Yıl: 2019 Cilt: 25 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 1416 - 1456 Metin Dili: Türkçe DOI: : 10.33433/maruhad.667660 İndeks Tarihi: 09-04-2021

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Üzerine Düşünceler

Öz:
Ülkemizde finansmana erişimin kolaylaştırılması amacıyla kabul edilen 20.10.2016 tarih ve 6750 sayılıTicari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu, 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunda yeni birteslimsiz ve sicilli taşınır rehin türü düzenlenmiştir. Kanun, yakından incelendiğinde, rehnin kuruluşu,hükümleri ve sonuçları bakımından farklı düzenlemelere yer verildiği görülmektedir. Yine, borçlununtemerrüdü durumunda genel hükümler çerçevesinde takip yapmak dışında, alacaklıya tanınan seçimlikhaklar dikkat çekicidir. Bu hakların en başında, rehinli taşınırın mülkiyetinin devrini talep etme hakkıgelmektedir. Kanun, kullanılan dil açısından da mevcut düzenlemelerden farklılıklar içermektedir. BuKanunda, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gibi temel kanunlardabilinçli bir şekilde yer verilmeyen bazı kavramlar kullanılmıştır. Bütün bunlarla birlikte, Ticariİşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu, yürürlüğe girmesinin üstünden iki buçuk yıl geçmesine rağmenhâlâ tartışılmaktadır. Tartışmalı konuların en başında, Kanunun isminde de yer alan “ticari işlem”ifadesinden ne anlaşılması gerektiği ve bunun Kanunun uygulama alanının tespitinde bir ölçüt olupolmadığı hususu gelmektedir. Rehin hukukunda kabul edilen temel ilkelerden uzaklaşılması da diğer birönemli tartışma konusudur. Yapılan tartışmaların bazılarına ise, Kanun ile ilgili yapılan ikincil mevzuatdüzenlemeleri yol açmaktadır. Kanunun uygulanmasını sağlamak üzere çıkarılan ikincil mevzuatta yeralan bazı düzenlemeler Kanuna açıkça aykırıdır. Bu çalışmada, Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunuile ilgili mevzuat hükümleri Medeni Hukuk ve Ticaret Hukuku bakımından incelenmiştir.
Anahtar Kelime:

Considerations of Chattel Mortgage in Commercial Transactions Code

Öz:
Chattel Mortgage in Commercial Transactions Code No. 6750 dated 20.10.2016, was adopted in order to facilitate access to finance, entered into force on 01.01.2017 in our country. A new type of nondelivery and registered pledge of movables has been issued in the Code. Upon close examination of the Code, it is observed that there are remarkable regulations regarding the establishment, provisions and results of the pledge. Again, apart from pursuing under general provisions on the debtor’s default, the elective rights afforded to the creditor are noteworthy. At the beginning of these rights is the right to demand the transfer of ownership of the pledged movable. The Code is also notable in terms of the language used. In this Code, some concepts which are not consciously included in the basic codes such as Turkish Civil Code No. 4721 and Turkish Commercial Code No. 6102 are used. In addition, The Code on the Pledge of Movables in Commercial Transactions is still controversial, even though it is two and a half years since it came into force. At the top of the controversial issues is the question of what should be understood from the phrase “commercial transaction”, which is also mentioned in the name of the Code, and whether there is a criterion in determining the application area of the Code. Discrimination from the fundamental principles adopted in pledge law is another important topic of discussion. Some of the discussions are caused by secondary legislation arrangements made in relation to the Code. Some of the regulations contained in the secondary legislation enacted to ensure the implementation of the code are clearly contrary to the Code. In this study, the provisions of The Code on the Pledge of Movables in Commercial Transactions and the related secondary legislation are examined in terms of Civil Law and Commercial Law.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akipek Öcal, Şebnem, Taşınır Rehni Sözleşmeleri ve Sözleşmelerde Şekil, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 5, S. 1, 2017, s. 81-92.
 • Akipek, Jale / Akıntürk, Turgut / Ateş, Derya, Eşya Hukuku, 2. Baskı, İstanbul 2018. Aksoy Dursun, Sanem, Eşya Kavramı, İstanbul 2012.
 • Antalya, Gökhan / Acar, Faruk, Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni (6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Çerçevesinde İlk Tespitler), İstanbul 2017.
 • Arkan, Sabih, Ticarî İşletme Hukuku, Son Değişikliklere Göre Hazırlanmış ve Genişletilmiş 24. Bası, Ankara 2018. Ayan, Mehmet, Eşya Hukuku, III, Sınırlı Aynî Haklar, Gözden Geçirilmiş 8. Baskı, Ankara 2017.
 • Baumann, Max, Sachenrecht, Zürich 2008. Bozer, Ali / Göle, Celal, Ticari İşletme Hukuku, Güncellenmiş ve Genişletilmiş 4. Bası, Ankara 2017.
 • Bozkurt, Tamer, Ticarî İşletme Hukuku, Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, Ankara 2018.
 • Cansel, Erol, Türk Menkul Rehni Hukuku, Teslim Şartlı Menkul Rehni, C. I, Ankara 1967.
 • Davran, Bülent, Rehin Hukuku Dersleri, İstanbul 1972. Dural, Mustafa, Eşya Hukuku Dersleri, İstanbul 1981.
 • Duran, Arif, Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Sözleşmesi Taraflarının Hak ve Yükümlülükleri, Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 4, S. 2, 2016, s. 103-118.
 • Ergüne, Mehmet Serkan, Hukukumuzda Taşınır Rehninin, Özellikle Teslime Bağlı Taşınır Rehninin Kuruluşu, İstanbul 2002.
 • Göle, Celal / Aydoğan, Gökhan, “Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu”nun Ticaret Hukuku Açısından Değerlendirilmesi, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C. 33, S. 1, 2017, s. 5-51.
 • Güleş, Bedia / Doğu, Hakkı Mert, 6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Kapsamında Kurulan Taşınır Rehni Sözleşmesinin Şekli, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 11, S. 147148, 2016, s. 53-73.
 • Gürsoy, Kemal T. / Eren, Fikret / Cansel, Erol, Türk Eşya Hukuku, 2. Baskı, Ankara 1984.
 • Haffter, Max, Das Fahrnispfandrecht und Andere Sachenrechtliche Sicherungsgeschäfte nach dem Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Bern 1928.
 • Helvacı, İlhan, Türk Medenî Kanununa Göre Lex Commissoria (Mürtehinin Merhunu Temellük) Yasağı, İstanbul 1997. ** Aynı yazarın birden fazla eserine yapılan atıfları ayırmak için belirlenen kısaltmalar, ilgili eserin sonunda parantez içinde verilmiştir.
 • HukukTürk Hukuk Veri Tabanı, www.hukukturk.com (HukukTürk). Kendigelen, Abuzer, Yeni Türk Ticaret Kanunu – Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler, Güncellenmiş 2. Basıdan 3. (Tıpkı) Bası, İstanbul 2016.
 • Köprülü, Bülent / Kaneti, Selim, Sınırlı Aynî Haklar, 2. Bası, İstanbul 1982–1983.
 • Köroğlu Ölmez, Belin, Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Uyarınca Ticari İşletme Rehni, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 129, 2017, s. 261-286.
 • Kuntalp, Erden, Lex Commissoria Yasağı Kavramı, Koşulları, Uygulama Alanı, İnan Kıraç’a Armağan, Ankara 1994, s. 151-163.
 • Oftinger, Karl / Bär, Rolf, Das Sachenrecht, Das Fahrnispfand, Art. 884-918, 3. Auflage, Zürich 1981.
 • Oftinger, Karl, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, IV. Band. Das Sachenrecht, Das Fahrnispfand, Art. 884-918, 2. Auflage, Zürich 1952.
 • Oğuzman, M. Kemal / Seliçi, Özer / Oktay-Özdemir, Saibe, Eşya Hukuku, Gözden Geçirilmiş 21. Bası, İstanbul 2018.
 • Öz, Turgut, Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 16, S. 2, 2017, s. 151-186.
 • Poroy, Reha / Yasaman, Hamdi, Ticari İşletme Hukuku, Genişletilmiş ve Güncelleştirilmiş 16. Bası, İstanbul 2017. Serozan, Rona, Taşınır Eşya Hukuku, 2. Bası, İstanbul 2007.
 • Şenocak, Kemal / Kahraman, Zafer / Tuncer Kazancı, İdil / Öcal Apaydın, Bahar, Ticarî İşlemlerde Taşınır Rehni, Ankara 2019.
 • Şit İmamoğlu, Başak, Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Üzerine Bir İnceleme, Ankara 2017.
 • Tavukçuoğlu, Eda Nur, 6750 Sayılı Kanun Uyarınca Ticari İşlemlerde Taşınır Rehnine Konu Olabilecek Varlıklar, İstanbul Barosu Dergisi, C. 92, S. 3, 2018, s. 111-130.
 • Tekinay, Selahattin Sulhi, Menkul Mülkiyeti ve Sınırlı Aynî Haklar, İstanbul 1994.
 • Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük, http://sozluk.gov.tr/.
 • Uyumaz, Alper, Medenî Kanun Dışındaki Kanunlarda Düzenlenmiş Taşınır Rehni Çeşitleri, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 21, S. 4, 2017, s. 49-90 (Taşınır Rehni).
 • Uyumaz, Alper, Motorlu Taşıt Rehni, İstanbul 2012 (Taşıt).
 • Zobl, Dieter, Berner Kommentar IV, Das Sachenrecht, Das Fahrnispfand, Systematischer Teil und Art. 884887, ZGB, Bern 1982.
 • Zobl, Dieter, Berner Kommentar IV, Das Sachenrecht, Das Fahrnispfand, 2. Unterteilband, Art. 888-906, mit kurzem Überblick über das Versatzpfand 907-915, ZGB, Bern 1996.
APA Uyumaz A, Türk M (2019). Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Üzerine Düşünceler. , 1416 - 1456. : 10.33433/maruhad.667660
Chicago Uyumaz Alper,Türk Mehmet Cemil Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Üzerine Düşünceler. (2019): 1416 - 1456. : 10.33433/maruhad.667660
MLA Uyumaz Alper,Türk Mehmet Cemil Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Üzerine Düşünceler. , 2019, ss.1416 - 1456. : 10.33433/maruhad.667660
AMA Uyumaz A,Türk M Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Üzerine Düşünceler. . 2019; 1416 - 1456. : 10.33433/maruhad.667660
Vancouver Uyumaz A,Türk M Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Üzerine Düşünceler. . 2019; 1416 - 1456. : 10.33433/maruhad.667660
IEEE Uyumaz A,Türk M "Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Üzerine Düşünceler." , ss.1416 - 1456, 2019. : 10.33433/maruhad.667660
ISNAD Uyumaz, Alper - Türk, Mehmet Cemil. "Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Üzerine Düşünceler". (2019), 1416-1456. https://doi.org/: 10.33433/maruhad.667660
APA Uyumaz A, Türk M (2019). Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Üzerine Düşünceler. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 25(2), 1416 - 1456. : 10.33433/maruhad.667660
Chicago Uyumaz Alper,Türk Mehmet Cemil Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Üzerine Düşünceler. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 25, no.2 (2019): 1416 - 1456. : 10.33433/maruhad.667660
MLA Uyumaz Alper,Türk Mehmet Cemil Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Üzerine Düşünceler. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.25, no.2, 2019, ss.1416 - 1456. : 10.33433/maruhad.667660
AMA Uyumaz A,Türk M Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Üzerine Düşünceler. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi. 2019; 25(2): 1416 - 1456. : 10.33433/maruhad.667660
Vancouver Uyumaz A,Türk M Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Üzerine Düşünceler. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi. 2019; 25(2): 1416 - 1456. : 10.33433/maruhad.667660
IEEE Uyumaz A,Türk M "Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Üzerine Düşünceler." Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 25, ss.1416 - 1456, 2019. : 10.33433/maruhad.667660
ISNAD Uyumaz, Alper - Türk, Mehmet Cemil. "Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Üzerine Düşünceler". Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 25/2 (2019), 1416-1456. https://doi.org/: 10.33433/maruhad.667660