Yıl: 2020 Cilt: 15 Sayı: 60 Sayfa Aralığı: 920 - 940 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 10-05-2021

Türkiye’de Alternatif Finansal Yatırım Araçları Arasındaki Dinamik Etkileşim: Uygulamalı Bir Analiz

Öz:
Bu çalışmada; Türkiye’de altın, borsa, döviz ve faiz getirileri arasındaki etkileşim, 2002:M01-2019:M11 dönemi için VAR yöntemiyle incelenmiştir. Etki-tepki fonksiyonlarına göre dövizin getirisi arttığında; borsa, altın ve faiz de artmış, altının getirisi arttığında; borsa, altın ve faiz ilk dönemde artmış, sonra döviz ve altın azalmaya başlamıştır. Borsanın getirisi azaldığında; altın, döviz ve faiz ilk dönemde azalmış, sonra artmaya başlamıştır. Faizler arttığındaysa; borsa, altın ve döviz azalmaya başlamıştır. Varyans ayrıştırması analizinde; faizdeki değişimlerin %31’inin dövizden, %10.8’inin altından, %3.8’inin borsadan kaynaklandığı, altın fiyatlarındaki değişimlerin %10.2’sinin döviz, %2.3’ünün borsa kaynaklı olduğu, borsanın getirisinde yaşanan değişimlerin %7.8’inin altından kaynaklandığı ortaya çıkmıştır. Dövizin getirisinde meydana gelen değişimlerin%38’inin altında, %14’ünün borsada ve %1.3’ünün faizde meydana gelen değişimlerden kaynaklandığı görülmüştür. Seriler arasındaki nedensellik ilişkileri Granger testiyle incelenmiş ve dövizden altına; altın, borsa ve dövizden faize; borsadan dövize doğru tek yönlü nedensellik ilişkileri bulunmuştur.
Anahtar Kelime:

Dynamic Interaction among Alternative Financial Investment Instruments in Turkey: An Empirical Analysis

Öz:
In this study, the interactions among the return of gold, stock market, exchange rate and interest areanalyzed by VAR method for 2002:M01-2019:M11 period. According to impulse-response functions; when thereturn on exchange rate rises, stock exchange, gold and interest increase and when the return on gold rises,stock exchange, gold and interest increase in the first period and then exchange rate and interest started todecrease. When the stock market's return decreases; gold, exchange rate and interest rate began to decrease.Moreover, when interest rates increase; stock market, gold and exchange rate began to decline in variancedecomposition analysis, it is revealed that %31 of the changes in interest is resulted by exchange rate, %10.8 isby gold and %3.8 is by stock exchange. In addition, %10.2 of the changes in gold prices is by exchange rate,%2.3 is by stock exchange and %7.8 of the changes in return of stock exchange is resulted by gold. It is seen that%38 of the changes in exchange rate is due to the change in gold, %14 of it is due to stock exchange and %1.3 isdue to interest. Causality relationships between the series are examined by Granger test and one-way causalityrelationships are found from exchange rate to gold, from gold, stock exchange and exchange rate to interest;from stock exchange to exchange rate.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akaike, H. (1974). A New Look at the Statistical Model Identification. IEEE Transactions on Automatic Control, 19 (6), 716 – 723.
 • Akbaş, Y. E. (2013). Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği. Business and Economics Research Journal, 4(3), 21 - 40.
 • Balı, S. ve Cinel, M. (2011). Altın Fiyatlarının İMKB 100 Endeksi’ne Etkisi ve Bu Etkinin Ölçümlenmesi. Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 25(3-4), 45 - 63.
 • Bhunia, A. and Mukhuti, S. (2013). The Impact of Domestic Gold Price on Stock Price Indices- an Empirical Study of Indian Stock Exchanges. Universal Journal of Marketing and Business Research, 2(2), 35 - 43.
 • Castro, T. B., Rodrigues, P. M. M. and Taylor, A. M. R. (2013). On the Behaviour of Phillips-Perron Tests in the Presence of Persistent Cycles. CEFAGE-UE Working Paper. No. 11.
 • Dickey, D. A. and Fuller, W. A. (1979). Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root. Journal of the American Statistical Association, 74, 427 – 431.
 • Dickey, D. A. and Fuller, W. A. (1981). Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root. Econometrica, 49, 1057 - 1072.
 • Doğan, N. (2018). Otomatik BES’ten Çıkan Yeniden Girecek. http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/noyandogan/otomatik-besten-cikan-yeniden-girecek-40998768, (Erişim Tarihi: 12.12.2019).
 • Domar J. D. (1946). Capital Expansion, Rate of Growth and Employment. Econometrica, 137 - 147.
 • Dursun, F. (2018). Temel İstatistik İşlemleri. https://fatihdursunn.wordpress.com/tag/korelasyon-matrisi/, (Erişim Tarihi: 10.02.2020).
 • Elmas, B. ve Esen, Ö. (2011). Hisse Senedi Fiyatları ile döviz Kuru Arasındaki Dinamik İlişkinin Belirlenmesi: Farklı Ülke Piyasaları İçin Bir Araştırma. Muhasabe ve Finansman Dergisi, 52, 153 - 170.
 • EVDS (2019a). Dış Borçlar, Dış Borçlar-Brüt (Hazine ve Maliye Bakanlığı)(Üç Aylık). https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evds/serieMarket, (Erişim Tarihi: 12.12.2019).
 • EVDS (2019b). Kurlar, Döviz Kurları, https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evds/serieMarket, (Erişim Tarihi: 12.12.2019).
 • EVDS (2019c). Faiz İstatistikleri, Bankalarca Açılan Mevduatlara Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları (Akım %) (Haftalık). https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evds/serieMarket, (Erişim Tarihi: 12.12.2019).
 • EVDS (2019d). Altın Verileri, Altın Fiyatları (Ortalama) - Serbest Piyasa (TL)(Aylık). https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evds/serieMarket, (Erişim Tarihi: 12.12.2019).
 • Göçer, İ. (2013). Türkiye’de Cari Açığın Nedenleri, Finansman Kalitesi ve Sürdürülebilirliği: Ekonometrik Bir Analiz. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 8(1), 213-242.
 • Granger, C. W. J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and CrossSpectral Methods. Econometrica, 37, 424 - 438.
 • Granger, C. W. J. ve Newbold, P. (1974). Spurious regressions in econometrics. Journal of Econometrics, Volume 2, Issue 2, July 1974, 111-120.
 • Güney, S. ve Saka Ilgın, K. (2019). Yatırım Araçlarının BIST-100 Endeksi Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 53, 226 – 245.
 • Hannan, E. J., and Quinn, B. G. (1979). The Determination of the Order of an Autoregression. Journal of the Royal Statistical Society, Series B, 41, 190 – 195.
 • Harrod R. F. (1939). An Essay in Dynamic Theory. The Economic Journal, 49(193), 14 - 33.
 • IMF (2019). World Economic Outlook Database (October 2019). https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=58&pr.y=6&sy=1980& ey=2019&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=186&s=NID_NGDP%2CNGSD_NGDP%2C BCA_NGDPD&grp=0&a=#download, (Erişim Tarihi: 15.12.2019).
 • Levin, E. J., Montagnoli, A. and Wright, R. E. (2006). Short-Run and Long-Run Determinants of The Price of Gold. World Gold Council Research, No: 32.
 • Lucas, R. E. (1988). On the Mechanics of Economic Development. Journal of Monetary Economics, 22(4), 3-42.
 • Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. Journal of Finance, 7(1), 77 - 91.
 • Mishra, P. K., Das, J. R. and Mishra, S. K. (2010). Gold Price Volatility and Stock Market Returns in India. American Journal of Scientific Research, 9, 47 – 55.
 • Newey W. K. and West K. D. (1994). Automatic Lag Selection in Covariance Matrix Estimation. The Review of Economic Studies, 61(4), 631 - 653.
 • Özkan, T. ve Kolay, Ç. (2016). Türkiye’de Altın Fiyatlarına Etki Eden Temel Faktörlerin Analizi. International Conference on Eurasian Economies 2016, https://www.avekon.org/papers/1728.pdf, (Erişim Tarihi: 16.12.2019).
 • Öztürk, N. ve Durgut, D. (2011). Faiz Oranlarının Belirleyicileri: Türkiye için Ampirik Bir Analiz. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 3(1), 117 – 144.
 • Phillips, P. C. B and Perron, P. (1988). Testing for a Unit Root in Time Series Regression. Biometrika, 75(2), 335 - 346.
 • Polat, M. A. (2019). Bankacılık Sektörü Yurtiçi Kredi Hacmindeki Değişimlerin Cari Açığa Etkileri: Makro İhtiyati Tedbirler Kapsamında Ekonometrik Bir Analiz. Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 5(2), 73 – 89.
 • Romer, P. M. (1986). 'Increasing Returns and Long Run Growth. Journal of Political Economy, 94(5), 1002- 1037.
 • Schwarz, G. E. (1978). Estimating the Dimension of a Model. Annals of Statistics, 6 (2), 461 – 464.
 • Shaique, M., Aziz, A. and Herani, G. M. (2016). Impact of Gold Prices on Stock Exchange Market: A Case of Karachi Stock Exchange Market of Pakistan. International Journal of Accounting and Economics Studies, 4(1), 60 – 63.
 • Shahzadi, H. and Chohan, M. N. (2012). Impact of Gold Prices on Stock Exchange: A Case Study of Pakistan. https://docplayer.net/11162827-Impact-of-gold-prices-on-stock-exchange-a-case-study-ofpakistan.html, (Erişim Tarihi: 15.12.2019).
 • Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and Reality. Econometrica, 48, 1 - 48.
 • Sims, E. (2013). Graduate Macro Theory II: Notes on Time Series. https://www3.nd.edu/~esims1/time_series_notes_sp13.pdf, (Erişim Tarihi: 10.02.2020).
 • Solow, R. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. Quarterly Journal of Economics, 70(1), 65-94.
 • Swan, T. (1956). Economic Growth and Capital Accumulation. Economic Record, 32(63), 334-361.
 • Tapşın, G. (2011). İç Tasarruflar, Büyüme ve İstihdam İlişkisi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • TCMB (2013). Enflasyon ve Fiyat İstikrarı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ISBN (elektronik): 978-605- 4911-02-8.
 • TCMB (2015). Tasarruf – Yatırım Dinamikleri ve Cari İşlemler Dengesi Gelişmeleri. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ISBN (elektronik): 978–605-4911–35-6.
 • Tursoy, T. ve Faisal, F. (2017). The Impact of Gold and Crude Oil Prices on Stock Market in Turkey: Empirical Evidences from ARDL Bounds Test and Combined Cointegration. Resources Policy, 55, 49-54.
 • Yiğiter, Ş. Y. ve Akkaynak, B. (2017). Modern Portföy Teorisi: Alternatif Yatırım Araçları ile Bir Uygulama. KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), 285- 300.
 • Zivot, E. (2011). Vector Autoregressive Models for Multivariate Time Series. https://faculty.washington.edu/ezivot/econ584/notes/varModels.pdf, (Erişim Tarihi: 10.02.2020)
APA CIHANGIR M, POLAT M, Çalışkan U (2020). Türkiye’de Alternatif Finansal Yatırım Araçları Arasındaki Dinamik Etkileşim: Uygulamalı Bir Analiz. , 920 - 940.
Chicago CIHANGIR MEHMET,POLAT MEHMET ALİ,Çalışkan Uğraş Türkiye’de Alternatif Finansal Yatırım Araçları Arasındaki Dinamik Etkileşim: Uygulamalı Bir Analiz. (2020): 920 - 940.
MLA CIHANGIR MEHMET,POLAT MEHMET ALİ,Çalışkan Uğraş Türkiye’de Alternatif Finansal Yatırım Araçları Arasındaki Dinamik Etkileşim: Uygulamalı Bir Analiz. , 2020, ss.920 - 940.
AMA CIHANGIR M,POLAT M,Çalışkan U Türkiye’de Alternatif Finansal Yatırım Araçları Arasındaki Dinamik Etkileşim: Uygulamalı Bir Analiz. . 2020; 920 - 940.
Vancouver CIHANGIR M,POLAT M,Çalışkan U Türkiye’de Alternatif Finansal Yatırım Araçları Arasındaki Dinamik Etkileşim: Uygulamalı Bir Analiz. . 2020; 920 - 940.
IEEE CIHANGIR M,POLAT M,Çalışkan U "Türkiye’de Alternatif Finansal Yatırım Araçları Arasındaki Dinamik Etkileşim: Uygulamalı Bir Analiz." , ss.920 - 940, 2020.
ISNAD CIHANGIR, MEHMET vd. "Türkiye’de Alternatif Finansal Yatırım Araçları Arasındaki Dinamik Etkileşim: Uygulamalı Bir Analiz". (2020), 920-940.
APA CIHANGIR M, POLAT M, Çalışkan U (2020). Türkiye’de Alternatif Finansal Yatırım Araçları Arasındaki Dinamik Etkileşim: Uygulamalı Bir Analiz. Journal of Yasar University, 15(60), 920 - 940.
Chicago CIHANGIR MEHMET,POLAT MEHMET ALİ,Çalışkan Uğraş Türkiye’de Alternatif Finansal Yatırım Araçları Arasındaki Dinamik Etkileşim: Uygulamalı Bir Analiz. Journal of Yasar University 15, no.60 (2020): 920 - 940.
MLA CIHANGIR MEHMET,POLAT MEHMET ALİ,Çalışkan Uğraş Türkiye’de Alternatif Finansal Yatırım Araçları Arasındaki Dinamik Etkileşim: Uygulamalı Bir Analiz. Journal of Yasar University, vol.15, no.60, 2020, ss.920 - 940.
AMA CIHANGIR M,POLAT M,Çalışkan U Türkiye’de Alternatif Finansal Yatırım Araçları Arasındaki Dinamik Etkileşim: Uygulamalı Bir Analiz. Journal of Yasar University. 2020; 15(60): 920 - 940.
Vancouver CIHANGIR M,POLAT M,Çalışkan U Türkiye’de Alternatif Finansal Yatırım Araçları Arasındaki Dinamik Etkileşim: Uygulamalı Bir Analiz. Journal of Yasar University. 2020; 15(60): 920 - 940.
IEEE CIHANGIR M,POLAT M,Çalışkan U "Türkiye’de Alternatif Finansal Yatırım Araçları Arasındaki Dinamik Etkileşim: Uygulamalı Bir Analiz." Journal of Yasar University, 15, ss.920 - 940, 2020.
ISNAD CIHANGIR, MEHMET vd. "Türkiye’de Alternatif Finansal Yatırım Araçları Arasındaki Dinamik Etkileşim: Uygulamalı Bir Analiz". Journal of Yasar University 15/60 (2020), 920-940.