Yıl: 2020 Cilt: 11 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 325 - 356 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.32001/sinecine.784260 İndeks Tarihi: 06-05-2021

DEVLİK FENOMENİ VE BEDENİN SİNEMADA ANLAM YARATIM SÜRECİNDEKİ ETKİSİ

Öz:
Beden toplumsal alanda inşa edilen bir göstergedir. Toplumların ideal beden anlayışları çerçevesinde bir beden, kendisini görenlerin zihinlerinde pek çok anlam yaratabilir. İdeal dışı olarak tüm tarih boyunca sanat eserlerinde ve çeşitli anlatılarda karşılaştığımız dev bedenler ise çoğunlukla olumsuz eylemlerle birlikte anılmıştır. Dev bedenlerin canavarlık ve kötülük dışında bazı durumlarda yoldaş ve koruyucu arkadaş olarak da gösterildiği görülür. Ancak devlik ile ilgili olumlu anlamları yaratmak daha zordur ve var olan anlatıların genel anlamda olumsuz olması nedeniyle devlikle ilgili anlamların üretimi devin olumlu eylemlerinin gösterilmesiyle mümkün olmuştur. Her iki durumda da dev bedenin tarihsel süreçte farklı ve özel görüldüğü ifade edilmelidir. Sanatın hemen her alanında olduğu gibi sinemada da dev bedenin bir gösterge olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu çalışma dev bedenin soy kütüğünü esas alarak sanatsal kullanımlarından yola çıkıp bir sinema filminde kullanımını ve anlamsal süreçlerinin nasıl yaratıldığını göstergebilimsel olarak ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmada bu amaç doğrultusunda Tolga Karaçelik’in Sarmaşık (2015) filminin “Kürt” (Baki Kurtuluş) isimli dev karakteri incelenmektedir. Literatür taramasıyla devlik fenomenini araştıran çalışma inceleme kısmında örnek filmin dev karakterinin potansiyel anlamlarını, etkileniş ve etkileyiş bağlamında çözümlemektedir. Çö-ümlemede hem paradigmatik analiz hem de sentagmatik analiz kullanılmıştır.
Anahtar Kelime:

GIANTISM AND THE EFFECT OF BODY ON THE PROCESS OF MEANING MAKING IN FILMS

Öz:
The body is a product of the social sphere, and the many meanings it may bear are inextricably linked to a society’s conception of the ideal body. Throughout history, in art and literature, giant bodies have often carried negative associations, with giantism serving as a proxy for monstrosity and evil. Though in some cases giant bodies are instead shown as friends and protectors, it is challenging to create positive meanings about giantism. Because existing narratives about giant bodies are generally negative, efforts to portray them in a positive light have tended to focus on the giant’s good deeds. But in either case, the giant body has historically always been considered different and unique. As in almost every field of art, the giant body is used as a symbol in cinema. This study aims to demonstrate the semiotic use of the giant body based on its symbolic pedigree, its artistic depiction, its use in motion pictures, and how its semantic processes are created. To this end, this study examines the giant character Kurt in the movie Sarmasik (2015) by Tolga Karacelik, the potential meanings of the giant character in the film, and how these meanings relate to the broader body of scholarly literature on the subject. This study employs both paradigmatic and syntagmatic analyses.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
1
1
1
 • Ancet, P. (2010). Ucube Bedenlerin Fenomenolojisi (Çev. E. Topraktepe). İstanbul: YKY.
 • Baker, U. (2013). Dolaylı Eylem. İstanbul: İletişim.
 • Bateman, J. & Schmidt, K. H. (2013). Multimodal Film Analysis: How Films Mean. Londra: Routledge.
 • Buckland, W. (2018). Wes Anderson’s Symbolic Storyworld: A Semiotic Analysis. USA: Bloomsbury.
 • Büker, S. (1985). Sinema Dili Üzerine Yazılar. Ankara: Dost.
 • Büker, S. (2016). Dolana Dolana Erkek Hikâyeleri: Sarmaşık. sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi, 7(2), 219-233.
 • Carr-Gomm, S. (2011). Francisco Goya. USA: Parkstone International.
 • Chandler, D. (2017). Semiotics: The Basics. UK: Taylor & Francis.
 • Chatman, S. (2008). Öykü ve Söylem: Filmde ve Kurmacada Anlatı Yapısı (Çev. Ö. Yaren). Ankara: De Ki.
 • Cevizci A. (1999). Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Paradigma.
 • Cohen, J. J. (1999). Of Giants: Sex, Monsters, and the Middle Ages.USA: Minnesota.
 • Deleuze, G. (2010). Nietzsche ve Felsefe (Çev. F. Taylan). İstanbul: Norgunk.
 • Eco, U. (2009). Çirkinliğin Tarihi (Çev. A. U. Ergün, Ö. Çelik, A. Uysal vd.). İstanbul: Doğan.
 • Eliade, M. (1994). Ebedi Dönüş Mitosu (Çev. Ü. Altuğ). Ankara: İmge.
 • Enderle, A. (1998). Dwarfism and Gigantism in Historical Picture Postcards. Journal of the Royal Society of Medicine,91(5), 273-278.
 • Fiske, J. (2003). İletişim Çalışmalarına Giriş (Çev. S. İrvan). Ankara: Bilim ve Sanat
 • Fuery, P. & Fuery, K. (2003). Visual Cultures and Critical Theory. USA: Arnold.
 • Guiraud, P. (1994). Göstergebilim (Çev. M. Yalçın). Ankara: İmge.
 • Hartmann, N. (2010). Ontolojinin Işığında Bilgi (Çev. H. Tepe). Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu.Harris, L. (2002). Disabled Sex And The Movies. Disability Studies Quarterly, 22(4), 26-48.
 • Hayward, S. (2012).Sinemanın Temel Kavramları (Çev. U. Kutay & M. Çavuş). İstanbul: Es.
 • Işık, E. (1998). Beden ve Toplum Kuramı. İstanbul: Bağlam.
 • Kanlıoğlu, A. & Aytaş, M. (2016). Sıradan Objeleri Yeniden Yorumlamak: Chema Madoz Fotoğraflarının Eleştirel Perspektiften Göstergebilimsel Analizi. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 9(2), 225-241.
 • Marshall, G. (1999). Sosyoloji Sözlüğü (Çev. O. Akınhay ve D. Kömürcü). Ankara: Bilim ve Sanat.
 • Michiulis, D. (2016). Palazzo del Te: Art, Power, and Giulio Romano’s Gigantic, yet Subtle, Game in the Age of Charles V and Federico Gonzaga (Unpublished Doctoral Dissertation). California State University, Northridge.
 • Morita, S. & Laksmi, L. (2018). Representation of Public Library Recreation Function in the film The Library. Pustabiblia: Journal of Library and Information Science, 2(2), 163-182.
 • Nicholas, J. (2018). Canadian Carnival Freaks and the Extraordinary Body, 1900-1970s. Toronto: University of Toronto.
 • Timuçin, A. (2004). Fesefe Sözlüğü. İstanbul: Bulut.
 • Tunalı, İ. (1996). Estetik. İstanbul: Remzi.
 • Turner, B. (2014). Klasik Sosyoloji (Çev. İ. Çetin). İstanbul: İletişim.
 • Sauvagnargues, A. (2010). Deleuze ve Sanat (Çev. N. Sarıca). Ankara: De Ki.
 • Selby, K. & Cowdery, R. (1995). How To Study Television. Londra: Macmillan
 • Şenel, A. (2014). Din-Ahlak ve Saygı-Biat Üzerine Aykırı Yazılar. İstanbul: Bilim ve Gelecek.
 • Voltaire (1995). Felsefe Sözlüğü (Çev. L. Ay). İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı.
APA Koca S, ULUTAS S (2020). DEVLİK FENOMENİ VE BEDENİN SİNEMADA ANLAM YARATIM SÜRECİNDEKİ ETKİSİ. , 325 - 356. 10.32001/sinecine.784260
Chicago Koca Serhat,ULUTAS SELÇUK DEVLİK FENOMENİ VE BEDENİN SİNEMADA ANLAM YARATIM SÜRECİNDEKİ ETKİSİ. (2020): 325 - 356. 10.32001/sinecine.784260
MLA Koca Serhat,ULUTAS SELÇUK DEVLİK FENOMENİ VE BEDENİN SİNEMADA ANLAM YARATIM SÜRECİNDEKİ ETKİSİ. , 2020, ss.325 - 356. 10.32001/sinecine.784260
AMA Koca S,ULUTAS S DEVLİK FENOMENİ VE BEDENİN SİNEMADA ANLAM YARATIM SÜRECİNDEKİ ETKİSİ. . 2020; 325 - 356. 10.32001/sinecine.784260
Vancouver Koca S,ULUTAS S DEVLİK FENOMENİ VE BEDENİN SİNEMADA ANLAM YARATIM SÜRECİNDEKİ ETKİSİ. . 2020; 325 - 356. 10.32001/sinecine.784260
IEEE Koca S,ULUTAS S "DEVLİK FENOMENİ VE BEDENİN SİNEMADA ANLAM YARATIM SÜRECİNDEKİ ETKİSİ." , ss.325 - 356, 2020. 10.32001/sinecine.784260
ISNAD Koca, Serhat - ULUTAS, SELÇUK. "DEVLİK FENOMENİ VE BEDENİN SİNEMADA ANLAM YARATIM SÜRECİNDEKİ ETKİSİ". (2020), 325-356. https://doi.org/10.32001/sinecine.784260
APA Koca S, ULUTAS S (2020). DEVLİK FENOMENİ VE BEDENİN SİNEMADA ANLAM YARATIM SÜRECİNDEKİ ETKİSİ. sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi, 11(2), 325 - 356. 10.32001/sinecine.784260
Chicago Koca Serhat,ULUTAS SELÇUK DEVLİK FENOMENİ VE BEDENİN SİNEMADA ANLAM YARATIM SÜRECİNDEKİ ETKİSİ. sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi 11, no.2 (2020): 325 - 356. 10.32001/sinecine.784260
MLA Koca Serhat,ULUTAS SELÇUK DEVLİK FENOMENİ VE BEDENİN SİNEMADA ANLAM YARATIM SÜRECİNDEKİ ETKİSİ. sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi, vol.11, no.2, 2020, ss.325 - 356. 10.32001/sinecine.784260
AMA Koca S,ULUTAS S DEVLİK FENOMENİ VE BEDENİN SİNEMADA ANLAM YARATIM SÜRECİNDEKİ ETKİSİ. sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi. 2020; 11(2): 325 - 356. 10.32001/sinecine.784260
Vancouver Koca S,ULUTAS S DEVLİK FENOMENİ VE BEDENİN SİNEMADA ANLAM YARATIM SÜRECİNDEKİ ETKİSİ. sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi. 2020; 11(2): 325 - 356. 10.32001/sinecine.784260
IEEE Koca S,ULUTAS S "DEVLİK FENOMENİ VE BEDENİN SİNEMADA ANLAM YARATIM SÜRECİNDEKİ ETKİSİ." sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi, 11, ss.325 - 356, 2020. 10.32001/sinecine.784260
ISNAD Koca, Serhat - ULUTAS, SELÇUK. "DEVLİK FENOMENİ VE BEDENİN SİNEMADA ANLAM YARATIM SÜRECİNDEKİ ETKİSİ". sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi 11/2 (2020), 325-356. https://doi.org/10.32001/sinecine.784260