TÜRKİYE'DE KUŞAKLAR ARASINDAKİ SİYASİ İLETİŞİM ALGILARININ FARKLARI: KÜLTÜR VE LİDERLİK PERSPEKTİFİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

Yıl: 2021 Cilt: 9 Sayı: 26 Sayfa Aralığı: 331 - 346 Metin Dili: Türkçe

TÜRKİYE'DE KUŞAKLAR ARASINDAKİ SİYASİ İLETİŞİM ALGILARININ FARKLARI: KÜLTÜR VE LİDERLİK PERSPEKTİFİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

Öz:
İnsanların iletişim algıları, pek çok farklı faktör tarafından etkilenir ve tayin edilir. Bireyseldüzeyde iletişime yön veren faktörler çeşitlilik gösterse de insan gruplarının iletişim algı veyönelimleri, genel eğilimleri saptanarak tespit edilebilmektedir. Grupların belirgin hassasiyetleri,hayatlarına yön veren temel değerler, değerler sisteminin getirdiği öncelik sırası, ortakdeneyimler, temel düşünme stratejileri, yaklaşım biçimleri, yaşadıkları dönemin sosyokültürelözellikleri gibi faktörler onların iletişim algılarını belirler. Siyasal iletişim ise kendine özgü iletişimbiçimlerine sahip bir iletişim alanı olarak bu algılardan ayrı ve uzak değildir. İnsan gruplarınıniletişim algılarına yön veren faktörler, siyasal iletişim alanında belirleyiciliği yüksek olan önemlibir değişkenler kümesidir.Kültür, kuşak ayrımları ve liderlik algısı ise alan yazınında iletişime yön veren temeletkenler arasında sıklıkla sayılmaktadır. Bu çerçevede çalışmanın temel hipotezi; X, Y, Zkuşaklarının arasında kültürel farklar bulunduğu ve bu farkların siyasal iletişim bağlamında dafarklı algılamalar meydana getirdiğidir. Çalışmada bu ana hipotez çerçevesinde kuşaklarınsiyasal iletişim algıları arasındaki farklarının kültür ve liderlik değişkenleri açısından tespitedilmesi amaçlanmıştır. Bahsi geçen ana amaç ekseninde öncelikle X, Y ve Z kuşaklarınınsiyasal iletişimlerinin farklı olmasını sağlayan faktörler tespit edilmiştir. Tespit edilen bu temelfaktörler etrafında iletişim, liderlik, kültür açısından kuşaklara yön veren temel dinamiklerbelirlenmiştir. Literatür taraması yöntemi kullanılarak saptanan kuşaklar arası siyasal iletişimalgı farklılıklarının ardından söz konusu farklılıklar, kültür ve liderlik perspektifinden elealınmıştır. Araştırma sonucunda kuşakların farklı iletişim stratejileri kullandıkları, her bir kuşağınkendine özgü kültürel dinamikleri olduğu ve liderlik yaklaşımlarının kuşaklara göre çok belirginfarklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. Liderlik, kültür ve iletişim gibi üç ana değişkenin kuşaklaragöre farklılıklar göstermesinin siyasal iletişim algısına da yansıdığı saptanmıştır. Elde edilen bubulgular, araştırmanın sonuç bölümünde değerlendirilmiş ve önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > Tarih

DIFFERENCES OF POLITICAL COMMUNICATION PERCEPTIONS BETWEEN GENERATIONS IN TURKEY: AN ASSESSMENT FROM THE CULTURE AND LEADERSHIPPERSPECTIVE

Öz:
People’s communication perceptions are influenced and determined by many different factors. Although the factors that direct communication at the individual level vary, the perception and orientation of communication in human groups can be understood by determining their general tendencies. Factors such as the specific sensitivities of groups, the basic values that shape their lives, the order of priority brought by the value system, common experiences, basic thinking strategies, approaches, and sociocultural characteristics of the period they live in determine their communication perceptions. Political communication, on the other hand, as a communication field with its own communication styles, is not separate and far from these perceptions. The factors that direct the communication perception of human groups are an important set of variables that are highly determinative in the field of political communication. Culture, generational distinctions and leadership perception are frequently counted among the main factors that guide communication in the literature. In this context: The main hypothesis of the study is that there are cultural differences between the X, Y and Z generations and these differences create different perceptions in the context of political communication. In this study, within the framework of this main hypothesis, it is aimed to determine the differences between the political communication perceptions of generations in terms of culture and leadership variables. In line with this main purpose, first, the factors that differentiate political communication of the X, Y and Z generations determined. Around these basic factors, the basic dynamics which shape generations in terms of communication, leadership and culture have been determined. After the differences in perception of political communication between generations are determined, using the literature review method, these differences are discussed from the perspective of culture and leadership. In result of the research, it is concluded that generations use different communication strategies, each generation has its own cultural dynamics, and leadership approaches differ significantly from generations. It is concluded that the differences between generations in terms of three main variables such as leadership, culture and communication are reflected in the perception of political communication. These findings obtained are evaluated in the conclusion part of the research and recommendations are made.
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > Tarih
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • ARICAK, T. (2015). Siber Alemin Avatar Çocukları, Remzi Kitabevi, İstanbul
 • ALWİN, D.F., McCammon, R.J. (2007), ”Rethinking Generations”, Research in Human Development, C.4, S.3-4: s.219-370.
 • AMARAT, M., Durmuş, A., Şahin, H., & Güleryüz, M. (2017). Kuşaklar Arasındaki Sanal Kaytarma Davranışlarının Belirlenmesi. 1. In International 11. Health And Hospital Administration Conference Kitabı (s. 93-99).
 • ARSLAN, Y., & Polat, S. (2016). Eğitim Örgütlerinde Kuşaklar Arası Çatışma: Nedenleri Ve Başa Çıkma Yaklaşımları. Journal Of Kirsehir Education Faculty, C.XVII,S.1.
 • AYHÜN, S. E. (2013). Kuşaklar Arasındaki Farklılıklar Ve Örgütsel Yansımaları. Ekonomi Ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, C.II, S.1: s.93-112.
 • AY, P. H., & Çağlar, N. (2019). Seçmenin Siyasal Reklamlara Yaklaşımı: Şüphecilik Bakımından Kuşaklar Arası Bir İnceleme. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C.XVIII, S.70: s. 943-963.
 • BAKİŞ, O. (2017). Kuşaklar Arası Eğitim Hareketliliği: Ab-Türkiye Karşılaştırması. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, C.LIV, S.634: s. 97-105.
 • DEMİRDAĞ, A. (2019). Ruhsal Liderliğin İş Tatmini Üzerindeki Etkisini Farklı Kuşaklar Üzerinden İnceleme, Master Tezi, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • DURSUN, M. T., & Eriş, E. D. (2018). Konaklama İşletmelerinde Kuşaklar Bağlamında İşveren Marka Algısı ile Çalışma Yaşam Kalitesi İlişkisi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sbe Dergisi, C. VIII, S.1: s.160-179.
 • ERDEM, Ramazan (2006), “İletişim Eğilimlerinin Yüksek-Düşük Bağlam Ayırımı ile Ölçülmesi: Türkçe Bir Ölçek Geliştirme Çalışması”, Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, Cilt.I, Sayı.2: s.17-25.
 • GÖKTAŞ, P. ve Çarıkçı, H. (2015). Kuşakların Siyasal İletişim Kültür ve Liderlik Açısından Değerlendirilmesi, Makü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. II, S. 3: s. 7-33
 • GÜMÜŞ, Ö. D. (2009). Kültür, Değerler, Kişilik Ve Siyasal İdeoloji Arasındaki İlişkiler: Kültürlerarası Bir Karşılaştırma (Türkiye-Abd). Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • GÜNDOĞDU, A., & Çelı̇k, Ş. (2018). Türk Sermaye Piyasasında Kuşaklar Arasında Yatırımcı Ve Portföy Farklılıkları. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, C.XLVII, S.1:s. 46-63.
 • GÜRGEN, H. (1997), Örgütlerde İletişim Kalitesi, Der Yayınları, İstanbul, ss.191.
 • Hall, S. (1990). Cultural İdentity And Diaspora. Https://Warwick.Ac.Uk/Fac/Arts/English/Currentstudents/Postgraduate/Masters/Module s/Asiandiaspora/Hallculturalidentityanddiaspora.Pdf, Erişim Tarihi: 13.10.2020.
 • KARACA, F. (2012). Toplumsal Yapıda Görülen Kuşaklar Arası Sosyal Hareketlilik: Denizli İli Örneği. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, S.162:s.162.
 • KILIÇER, T. (2019). Kuşaklar Arası Etkileşimin Marka Bağlılığı Üzerindeki Rolü: Takım Taraftarlığı Üzerine Bir Araştırma. Optimum: Journal Of Economics & Management Sciences/Ekonomi Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, C.VI, S.1.
 • KOCASAVAŞ, Y. (2010). Kuşaklar Arasındaki İletişimde Etkili Ve Kalıcı Dil Eğitiminin Önemi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S.20: s. 151-160.
 • MENGİ, Z. (2009) “Bb, X, Y ve Z Kuşakları Birbirinden Çoook Farklı”, Hürriyet İK Eki, Evrim Kuran ile Röportaj, 11 Ekim 2009 Sayısı.
 • MENGİ, Z. (2012), “Z kuşağı geliyor”, http://www.zeynepmengi.com/2012/06/zkusagigeliyor/, (30.01.2016).
 • MERT, G. (2020). Uluslararası İşletmelerde Etnik Köken Ve Kültürel Çeşitliliklerin Kuşaklar Bağlamında İncelenmesi. Journal Of Administrative Sciences/Yonetim Bilimleri Dergisi, C.XVIII, S.36.
 • MORSÜMBÜL, Ş. (2014). Değerlerin Kuşaklar Arası Değişimi: Ankara Örneği. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, Doktora Tezi.
 • MÜCEVHER, M. H., Akçakanat, T., & Demirgil, Z. (2017). İşkolikliğin Kuşaklara Göre Karşılaştırılması: Süleyman Demirel Üniversitesi Akademisyenleri Üzerine Bir Araştırma. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, C.VI,S.3: s.135-155.
 • OKTAY, M. (2002). Politikada Halkla İlişkiler, Derin Yayınları, İstanbul.
 • ÖZGÜR, N. (2019). Bulgaristan Göçmeni Yetişkinlerde Travmanın Kuşaklar Arası Aktarımı İle Benlik Saygısı Arasındaki İlişkide Sosyal Desteğin Rolü, Master Tezi, Işık Üniversitesi.
 • ROBBİNS, Stephen P. ve Judge, Timothy A., (2013), Organizational Behaviour (Örgütsel Davranış), 14. Basımdan Çeviri, Çev: İnci Erdem Artan, Nobel Yayıncılık, Ankara.
 • SİEW, K. (2017). Analysis Of The Relationship Between Leadership Styles And Turnover Intention Within Small Medium Enterprise İn Malaysia. Journal Of Arts And Social Sciences, C.1, S.1: s.11.
 • TEKİN, M. (2015). Çalışma Yaşamında Kuşaklar Ve İşe Yönelik Tutumlarının İncelenmesi, Master Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İsparta.
 • TEMİR, E. (2020). Gerontocracy vs. Generation Z: Communication Paradox of Politics in Turkey, Anadolu 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Özet Kitabı, s.5, Diyarbakır.
 • TÜRK, S.M. (2018). Basın Açıklaması http://beyazgazete.com/video/webtv/guncel1/yeni-secim-stratejisinde-sosyal-medya-nin-onemi-nevsehir-600867.html
 • TWENGE, J. M. ve S. M. Campbell (2008), Generational differences in psychological traits and their ımpact on the workplace, Journal of Managerial Psychology, 23 (8): 862-877.
 • TWENGE, J.M., Campell, S.M., Hoffman B.J., Lance C.E. (2010), “Generational Differences in Work Value: Leisure and Extrinsic Value Increasing, Social and Intrinsic Value Decreasing”, Journal of Management, Volume: 36, Number: 5, pp. 1117-1147.
 • TWENGE M. J. (2018) i-Nesli, (Çev. Okhan Gündüz) Kaknüs Yayınları, İstanbul
 • WİNTER, R. P., and Jackson, B. A. (2016). Work Values Preferences of Generation Y: Performance Relationship Insights In The Australian Public Service. The International Journal of Human Resource Management, C.XXVII, S.17.
 • YÖRÜKOĞLU, A. (1991). Gençlik ve Yetişkinler. B. Dikeçligil ve A. Çiğdem (Ed.). Aile Yazıları III, Birey, Kişilik ve Toplum, s.313-316. Ankara: Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları.
APA ÖZTÜRK B (2021). TÜRKİYE'DE KUŞAKLAR ARASINDAKİ SİYASİ İLETİŞİM ALGILARININ FARKLARI: KÜLTÜR VE LİDERLİK PERSPEKTİFİNDEN BİR DEĞERLENDİRME. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 9(26), 331 - 346.
Chicago ÖZTÜRK Bülent TÜRKİYE'DE KUŞAKLAR ARASINDAKİ SİYASİ İLETİŞİM ALGILARININ FARKLARI: KÜLTÜR VE LİDERLİK PERSPEKTİFİNDEN BİR DEĞERLENDİRME. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 9, no.26 (2021): 331 - 346.
MLA ÖZTÜRK Bülent TÜRKİYE'DE KUŞAKLAR ARASINDAKİ SİYASİ İLETİŞİM ALGILARININ FARKLARI: KÜLTÜR VE LİDERLİK PERSPEKTİFİNDEN BİR DEĞERLENDİRME. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.26, 2021, ss.331 - 346.
AMA ÖZTÜRK B TÜRKİYE'DE KUŞAKLAR ARASINDAKİ SİYASİ İLETİŞİM ALGILARININ FARKLARI: KÜLTÜR VE LİDERLİK PERSPEKTİFİNDEN BİR DEĞERLENDİRME. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi. 2021; 9(26): 331 - 346.
Vancouver ÖZTÜRK B TÜRKİYE'DE KUŞAKLAR ARASINDAKİ SİYASİ İLETİŞİM ALGILARININ FARKLARI: KÜLTÜR VE LİDERLİK PERSPEKTİFİNDEN BİR DEĞERLENDİRME. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi. 2021; 9(26): 331 - 346.
IEEE ÖZTÜRK B "TÜRKİYE'DE KUŞAKLAR ARASINDAKİ SİYASİ İLETİŞİM ALGILARININ FARKLARI: KÜLTÜR VE LİDERLİK PERSPEKTİFİNDEN BİR DEĞERLENDİRME." Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 9, ss.331 - 346, 2021.