Yıl: 2021 Cilt: 13 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 994 - 1015 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.20491/isarder.2021.1180 İndeks Tarihi: 25-05-2021

Ulusal Pazarlama Yazınında Yer Alan Nitel Makalelerin İncelenmesi

Öz:
Amaç – Bu araştırmanın amacı, ulusal yazında yer alan, pazarlama disiplini içerisinde yayınlanmış nitel çalışmaların incelenmesidir. İkincil olarak nitel araştırmalarda karşılaşılabilecek sorunlar ile çözümleri irdelenecek ve bu amaç doğrultusunda seçilen makalelerden yararlanılacaktır.Yöntem – Bu kapsamda yalnızca pazarlama odaklı yayınlar yapan beş adet dergi belirlenmiş (PPAD, PATU, TTAD, GİPAD ve SOMI) ve burada yer alan nitel çalışmalar, temaları, desenleri, analiz teknikleri, veri toplama yöntemleri, güvenirliği ve geçerliği gibi başlıklar çerçevesinde ele alınarak içerik analizine tabi tutulmuştur. Bulgular – İncelenen 33 makalede araştırmacıların büyük bir bölümünün herhangi bir tasarımla metodolojilerini şekillendirmedikleri görülmektedir. Seçilen tasarımlar içerisinde büyük oranda vaka analizi ve fenomenoloji kullanılmıştır. Araştırmacıların büyük bir bölümü içerik analizi yönteminden yararlanmışlardır. Veri toplama yöntemlerinden en çok kullanılan ise görüşmelerdir. Araştırmacılar geçerlik ve güvenirliği arttırmak adına, çeşitlilik, paranteze alma, akran denetimi, amaçlı örneklem gibi farklı tekniklerden yararlanmışlardır. Tartışma – Genel anlamda araştırmacıların geçerlik ve güvenirliği arttırmak için daha fazla teknikten yararlanmaları, kullandıkları tasarım, yöntem, stratejilerle ilgili daha şeffaf ve açıklayıcı olmaları ve örneklem büyüklüğü ve zenginliği konularına daha fazla dikkat etmeleri beklenmektedir.
Anahtar Kelime:

Review of the Qualitative Articles Published in National Marketing Literature

Öz:
Purpose – The aim of this study is to examine qualitative studies published in the literature withinthe marketing discipline. Secondly, the problems that may be encountered in qualitative researchand their solutions will be examined and articles selected for this purpose will be used. Design/methodology/approach – In this context, five journals that only publish marketing-orientedpublications (PPAD, PATU, TTAD, GİPAD and SOMI) were determined and the qualitative studiesincluded here were handled within the framework of topics such as themes, designs, analysistechniques, data collection methods, reliability and validity was subjected to content analysis. Results – In the 33 articles examined, it is seen that most of the researchers did not shape theirmethodologies with any design. Case analysis and phenomenology were used to a large extentamong the selected designs. Most of the researchers have conducted the content analysis method.The most used data collection method is interviews. Researchers have used different techniquessuch as triangulation, bracketing, peer review, purposive sampling in order to increase validity andreliability. Discussion – In general, researchers are expected to use more techniques to increase validity andreliability, to be more transparent and descriptive about the design, method, and strategies they use,and to pay more attention to sample size and richness.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Abbott, A. (2001). Chaos of Disciplines. Chicago: University of Chicago.
 • Açıkalın, N., & Kayabaşı, A. (2019). İşletmelerin Sürdürülebilir İnovasyon Faaliyetleri: Pazarlama Bakış Açısıyla Nitel Bir İnceleme. Pazarlama İçgörüsü Üzerine Çalışmalar, 5(2), 191–219.
 • Alam, I. (2005). Fieldwork and data collection in qualitative marketing research. Qualitative Market Research, 8(1), 97–112. https://doi.org/10.1108/13522750510575462
 • Alderson, W., & Cox, R. (1948). Towards a Theory of Marketing. Journal of Marketing, 13(2), 137–152. https://doi.org/10.1177/002224294801300201
 • Altuntaş, C., & Tuna, O. (2012). Endüstriyel Hizmet Satın Alma Süreci Ve Lojistik Merkezler: Bir İçerik Analizi Uygulaması. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, (9), 21–41.
 • Anderson, P. F. (1986). On Method in Consumer Research: A Critical Relativist Perspective. Journal of Consumer Research, 13(2), 155. https://doi.org/10.1086/209058
 • Arslan, Y. (2019). Gıda Tüketim Trendlerinin Şekillenmesinde Kanaat Önderlerinin Rolü : Canan Karatay Örneği. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 11(1), 143–176.
 • Arslan, Z. (2019). Sürdürülebilir Kurumsal Marka Kavramı ve BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeki Firmaların Sürdürülebilir Kurumsal Marka Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 24, 385–415.
 • Atakan, S. Ş., & Seraj, M. (2016). Evde Yemek Hazırlama Davranışının Tüketici Motivasyonu Yönünden İncelenmesi. 2Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 18, 105–133.
 • Atkinson, P., Delamont, S., & Hammersley, M. (1988). Qualitative Research Traditions: A British Response to Jacob. Review of Educational Research, 58(2), 231–250. https://doi.org/10.3102/00346543058002231
 • Avan, A., & Özdemir, Ş. (2015). Zincir Otellerde Hizmet Ortamı-Kullanıcı Etkileşimi Üzerine Nitel Bir Araştırma. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 7(1), 87–131.
 • Baker, M. J. (1995). The Need for Theory in Marketing. In Marketing: Theory and Practice (pp. 10–22). London: Macmillan.
 • Bakır, N. O. (2013). Pazarlama Alanında Yapılan Doktora Tezlerinin Kategorik Olarak Değerlendirilmesi (1994 - 2012). Öneri Dergisi, 10(40), 1–13. https://doi.org/10.14783/od.v10i40.1012000344
 • Bansal, P., & Corley, K. (2011). From the editors the coming of age for qualitative research: Embracing the diversity of qualitative methods. Academy of Management Journal, 54(2), 233–237. https://doi.org/10.5465/AMJ.2011.60262792
 • Bansal, P. T., Smith, W. K., & Vaara, E. (2018). From the editors new ways of seeing through qualitative research. Academy of Management Journal, 61(4), 1189–1195. https://doi.org/10.5465/amj.2018.4004
 • Bardakcı, A., & Akıncı, M. (2014). Türkiye’de Ürün Markalamada Yabancı Dil Kullanımı: Sebepler ve Sonuçlar. 2Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 6(1), 1–26.
 • Başfırıncı, Ç. (2015). Türk Atasözlerinde Alışveriş Olgusu. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi2, 7(2), 95– 116.
 • Başkale, H. (2016). Nitel Araştırmalarda Geçerlik, Güvenirlik ve Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 9(1), 23–28.
 • Belk, R. W. (2013). Qualitative versus Quantitative Research in Marketing. Revista de Negócios, 18(1). https://doi.org/10.7867/1980-4431.2013v18n1p5-9
 • Belk, R. W., Sherry Jr., J. F., & Wallendorf, M. (1988). A Naturalistic Inquiry into Buyer and Seller Behavior at a Swap Meet. Journal of Consumer Research, 14(4), 449. https://doi.org/10.1086/209128
 • Boddy, C. R. (2016). Sample size for qualitative research. Qualitative Market Research, 19(4), 426–432. https://doi.org/10.1108/QMR-06-2016-0053
 • Bozkurt, F., & Ergen, A. (2012). Pazarlama İleti̇şi̇mi̇nde Yeni̇Bi̇r Mobi̇l Pazarlama Aracı: 2 Boyutlu Barkodlar. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 9, 43–64.
 • Bulut, Z. A., Tekinbaş, F., & Babacan, M. (2014). Okul öncesi yaş grubu çocukların pazarlama kavramları farkındalığı. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 6(1), 27–49.
 • Carson, D., & Coviello, N. (1996). Qualitative research issues at the marketing/ entrepreneurship interface. Marketing Intelligence & Planning, 14(6), 51–58. https://doi.org/10.1108/02634509610131162
 • Çatı, K., & Öcel, Y. (2018). Türkiye de Pazarlama İle İlgili Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik İncelenmesi. Journal of Business Research - Turk, 10(3), 508–519.
 • Çavuşoğlu, L., & Atik, D. (2017). Making a Career out of Fashion Blogging. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 19, 33–49.
 • Çelebi, Ş. O., & Bayrakdaroğlu, F. (2018). Y Kuşağı Tüketicilerinin Bilinçli Tüketim Davranışları Üzerine Bir Araştırma. Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 2(4), 111–124. https://doi.org/10.31006/gipad.415372
 • Çelik, Ş. S. (2019). Futbol Taraftarlığı ve Nefret Kavramlarının Marka Nefreti Kapsamında Ele Alınması: Ankaragücü Taraftarlarının Beşiktaş Nefreti. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 11(2), 321–355.
 • Cengiz, H., & Başaran, S. (2016). Cep Telefonu Kullanıcılarının Tüketici Tecrübelerinin Değerlendirilmesi : Online Tüketici Yorumları Üzerine Netnografik Bir İnceleme. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 8(1), 73–92.
 • Charmaz, K. (2014). Constructing grounded theory (2nd ed.). Thousand Oaks: Sage.
 • Colquitt, J. A., & Zapata-Phelan, C. P. (2007). Trends in theory building and theory testing: A five-decade study of the Academy of Management Journal. Academy of Management Journal, 50(6), 1281–1303. https://doi.org/10.5465/AMJ.2007.28165855
 • Coşkun, A. (2018). Cebimizdeki Değerli Çöp - Cep Telefonu Atıklarında Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu. Pazarlama İçgörüsü Üzerine Çalışmalar, 2(1), 35–45.
 • Creswell, J. W. (2007). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method Aproaches. SAGE Publications. https://doi.org/10.4135/9781849208956
 • Creswell, J. W. (2013). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage.
 • Creswell, J. W., Hanson, W. E., Clark Plano, V. L., & Morales, A. (2007). Qualitative Research Designs: Selection and Implementation. The Counseling Psychologist, 35(2), 236–264. https://doi.org/10.1177/0011000006287390
 • Crick, J. M. (2020). Qualitative research in marketing: what can academics do better? Journal of Strategic Marketing. https://doi.org/10.1080/0965254X.2020.1743738
 • Dalgıç, T., & Tiltay, M. A. (2019). Marka Bağlılığına Göre Tüketici Tipolojileri: Toyota Türkiye Hayran Topluluğu Örneği. Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi, 5(2), 221–246.
 • De Kervenoael, R., Koçoğlu, İ., Uğurlu, S., & Bozkaya, B. (2011). E-market Tedarik Zincirinde Direncin Kırılması: E-Perakende, Lojistik ve Kentsel Planlama İşbirliği. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 2(8), 123–136.
 • Dedeoğlu, A. Ö. (2002). Tüketici Davranışları Alanında Kalitatif Araştırmaların Önemi ve Multidisipliner Yaklaşımlar. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2), 75–92.
 • Dedeoğlu, A. Ö. (2004). Tüketici Davranışı Araştırmalarında Pozitivist, Yorumsamacı ve Postmodern Yaklaşımlar. Pi Dergisi, 3(10), 33–45.
 • Demir, Ö. (2019). Bilim Felsefesi (11. baskı). Bursa: Sentez Yayıncılık.
 • Denzin, N., & Lincoln, Y. (2005). Handbook of qualitative research (3rd ed.). SAGE.
 • Dixon, D. F. (1981). The Role of Marketing in Early Theories of Economic Development. Journal of Macromarketing, 1(2), 19–27. https://doi.org/10.1177/027614678100100204
 • Dworkin, S. L. (2012). Sample size policy for qualitative studies using in-depth interviews. Archives of Sexual Behavior, 41(6), 1319–1320. https://doi.org/10.1007/s10508-012-0016-6
 • Eisenhardt, K. M. (1991). Better Stories and Better Constructs: The Case for Rigor and Comparative Logic. Academy of Management Review, 16(3), 620–627. https://doi.org/10.5465/amr.1991.4279496
 • Eisenhardt, K. M., & Graebner, M. E. (2007). Theory building from cases: Opportunities and challenges. Academy of Management Journal, 50(1), 25–32. https://doi.org/10.5465/AMJ.2007.24160888
 • Epp, A. M., & Otnes, C. C. (2020). High-Quality Qualitative Research: Getting Into Gear. Journal of Service Research. https://doi.org/10.1177/1094670520961445
 • Erdoğan, B. Z. (2018). Bilim Olarak Pazarlama. Beta.
 • Erdoğan, B. Z., & Doğan, V. (2012). Ekonomik İnsan’dan Sosyo-Ekonomik İnsan’a: Pazarlamanın İktisadi Temelleri ve Pazarlama İçin Bir Çıkarım. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 11–32.
 • Farina, İ. A., & Arslan, B. (2016). Managing Country Brand Image: A Content Analysis of the UK Newspapers on the Image of Turkey. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 17, 65–85.
 • Fossey, E., Harvey, C., McDermott, F., & Davidson, L. (2002). Understanding and evaluating qualitative research. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 36(6), 717–732. https://doi.org/10.1046/j.1440- 1614.2002.01100.x
 • Franke, N., & Mazanec, J. A. (2006). The six identities of marketing: A vector quantization of research approaches. European Journal of Marketing, 40(5–6), 634–661. https://doi.org/10.1108/03090560610657877
 • Ger, G. (2009). Tüketici Araştırmalarında Nitel Yöntemler Kullanmanın İncelikleri ve Zorlukları. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 1–19.
 • Gioia, D. A., Corley, K. G., & Hamilton, A. L. (2013). Seeking Qualitative Rigor in Inductive Research: Notes on the Gioia Methodology. Organizational Research Methods, 16(1), 15–31. https://doi.org/10.1177/1094428112452151
 • Giritlioğlu, İ., Tan, A., Sürme, M., & Akmaz, A. (2019). Gazi̇antep’te Bulunan Yiyecek-İçecek İşletmelerinin Foursquare Yorumlarının Değerlendirilmesi. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 23, 81–93.
 • Glaser, B. G. (1965). The Constant Comparative Method of Qualitative Analysis. Social Problems, 12(4), 436– 445. https://doi.org/10.2307/798843
 • Golafshani, N. (2003). Understanding reliability and validity in qualitative research. The Qualitative Report, 8(4), 597–607. https://doi.org/10.3367/UFNr.0180.201012c.1305
 • Goulding, C. (1999). Consumer research, interpretive paradigms and methodological ambiguities. European Journal of Marketing, 33(9/10), 859–873. https://doi.org/10.1108/03090569910285805
 • Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1982). Epistemological and methodological bases of naturalistic inquiry. Educational Communication & Technology, 30(4), 233–252. https://doi.org/10.1007/BF02765185
 • Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. In Handbook of qualitative research.
 • Guest, G., Bunce, A., & Johnson, L. (2006). How Many Interviews Are Enough?: An Experiment with Data Saturation and Variability. Field Methods, 18(1), 59–82. https://doi.org/10.1177/1525822X05279903
 • Gummesson, E. (2005). Qualitative research in marketing: Road-map for a wilderness of complexityand unpredictability. European Journal of Marketing, 39(3-4 SPEC. ISS.), 309–327. https://doi.org/10.1108/03090560510581791
 • Hanson, D., & Grimmer, M. (2007). The mix of qualitative and quantitative research in major marketing journals, 1993-2002. European Journal of Marketing, 41(1–2), 58–70. https://doi.org/10.1108/03090560710718111
 • Healy, M., & Perry, C. (2000). Comprehensive criteria to judge validity and reliability of qualitative research within the realism paradigm. Qualitative Market Research: An International Journal, 3(3), 118–126. https://doi.org/10.1108/13522750010333861
 • Holbrook, M. B., & O’Shaughnessy, J. (1988). On the Scientific Status of Consumer Research and the Need for an Interpretive Approach to Studying Consumption Behavior. Journal of Consumer Research, 15(3), 398. https://doi.org/10.1086/209178
 • Hunt, S. D. (1976). The Nature and Scope of Marketing. Journal of Marketing, 40(3), 17. https://doi.org/10.2307/1249990
 • Hunt, S. D. (1990). Truth in Marketing Theory and Research. Journal of Marketing, 54(3), 1. https://doi.org/10.2307/1251812
 • Hunt, S. D. (1994). On Rethinking Marketing: Our Discipline, Our Practice, Our Methods. European Journal of Marketing, 28(3), 13–25. https://doi.org/10.1108/03090569410057263
 • Hunt, S. D. (2014). Understanding marketing’s philosophy debates: A retrospective on seven key publication events. Journal of Historical Research in Marketing, 6(3), 351–378. https://doi.org/10.1108/JHRM-04-2013- 0020
 • İşçioğlu, T. E. (2018). Sanal Market Alışverişi Niyetinin Sürekliliğini Etkileyen Unsurlar ve Bir Model Önerisi. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 21, 99–124.
 • İşçioğlu, T. E., & Yurdakul, D. (2018). İkinci El Giyim Motivasyonları ve Sürdürülebilirlik Üzerine Keşifsel Bir Araştırma. Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi, 4(2), 253–280.
 • İşlek, M. S., & Erdoğan, B. Z. (2019). Anadolu Yaklaşımı Mümkün mü? Türk Girişimci Biyografi ve Otobiyografileri Üzerine Bir İnceleme. Tüketim ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 11(2), 227–258.
 • Jacob, E. (1987). Qualitative Research Traditions: A Review. Review of Educational Research, 57(1), 1–50. https://doi.org/10.3102/00346543057001001
 • Jaskiewicz, P., Combs, J. G., & Rau, S. B. (2015). Entrepreneurial legacy: Toward a theory of how some family firms nurture transgenerational entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 30(1), 29–49. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2014.07.001
 • Jones, D. G. B., & Monieson, D. D. (1990). Early Development of the Philosophy of Marketing Thought. Journal of Marketing, 54(1), 102. https://doi.org/10.2307/1252176
 • Jonsen, K., Fendt, J., & Point, S. (2018). Convincing Qualitative Research: What Constitutes Persuasive Writing? Organizational Research Methods, 21(1), 30–67. https://doi.org/10.1177/1094428117706533
 • Kacar, A. İ., Kartal, B., & Kahraman, A. (2014). Türkiye’deki Çevreci Sivil Toplum Kuruluşlarının Sosyal Pazarlama Kampanyalarının İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 14, 47–72.
 • Karababa, E., & Kjeldgaard, D. (2015). Understanding the Complexity of Value and Its Co-Constitution in a Global Network : Insights from a Global Fashion Brand Value Constitution Context. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 7(1), 1–21.
 • Karayün, İ., & Uca, N. (2018). E-Lojistik Kapsamında Çevrimiçi Müşteri Portallarının Yük Operasyonlarına Etkisinin Değerlendirilmesi: Vaka Analizi. Pazarlama İçgörüsü Üzerine Çalışmalar, 2(1), 46–56.
 • Kerin, R. A. (1996). In pursuit of an ideal: The editorial and literary history of the journal of marketing. Journal of Marketing, Vol. 60, pp. 1–13. https://doi.org/10.1177/002224299606000101
 • Kidd, S. A. (2002). The role of qualitative research in psychological journals. Psychological Methods, 7(1), 126– 138. https://doi.org/10.1037/1082-989X.7.1.126
 • Kırcova, İ., & Köse, Ş. G. (2017). Televizyon Dizileri ve Filmlerde Ürün Yerleştirmeye Yönelik Genç Tüketicilerin Tutumlarına İlişkin Bir Nitel Araştırma. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 19, 51–77.
 • Kıymalıoğlu, A., & Öztürk, B. N. (2018). “‘Miraculous Formula’”: Revealing Deep-Seated Feelings of Vulnerable Consumers Raised By Infant. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 10(2), 219–264.
 • Koçak, A., & Karaca, K. (2013). İşletmelerde Örgütsel Karakteristiklerin Yenilik Kapasitesi Üzerine Ortaklaşa Etkisinin Belirlenmesi. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 11, 21–60. Retrieved from http://www.pazarlama.org.tr/dergi/yonetim/icerik/makaleler/43-published.pdf
 • Korai, B., & Souiden, N. (2019). The marketing discipline in trouble? Academic voices vying for supremacy. Management Decision, 57(9), 2555–2569. https://doi.org/10.1108/MD-02-2017-0128
 • Korstjens, I., & Moser, A. (2018). Series: Practical guidance to qualitative research. Part 4: Trustworthiness and publishing. European Journal of General Practice, 24(1), 120–124. https://doi.org/10.1080/13814788.2017.1375092
 • Köz, Z., & Atakan, S. Ş. (2018). Online Versus Traditional: A Comparison of Consumer Perceptions of Youtube and Tv Ads. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 21, 29–50.
 • Krefting, L. (1991). Rigor in qualitative research: the assessment of trustworthiness. The American Journal of Occupational Therapy. : Official Publication of the American Occupational Therapy Association, 45(3), 214–222. https://doi.org/10.5014/ajot.45.3.214
 • Kuhn, T. S., & Hawkins, D. (1963). The Structure of Scientific Revolutions. American Journal of Physics, 31(7), 554–555. https://doi.org/10.1119/1.1969660
 • Kumar, V. (2015). Evolution of Marketing as a Discipline: What Has Happened and What to Look Out For. Journal of Marketing, 79(1), 1–9. https://doi.org/10.1509/jm.79.1.1
 • Kuzel, A. (1999). Sampling in qualitative inquiry. In Doing qualitative research (pp. 33–45). Langley, A. (1999). Strategies for theorizing from process data. Academy of Management Review, 24(4), 691–710. https://doi.org/10.5465/AMR.1999.2553248
 • Lecompte, M. D., & Goetz, J. P. (1982). Problems of Reliability and Validity in Ethnographic Research. Review of Educational Research, 52(1), 31–60. https://doi.org/10.3102/00346543052001031
 • Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. In Naturalistic inquiry. Beverly Hills CA: Sage.
 • Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (2000). Paradigmatic controversies, contradictions and emerging confluences. In Handbook of Qualitative Research, 2nd ed.
 • MacInnis, D. J. (2005). Them versus us: woes on the bifurcation of academic marketing discipline. Journal of Marketing, 69(4), 25–29.
 • Marshall, B., Cardon, P., Poddar, A., & Fontenot, R. (2013). Does sample size matter in qualitative research?: A review of qualitative interviews in is research. Journal of Computer Information Systems, 54(1), 11–22. https://doi.org/10.1080/08874417.2013.11645667
 • Marshall, C., & Rossman, G. B. (2016). Designing Qualitative Research (Sixth edit). Thousand Oaks: Sage.
 • Mays, N., & Pope, C. (1995). Rigour and qualitative research. British Medical Journal, 311(6997), 109–112. https://doi.org/10.1136/bmj.311.6997.109
 • Miles, M.B & Huberman, A. . (1994). An expanded sourcebook: Qualitative data analysis (2nd Edition). In Sage Publications.
 • Morrow, S. L. (2005). Quality and trustworthiness in qualitative research in counseling psychology. Journal of Counseling Psychology, 52(2), 250–260. https://doi.org/10.1037/0022-0167.52.2.250
 • Özbakır, M., & Velioğlu, N. M. (2010). Pazarlamaya Sürdürülebilirlik Çerçevesinden Bakış ve Bir Örnek Olay Analizi. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 71–98.
 • Özdemir, Ö. G., & Özer, D. (2016). Siyasal Pazarlamada Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Siyasi Partilerce Algılanan Toplum: Göstergebilimsel Bir Analiz. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 18, 31–66.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage.
 • Peter, J. P., & Olson, J. C. (1983). Is Science Marketing? Journal of Marketing, 47(4), 111. https://doi.org/10.2307/1251404
 • Pratt, M. G. (2009). From the editors: For the lack of a boilerplate: Tips on writing up (and reviewing) qualitative research. Academy of Management Journal, 52(5), 856–862. https://doi.org/10.5465/AMJ.2009.44632557
 • Pratt, M. G. (2008). Fitting oval pegs into round holes: Tensions in evaluating and publishing qualitative research in top-tier North American journals. Organizational Research Methods, 11(3), 481–509. https://doi.org/10.1177/1094428107303349
 • Pratt, M. G., Kaplan, S., & Whittington, R. (2020). Editorial Essay: The Tumult over Transparency: Decoupling Transparency from Replication in Establishing Trustworthy Qualitative Research*. Administrative Science Quarterly, 65(1), 1–19. https://doi.org/10.1177/0001839219887663
 • Reibstein, D. J., Day, G., & Wind, J. (2009). Guest Editorial: Is Marketing Academia Losing Its Way? Journal of Marketing, 73(4), 1–3. https://doi.org/10.1509/jmkg.73.4.001
 • Sabah, Ş. (2017). Ben, Kendim ve Avatarım: Sanallık ve Gerçeklik Arasında Tüketim, Sahip Olunanlar ve Kişisel Benlik. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 9(1), 117–154.
 • Sağlam Arı, G., Armutlu, C., Güneri Tosunoğlu, N., & Yücel Toy, B. (2009). Pozitivist ve Postpozitivist Paradigmalar Çerçevesinde Metodoloji Tartışmalarının Yönetim ve Pazarlama Alanlarına Yansımaları. Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 27(1), 113–141.
 • Schatzki, T. R. (2012). A Primer on Practices: Theory and Research. In Practice-Based education: Perspectives and Strategies (pp. 25–26). Rotterdam: Sense Publishers.
 • Schwandt, T. A. (1994). Constructivist, interpretivist approaches to human inquiry. Handbook of Qualitative Research.
 • Sinkovics, R. R., & Alfoldi, E. A. (2012). Progressive Focusing and Trustworthiness in Qualitative Research: The Enabling Role of Computer-Assisted Qualitative Data Analysis Software (CAQDAS). Management International Review, 52(6), 817–845. https://doi.org/10.1007/s11575-012-0140-5
 • Starr, M. A. (2014). Qualitative and mixed-methods research in economics: Surprising growth, promising future. Journal of Economic Surveys, 28(2), 238–264. https://doi.org/10.1111/joes.12004
 • Svensson, G. (2006). The paradoxnoia of top journal(s) in marketing. European Journal of Marketing, 40(11–12), 1153–1168. https://doi.org/10.1108/03090560610702740
 • Tesch, R. (1990). Qualitative research: Analysis types and software tools. New York: Falmer.
 • Tosey, P., Lawley, J., & Meese, R. (2014). Eliciting Metaphor through Clean Language: An Innovation in Qualitative Research. British Journal of Management, 25(3), 629–646. https://doi.org/10.1111/1467- 8551.12042
 • Tracy, S. J. (2010). Qualitative quality: Eight a"big-tent" criteria for excellent qualitative research. Qualitative Inquiry, 16(10), 837–851. https://doi.org/10.1177/1077800410383121
 • Tucker, M. L., Powell, K. S., & Dale Meyer, G. (1995). Qualitative Research in Business Communication: A Review and Analysis. Journal of Business Communication, 32(4), 383–399. https://doi.org/10.1177/002194369503200405
 • Tufan, F., & Özdil, A. F. S. (2012). Pazarlama İletişiminde Yeni Bir Mecra: Mağaza Radyoculuğu (In Store Radio). Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 9, 103–116.
 • Tufford, L., & Newman, P. (2012). Bracketing in qualitative research. Qualitative Social Work, 11(1), 80–96. https://doi.org/10.1177/1473325010368316
 • Webster, F. E., & Lusch, R. F. (2013). Elevating marketing: Marketing is dead! Long live marketing! Journal of the Academy of Marketing Science, 41(4), 389–399. https://doi.org/10.1007/s11747-013-0331-z
 • Welch, C., Piekkari, R., Plakoyiannaki, E., & Paavilainen-Mäntymäki, E. (2011). Theorising from case studies: Towards a pluralist future for international business research. Journal of International Business Studies, 42(5), 740–762. https://doi.org/10.1057/jibs.2010.55
 • Whittemore, R., Chase, S. K., & Mandle, C. L. (2001). Validity in qualitative research. Qualitative Health Research, 11(4), 522–537. https://doi.org/10.1177/104973201129119299
 • Wolcott, H. T. (2009). Writing up qualitative research (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage.
 • Yadav, M. S. (2010). The decline of conceptual articles and implications for knowledge development. Journal of Marketing, 74(1), 1–19. https://doi.org/10.1509/jmkg.74.1.1
 • Yıldırım, E. (2002). ’ “Cogito ergo sum”’dan ’ “vivo ergo sum”’a örgütsel analiz. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 155–185.
APA Tiltay M, Akpınar A (2021). Ulusal Pazarlama Yazınında Yer Alan Nitel Makalelerin İncelenmesi. , 994 - 1015. 10.20491/isarder.2021.1180
Chicago Tiltay Muhammet Ali,Akpınar Ayhan Ulusal Pazarlama Yazınında Yer Alan Nitel Makalelerin İncelenmesi. (2021): 994 - 1015. 10.20491/isarder.2021.1180
MLA Tiltay Muhammet Ali,Akpınar Ayhan Ulusal Pazarlama Yazınında Yer Alan Nitel Makalelerin İncelenmesi. , 2021, ss.994 - 1015. 10.20491/isarder.2021.1180
AMA Tiltay M,Akpınar A Ulusal Pazarlama Yazınında Yer Alan Nitel Makalelerin İncelenmesi. . 2021; 994 - 1015. 10.20491/isarder.2021.1180
Vancouver Tiltay M,Akpınar A Ulusal Pazarlama Yazınında Yer Alan Nitel Makalelerin İncelenmesi. . 2021; 994 - 1015. 10.20491/isarder.2021.1180
IEEE Tiltay M,Akpınar A "Ulusal Pazarlama Yazınında Yer Alan Nitel Makalelerin İncelenmesi." , ss.994 - 1015, 2021. 10.20491/isarder.2021.1180
ISNAD Tiltay, Muhammet Ali - Akpınar, Ayhan. "Ulusal Pazarlama Yazınında Yer Alan Nitel Makalelerin İncelenmesi". (2021), 994-1015. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1180
APA Tiltay M, Akpınar A (2021). Ulusal Pazarlama Yazınında Yer Alan Nitel Makalelerin İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(1), 994 - 1015. 10.20491/isarder.2021.1180
Chicago Tiltay Muhammet Ali,Akpınar Ayhan Ulusal Pazarlama Yazınında Yer Alan Nitel Makalelerin İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi 13, no.1 (2021): 994 - 1015. 10.20491/isarder.2021.1180
MLA Tiltay Muhammet Ali,Akpınar Ayhan Ulusal Pazarlama Yazınında Yer Alan Nitel Makalelerin İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.1, 2021, ss.994 - 1015. 10.20491/isarder.2021.1180
AMA Tiltay M,Akpınar A Ulusal Pazarlama Yazınında Yer Alan Nitel Makalelerin İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi. 2021; 13(1): 994 - 1015. 10.20491/isarder.2021.1180
Vancouver Tiltay M,Akpınar A Ulusal Pazarlama Yazınında Yer Alan Nitel Makalelerin İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi. 2021; 13(1): 994 - 1015. 10.20491/isarder.2021.1180
IEEE Tiltay M,Akpınar A "Ulusal Pazarlama Yazınında Yer Alan Nitel Makalelerin İncelenmesi." İşletme Araştırmaları Dergisi, 13, ss.994 - 1015, 2021. 10.20491/isarder.2021.1180
ISNAD Tiltay, Muhammet Ali - Akpınar, Ayhan. "Ulusal Pazarlama Yazınında Yer Alan Nitel Makalelerin İncelenmesi". İşletme Araştırmaları Dergisi 13/1 (2021), 994-1015. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1180