Yıl: 2021 Cilt: 17 Sayı: 34 Sayfa Aralığı: 903 - 919 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.26466/opus.852864 İndeks Tarihi: 20-04-2021

Obezite ile Depresyon ve Benlik Saygısı Durumunun İlişkisinin Değerlendirilmesi

Öz:
Bu çalışmanın amacı: obezite ile depresyon ve benlik saygısı durumunun ilişkisini değerlendirmektir.Çalışmanın örneklemini psikiyatrik hastalığı bulunmayan, gebe ve emziklilik döneminde olmayan, 18yaş üstü 251 kişi oluşturmuştur. Çalışma, İzmir Gaziemir 13 Nolu Sevgi Aile Sağlığı Merkezi’nde35.12.038 Nolu Aile Hekimliği Birimi’nde Haziran-Temmuz 2019 tarihleri arasında yürütülmüştür.Bireylere genel özelliklerinin sorgulandığı bir anket formu uygulanmış, bireylerin antropometrik ölçümleri (vücut ağırlığı, boy uzunluğu, bel ve kalça çevresi) alınmış ve beden kütle indeksi (BKİ) değerleri hesaplanmıştır. Bireylerin benlik saygısı durumu Coopersmith Benlik Saygısı Ölçeği (CBSÖ) iledepresyon durumu ise Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ile belirlenmiştir. İstatistiksel analizler IBM Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 22,0 programı ile gerçekleştirilmiştir ve anlamlılık düzeyip<0,05 olarak kabul edilmiştir. Araştırma sonucunda BKİ ile BDÖ puanı arasında istatistiki olarakanlamlı, pozitif yönde ve zayıf düzeyde ilişki gözlenmiştir (r=0,126; p<0,05). CBSÖ puanı ile BDÖpuanı arasında istatistiki olarak anlamlı, negatif yönde ve orta düzeyde ilişki gözlenmiştir (r=-0,445;p<0,01). Kadınların bel çevresi kategorileri açısından (88 cm altı ile 88 cm ve üstü) BDÖ puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmiştir (p<0,05). Bel çevresi 88 cm ve üstü olan kadınların BDÖ puanı daha yüksek bulunmuştur. Sonuç olarak obezite psikososyal yönden de değerlendirilmelive tedavisi çok kapsamlı bir yaklaşımla ele alınmalıdır.
Anahtar Kelime:

Assessment of the Relationship of Obesity, Depression and Self-Esteem

Öz:
The aim of this study: obesity and depression and self-esteem to evaluate the relationship of the situation. The sample of the study without psychiatric disease, during pregnancy and lactation 251 people over the age of 18, who are not. Study, Izmir Gaziemir Number 13 Affectionate Family In the Health Center, Family Medicine Unit No. 35.12.038 June-July 2019. It was carried out between. A questionnaire form in which individuals are questioned about their general characteristics anthropometric measurements of individuals (body weight, height, waist and hip circumference) and body mass index (BMI) values were calculated. Self of individuals Coopersmith Self-Esteem Scale (CBSS), and depression status Beck. It was determined with the Depression Scale (BDI). Statistical analysis IBM Statistical Package for The Social Sciences (SPSS) 22.0 program, and the significance level was p<0.05 has been accepted as. As a result of the study, a statistically significant, positive and weak relationship was observed between BMI and BDI score (r=0,126; p<0,05). Between CBSÖ score and BDI score Statistically significant, negative and moderate correlation was observed (r=-0,445; p<0,01). Aa statistically significant difference was observed between the BDI scorces of women in terms of waist circumference categories (below 88 cm and over 88 cm) (p<0.05). Waist circumference 88 cm BDI scores of women with and above were higher. In conclusion, obesity should also be evaluated psychosocially and its treatment is should be handled with an approach.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA Durmuşçelebi E, AKMAN M (2021). Obezite ile Depresyon ve Benlik Saygısı Durumunun İlişkisinin Değerlendirilmesi. , 903 - 919. 10.26466/opus.852864
Chicago Durmuşçelebi Ezgi,AKMAN MEHMET Obezite ile Depresyon ve Benlik Saygısı Durumunun İlişkisinin Değerlendirilmesi. (2021): 903 - 919. 10.26466/opus.852864
MLA Durmuşçelebi Ezgi,AKMAN MEHMET Obezite ile Depresyon ve Benlik Saygısı Durumunun İlişkisinin Değerlendirilmesi. , 2021, ss.903 - 919. 10.26466/opus.852864
AMA Durmuşçelebi E,AKMAN M Obezite ile Depresyon ve Benlik Saygısı Durumunun İlişkisinin Değerlendirilmesi. . 2021; 903 - 919. 10.26466/opus.852864
Vancouver Durmuşçelebi E,AKMAN M Obezite ile Depresyon ve Benlik Saygısı Durumunun İlişkisinin Değerlendirilmesi. . 2021; 903 - 919. 10.26466/opus.852864
IEEE Durmuşçelebi E,AKMAN M "Obezite ile Depresyon ve Benlik Saygısı Durumunun İlişkisinin Değerlendirilmesi." , ss.903 - 919, 2021. 10.26466/opus.852864
ISNAD Durmuşçelebi, Ezgi - AKMAN, MEHMET. "Obezite ile Depresyon ve Benlik Saygısı Durumunun İlişkisinin Değerlendirilmesi". (2021), 903-919. https://doi.org/10.26466/opus.852864
APA Durmuşçelebi E, AKMAN M (2021). Obezite ile Depresyon ve Benlik Saygısı Durumunun İlişkisinin Değerlendirilmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17(34), 903 - 919. 10.26466/opus.852864
Chicago Durmuşçelebi Ezgi,AKMAN MEHMET Obezite ile Depresyon ve Benlik Saygısı Durumunun İlişkisinin Değerlendirilmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 17, no.34 (2021): 903 - 919. 10.26466/opus.852864
MLA Durmuşçelebi Ezgi,AKMAN MEHMET Obezite ile Depresyon ve Benlik Saygısı Durumunun İlişkisinin Değerlendirilmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.17, no.34, 2021, ss.903 - 919. 10.26466/opus.852864
AMA Durmuşçelebi E,AKMAN M Obezite ile Depresyon ve Benlik Saygısı Durumunun İlişkisinin Değerlendirilmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2021; 17(34): 903 - 919. 10.26466/opus.852864
Vancouver Durmuşçelebi E,AKMAN M Obezite ile Depresyon ve Benlik Saygısı Durumunun İlişkisinin Değerlendirilmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2021; 17(34): 903 - 919. 10.26466/opus.852864
IEEE Durmuşçelebi E,AKMAN M "Obezite ile Depresyon ve Benlik Saygısı Durumunun İlişkisinin Değerlendirilmesi." OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17, ss.903 - 919, 2021. 10.26466/opus.852864
ISNAD Durmuşçelebi, Ezgi - AKMAN, MEHMET. "Obezite ile Depresyon ve Benlik Saygısı Durumunun İlişkisinin Değerlendirilmesi". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 17/34 (2021), 903-919. https://doi.org/10.26466/opus.852864