Yıl: 2004 Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 1 - 10 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Mısır, sorgum ve ayçiçeği hasıllarına değişik katkı meddeleri katılmasının silaj kalitesi ve in vitro kurumadde sindirimine etkisi

Öz:
Bu çalışmada, süt olum döneminde biçilen mısır, sorgum ve ayçiçeği hasıllarına ağırlık esasına göre %0,5 üre, %0,5 üre+%5 melas ve %0,5 üre+%5 buğday kırması katkısının silaj kalitesi ile in vitro kurumadde sindirilebilirliği üzerine etkisi araştırılmıştır. Üre, üre+melas ve üre+buğday kırması katkıları silaj ların ham protein içeriğini arttırmıştır (P<0.05). Mısır silajının ADF içerikleri, katkısız, üre, üre+melas ve üre+buğday kırması gruplarında sırasıyla %41.85, %41.71, %41.62 ve %37.96; sorgum silajının %49.02, %51.46, %44.74 ve %46.69 ve ayçiçeği silajının %31.18, %32.90, %28.69 ve %33.17 olarak belirlenmiştir (P<0.05). Mısır silajının NDF içerikleri katkısız, Üre, üre+melas ve üre+buğday kırması gruplarında sırasıyla %65.82, %65.68, %63.25 ve %58.85 olarak; sorgum silajının %66.45, %70.93, %69.03 ve %68.03 ve ayçiçeği silajının %27.70, %30.63, %20.03 ve %28.30 olarak belirlenmiştir (P<0.05). Katkısız mısır, sorgum ve ayçiçeği silajlannın pH değerleri sırasıyla 4.07, 4.10 ve 4.27 olarak belirlenmiş, silajlara üre, üre+melas ya da üre + buğday kırması katkıları silajlarm pH değerini yükseltmiştir (P<0.05). Katkısız, üre, üre+melas ve üre+buğday kırması gruplarının in vitro kurumadde sindirilebilirliği mısır silajı için sırasıyla %60.75, %62.87, %66.25 ve %62.95 sorgum silajı için sırasıyla %51.57,%44.75, %52.92 ve %47.67; ayçiçeği silajı için ise sırasıyla %80.85, %78.16, %83.81 ve %79.34 olarak belirlenmiştir (P<0.05)
Anahtar Kelime: sorgum kuru madde sindirilebilirlik melas mısır silaj silaj kalitesi silaj katkı maddeleri üre ayçiçeği

Konular: Ziraat Mühendisliği

The effects of different additives on silage quality and digestability of corn, sorghum and sunflower plants

Öz:
In this study, determining effects of ensiling without additives or with 0.5% urea, 0.5% urea+5% molasses, and 0.5% urea+5% ground wheat grain (as is bases) of corn, sorghum and sunflower plants harvested in milk stage were investigated in terms of silage quality and in vitro dry matter digestibility. Addition of urea, urea+molasses and urea+ground wheat grain increased crude protein contents of silages (P <0.05). ADF contents of corn silages ensiled without additives or with urea, urea+molasses, and urea + ground wheat grain were determined 41.85%, 41.71 %, 41.62% and 37.96%; sorghum silages, 49.02%, 51.46%, 44.74 %, and 46.69%; sunflower silages 31.18%, 32.90%, 28.69%, and 33.17%, respectively (P<0.05). NDF of contents of corn, sorghum, and sunflower ensiled without additives or with urea, urea + molasses , and urea + ground wheat grain were determined 65.82%, 65.68 %, 63.25% and 58.85%; 66.45%, 70.93%, 69.03 %, and 68.03%; 27.70%, 30.63%, 20.03%, and 28.30%, respectively (P<0.05). pH values of corn, sorghum, and sunflower silages ensiled without additives were found 4.07,4.10, and 4.27 respectively. Addition of urea, urea+molasses, urea+ground wheat grain increased pH values of silages (P<0.05). In vitro dry matter disappearances of corn, sorghum, and sunflower silages ensiled without additives or with 0.5% urea, 0.5% urea+5% molasses, and 0.5% urea+5% ground wheat grain were determined 60.75%,62.87%, 66.25% , and 62.95%; 51.57%, 44.75%, 52.92%, and 47.67%; 80.85%, 78.16%, 83.81% and 79.34% respectively (P <0.05).
Anahtar Kelime: molasses maize silage silage quality silage additives urea sunflowers Sorghum dry matter digestibility

Konular: Ziraat Mühendisliği
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Arieli, A. ve Werner, D. 1989. A comparision between fermentation heat of forages and organic matter digestibility determined by in vitro incubation with rumen fluid. Anim. Feed. Sci. Tech. 23,333-341.
 • Berger, L.L., Fahey, Jr., Bourguin, L.D. ve Titgemeyer, E.C. 1994. Modification of forage quality after harvest. "Alınmıştır: Forage evaluation and utilization. (Ed.) Fahey.G.C. Ameri¬can Society of Agronomy Inc. Lincoln."
 • Bingöl, N.T. ve Baytok, E. 2003. Sorgum silaj ma katılan bazı katkı maddelerinin silaj kalitesi ve besin maddelerinin rumendeki yıkıhmı üzerine etkileri. I. Silaj kalitesine etkileri. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 27, 15-20.
 • Bulgurlu, Ş. ve Ergül, M. 1978. Yemlerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik analizleri. E.Ü.Z.F. Yayınları No: 127, Bornova, İzmir, 176 sayfa.
 • Coşkun, B., Şeker, E. ve İnal, F. 1998. Yemler ve Teknolojisi. S.Ü. Veteriner Fakültesi Yayın Ünitesi, Konya.
 • Çerçi, İ.H., Tatlı, P., Gürdoğan, F. ve Birben.N. 2001. Farklı vejetasyon dönemlerinde hasat edilen mısıra üre katkısının silaj kalitesi ve toklularda besin maddelerinin sindirilebilirliği üzerine etkisi. I. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 29 Ağustos- 02 Eylül, Elazığ.
 • De Boever, J.L., Cottyn, B.G., Andries, J.I., Buysse, F.X. ve Vanacker, J.M. 1988. The use of a cellulase technique to predict digestibility, metabolizable and net energy of forages. Anim. Feed. Sci. Tech. 19,247-260.
 • Demirel, M., Bolat, D., Erdoğan, S., Bakıcı, Y. ve Tekeli, A. 2003a. Sorgum ve ayçiçeği silaj larının fermentasyon kalitesi ve sindirilme derecelerinin belirlenmesi. //. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 18-20 Eylül 2003, Konya.
 • Demirel, M., Bolat, D., Erdoğan, S., Bakıcı, Y. ve Çelik, S. 2003b. Ayçiçeği silaj larında farklı hasat dönemlerinin silaj kalitesi ve kimi besin maddelerinin sindirilme derecelerine etkisi.. II. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 18-20 Eylül 2003, Konya, 38-41.
 • Deniz, S., Demirel, M., Tuncer, Ş.D., Kaplan, O. ve Aksu, T. 1997. Değişik şekillerde üretilen şeker pancarı posası silaj inin süt ineği ve kuzu rasyonlarında kullanılma olanakları. 1. Kaliteli şeker pancarı posası silajının elde edilmesi. Türkiye 1.Silaj Kongresi. 16-19 Eylül, Bursa.
 • Dowman, M.G. ve Collins, F.C. 1982. The use of enzymes to predict the digestibility of animal feeds. J. Sci. Food Agric. 33, 689-696.
 • Ergül, M. 1993. Yemler Bilgisi ve Teknolojisi. II. Baskı. E.Ü.Z.F. Yayınları No: 487. Ders Kitabı, Bornova, Izmir.
 • Etgen, W.M., James, R.E. ve Reaves., P.M. 1987. Dairy Cattle Feeding and Management. John Wiley and Sons, Inc., New York.
 • İptaş, S. ve Avcıoğlu, R. 1997. Mısır, sorgum, sudan otu ve sorgum-sudan otu melezi bitkilerinde farklı hasat devrelerinin silo yemi niteliğine etkileri. Türkiye I. Silaj Kongresi. 16-19 Eylül, Bursa.
 • Karslı, M.A., Yılmaz, İ., Deniz, S., Nursoy, H. ve Denek, N. 2002. Effects of harvesting sorghum varieties at varying maturities on chemical composition and digestible dry matter yield of sorghum silages. YYÜ. Sağ. Bil. Derg. 8 (1-2), 22-27.
 • Kılıç, A. 1984. Silo Yemi. Bilgehan Basımevi. Izmir, 350 sayfa.
 • Kılıç, A., Yalçın, S. ve Yılmaz, A. 2000. Ruminant beslemede kaba yem kaynaklarında yapılabilecek iyileştir¬meler. TUYEM 5. Uluslararası Yem Kongresi ve Yem Sergisi. 1-2 Mayıs 2000, Antalya.
 • Lattemae, P., Ohlsson, C. ve Lingvall, P.1996. The effect of molasses and formic acid on quality of red-clover silage. Swedish J. Agric. Res. 26, 31-41.
 • Lopez, J.M., Preston, T.R. ve Sutherland, T.M. 1976. The effect of various additives
 • Marten, G. C. ve Barnes, R. F.1980. Prediction of energy digestibility of forages with in vitro rumen fermentation and fungal enzyme systems. "Alınmıştır: Proc. Int. Workshop on Standardization of Analytical Methodology for Feed. (Ed), W. J. Pigden, C. C. Balch, and M. Graham, Int. Dev. Res. Center, Ottawa, Canada, 67-71"
 • Nursoy, H., Deniz, S., Demirel, M. ve Denek, N. 2003. Süt olum döneminde biçilen kimi mısır hasıllarına üre ve melas katkılarının silaj kalitesi ile sindirilebilir kurumadde verimine etkisi. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 27, 93-99.
 • O'Kiely, P. 1992. The effect of ensiling sugarbeet pulp with grass composition, effluent production and animal performance. Irish J. Agri. Food Res. 31, 115-128.
 • Sarwatt, S.V., Urio, N.A. ve Ekern, A. 1995. Evaluation of some tropical forages as silage. Nutr. Abstr. Rev. Series B. 5(10), 4836.
 • SASC.1985. SAS® User's Guide: Statistic. statistical analysis systems institute Inc., Cary.NC.
 • Spoelestra, S.F. 1988. Developments in silage making in the Netherlands. Institute for livestock feeding and nutrition. Research Annual Report, 38-46.
 • Steel, R.C.D. ve Torrie, J.H.1980. Principles and Procedures of Statistics. A biometrical appoach. Mc Graw- Hill Book Company, New York,663 sayfa.
 • Tilley, J.M.A. ve Terry, R.A.1963. A two-stage technique for in vitro digestion of forage. J. Br. Grassl. Soc, 18, 104-111.
 • Türemiş, A., Kızılşimşek, M., Kızıl, S. ve Sağlamtimur, T. 1997. Çukurova koşullarında yetiştirilen bazı yem bitkileri ve karışımlarına değişik katkı maddeleri ilave edilerek hazırlanan silajların farklı açım zamanlarındaki kalitelerinin konisberg anahtarı ile değerlendirilmesi. Türkiye I. Silaj Kongresi. 16-19 Eylül, Bursa.
 • Van Soest, P.J. ve Robertson, J.B.1980. Systems of analyses for evaluation of fibrous feed. "Alınmıştır: Proc. Int. Workshop on Standardization of Analytical Methodology for Feeds. (Ed), W.J. Pigden, C.C. Balch and M. Graham. Int. Dev. Res. Center, Ottawa, Canada, 49-60."
APA DENEK N, CAN A, TÜFENK Ş (2004). Mısır, sorgum ve ayçiçeği hasıllarına değişik katkı meddeleri katılmasının silaj kalitesi ve in vitro kurumadde sindirimine etkisi. , 1 - 10.
Chicago DENEK Nihat,CAN Abdullah,TÜFENK Şahin Mısır, sorgum ve ayçiçeği hasıllarına değişik katkı meddeleri katılmasının silaj kalitesi ve in vitro kurumadde sindirimine etkisi. (2004): 1 - 10.
MLA DENEK Nihat,CAN Abdullah,TÜFENK Şahin Mısır, sorgum ve ayçiçeği hasıllarına değişik katkı meddeleri katılmasının silaj kalitesi ve in vitro kurumadde sindirimine etkisi. , 2004, ss.1 - 10.
AMA DENEK N,CAN A,TÜFENK Ş Mısır, sorgum ve ayçiçeği hasıllarına değişik katkı meddeleri katılmasının silaj kalitesi ve in vitro kurumadde sindirimine etkisi. . 2004; 1 - 10.
Vancouver DENEK N,CAN A,TÜFENK Ş Mısır, sorgum ve ayçiçeği hasıllarına değişik katkı meddeleri katılmasının silaj kalitesi ve in vitro kurumadde sindirimine etkisi. . 2004; 1 - 10.
IEEE DENEK N,CAN A,TÜFENK Ş "Mısır, sorgum ve ayçiçeği hasıllarına değişik katkı meddeleri katılmasının silaj kalitesi ve in vitro kurumadde sindirimine etkisi." , ss.1 - 10, 2004.
ISNAD DENEK, Nihat vd. "Mısır, sorgum ve ayçiçeği hasıllarına değişik katkı meddeleri katılmasının silaj kalitesi ve in vitro kurumadde sindirimine etkisi". (2004), 1-10.
APA DENEK N, CAN A, TÜFENK Ş (2004). Mısır, sorgum ve ayçiçeği hasıllarına değişik katkı meddeleri katılmasının silaj kalitesi ve in vitro kurumadde sindirimine etkisi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 8(2), 1 - 10.
Chicago DENEK Nihat,CAN Abdullah,TÜFENK Şahin Mısır, sorgum ve ayçiçeği hasıllarına değişik katkı meddeleri katılmasının silaj kalitesi ve in vitro kurumadde sindirimine etkisi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 8, no.2 (2004): 1 - 10.
MLA DENEK Nihat,CAN Abdullah,TÜFENK Şahin Mısır, sorgum ve ayçiçeği hasıllarına değişik katkı meddeleri katılmasının silaj kalitesi ve in vitro kurumadde sindirimine etkisi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.8, no.2, 2004, ss.1 - 10.
AMA DENEK N,CAN A,TÜFENK Ş Mısır, sorgum ve ayçiçeği hasıllarına değişik katkı meddeleri katılmasının silaj kalitesi ve in vitro kurumadde sindirimine etkisi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2004; 8(2): 1 - 10.
Vancouver DENEK N,CAN A,TÜFENK Ş Mısır, sorgum ve ayçiçeği hasıllarına değişik katkı meddeleri katılmasının silaj kalitesi ve in vitro kurumadde sindirimine etkisi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2004; 8(2): 1 - 10.
IEEE DENEK N,CAN A,TÜFENK Ş "Mısır, sorgum ve ayçiçeği hasıllarına değişik katkı meddeleri katılmasının silaj kalitesi ve in vitro kurumadde sindirimine etkisi." Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 8, ss.1 - 10, 2004.
ISNAD DENEK, Nihat vd. "Mısır, sorgum ve ayçiçeği hasıllarına değişik katkı meddeleri katılmasının silaj kalitesi ve in vitro kurumadde sindirimine etkisi". Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 8/2 (2004), 1-10.