişkin kuramsal bir inceleme. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, S. 25. 169-180.
APA ZEYBEK B (2020). SİYASAL REKLAMLARDAKİ DİL KULLANIMI: 24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ. , 936 - 954. 10.12981/mahder.720573
Chicago ZEYBEK BURCU SİYASAL REKLAMLARDAKİ DİL KULLANIMI: 24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ. (2020): 936 - 954. 10.12981/mahder.720573
MLA ZEYBEK BURCU SİYASAL REKLAMLARDAKİ DİL KULLANIMI: 24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ. , 2020, ss.936 - 954. 10.12981/mahder.720573
AMA ZEYBEK B SİYASAL REKLAMLARDAKİ DİL KULLANIMI: 24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ. . 2020; 936 - 954. 10.12981/mahder.720573
Vancouver ZEYBEK B SİYASAL REKLAMLARDAKİ DİL KULLANIMI: 24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ. . 2020; 936 - 954. 10.12981/mahder.720573
IEEE ZEYBEK B "SİYASAL REKLAMLARDAKİ DİL KULLANIMI: 24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ." , ss.936 - 954, 2020. 10.12981/mahder.720573
ISNAD ZEYBEK, BURCU. "SİYASAL REKLAMLARDAKİ DİL KULLANIMI: 24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ". (2020), 936-954. https://doi.org/10.12981/mahder.720573
APA ZEYBEK B (2020). SİYASAL REKLAMLARDAKİ DİL KULLANIMI: 24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 13(30), 936 - 954. 10.12981/mahder.720573
Chicago ZEYBEK BURCU SİYASAL REKLAMLARDAKİ DİL KULLANIMI: 24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi 13, no.30 (2020): 936 - 954. 10.12981/mahder.720573
MLA ZEYBEK BURCU SİYASAL REKLAMLARDAKİ DİL KULLANIMI: 24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, vol.13, no.30, 2020, ss.936 - 954. 10.12981/mahder.720573
AMA ZEYBEK B SİYASAL REKLAMLARDAKİ DİL KULLANIMI: 24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi. 2020; 13(30): 936 - 954. 10.12981/mahder.720573
Vancouver ZEYBEK B SİYASAL REKLAMLARDAKİ DİL KULLANIMI: 24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi. 2020; 13(30): 936 - 954. 10.12981/mahder.720573
IEEE ZEYBEK B "SİYASAL REKLAMLARDAKİ DİL KULLANIMI: 24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ." Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 13, ss.936 - 954, 2020. 10.12981/mahder.720573
ISNAD ZEYBEK, BURCU. "SİYASAL REKLAMLARDAKİ DİL KULLANIMI: 24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ". Motif Akademi Halkbilimi Dergisi 13/30 (2020), 936-954. https://doi.org/10.12981/mahder.720573