Yıl: 2021 Cilt: 2021 Sayı: 53 Sayfa Aralığı: 52 - 76 Metin Dili: Türkçe DOI: https://doi.org/10.47998/ikad.795129 İndeks Tarihi: 01-05-2021

‘Taht Oyunları’ Dizisinde İdeoloji ve Hegemonik Söylemin İnşası

Öz:
Bu çalışmanın amacı, George R. R. Martin’in eserinden televizyon dizisi olarak uyarlananTaht Oyunları (Game of Thrones, 2011-2019) dizisindeki hanelerin iktidarı ele geçirme ya da onu korumak için hegemonik ideolojilerinin nasıl bir söylem ile ortaya konulduğunubelirlemeye çalışmaktır. Belirli türde kültürel ürünler salt bir eğlencelik ve boş zaman etkinliği gibi görünebilse de bu eserlerde görünür/görünmez pek çok ideoloji ve söylem izleyicilere çeşitli türde mesajları empoze etmekte, doğruluğu sorgulanması gereken algı biçimleri oluşturmaktadır. Dizi klasik anlatı geleneğinin katharsis sağlayıcı anlatı stratejisinden kısmen uzak durmuştur. Böylece “iyi” olan doğal bir şekilde zafer elde etmemektedir. Bu bağlamda dizi sunduğu alternatif evrende her şeyin “doğallık” içinde gerçekleşmiş olduğu hissini oluşturmaya çalışmakta, yarattığı gerçeklik etkisinin gündelik yaşamda karşılık bulduğu izlenimi oluşturmaktadır.Araştırmada olumlu ve olumsuz anlamlarıyla “ideoloji”, A. Gramsci’nin “hegemonya” ve Foucaultyan “söylem” kavramları dizideki güç odaklarının söylemlerinin yapılandığı art alanı çözümlemek için kuramsal çerçeve olarak kabul edilmiştir. Çalışmada niteliksel söylem analizi ve L. Giannetti’nin ideolojik film analiz yöntemi kullanılmıştır. Dizide sona doğru, dizide sunulan dünyanın değiştirilmesinde “devrimci” itkilerin büyük ölçüde gerilediğini, daha kapalı, yarı demokratik-monarşik, seçkinci, panoptik izlemeye haiz bir yönetimin daha rasyonel ve çağcıl bulunduğunu söylemek mümkündür. Hegemonik söylem “aşırı” olarak nitelendirilebilecek politik ve dini akımların başarısız olacağı bir yapıyla sunulmaktadır.
Anahtar Kelime:

Ideology and Construction of Hegemonic Discourse in ‘Game of Thrones’

Öz:
The purpose of this study is to try to determine how the hegemonic ideologies of the main houses in the series Game of Thrones(2011-2019), adapted from the work of George R. R. Martin as a television series, are put forward to seize or protect power. Although certain kinds of cultural products may seem like a mere entertainment and leisure activity, many visible / invisible ideologies and discourses in these works impose various types of messages on the audience and create perception forms whose accuracy should be questioned. The series partially avoided the catharsis narrative strategy of the classical narrative tradition. Thus, the “good” does not naturally triumph. In this context, the TV series tries to create the feeling that everything has happened in “naturalness” in the alternative universe it presents, and it creates the impression that the reality effect it creates corresponds to daily life.In the study, the concepts of “ideology”, with its positive and negative meanings, A. Gramsci’s “hegemony” and M. Foucault’s “discourse” are accepted as the theoretical framework to analyze the background in which the discourses of the main houses in the series are constructed. Qualitative discourse analysis and the ideological film analysis method of L. Giannetti are used in the study. Towards the end of the series, it is possible to say that the “revolutionary” impulses in changing the world presented in the series have regressed to a great extent, and a more closed, semi-democratic-monarchical, elitist, panoptic government is more rational and contemporary. Hegemonic discourse is presented with a structure that would fail the political and religious groups that could be described as “extreme”.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
1
 • Adorno, T., & Horkheimer, M. (2014). Aydınlanmanın Diyalektiği (1 b.). (N. Ülner, & E. Ö. Karadoğan, Çev.) İstanbul: Kabalcı Yayınları.
 • Althusser, L. (2002). Marx İçin (1 b.). (I. Ergüden, Çev.) İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Althusser, L. (2010). İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları (4 b.). (A. Tümertekin, Çev.) İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Archibald, E. (2001). Incest and Medieval Imagination. Oxford: Oxford University Press.
 • Barthes, R. (2014). Çağdaş Söylenler (4 b.). (T. Yücel, Çev.) İstanbul: Metis Yayınları.
 • Bell, D. (2013). İdeolojinin Sonu Ellilerdeki Siyasi Fikirlerin Tükenişine Dair (1 b.). (V. Hacıoğlu, Çev.) Ankara: Sentez Yayınları.
 • Best, S., & Kellner, D. (2011). Postmodern Teori. Eleştirel Soruşturmalar (2. b.). (M. Küçük, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bilgin, N. (2007). Kimlik İnşası. Ankara: Aşina Kitaplar.
 • D’hondt, F. A. (2020). A Content Analysis of the Narrative in Game of Thrones: Exploring How Game of Thrones Resist Neoliberal Ideology. Ontario, Canada: University or Windsor. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Dumezil, G. (2012). Mit ve Destan (Cilt 1). (A. Berktay, Çev.) İstanbul: YKY.
 • Eagleton, T. (1996). İdeoloji (1 b.). (M. Özcan, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Fiske, J. (2003). İletişim Araştırmalarına Giriş (2 b.). (S. İrvan, Çev.) Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Foucault, M. (1987). Söylemin Düzeni (1 b.). (T. Ilgaz, Çev.) İstanbul: Hil Yayınları.
 • Foucault, M. (1992). Hapishanenin Doğuşu. (M. A. Kılıçbay, Çev.) İstanbul: İmge Yayınları.
 • Foucault, M. (1999). Bilginin Arkeolojisi (1 b.). (V. Urhan, Çev.) İstanbul: Birey Yayınları.
 • Foucault, M. (2005). Entelektüelin Siyasi İşlevi. ( (2 b.). (F. Keskin, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Foucault, M. (2014). Özne ve İktidar (4 b.). (I. Ergüden, & O. Akınbay, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Freeman, C. (2003). Mısır, Yunan ve Roma. (S. K. Angı, Çev.) Ankara: Dost Yayınları.
 • Freud, S. (2004). Uygarlık, Toplum ve Din. (E. Kapkın, Çev.) İstanbul: Payel Yayınevi.
 • Giannetti, L. (2008). Understanding Movies. New Jersey: Pearson.
 • Gramsci, A. (1986). Hapishane Defterleri (1 b.). (K. Somer, Çev.) İstanbul: Onur Yayınları.
 • Heywood, A. (2013). Siyasi İdeolojiler: Bir Giriş (5 b.). (A. K. Bayram, Ö. Tüfekçi, H. İnaç, Ş. Akın, & B. Kalkan, Çev.) Ankara: Liberte Yayınları.
 • Hirst, P. Q. (2014). Althusser ve İdeoloji Teorisi. S. Hall, P. Hirst, W. Bluhm, B. Gustafsson, R. McDonough, B. Lumbley, & G. McLennon içinde, İdeoloji ÜZerine (C. Şahan, Çev., s. 227-271). İstanbul: Pales Yayınları.
 • Hobbes, T. (2007). Leviathan. İstanbul: YKY.
 • Jacoby, H. (2012). Game of Thrones and Philosophy. (H. Jacoby, Ed.) New Jersey, ABD: Wiley Publishing.
 • Laclau, E. (1998). İdeoloji ve Politika (2 b.). (H. Sarıca, Çev.) İstanbul: Belge Yayınları.
 • Laclau, E., & Mouffe, C. (2012). Hegemonya ve Sosyalist Strateji (2 b.). (A. Kardam, Çev.) İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Lenin, V. İ. (2011). Ne Yapmalı? (2 b.). (A. Berberoğlu, Çev.) İstanbul: Evrensel Yayınları.
 • Levi-Strauss, C. (1994). Yaban Düşünce. (T. Yücel, Çev.) İstanbul: YKY. Lukacs, G. (1988). Tarih ve Sınıf Bilinci. (Y. Öner, Çev.) İstanbul: Belge Yayınları.
 • Machiavelli, N. (1994). Prens. İstanbul: Anahtar Kitaplar.
 • Mannheim, K. (2002). İdeoloji ve Ütopya (1 b.). (M. Okyavuz, Çev.) Ankara: Epos Yayınları.
 • Marshall, G. (2005). Sosyoloji Sözlüğü. (O. Akınhay, & D. Kömürcü, Çev.) Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Marx, K. (1979). Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı (Birinci Basım b.). (S. Belli, Çev.) Ankara: Sol Yayınları.
 • Marx, K. (2011). Kapital: Ekonomi Politiğin Eleştirisi (2 b., Cilt 1). (M. Selik, & N. Satlıgan, Çev.) İstanbul: Kavram Yayınları.
 • Marx, K., & Engels, F. (1996). Seçme Yazışmalar 2 (1 b.). (Y. Fincancı, Çev.) Ankara: Sol Yayınları.
 • Marx, K., & Engels, F. (2013). Alman İdeolojisi. (T. Ok, & O. Geridönmez, Çev.) İstanbul: Evrensel Yayınları.
 • Owen, D., & Davidson, J. (2009, Mayıs). Hubris syndrome: An acquired personality disorder? A study of US Presidents and UK Prime Ministers over the last 100 years. Brain, 5(132), 1396-1406. doi:10.1093/brain/awp008
 • Pavlac, B. (2017). Game of Thrones versus History. (B. Pavlac, Ed.) Malden: Wiley Blackwell.
 • Ransome, P. (2011). Antonio Gramsci. Yeni Bir Giriş. (A. İ. Başgül, Çev.) Ankara: Dipnot Yayınları.
 • Sancar, S. (2005). Söylem. F. Başkaya (Ed.) içinde, Kavram Sözlüğü: Söylem ve Gerçek (s. 579-586). İstanbul: Özgür Üniversite Yayınları.
 • Sartori, G. (2006). Görmenin İktidarı (2. b.). (G. Batuş, & B. Ulukan, Çev.) İstanbul: Karakutu Yayınları.
 • Sarup, M. (2004). Post-Yapısalcılık ve Postmodernizm (2 b.). (A. Güçlü, Çev.) Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Sloan, H. (2019, Nisan 16). ‘Game of Thrones’ premiere sets a viewership record for HBO. Aralık 23, 2020 tarihinde NBC News: https://www.nbcnews.com/pop-culture/tv/game-thrones-premiere-sets-viewership-record-hbo-n995141 adresinden alındı
 • Steckert, J. (2019, Mayıs 22). Game of Thrones, Fascism, and False Equivalence. Aralık 2020 tarihinde FanFare: https://medium.com/fan-fare/game-of-thrones-fascismand-false-equivalence-b726a5fba09f adresinden alındı
 • Thompson, R. (2019). Fire, Ice and Physics. The Science of Game of Thrones. Massachusetts: MIT Press.
 • Tracy, D. (2009). A Treatise on Political Economy or elements of Ideology (First Edition b.). (T. Jefferson, Çev.) Aurburn, Alabama: The Ludwig Won Mises Institute.
 • Van Dijk, T. (2015). Söylem ve İdeoloji: Çokalanlı Bir Yaklaşım. B. Çoban, & Z. Özarslan (Dü) içinde, Söylem İdeoloji (N. Ateş, Çev., s. 15-100). İstanbul: Su Yayınları.
 • Volosinov, V. N. (1973). Marxism and The Philosophy of Language. (L. Matejka, & I. Titunik, Çev.) New York, London: Seminar.
 • Williams, R. (2012). Anahtar Sözcükler. (S. Kılıç, Çev.) İstanbul: İletişim Yayınları.
APA Boz M (2021). ‘Taht Oyunları’ Dizisinde İdeoloji ve Hegemonik Söylemin İnşası. , 52 - 76. https://doi.org/10.47998/ikad.795129
Chicago Boz Mikail ‘Taht Oyunları’ Dizisinde İdeoloji ve Hegemonik Söylemin İnşası. (2021): 52 - 76. https://doi.org/10.47998/ikad.795129
MLA Boz Mikail ‘Taht Oyunları’ Dizisinde İdeoloji ve Hegemonik Söylemin İnşası. , 2021, ss.52 - 76. https://doi.org/10.47998/ikad.795129
AMA Boz M ‘Taht Oyunları’ Dizisinde İdeoloji ve Hegemonik Söylemin İnşası. . 2021; 52 - 76. https://doi.org/10.47998/ikad.795129
Vancouver Boz M ‘Taht Oyunları’ Dizisinde İdeoloji ve Hegemonik Söylemin İnşası. . 2021; 52 - 76. https://doi.org/10.47998/ikad.795129
IEEE Boz M "‘Taht Oyunları’ Dizisinde İdeoloji ve Hegemonik Söylemin İnşası." , ss.52 - 76, 2021. https://doi.org/10.47998/ikad.795129
ISNAD Boz, Mikail. "‘Taht Oyunları’ Dizisinde İdeoloji ve Hegemonik Söylemin İnşası". (2021), 52-76. https://doi.org/https://doi.org/10.47998/ikad.795129
APA Boz M (2021). ‘Taht Oyunları’ Dizisinde İdeoloji ve Hegemonik Söylemin İnşası. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 2021(53), 52 - 76. https://doi.org/10.47998/ikad.795129
Chicago Boz Mikail ‘Taht Oyunları’ Dizisinde İdeoloji ve Hegemonik Söylemin İnşası. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi 2021, no.53 (2021): 52 - 76. https://doi.org/10.47998/ikad.795129
MLA Boz Mikail ‘Taht Oyunları’ Dizisinde İdeoloji ve Hegemonik Söylemin İnşası. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, vol.2021, no.53, 2021, ss.52 - 76. https://doi.org/10.47998/ikad.795129
AMA Boz M ‘Taht Oyunları’ Dizisinde İdeoloji ve Hegemonik Söylemin İnşası. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi. 2021; 2021(53): 52 - 76. https://doi.org/10.47998/ikad.795129
Vancouver Boz M ‘Taht Oyunları’ Dizisinde İdeoloji ve Hegemonik Söylemin İnşası. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi. 2021; 2021(53): 52 - 76. https://doi.org/10.47998/ikad.795129
IEEE Boz M "‘Taht Oyunları’ Dizisinde İdeoloji ve Hegemonik Söylemin İnşası." İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 2021, ss.52 - 76, 2021. https://doi.org/10.47998/ikad.795129
ISNAD Boz, Mikail. "‘Taht Oyunları’ Dizisinde İdeoloji ve Hegemonik Söylemin İnşası". İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi 2021/53 (2021), 52-76. https://doi.org/https://doi.org/10.47998/ikad.795129