Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti İç Hukuk Sistemlerinde Uluslararası Hukukun Yeri: Avrupa Birliği Hukukunun Önceliği Prensibi Çerçevesinde Bir İnceleme

Yıl: 2020 Cilt: 15 Sayı: 162 Sayfa Aralığı: 278 - 292 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 10-05-2021

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti İç Hukuk Sistemlerinde Uluslararası Hukukun Yeri: Avrupa Birliği Hukukunun Önceliği Prensibi Çerçevesinde Bir İnceleme

Öz:
Uluslararası andlaşmaların ulusal hukuktaki yerlerinin ne olduğu sorunu, Avrupa Birliği hukukunun önceliği prensibininuygulanması için oldukça önemlidir. Avrupa Birliği hukukunun önceliği prensibinin üye devletlerin ulusal hukuklarıkarşısında öncelikle uygulanması, ulusal hukukun Avrupa Birliği hukukuna öncelik tanımaya elverişli olmasını gerektirmektedir. Şu anda Avrupa Birliği üyelikleri bulunmasa da, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ulusal hukuk düzenlemelerinin uluslararası hukuka açıklığını anlamak önemlidir. Bu nedenle de, Avrupa Birliği hukukununönceliği prensibine ne derece uygun oldukları ve bu iki devlet açısından üyeliğin gündeme gelmesi durumlarındakarşılaşılacak olan sorunların neler doğuracağı sorunları, anılan iki devletin hukuk sistemlerinin uluslararası hukukaaçıklığını anlamak için ele alınacaktır
Anahtar Kelime:

Status of the International Law in National Legal Systems of Turkish Republic of Northern Cyprus and Republic of Turkey: An Analysis in the Framework of the Principle of Priority of the European Union Law

Öz:
The question of the legal status of international agreements in the national law systems is crucial for the implementation of the principle of priority of the European Union law. Implementing the principle of the priority of European Union law primarily in relation to the national laws of the member states necessitates the member states to recognize the priority of the European Union law. Although the Republic of Turkey and the Turkish Republic of Northern Cyprus are not currently members of the European Union, it is very important to understand the openness of their national law to international law regulations. Therefore, in order to understand the compliance of the aforementioned states’ legal systems with the principle of the priority of European Union law and the problems that will arise in the event of their European Union membership, openness of their legal systems to the international law regulations will be discussed.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • Kitaplar:
 • Adaoğlu Soykan, Hacer. AB Hukuku-Uluslararası Hukuk İlişkisi Uluslararası Hukukun AB Hukukundaki Yeri ve Uygulanmasına Genel Bir Bakış. Ankara: 1. Baskı, 2018.
 • Arsava, A. Füsun. Avrupa Toplulukları Hukuku ve Bu Hukukun Ulusal Alanda Uygulanmasından Doğan Sorunlar. Ankara: 1. Baskı, 1985.
 • Bozkurt, Enver, Mehmet Özcan ve Arif Köktaş. Avrupa Birliği Hukuku. Ankara: 5. Baskı, 2011.
 • Can, Hacı. Avrupa Birliğinin Kurucu Andlaşmaları. Ankara: 1. Baskı, Hukuk Yayını Dizisi-523, Ekim 2009.
 • Craig, Paul, Grāinne de Burca. EU Law, Text, CasesandMaterials. Oxford: 3. Baskı, 2003.
 • Göçmen, İlke. Avrupa Birliği Hukukunda Direktiflerin Bireyler Arasındaki İlişkilere Etkileri. Ankara: 1. Baskı, 2008.
 • Göztepe, Ece. Avrupa Birliğinin Siyasal Bütünleşmesi ve Egemenlik Yetkisinin Paylaşılması Sorunu. Ankara: 1. Baskı, 2008.
 • Malanczuk, Peter. Modern Introductionto International Law. Cornwall: 7. Baskı, 1998.
 • Özbudun, Ergun. Türk Anayasa Hukuku. Ankara: 8. Baskı, 2005.
 • Pazarcı, Hüseyin. Uluslararası Hukuk. Ankara: 9. Baskı, 2010. Reçber, Kamuran. Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri. İstanbul: 1. Baskı, Kasım 2004.
 • Sur, Melda. Uluslararası Hukukun Esasları. İstanbul: 4. Baskı, 2010.
 • Toluner, Sevin. Milletlerarası Hukuk ile İç Hukuk Arasındaki İlişkiler. İstanbul: 1973.
 • Ünal, Şeref. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş. Ankara: 2007.
 • Makaleler:
 • Aras, İlhan. “Avrupa Birliği Hukukunun Önceliği İlkesi”. Sayıştay Dergisi S. 99 (Ekim-Aralık 2015), s. 5-28.
 • Arsava, A. Füsun. “AB’nin Anayasa Tasarısı Işığında Federal Yapısı”. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi C. V, S. 3 (Bahar 2006), s. 1-12.
 • Arsava, A. Füsun. “Birlik Hukuku ve Anayasa Arasındaki İlişki”. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi C. IV, S. 1 (2004), s. 99-120.
 • Aybay, Rona. “Uluslararası Antlaşmaların Türk Hukukundaki Yeri”. TBB Dergisi S. 70 (2007), s. 189-213.
 • Başlar, Kemal. “Uluslararası Antlaşmaların Onaylanması, Üstünlüğü ve Anayasal Denetimi Üzerine”. Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni: Prof. Dr. Sevin Toluner’e Armağan C. XXIV, S. 1-2 (2004), s. 1-62.
 • Can, Hacı. “Türk Hukuk Düzeninin Milletlerarası Hukuka Açıklığı”. Yasama Dergisi S. 12 (2009), s. 5-65.
 • Embel, Ersin. “Fransa ve Hollanda’da Düzenlenen AB Anayasası Referandumları”. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi C. LX, S. 3 (2005), s. 275-282.
 • Kılıç, Muharrem. “Karşılaştırmalı Hukuk Tarihinde Metodolojik Formalizmin Aşılmasında İki Yöntem: İstihsan ve Equity”. İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi S. 1 (2003), s. 147-165.
 • Pazarcı, Hüseyin. “Türk Hukukunda Andlaşmalar ile Yasaların Çatışması”. der. MMAUM, Prof. Dr. Sevin Toluner’e Armağan S. 1-2 (2004), s. 651-674.
 • Şahbaz, İbrahim. “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Türk Yargı Sistemi İçindeki Yeri”. TBB Dergisi S. 54 (2004), s. 178-216.
 • Tapan, Mehmet Nuri. “Avrupa Birliği (AB) Hukukunun Kaynakları ve Ulusal Hukuka Etkileri-Avrupa Adalet Divanı”. TBB Dergisi S. 3 (1998), s. 971-1020. Bildiriler, Raporlar ve Tezler:
 • Akkutay, Ali İbrahim. Uluslararası Antlaşmaların İç Hukuka Etkisi. (yüksek lisans tezi, T.C. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı), 2007.
 • Adaoğlu Soykan, Hacer. Avrupa Topluluğu Hukukunun Üye Ülkelerde Uygulanmasında Ulusal Mahkemeler ve Avrupa Toplulukları Adalet Divanı İlişkisi. (doktora tezi, T.C. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı), 2006.
 • Düzel, Osman. Türkiye’nin Avrupa Birliği Üyeliği ve Türk Hukuk Sistemi, Ankara, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Ulusal Program Dairesi. Uzmanlık Tezi, Mayıs 2004.
 • Gözübüyük, Şeref. Uluslararası Andlaşmaların İç Hukuktaki Yeri, İnsan Hakları ve Kamu Görevlileri Sempozyum. Açık Oturum ve Bildirileri, Ankara, 1992.
 • İktisadi Kalkınma Vakfı. Avrupa Birliği Antlaşması ve Avrupa Topluluğu’nu Kuran Antlaşma’yı Tadil Eden Lizbon Antlaşması. çev. Zeynep Özler, Can Mindek, Fulya Batur, İstanbul, 2008.
 • Online Kaynaklar:
 • Avrupa Birliği Adalet Divanı, Internationale Handelsgesellschaft. Erişim Tarihi: 15.11.2019. http://curia.europa.eu/ juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=- C%2CT%2CF&num=11%252F70&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%- 252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%- 252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=en&avg=&cid=1517347
 • Başlar, Kemal. “Avrupa Birliğine Katılım Sürecinde Türk Anayasası’nın Uyumlaştırılması Sorunu”. Erişim Tarihi: 30.09.2019. http://www.turkishweekly.net/turkce/makale.php?id=51
 • Fransız Anayasası (1946 tarihli).Erişim Tarihi: 21.09.2019. https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-de-1946-ive-republique
 • Fransız Anayasası (1958 tarihli). Erişim Tarihi: 29.09.2019. https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası. Erişim Tarihi: 27.09.2019. http://www.cm.gov.nc.tr/Bilgi/Anayasa.pdf Stiemstorm, Martin. “The Relationship Between Community Law and National Law”. Jean Monnet/Robert SchumanPaper Series. C. V, S. 33 (Ekim 2005). Erişim Tarihi: 22.09.2019. http://aei.pitt.edu/8162/1/Stiermstromfinal.pdf
 • Turhan, Turgut. “Bir İnsan Hakkı Olarak Vatandaşlık ve Kıbrıslı Türkler.” Kıbrıs Gazetesi (27 Haziran 2010). Erişim tarihi: 10.10.2019. http://i-rep.emu.edu.tr:8080/xmlui/ handle/11129/1103
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982 tarihli). Erişim Tarihi: 27.09.2019. https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf
 • http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=en, Erişim Tarihi: 03.10. 2019.
 • http://www.emplaw.co.uk/lawguide?startpage=data/03400806.htm, Erişim Tarihi: 09.10.2019.
APA Erçakıca M (2020). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti İç Hukuk Sistemlerinde Uluslararası Hukukun Yeri: Avrupa Birliği Hukukunun Önceliği Prensibi Çerçevesinde Bir İnceleme. , 278 - 292.
Chicago Erçakıca Mustafa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti İç Hukuk Sistemlerinde Uluslararası Hukukun Yeri: Avrupa Birliği Hukukunun Önceliği Prensibi Çerçevesinde Bir İnceleme. (2020): 278 - 292.
MLA Erçakıca Mustafa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti İç Hukuk Sistemlerinde Uluslararası Hukukun Yeri: Avrupa Birliği Hukukunun Önceliği Prensibi Çerçevesinde Bir İnceleme. , 2020, ss.278 - 292.
AMA Erçakıca M Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti İç Hukuk Sistemlerinde Uluslararası Hukukun Yeri: Avrupa Birliği Hukukunun Önceliği Prensibi Çerçevesinde Bir İnceleme. . 2020; 278 - 292.
Vancouver Erçakıca M Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti İç Hukuk Sistemlerinde Uluslararası Hukukun Yeri: Avrupa Birliği Hukukunun Önceliği Prensibi Çerçevesinde Bir İnceleme. . 2020; 278 - 292.
IEEE Erçakıca M "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti İç Hukuk Sistemlerinde Uluslararası Hukukun Yeri: Avrupa Birliği Hukukunun Önceliği Prensibi Çerçevesinde Bir İnceleme." , ss.278 - 292, 2020.
ISNAD Erçakıca, Mustafa. "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti İç Hukuk Sistemlerinde Uluslararası Hukukun Yeri: Avrupa Birliği Hukukunun Önceliği Prensibi Çerçevesinde Bir İnceleme". (2020), 278-292.
APA Erçakıca M (2020). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti İç Hukuk Sistemlerinde Uluslararası Hukukun Yeri: Avrupa Birliği Hukukunun Önceliği Prensibi Çerçevesinde Bir İnceleme. Terazi Hukuk Dergisi, 15(162), 278 - 292.
Chicago Erçakıca Mustafa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti İç Hukuk Sistemlerinde Uluslararası Hukukun Yeri: Avrupa Birliği Hukukunun Önceliği Prensibi Çerçevesinde Bir İnceleme. Terazi Hukuk Dergisi 15, no.162 (2020): 278 - 292.
MLA Erçakıca Mustafa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti İç Hukuk Sistemlerinde Uluslararası Hukukun Yeri: Avrupa Birliği Hukukunun Önceliği Prensibi Çerçevesinde Bir İnceleme. Terazi Hukuk Dergisi, vol.15, no.162, 2020, ss.278 - 292.
AMA Erçakıca M Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti İç Hukuk Sistemlerinde Uluslararası Hukukun Yeri: Avrupa Birliği Hukukunun Önceliği Prensibi Çerçevesinde Bir İnceleme. Terazi Hukuk Dergisi. 2020; 15(162): 278 - 292.
Vancouver Erçakıca M Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti İç Hukuk Sistemlerinde Uluslararası Hukukun Yeri: Avrupa Birliği Hukukunun Önceliği Prensibi Çerçevesinde Bir İnceleme. Terazi Hukuk Dergisi. 2020; 15(162): 278 - 292.
IEEE Erçakıca M "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti İç Hukuk Sistemlerinde Uluslararası Hukukun Yeri: Avrupa Birliği Hukukunun Önceliği Prensibi Çerçevesinde Bir İnceleme." Terazi Hukuk Dergisi, 15, ss.278 - 292, 2020.
ISNAD Erçakıca, Mustafa. "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti İç Hukuk Sistemlerinde Uluslararası Hukukun Yeri: Avrupa Birliği Hukukunun Önceliği Prensibi Çerçevesinde Bir İnceleme". Terazi Hukuk Dergisi 15/162 (2020), 278-292.