Yıl: 2019 Cilt: 6 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 43 - 59 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 18-05-2021

Turist Rehberlerinde Duygusal Zekâ, Motivasyon, Performans İlişkisi

Öz:
Turist rehberleri mesleği gereği farklı demografik düzeylere sahip kişilerle ilişki içinde olmalı, turunun daha iyi geçmesi adınaonların duygu, düşünce ve davranışlarını gözlemlemeli, analiz etmeli, etkilemeli ve yönlendirmelidir. Turist rehberlerinin duygusalzekâlarının belirlenmesi turunun sorunsuz geçmesine büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca duygusal zekâlarınınturist rehberlerinin motivasyonlarını ve performanslarını etkileme durumu da turist rehberliği mesleğinde sürdürülebilirlik içinönemli bir kavram olarak görülmektedir. Bu kapsamda araştırma; turist rehberlerinin duygusal zekâ, motivasyon ve performanslarıarasındaki ilişkiyi tespit etmeyi amaçlamaktadır. 2018 yılı itibariyle Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre; 10.1675 turist rehberibulunmaktadır Araştırmada değişkenler arası ilişkiyi tespit etmeyi amaçladığı için ilişkisel tarama modeli kullanılmış ve 388 turistrehberine uygulanmıştır. Anket formu, Türkiye’nin farklı bölgelerinde görev yapan profesyonel turist rehberlerine uygulanmıştır.Araştırma sonucuna göre; duygusal zekâ, performans, motivasyon ve bazı alt boyutları arasında pozitif ve negatif yönlü anlamlıilişkiler olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

The Relationship Between Emotional Intelligence, Motivation, Performance in Tourist Guides

Öz:
Tourist guides should be in contact with people with different demographic levels due to their profession and should observe, analyze, influence and direct their feelings, thoughts and behaviors in order to make their tour better. It is thought that determining the emotional intelligence of the tourist guides will contribute to the smooth running of the tour. In addition, the state of emotional intelligence affecting the motivation and performance of tourist guides is seen as an important concept for sustainability on the tourism guidance . In this context; It aims to determine the relationship between emotional intelligence, motivation and performance of tourist guides. According to the data of the Ministry of Culture and Tourism as of 2018; There are 10.1675 tourist guides working in Turkey. In this research, relational survey model was used to determine the relationship between variables and it was applied to 388 tourist guides. The questionnaire form was applied to the professional tourist guides on different regions in Turkey. According to the results of the research; There were significant positive and negative relationships between emotional intelligence, performance, motivation and some sub-dimensions.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Acar, E. (2007). İşletme yönetiminde duygusal zekânın yeri ve önemi üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Hatay
 • Acar, F. (2001). Duygusal zekâ yeteneklerinin göreve yönelik ve insana yönelik liderlik davranışları ile ilişkisi: banka şube müdürleri üzerine bir alan araştırması. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Ahipaşaoğlu, H. S. (2001). Turizmde rehberlik. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Ak, S., Kargiglioğlu, Ş. & Erkol Bayram, G. (2019). Turist rehberliği mesleği. Zengin B., Erkol Bayram, G. & Batman, O. (Ed). Turist rehberliği mesleği dünü bugünü yarını İçinde, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Akal, Z. (1992). İşletmelerde performans ölçüm ve denetimi. çok yönlü performans göstergeleri. Ankara: Mpm Yayınları.
 • Akbolat, M. & Işık, O. (2012). Sağlık çalışanlarının duygusal zekâ düzeylerinin motivasyonlarına etkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (32), 109-124.
 • Akın, M. (2004). İşletmelerde duygusal zekânın üst kademe yöneticiler ile astları arasındaki çatışmalar üzerindeki etkileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Aktaş, S. & Batman, O. (2010). Efsanelerin turistik çekicilik üzerine etkileri: profesyonel turist rehberlerine yönelik bir araştırma. E-Journal Of New World Sciences Academy, 5(4), 365-395
 • Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü (2019). Rehber istatistikleri. Erişim Tarihi: 22.03.2019, http://aregem. kulturturizm.gov.tr/tr-178564/turist-rehberlerisayilari.html Argon, T. & Eren, A., (2004). İnsan kaynakları yönetimi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Arla L. D. & Carroll, S. (2003): Situational and patternedbehavior description ınterviews: a comparison of their validity, correlates, andperceived fairness, Human Performance, 16.1, 25-47.
 • Arslantürk, Y. & Altünöz, Ö. (2012). Antecedents of satisfaction in guided tours: an introduction. Procedia - Social and Behavioral Sciences 62, 891 – 895.
 • Arslantürk, Y., Altünoz, Ö. & Çalık, A.Z. (2013). Turist rehberligi hizmet kalitesi ölçümü: Servqual yaklaşımı. Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi, 6, 27, Issn: 1307-9581.
 • Ay, N. (2015). Örgütsel stresin iş motivasyonu üzerine etkisi: banka çalışanları üzerinde bir araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi Doğuş Üniversitesi, İşletme Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Badu, E.E. (2005). Employee motivation in university libraries in Ghana: : a comparative analysis, Information Development, 21 (1), 38-46.
 • Baltaş, A. & Baltaş, Z. (2002). Stres ve başa çıkma yolları, 21. Baskı, İstanbul: Remzi Kitabevi
 • Baltaş, Z. (2006). İnsanın dünyasını aydınlatan ve işine yansıyan ışık: duygusal zekâ. 3. Basım, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Bartol, K. M. & Martin, D. C. (1994), Management, New York.
 • Başaran, İ. (2000). Eğitim yönetimi. Ankara: Umut Yayım Dağıtım.
 • Bellack, J. (1999). Emotional intelligence: a missing ingredient?. Journal Of Nursing Education, 38 (1), 3-4.
 • Brislin, R. W., Kabigting, F., Macnab, B., Zukis, B. & Worthley, R., (2005), Evolving perceptions of Japanese workplace motivation, International Journal Of Cross Cultural Management, 5(1), 87-103.
 • Budak, S. (2000). Psikoloji sözlüğü, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Cooper, R. K. & Sawaf, A. (2003). Liderlikte duygusal zekâ- yönetimde ve organizasyonda duygusal zekâ (Z. B. Ayman & B. Sancar, Çev.). İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Cumming, E.A. (2005). An investigation into the relationship between emotional intelligence and workplace performance: an exploratory stud., Master of Commerce and Management Thesis, Department ff Business Management, Law and Marketing. Lincoln University, Lincoln.
 • Çakar, U. & Arbak, Y. (2004). Modern yaklaşımlar ışığında değişen duygu-zekâ ilişkisi ve duygusal zekâ. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 6 (3), 23-48.
 • Çetin, G. & Yarcan, S. (2017). The professional relationship between tour guides and tour operators. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 17(4), 345-357.
 • Çöl, G. (2008). Algılanan güçlendirmenin işgören performansı üzerine etkileri. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9 (1), 35-46.
 • Delice, M. & Günbeyi, M. (2013). Duygusal zekâ ve liderlik ilişkisinin incelenmesi: Polis teşkilatı örneği. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 27 (1), 209-239.
 • Donovan, J.J., (2009). İş motivasyonu, endüstri, iş ve örgüt psikolojisi el kitabı. Derleyenler: Anderson, N.L-Ö., Sinangil, D., H., Kepir-Viswesvaran, C.. 1. Basım, Ankara: Literatür Yayıncılık.
 • Dündar, S., Özutku, H. & Taşpınar, F. (2007). İçsel ve dışsal motivasyon araçlarının işgörenler motivasyonu üzerindeki etkisi: ampirik bir inceleme, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 105-119.
 • Dünya Turist Rehberleri Birliği Federasyonu (2011). European standard En13809:2003, tourism services - travel agencies and tour operators terminology. http://www.wftga.org/sites/default/files/imceuploads/ documents/defınıtıons%20of%20tourıst%20guıdetour%20manager-tour%20escort-fınal.pdf. Erişim Tarihi: 22.03.2019.
 • Erkol Bayram, G. (2017). Motivasyonun demografik ve mesleki özelliklere göre farklılaşması: turist rehberleri üzerine bir araştırma. Journal of Yasar University,12 (48), 257-271.
 • Erkol Bayram, G. (2018), Kadın girişimciler ve turizm: mevcut durum ve sorunlar üzerine sinop ilinde bir araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 10 (2), 56-88.
 • Goleman, D. (2000). İş Başında Duygusal Zekâ. (Çev. H. Balkara), İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Goleman, D. (2005). Duygusal zekâ neden IQ’dan daha önemlidir? (Çev. B.S. Yüksel), İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Gredler, M. E., Broussard, Sheri, Coates & Garrison, Betsy, M.E, (2004). The relationship between classroom motivation and academic achievement in elementary schoolaged children. Family And Consumer Sciences Research Journal, 33(2), 106–120.
 • Guay, F., Chanal, J. Ratelle, Catherine F., Mars H. W., Larosa, S. & Boivin M. (2010). Instrinsic, identified, and controlled types of motivation for school subjects in young elementary school children. British Journal of Educational Psycholohgy , 80, 711-735.
 • Güllüce, A. Ç. & İşcan, Ö. F. (2010). Mesleki tükenmişlik ve duygusal zekâ arasındaki ilişki. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 5 (2), 7-29.
 • Gürbüz, S. & Yüksel, M. (2008). Çalışma ortamında duygusal zekâ: iş performansı, iş tatmini, örgütsel vatandaşlık davranışı ve bazı demografik özelliklerle ilişkisi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9(2), 174-190.
 • Johnson, P.R. (1999). Organizational benefits of having emotionally intelligent managers and employees. Journal of Workplace Learning, 11(3), 84-97.
 • Jonasson, M., Scherle, N. (2012). Performing coproduced guided tours. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 12(1), 55–73.
 • Jordan, P.J., Ashkanasy, N., Härtel, C. & Hooper, G. (2002). Workgroup emotional ıntelligence scale development and relationship to team process effectiveness and goal focus. Human Resource Management Review, 12(2), 195-214.
 • Kerse, G. (2016). Motivasyon araçlarının örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi: kamu kurumlarındaki X ve Y kuşağı karşılaştırması. Business & Management Studies: An International Journal, 4(1), 1-23.
 • Kirkman, B. L. & Rosen, R. (1999). Beyond selfmanagement: antecedents and consequences of team empowerment. The Academy of Management Journal, 42 (1), 58-74.
 • Koçel, T. (2005). İşletme Yöneticiliği. 10. Baskı, İstanbul: Arıkan Yayınları.
 • Köroğlu, Ö. (2011). İş doyumu ve motivasyon düzeylerini etkileyen faktörlerin performansla ilişkisi: turist rehberleri üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi. T.C. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Köroğlu, Ö. & Avcıkurt, C. (2015). Turist rehberlerinin motivasyonu ile performansı arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (39).
 • Köroğlu, Ö. & Türkmen, M.T. (2017). Turist rehberlerinin duygusal zekâ düzeylerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(2), 107-122.
 • Kreitner R. & Kinicki A. (2004). Organizational behavior, 6. Baskı., The Mcgraw-Hill Companies Inc., Usa.
 • Lam, L.T. & Kirby, S.L. (2002). Is emotional ıntelligence an advantage? An exploration of theimpact of emotional and general intelligence on individual performance. The Journal of Social Psychology, 142(1), 133-143.
 • Law, Ks., Wong, C. & Song, Lj. (2004). The construct and criterion validity of emotional intelligence and its potential utility for management studies. Journal of Applied Psychology, 89(3), 483-496.
 • Locke, E. A. & Latham, G. P. (2004). What should we do about motivation theory? Six recommendations for the twenty- first centry. Academy Of Management Review, 29(3), 388-403.
 • Luthans, F. (1992). Organizational behavior, Mc Graw Hill Book Co: New York.
 • Lyons, Jb. & Schneider, Tr. (2005). The influence of emotional intelligence on performance, personality and individual differences, Personality and Individual Differences, 39(4), 693-703.
 • Mahaney C. R. & Lederer A. L. (2006). The effect of intrinsic and extrinsic rewards for developers on information systems project success. Project Management Journal, 37(4), 42-54.
 • Min, J. C. H. (2010). Tour guides’ emotional intelligence in relation to demographic characteristics. African Journal of Business Management, 4 (15), 3730-3737.
 • Mottaz, J. C., (1985). The relative importance of intrinsic and extrinsic rewards as determinants of work satisfaction, The Sociological Quarterly, 26(3), 365-385.
 • Olcay, A., Bozgeyik, Y., Akköz, H. & Sürme, M. (2015). Profesyonel turist rehberlerinin performanslarının yerli turistler tarafından değerlendirilmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 7(2), 349-374.
 • Oran, Ç.,F., Güle Bilir, S. & Bilir, P. (2016). İş motivasyonunun örgütsel bağlılığa olan etkinin incelenmesi: Sultangazi/İstanbul ilköğretim okullarında bir araştırma. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 13(35), 236-252.
 • Osterloh, M. & Bruno, F. S. (2000). Motivation, knowledge transform and organisational forms. Organisation Science, 11(5), 538-550.
 • Pınarcık,Ö, Salı, G. & Altındiş, N.M. (2016). Okul öncesi öğretmen adaylarının duygusal zekâları ve iletişim becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Asya Öğretim Dergisi, 4(1), 34-44.
 • Prakash, M., Chowdhary, N. & Sunayama (2011). Tour guiding: interpreting the challenges. Tourismos: An International Multıdisciplinary Journal Of Tourısm. 6(2), 65 –81. Available Online From: http://www.chios. aegean.gr/tourism/volume_6_no2_art04.pdf Erişim Tarihi: 22.03.2019.
 • Pugh, D. (1991). Organizational behaviour. Prentice Hall Interneational: United Kingdom.
 • Rady (2014). Emotional ıntelligence and potential tour guides in Egypt (case study of tour guiding department - El Minia University). Journal of Faculty of Tourism and Hotels, Fayoum University, 8(2), 31-37.
 • Robbins, Stephen P. (1993). Organizational behavior. 6. Baskı, Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
 • Ross, G.,F. (1997). Tour guide employment motivation. the tourist review, 52(2), 32-40, Https://Doi. Org/10.1108/Eb058246
 • Salovey, P. & Mayer, Jd. (1990). Emotional intelligence, Imagination, Cognition And Personality, 9(3), 185-211.
 • Schutte, N. S., Malouff, J. M., Hall, L. E., Haggerty, D. J., Cooper, J. T., Golden, C. J., & Dornheim, L. (1998). Development and validation of a measure of emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 25, 167–177, Doi:10.1016/S0191-8869(98)00001-4.
 • Selami G. & Icigen, G. (2019) A research on professional tour guides emotional intelligence and problem-solving skills. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 20(2): 30-258, Doi: 10.1080/1528008x.2018.1524810.
 • Sigler, T.H. & Pearson, C. M. (2000). Creating an empowering culture: examining the relationship between organizational culture and perceptions of empowerment. Journal of Quality Management, 5, 27- 52.
 • Steers, R.M., Mowday, R.T. & Shapiro, D.L. (2004). The future of work motivation theory. Academy of Management Review, 29(3), 379-387.
 • Şahin, S., (2012). Turist rehberlerinin kültürlerarası iletişim yeterlilikleri: Alman, İngiliz ve Rus turistlerin algılamaları. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Şat, A., Amil, O. & Özdevecioğlu, M. (2015). Duygusal zekâ ve duygusal emek düzeylerinin bazı demografik değişkenler açısından incelenmesi: özel okul öğretmenleri ile bir araştırma. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 39(2), 1-20.
 • TUREB (Türkiye Turist Rehberliği Birliği), http://tureb. org.tr/tr/rehberıstatistik/ Erişim Tarihi: 22.03.2019.
 • Turhan, M, Çetinsöz, B. (2019). Duygusal zekâ ve motivasyon arasındaki ilişki: turizm programı öğrencileri üzerine bir araştırma. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (69), 268-287. Doi: 10.17755/ Esosder.438269
 • Tutar, H. & Altınöz, M. (2010). Örgütsel iklimin işgören performansı üzerine etkisi: Ostim imalat işletmeleri çalışanları üzerine bir araştırma. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65 (02), 196-218.
 • Uslu, E., Kartal, C. & Durukan, T. (2018). Doğrudan pazarlamada duygusal zekâ, performans algısı, motivasyon ilişkisi. Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, 4 (1), 412-426.
 • Weissinger, H. (1998). İş yaşamında duygusal zekâ, (Çev. N. Süleymangil), İstanbul: Mns Yayıncılık.
 • Yazıcıoğlu, Y. & Erdoğan, S. (2004). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Zengin, B. Eker, N. & Bayram, G. E. (2017). Turist rehberliği meslek kanununun profesyonel turist rehberlerince değerlendirilmesi. Journal of Travel and Hospitality Management, 14(2), 142-156.
 • Zhang, H. Q. & Chow, I. (2004). Application of importance performance model in tour guides performance: evidence from Mainland Chinese outbound visitors in Hong Kong, Tourism Management, 25: 81–91.
APA erkol bayram g (2019). Turist Rehberlerinde Duygusal Zekâ, Motivasyon, Performans İlişkisi. , 43 - 59.
Chicago erkol bayram gül Turist Rehberlerinde Duygusal Zekâ, Motivasyon, Performans İlişkisi. (2019): 43 - 59.
MLA erkol bayram gül Turist Rehberlerinde Duygusal Zekâ, Motivasyon, Performans İlişkisi. , 2019, ss.43 - 59.
AMA erkol bayram g Turist Rehberlerinde Duygusal Zekâ, Motivasyon, Performans İlişkisi. . 2019; 43 - 59.
Vancouver erkol bayram g Turist Rehberlerinde Duygusal Zekâ, Motivasyon, Performans İlişkisi. . 2019; 43 - 59.
IEEE erkol bayram g "Turist Rehberlerinde Duygusal Zekâ, Motivasyon, Performans İlişkisi." , ss.43 - 59, 2019.
ISNAD erkol bayram, gül. "Turist Rehberlerinde Duygusal Zekâ, Motivasyon, Performans İlişkisi". (2019), 43-59.
APA erkol bayram g (2019). Turist Rehberlerinde Duygusal Zekâ, Motivasyon, Performans İlişkisi. Turizm Akademik Dergisi, 6(2), 43 - 59.
Chicago erkol bayram gül Turist Rehberlerinde Duygusal Zekâ, Motivasyon, Performans İlişkisi. Turizm Akademik Dergisi 6, no.2 (2019): 43 - 59.
MLA erkol bayram gül Turist Rehberlerinde Duygusal Zekâ, Motivasyon, Performans İlişkisi. Turizm Akademik Dergisi, vol.6, no.2, 2019, ss.43 - 59.
AMA erkol bayram g Turist Rehberlerinde Duygusal Zekâ, Motivasyon, Performans İlişkisi. Turizm Akademik Dergisi. 2019; 6(2): 43 - 59.
Vancouver erkol bayram g Turist Rehberlerinde Duygusal Zekâ, Motivasyon, Performans İlişkisi. Turizm Akademik Dergisi. 2019; 6(2): 43 - 59.
IEEE erkol bayram g "Turist Rehberlerinde Duygusal Zekâ, Motivasyon, Performans İlişkisi." Turizm Akademik Dergisi, 6, ss.43 - 59, 2019.
ISNAD erkol bayram, gül. "Turist Rehberlerinde Duygusal Zekâ, Motivasyon, Performans İlişkisi". Turizm Akademik Dergisi 6/2 (2019), 43-59.