Yıl: 2020 Cilt: 17 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 203 - 231 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.24010/soid.665678 İndeks Tarihi: 07-04-2021

Bölgesel Kalkınmada Turizm Girişimciliğinin Rolü: Akçakoca Örneği

Öz:
Bu araştırmanın amacı, Cittaslow (Sakin Şehir) olma yoluna giren Akçakoca ilçesinin kırsal turizm kapsamında değerlendirilebilecek alanlarında faaliyet gösteren turizm girişimcilerinin bölgesel kalkınmadaki rollerinin belirlenmesi ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayıp sağlamadıklarının değerlendirilmesidir. Çalışmanın alt amaçları; turizm girişimcilerinin temel sorunlarının ele alınması, turizm girişimciliğini tehdit eden unsurların belirlenmesi ve Akçakoca ilçesindeki turizm girişimcilerinin geliştirilmesine ve sayılarının arttırılmasına yönelik öneriler sunulmasıdır. Çalışmada veriler, yarı yapılandırılmış mülakat tekniğiyle 18 turizm girişimcisi ile görüşülerek elde edilmiştir. Araştırma sonucunda, turizm girişimcilerinin hem bölgesel kalkınmada hem de bölgede turizmin gelişmesinde etkin rol oynadığı belirlenmiştir. Turizm girişimcileri kurmuş oldukları işletmeler sayesinde bölgede gelir artışına, yeni istihdam olanaklarının oluşumuna ve ziyaretçi memnuniyet düzeyinin artış göstermesine katkı sağlamaktadırlar. Ortaya çıkarılan bu olumlu sonuçlara karşıt olarak yerel yönetimlerin turizm girişimciliğinin teşvik edilmesi ve geliştirilmesi kapsamında yeterli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda, turizm potansiyeli olan bölgelerde turizm sektörüne yapılan yatırımların bölge için önem arz etmesi bakımından turizm sektöründe faaliyette bulunan girişimcilerin tespit edilmesi ve bölgesel kalkınmaya katkısının belirlenmesi bu çalışmayı önemli kılmaktadır.
Anahtar Kelime:

The Role of Tourism Entrepreneurship in Regional Development: Case of Akçakoca

Öz:
The aim of this research is to determine the roles of tourism entrepreneurs operating in areas that can be evaluated within the context of rural tourism in the district of Akçakoca, which is on the way of becoming Cittaslow, and to assess whether it contributes to regional development. Sub objectives of the study; addressing the main problems of tourism entrepreneurs, identifying the elements threatening tourism entrepreneurship and to offer suggestions for the development of tourism entrepreneurs in Akçakoca district and increasing their number. The data in the study was obtained by interviewing 18 tourism entrepreneurs using a semi-structured interview technique. As a result of the research, it has been determined that tourism entrepreneurs play an active role both in regional development and in the development of tourism in the region. Thanks to the businesses they have established, tourism entrepreneurs contribute to the increase in income in the region, the creation of new employment opportunities and an increase in visitor satisfaction. Contrary to these positive results, it has been concluded that local governments are not sufficient within the scope of promoting and developing tourism entrepreneurship. In this context, in terms of the importance of investments made in the tourism sector in regions with tourism potential for the region; Identifying the entrepreneurs operating in the tourism sector and determining their contribution to regional development makes this study important.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
2
2
2
 • Ateljevic ve Li L. (2009), Tourism and Entrepreneurship (Editör: Jovo Ateljevic ve Stephen J. Page). Tourism Entrepreneurship-Concepts and Issues, ss.10- 32,UK: Elsevier.
 • Aydemir, B., Saylan, U. ve Özdemir, M. İ. (2011), Turizm Girişimciliği ve Bölgesel Kalkınma: Balıkesir Örneği. 1.Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı. 22-23 Eylül. Malatya: Fırat Kalkınma Ajansı, ss.551-559.
 • Bagherifard, M. S., Jalali, M., Jalali, F., Khalili, P. ve Sharifi, S. (2013),‘Tourism Entrepreneurship Challenges and Opportunities in Mazandaran’ Journal of Basic and Applied Scientific Research, 3(4), ss.842-846.
 • Ball, S. (2005),‘The Importance of Entrepreneurship to Hospitality’Leisure, Sport and Tourism. Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Network, 1 (1), ss.1-14.
 • Coşkun, R., Altunışık, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2015). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (8. Baskı). Sakarya: Sakarya Kitabevi.
 • Çamur, C. K. ve Cihangir, E. (2017),‘Turizm-Temelli Girişimciliğin Gelişiminde Yerel ve Mekânsal Dinamiklerin Göreme(Nevşehir-Kapadokya) Örneğinde Analizi’ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (Özel Sayı-3), ss.1- 12.
 • Çeken, H. (2008),‘Turizmin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi Üzerine Teorik Bir İnceleme’ Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10 (2), ss.293-306.
 • Dağlı, Z. (2018). ‘Sürdürülebilir Turizmin Gelişimine Yönelik Yerel Halkın Tutumlarını İncelemeye İlişkin Bir Araştırma: Akçakoca Destinasyonu’ Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 15 (3), ss.603-619.
 • Deale, C. C. (2016). ‘Entrepreneurship Education in Hospitality and Tourism: İnsights from Entrepreneurs’ Journal of Teaching Travel & Tourism, 16 (1), ss.1-20.
 • Halis, M. ve Ulama, Ş. (2015),‘Temel İşletmecilik ve Turizm Kavramları’ (Editör: Burhanettin Zengin ve Şehnaz Demirkol). Turizm İşletmeleri, ss.19-50, İstanbul: Değişim Yayınları.
 • Hallak, R., Assaker, G. ve Lee, C. (2015),‘Tourism Entrepreneurship Performance: The Effects of Place Identity, Self-Efficacy, and Gender’Journal of Travel Research, 54 (1), ss.36-51.
 • Hollick, M. ve Braun, P. (2005), Lifestyle Entepreneurship: The Unusual Nature of the Tourism Entrepreneur Proceedings of the Second Annual AGSE International Entrepreneurship Research. Exchange. Swinburne Press, Melbourne, ss.1-17.
 • Kale, E. (2016),‘Küçük Ölçekli Turizm Girişimciliğinin Özelliklerinin Belirlenmesi’ Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 12 (30), ss.159-173.
 • Kapu, H, Tutar, H, Özyakışır, D. (2012),Sivil Toplum, Girişimcilik ve Ekonomik Kalkınma, 1. Baskı, Ankara: Savaş Yayınevi.
 • Karataş, Z. (2017), ‘Sosyal Bilim Araştırmalarında Paradigma Değişimi: Nitel Yaklaşımın Yükselişi’ Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(1), ss.69- 86.
 • Kasalak, M.A. (2014),‘Bölgesel Kalkınma Açısından Sosyokültürel Yapının Girişimciliğe Etkisi’ SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2014 (31), ss.249- 266.
 • Koh, Y. K. (1996),‘The Tourism Entrepreneural Process: A Conceptualization and Implications for Research and Development’The Tourist Review, 51 (4), ss.24- 41.
 • Koh, Y. K. ve Hatten, S. T. (2002),‘The Tourism Entrepreneur’ International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 3 (1), ss.21-48.
 • Kozak, N, Kozak, A. M. ve Kozak, M. (2015),Genel Turizm, Yenilenmiş 18.Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Lerner, M. ve Haber, S. (2001),‘Performance Factors of Small Tourism Ventures: Ther Interface of Tourism, Entrepreneurship and The Environment’ Journal of Business Venturing, 16 (1), ss.77-100.
 • Lordkipanidze, M., Brezet, H. ve Backman, M. (2005),‘The Entrepreneurship Factor in Sustainable Tourism Development’ Journal of Cleaner Production, 13 (8), ss.787-798.
 • Marangoz, M. (2017),Girişimcilik, Güncellenmiş 4. Baskı, İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Matsiliza, N.S. (2017),‘Seeking Strategies for Sustainability in Tourism Entrepreneurship in South Africa’ African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 6 (4), ss.1-10.
 • Mottiar, Z. (2015),‘The Importence of Local Area as a Motivation for Cooperation Among Rural Tourism Entrepreneurs’Tourism Planning & Development, 3 (2), ss.1-16.
 • Nikolovski, B., Dimoska, T. Ve Tuntev, Z. (2017), Effects of Tourism Entrepreneurship on Regional Development. Proceedings First International Scientific Conference. Challenges of Tourism and Business Logistics in the 21st Century. October 24- 25 & December 2017.Gevgelija-Shtip,ss.111-120.
 • Nongsiej, P. ve Shimray, R. S. (2017), The Role of Entepreneurship in Tourism Industry: An Overview. In the National Seminar on Entrepreneurial Opportines for Educated Youth in Global Business. 8th March 2017. Pondicherry University, Puducherry, ss.1-10.
 • OECD (2003),Entrepreneurship and Local Economic Development, Programme and Policy Recommendations, France: OECD.
 • Önce, G.A. , Marangoz M. ve Erboy, N.C. (2014), Ekonomik Büyüme ve Kalkınmada Girişimciliğin Rolü ve Önemi. International Conference On Eurasıan Economies. 1-3 Temmuz 2014. Macedonia: Beykent University: ss.862-872.
 • Özkul, G. ve Dulupçu, M. A. (2007),‘Kişisel Gelişimin Girişimci Tipleri Üzerine Etkisi: Antalya-Isparta İllerinde Bir İnceleme’ ÇOMÜ Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 2 (2), ss.67-92.
 • Özkul, G. (2008),Girişimcilik Teorileri ve Girişimci Tipleri: Antalya-Burdur-Isparta İllerinde (İbbs Düzey 2 TR61 Bölgesinde) İmalat Sanayi Kobi’lerindeki Girişimciler Üzerine Bir İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Öztürk, H. A. (2013),Turizmin Gelişiminin Girişimcilik Faktörleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi: Beypazarı ve Safranbolu Üzerinde Karşılaştırılmalı Bir Çalışma, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Paksoy, Sadettin ve Aydoğdu, Mustafa H. (2010),‘Bölgesel Kalkınmada Girişimciliğin Geliştirilmesi: Gap-Gidem Örnekleri’ Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 5 (1), ss.113-134.
 • Perktaş, E. (2014),‘Bölgesel Kalkınma Özelinde Girişimciliği Ekonomik Kalkınma Sürecindeki Rolü’ Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2 (7), ss.472-486.
 • Pırnar, İ. (2015),‘The Specific of Entrepreneurship Process in Tourism Industry’Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (34), ss.75-86.
 • Russell, R. ve Faulkner, B. (2004),‘Entrepreneurship, Chaos and The Tourism Area Lifecylce’Annal of Tourism Research, 31 (3), ss.556-579.
 • Rusu, S. , Csorba, L.M., Cureteanu R. , Isac, F. L. (2012),‘Tourism Entrepreneurship and its Role in the Activity of SMEs in Romania’ Journal of Economics and Business Research, 18 (2), ss.23-32.
 • Safian, S.A. (2012),‘Social Entrepreneurship: Definition and Boundaries’Technology Innovation Management Review, February, ss.22-27.
 • Saylan, U. (2011),Girişimcilik Kültürü: Balıkesir’de Turizm Sektörüne Yönelik Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Sheikh, R. M. (2015),Tourism Entrepreneurship Challenges and Possibilities in Small Tourism Businesses, Bachelor’s Thesis, Centria University of Applied Sciences, Finlandiya.
 • Solvoll, S., Alsos, G. A. ve Bulanova, O. (2015),‘Tourism Entrepreneurship-Review and Future Directions’ Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 15 (1), ss.120-137.
 • Stimson, J. R., Stough R. R. ve Roberts, H. B. (2006),Regional Economic Development: Analysis and Planning Strategy, Second Edition, Springer: Germany.
 • Şengül, S. (2017),‘Yerel Girişimcilik ve Turizm İlişkisine Dair Çıkarımlar: Mudurnu Örneği’ Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 15 (Ek Sayı 1), ss.126-142.
 • Tekin M. ve Kasalak, A. M. (2014),‘Eko Turizm Girişimciliğinin Bölgesel Kalkınmadaki Rolü’ Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 32 (2014), ss. 129- 136.
 • Tokmak, C. ve İnce, C. (2014), Turizmde Çevreye Duyarlı Girişimcilik Yaklaşımı. VI. International Congress On Entrepreneurship. 24-26 Nisan. Kyrgyzstan/Bishkek: Atatürk Alatoo: ss.110-116.
 • Top, S.(2012),Girişimcilik Keşif Süreci, 2. Baskı, İstanbul: Beta Basım.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (Güncelleştirilmiş Geliştirilmiş 5. Baskı), Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zurnacı, N. (2012), ‘Kırsal Turizmde; Girişimcilik ve Örgütlenme’ KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14 (23), 65-70.
APA MESCİ Z, Karagöz A (2020). Bölgesel Kalkınmada Turizm Girişimciliğinin Rolü: Akçakoca Örneği. , 203 - 231. 10.24010/soid.665678
Chicago MESCİ Zeynep,Karagöz Arzu Bölgesel Kalkınmada Turizm Girişimciliğinin Rolü: Akçakoca Örneği. (2020): 203 - 231. 10.24010/soid.665678
MLA MESCİ Zeynep,Karagöz Arzu Bölgesel Kalkınmada Turizm Girişimciliğinin Rolü: Akçakoca Örneği. , 2020, ss.203 - 231. 10.24010/soid.665678
AMA MESCİ Z,Karagöz A Bölgesel Kalkınmada Turizm Girişimciliğinin Rolü: Akçakoca Örneği. . 2020; 203 - 231. 10.24010/soid.665678
Vancouver MESCİ Z,Karagöz A Bölgesel Kalkınmada Turizm Girişimciliğinin Rolü: Akçakoca Örneği. . 2020; 203 - 231. 10.24010/soid.665678
IEEE MESCİ Z,Karagöz A "Bölgesel Kalkınmada Turizm Girişimciliğinin Rolü: Akçakoca Örneği." , ss.203 - 231, 2020. 10.24010/soid.665678
ISNAD MESCİ, Zeynep - Karagöz, Arzu. "Bölgesel Kalkınmada Turizm Girişimciliğinin Rolü: Akçakoca Örneği". (2020), 203-231. https://doi.org/10.24010/soid.665678
APA MESCİ Z, Karagöz A (2020). Bölgesel Kalkınmada Turizm Girişimciliğinin Rolü: Akçakoca Örneği. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 17(2), 203 - 231. 10.24010/soid.665678
Chicago MESCİ Zeynep,Karagöz Arzu Bölgesel Kalkınmada Turizm Girişimciliğinin Rolü: Akçakoca Örneği. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 17, no.2 (2020): 203 - 231. 10.24010/soid.665678
MLA MESCİ Zeynep,Karagöz Arzu Bölgesel Kalkınmada Turizm Girişimciliğinin Rolü: Akçakoca Örneği. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, vol.17, no.2, 2020, ss.203 - 231. 10.24010/soid.665678
AMA MESCİ Z,Karagöz A Bölgesel Kalkınmada Turizm Girişimciliğinin Rolü: Akçakoca Örneği. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi. 2020; 17(2): 203 - 231. 10.24010/soid.665678
Vancouver MESCİ Z,Karagöz A Bölgesel Kalkınmada Turizm Girişimciliğinin Rolü: Akçakoca Örneği. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi. 2020; 17(2): 203 - 231. 10.24010/soid.665678
IEEE MESCİ Z,Karagöz A "Bölgesel Kalkınmada Turizm Girişimciliğinin Rolü: Akçakoca Örneği." Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 17, ss.203 - 231, 2020. 10.24010/soid.665678
ISNAD MESCİ, Zeynep - Karagöz, Arzu. "Bölgesel Kalkınmada Turizm Girişimciliğinin Rolü: Akçakoca Örneği". Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 17/2 (2020), 203-231. https://doi.org/10.24010/soid.665678