Yıl: 2020 Cilt: 16 Sayı: 28 Sayfa Aralığı: 1416 - 1451 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.26466/opus.680835 İndeks Tarihi: 12-04-2021

Sosyal Medya Konulu Araştırmaların Bilim Haritalama Tekniği ile Bibliyometrik Analizi

Öz:
Sosyal medya, kullanıcıların oluşturdukları içerikleri paylaşmak üzere, elektronik iletişim araçları yoluyla meydana gelen çevrimiçi topluluklar olarak tanımlanabilir. Özellikle son yıllarda sosyal medyanınhızla artan kullanım oranı, sosyal medyayı yalnızca kişilerarası iletişim ortamı olmaktan çıkarmış, toplumsal bir iletişim aracı haline dönüştürmüştür. Günümüzde sosyal medya eğitim ve öğretim faaliyetlerinde, siyasal iletişim kampanyalarında, işletmelerde, kurumsal imaj çalışmalarında, kamu diplomasisinde, uluslararası ilişkilerde, hayata dair birçok alanda ve bilimsel çalışmalarda etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Sosyal medya hayatın odak noktasında tüm paydaşlar tarafından içselleştirilen bir olguhaline geldiğinden, sosyal medya alanında yapılan araştırmaların tematik gelişim haritasının ortayakonulması, yeni trendlerin takip edilebilmesi açısından önem kazanmaktadır. Bu amaçla hazırlanan buaraştırma ile sosyal medya alanında son on beş yılda yaşanan gelişmeler dönemsel olarak incelenmiştir.Araştırmada ilk olarak Web of Science (WoS) Core Collection veri tabanından araştırmada kullanılacakolan makale verileri elde edilmiştir. 04.12.2019 tarihinde WoS veri tabanında “Social Media” terimi“başlık” sekmesinde taranmış ve 17.406 yayına ulaşılmıştır. Sadece “makale” tipindeki yayınlar seçilerek 9.516 makale verisi için Science Mapping Analysis Tool (SciMAT) programı ile bilim haritalamasıyöntemiyle bibliyometrik analiz yapılmıştır. Sosyal medya alanındaki gelişimi dönemler bazında değerlendirebilmek için makale verileri “2005-2009”, “2010-2014” ve “2015-2019” şeklinde beşer yıllık üçperiyot halinde karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir.Yapılan analizler sonucunda,son dönemde sosyalmedya alanında yayınlanan makale sayısının belirgin şekilde artış gösterdiği, ABD’nin en fazla yayınyapılan ülke olduğu, “2005-2009” döneminin motor temasının “sosyal medya”, “2010-2014” döneminin ana motor temalarının “sosyal medya”, “katılım”, “ağızdan ağıza pazarlama”, “ağ”, “2015-2019”döneminin ana motor temalarının “sosyal medya”, “ağızdan ağıza pazarlama”, “politik katılım” ve“ergenler” olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelime:

Bibliometric Analysis of Research on Social Media Wıth Science Mapping Technique

Öz:
Social media can be defined as online communities formed through electronic means of communication in order to share users' content they create. Especially in recent years, rapidly increasing use rate of social media has transformed social media from being only an interpersonal medium and turned into a social communication tool. Social media is now used effectively in education and training activities, political communication campaigns, businesses, corporate image studies, public diplomacy, international relation, in many areas related to life and scientific studies. Since social media has become a phenomenon internalized by all stakeholders at the focal point of life, revealing the thematic development map of the research in the field of social media is important in terms of following new trends. With this research prepared for this purpose, the developments in the field of social media in the last fifteen years were examined periodically. First of all, article data to be used in the research were obtained from the Web of Science (WoS) Core Collection database. On 04.12.2019, the term “social media” was searched in the “title” tab in the WoS database and 17.406 publications were reached. Only “article" type publications were selected and a bibliometric analysis was conducted for 9.516 article data using the Science Mapping Analysis Tool (SciMAT) program and science mapping method. In order to evaluate the developments in the field of social media on a periodic basis, the data of the articles were analyzed comparatively in three five-year periods as “2005-2009”, “2010-2014” and “2015-2019”. As a result of the analyzes, it is seen that the number of articles published in the field of social media has increased significantly, the USA is the most published country, “social media” was the engine theme of the “2005- 2009” period, “social media”, “participation”, “word of mouth marketing”, “network” were the engine theme of the “2010-2014” period, “social media”, “word of mouth marketing”, “political participation” and “adolescents” were the engine theme of “2015-2019” period.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Acet, O. (2013). Alternative media and democracy: Political participation and expresssion through social media in Turkey. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Aghaei, S. Nematbakhsh, M.A, Farsani, H.K. (2012).Evolution of the World Wide Web: From Web 1.0 to Web 4.0, International Journal of Web & Semantic Technology (IJWesT) 3(1), 1-10. doi : 10.5121/ijwest.2012.3101
 • Alotaibi, N.M., Guha, D., Fallah, A., Aldakkan, A. Nassiri, F., Badhiwala, J.H., …., Lozano, A.M. (2016) Social media metrics and bibliometric profiles of neurosurgical departments and journals: Is there a relationship? World Neurosurg. 90, 574-579. doi: 10.1016/j.wneu.2016.01.087
 • Bellis, N.D. (2009). Bibliometrics and citation analysis. From the science citation ındex to cybermetrics. The Scarecrow Press. Toronto, UK.
 • Bostancı, M. (2015). Sosyal medya ve siyaset. Konya: Palet Yayınları.
 • Broadus, R.N. (1987). Toward a definition of “bibliometrics”. Scientometrics, 12 (5–6), 373-379. doi: 10.1007/BF02016680
 • Budak, S. (2015). Halkla ilişkiler ve medya ilişkisi çerçevesinde basın bültenlerinin gazetelerde haber olarak değerlendirilmesi: Zaman ve hürriyet örneği. T.C. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı Doktora Tezi, Konya.
 • Cancino, C., Merigó, J.M., Coronado, F. Dessouky, Y. ve Dessouky M. (2017). Forty years of computers & industrial engineering: A bibliometric analysis. Computers and Industrial Engineering, 113, 614-629, doi: 10.1016/j.cie.2017.08.033.
 • Castillo, C., Mendoza, M., ve Poblete, B. (2011). Information credibility on Twitter. WWW’11: Proceedings on the 20th International Conference on World Web. 675- 684. doi: 10.1145/1963405.1963500
 • CBSNEWS (2020). Then and now: a history of social networking sites, 02.01.2020 tarihinde https://www.cbsnews.com/pictures/then-and-now-a-history-ofsocial-networking-sites/2/ adresinden erişilmiştir.
 • Chen, C., (2017). Science mapping: a systematic review of the literature. Journal of Data and Information Science, 2(2), 1-40.
 • Chen, X., Wang, S., Tang, Y., ve Hao, T. (2019). A bibliometric ananlysis of event detection in social media. Online Information Review. 43(1), 29-52. doi: 10.1108/OIR-03-2018-0068.
 • Churchill D. (2009). Educational applications of Web 2.0: Using blogs to support teaching and learning. British Journal of Educational Technology 40(1), 179–83. doi: 10.1111/j.1467-8535.2008.00865.x
 • Cobo, M. J., López-Herrera, A. G., Herrera-Viedma, E., ve Herrera, F. (2012). SciMAT: A new science mapping analysis software tool. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 63(8), 1609-1630. Doi: 10.1002/asi.22688
 • Cobo, M. J., Martínez, M.-Á., Gutiérrez-Salcedo, M., Fujita, H., ve Herrera-Viedma, E. (2015). 25 years at knowledge-based systems: A bibliometric analysis. Knowledge-based systems, 80, 3-13. doi: 10.1016/j.knosys.2014.12.035
 • Çakmak, V. (2014). İletişim kaygısının sosyal medya kullanımı üzerine olan etkisi: Üniversite öğrencileri üzerine örnek olay incelemesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Konya.
 • Demir, H., ve Erigüç G. (2018). Bibliyometrik bir analiz ile yönetim düşünce sisteminin incelenmesi, İş ve İnsan Dergisi 5(2), 91-114. 25.01.2020 tarihinde https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/557505 adresinden erişildi.
 • DergiPark, (2019). “Sosyal medya” anahtar kelimesi arama sonuçları. 10.01.2020 tarihinde, https://dergipark.org.tr/tr/search?q=%22sosyal+medya%22&section=articles&searchFields=rawTranslations.keywords adresinden erişilmiştir.
 • Eren Çetin, Ş. (2019). Katılımcı kültür olgusu bağlamında sosyal medya ve çevrimiçi topluluklar: Netnografik bir analiz. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Antalya.
 • Jacso, P. (2005). As we may search--comparison of major features of the Web of Science, Scopus, and Google Scholar citation-based and citation-enhanced databases. Current Science, 89(9), 1537-1547.
 • Kaplan A.M., ve Haenlein M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business Horizons, 53(1), 59-68. doi: 10.1016/j.bushor.2009.09.003
 • Karaca, P. (2019). Sosyal medya ve demokratik katılım ilişkisi: 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası’nda sosyal medya kullanımı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi, İstanbul.
 • Kurutkan, N., Orhan F. (2018b). Kalite prensiplerinin görsel haritalama tekniğine göre bibliyometrik analizi, Ankara:SAGE Yayınevi,
 • Kurutkan, N., ve Orhan F. (2018a). Sağlık politikası konusunun bilim haritalama teknikleri ile analizi, İKSAD Yayınları.
 • Mangold, W.G., Faulds, D.J. (2009). Social media: The new hybrid element of the promotion mix. Business Horizons, 52, 357-365. doi: 10.1016/j.bushor.2009.03.002
 • Martínez, M. A., Cobo, M. J., Herrera, M., ve Herrera-Viedma, E. (2015). Analyzing the scientific evolution of social work using science mapping. Research on Social Work Practice, 25(2), 257-277. doi: 10.1177/1049731514522101
 • Mayfield, A. (2008). What is social media? iCrossing. 17.12.2019 tarihinde https://www.icrossing.com/uk/sites/default/files_uk/insight_pdf_files/What%20is%20Social%20Media_iCrossing_ebook.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Merriam-webster, (2019). Social media, 26.12.2019 tarihinde https://www.merriam-webster.com/dictionary/social%20media adresinden erişilmiştir.
 • Murgado-Armenteros, E. M., Gutiérrez-Salcedo, M., Torres-Ruiz, F. J. ve Cobo, M. J. (2015). Analysing the conceptual evolution of qualitative marketing research through science mapping analysis. Scientometrics, 102(1), 519-557. doi: 10.1007/s11192-014-1443-z
 • Nusair, K., Butt, I., ve Nikhashemi, S.R. (2019). A bibliometric analysis of social media in hospitality and tourism research. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 31(7), 2691-2719. doi: 10.1108/IJCHM-06-2018-0489
 • Parr, H. (2008). Mental health and social space: Towards Inclusionary Geographies? Wiley Online Library. doi:10.1002/9780470712924.
 • Petticrew, M., ve Roberts, H. (2008). Systematic reviews in the social sciences: A practical guide. Wiley Online Library. doi: 10.1002/9780470754887.
 • Pritchard, A. (1969). Statistical bibliography or bibliometrics? Journal of Documentation 25(4), 348–349.
 • Sayımer, İ. (2008). Sanal ortamda halkla ilişkiler. İstanbul:Beta Yayınları.
 • SciMAT, (2019). Science Mapping Analysis Tool, 05.12.2019 tarihinde https://sci2s.ugr.es/scimat/ adresinden erişilmiştir.
 • Statista (2019a) Number of monthly active Instagram users from January 2013 to June 2018. 19.12.2019 tarihinde, https://www.statista.com/statistics/253577/number-ofmonthly-active-instagram-users/ adresinden erişilmiştir.
 • Statista (2019b) Percentage of U.S. adults who use Instagram as of January 2018, by age group. 19.12.2019 tarihinde, https://www.statista.com/statistics/246199/share-of-us-internet-users-who-use-instagram-by-age-group/ adresinden erişilmiştir.
 • Su F. ve Beaumont C. (2010). Evaluating the use of a wiki for collaborative learning. Innovations in Education and Teaching International 47(4), 417–431. doi: 10.1080/14703297.2010.518428
 • Tabak, A., Barbak A. ve Öztürk T., (2016). Kamu politikası disiplininin kavramsal gelişimini bibliyometri kullanarak anlamak mümkün mü?:1980-2014 döneminin bilimsel haritalama analizi. EUL Journal of Social Sciences, 7(2), 117-143
 • Tiggemann, M. ve Anderberg I. (2019). Social media is not real: The effect of 'Instagram vs reality' images on women's social comparison and body image. New Media & Society, 1-17. doi: 10.1177/1461444819888720
 • Vural, Z.B.A., ve Bat, M. (2010). Yeni bir yerleşim ortamı olarak sosyal medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik bir Araştırma. Journal of Yaşar University, 20(5), 3348-3382.
 • Wearesocial, (2019). The global state of digital in october 2019. 15.12.2019 tarihinde https://wearesocial.com/blog/2019/10/the-global-state-of-digital-in-october 2019 adresinden erişilmiştir.
 • Web of Science, (2019). The world’s largest publisher-neutral citation index and research intelligence platform, 04.12.2019 tarihinde https://www.webofknowledge.com adresinden erişilmiştir.
 • Wheeler S., Yeomans P. ve Wheeler D. (2008). The good, the bad and the wiki: Evaluating student-generated content for collaborative learning. British Journal of Educational Technology 39(6), 987–95. doi: 10.1111/j.1467-8535.2007.00799.x
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı [YÖK] (2019). Tez Merkezi , 15.12.2019 tarihinde https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden erişilmiştir.
 • Zyoud, S.H., Sweileh, W.M., Awang, R. ve Samah, W.A. (2018). Global trends in research related to social media in psychology: mapping and bibliometric analysis. Int J.Ment Health Syst, 12(4), doi: 10.1186/s13033-018-0182-6.
APA akyıldız s, yılmaz k (2020). Sosyal Medya Konulu Araştırmaların Bilim Haritalama Tekniği ile Bibliyometrik Analizi. , 1416 - 1451. 10.26466/opus.680835
Chicago akyıldız serdar,yılmaz kadri gökhan Sosyal Medya Konulu Araştırmaların Bilim Haritalama Tekniği ile Bibliyometrik Analizi. (2020): 1416 - 1451. 10.26466/opus.680835
MLA akyıldız serdar,yılmaz kadri gökhan Sosyal Medya Konulu Araştırmaların Bilim Haritalama Tekniği ile Bibliyometrik Analizi. , 2020, ss.1416 - 1451. 10.26466/opus.680835
AMA akyıldız s,yılmaz k Sosyal Medya Konulu Araştırmaların Bilim Haritalama Tekniği ile Bibliyometrik Analizi. . 2020; 1416 - 1451. 10.26466/opus.680835
Vancouver akyıldız s,yılmaz k Sosyal Medya Konulu Araştırmaların Bilim Haritalama Tekniği ile Bibliyometrik Analizi. . 2020; 1416 - 1451. 10.26466/opus.680835
IEEE akyıldız s,yılmaz k "Sosyal Medya Konulu Araştırmaların Bilim Haritalama Tekniği ile Bibliyometrik Analizi." , ss.1416 - 1451, 2020. 10.26466/opus.680835
ISNAD akyıldız, serdar - yılmaz, kadri gökhan. "Sosyal Medya Konulu Araştırmaların Bilim Haritalama Tekniği ile Bibliyometrik Analizi". (2020), 1416-1451. https://doi.org/10.26466/opus.680835
APA akyıldız s, yılmaz k (2020). Sosyal Medya Konulu Araştırmaların Bilim Haritalama Tekniği ile Bibliyometrik Analizi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(28), 1416 - 1451. 10.26466/opus.680835
Chicago akyıldız serdar,yılmaz kadri gökhan Sosyal Medya Konulu Araştırmaların Bilim Haritalama Tekniği ile Bibliyometrik Analizi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 16, no.28 (2020): 1416 - 1451. 10.26466/opus.680835
MLA akyıldız serdar,yılmaz kadri gökhan Sosyal Medya Konulu Araştırmaların Bilim Haritalama Tekniği ile Bibliyometrik Analizi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.16, no.28, 2020, ss.1416 - 1451. 10.26466/opus.680835
AMA akyıldız s,yılmaz k Sosyal Medya Konulu Araştırmaların Bilim Haritalama Tekniği ile Bibliyometrik Analizi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2020; 16(28): 1416 - 1451. 10.26466/opus.680835
Vancouver akyıldız s,yılmaz k Sosyal Medya Konulu Araştırmaların Bilim Haritalama Tekniği ile Bibliyometrik Analizi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2020; 16(28): 1416 - 1451. 10.26466/opus.680835
IEEE akyıldız s,yılmaz k "Sosyal Medya Konulu Araştırmaların Bilim Haritalama Tekniği ile Bibliyometrik Analizi." OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16, ss.1416 - 1451, 2020. 10.26466/opus.680835
ISNAD akyıldız, serdar - yılmaz, kadri gökhan. "Sosyal Medya Konulu Araştırmaların Bilim Haritalama Tekniği ile Bibliyometrik Analizi". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 16/28 (2020), 1416-1451. https://doi.org/10.26466/opus.680835