Yıl: 2020 Cilt: 0 Sayı: 50 Sayfa Aralığı: 249 - 278 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 07-06-2021

Vanlı Dîvân Şâiri Sa’dî Abdülbâkî ve Şiirleri

Öz:
18. yüzyıl divan şairlerinden olan Sa’dîAbdülbâkî Efendi, Van'da dünyaya gelmiştir.Vanlı meşhur şair Dürrî-i Yek-çeşm Efendi veFeyzî mahlası ile şiirler yazan Salih Efendi'ninbiraderidir. Şair bir aileden gelen Sa’dî Efendi,iyi bir eğitim görmüştür. Hayatının belirli birdöneminde, devletin ileri gelenleri ile iyiilişkiler kurmuştur. Başta Sultan III. Ahmedolmak üzere birçok vezir, sadrazam ve devletadamına methiyeler yazmış, onların düğün,doğum, terfi gibi olaylarına tarihler düşmüştür.Sa’dî Abdülbâkî, I. Mahmud'un emriyle İdris-iBitlisî'nin sekiz bin beyitlik Farsça Heşt Behiştadlı eserini Türkçeye tercüme etmiştir. Ayrıcaşairin Farsça ve Türkçe manzumeler kalemealdığı bilinmektedir. Şair hakkında bilgi verenkaynaklar ondan övgü ile bahsetmekte, naziksözlü ve çeşitli ilimlere vâkıf bir kişi olduğunubelirtmektedir. Şairin tezkirelerde yer alanbirkaç şiirinin dışında, bir divan veya divançesiolup olmadığı bilinmemekteydi. Şairin şiirlerikardeşi Dürrî-i Efendi'nin şiirlerinin de yeraldığı mecmuada dağınık ve çoğunlukladerkenarlarda bulunmaktadır. Bu çalışmada,bugüne kadar biyografisi ve şiirleri hakkındaetraflı bir çalışma yapılmamış olan Sa’dîEfendi'nin hayatı ve edebi kişiliği hakkında bilgiverilmiş ve şaire ait daha önce yayımlanmamışolan yirmi sekiz manzume çeviriyazıyaaktarılmıştır
Anahtar Kelime:

Poet of Divan Sadi Abdulbaki from Van and His Poems

Öz:
Sadi Abdülbâkî Efendi, one of the 18th-century divan poets, was born in Van. He is the brother of the famous poet Durrî-i Yek-Cheshm Efendi from Van and Salih Efendi, who wrote poems with the pseudonym Feyzî. Coming from a poet family, Sadi Efendi received a good education. He established good relations with the notables of the state at a certain period of his life. First of all, including Sultan III. Ahmed, he wrote praises to many viziers, grand viziers and statesmen, and dates were dropped for events such as their weddings, births and promotions. Sadî Abdülbâkî translated Idris-i Bitlisî’s eight thousand couplets Persian Hesht Behisht into Turkish upon the order of Mahmud I. It is also known that the poet wrote Persian and Turkish poems. Sources that give information about the poet mention him with praise, stating that he is a polite, verbal, and knowledgeable person. It is not known whether the poet had a divan or a divan, except for a few of his poems in tezkires. The poet's poems are scattered in the majmua of his brother, Dürrî-i Yek-Cheshm Efendi, and are mostly found in alleys. In this study, information about the life and literary personality of Sadî Efendi, whose biography and poems have not been studied in detail until today, was given and twenty-eight poems of the poet, which were not published before, were translated into translation.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Abdulkadiroğlu, A. (1993). Van Meşhurları-içinde-Van Kütüğü. Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yay.
 • Abdulkadiroğlu, A. (1999). İsmail Beliğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş‘âr. Ankara: AKM Yay.
 • Akbayar, N. (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 3. İstanbul: Kültür BakanlığıTarih Vakfı Ortak Yay.
 • Arslan, M. (1999). Türk edebiyatında Manzum Surnameler (Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri). Ankara: AKM Yayınları.
 • Aydın, M. (2016). Kaptan-ı Derya Canım Hoca Mehmed Paşa. Bilig, 77, 27-53.
 • Babinger, F. (1992). Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri. Üçok, C. (Çev.), Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.
 • Banarlı, N. S. (1948). Resimli Türk Edebiyatı Tarihi. C. II, Ankara: Meb Yay.
 • Bilkan, A. F. (1997). Nâbî Divanı. İstanbul: MEB Bursalı M. T. (1915). Osmanlı Müellifleri. Yavuz, A. F. Ve Özen, İ. (Sad). İstanbul: Meral Yayınları.
 • Çapan, P. (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî, (Nuhbetü’lÂsâr Min Fevâ’idi’l-Eşâr) İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.
 • Demir, R. (2016). Osmanlı Şiirinde Acem Simgesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Orta Doğu Özel Sayısı, 43-62.
 • Dürri Ahmed Efendi, Dürrî Divanı, Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Bölümü 3409/1, vr. 3b -73a
 • Erdem, S. (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurâfâsı (İnceleme-Tenkitli Metinİndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yayınları.
 • Erken, A. (2017). XIII. Yüzyıl Osmanlı Şam Valilerinin Emirü’l-Hacc Olarak Hizmetleri, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Afyon Kocatepe Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar
 • Gedik, N. (2018) Tarih Düşürme Geleneğinin İzinde Üsküdar’ın Kaybolmuş Yapıları, Uluslararası Üsküdar Sempozyumu X, Bildiriler II. İstanbul: 245-319.
 • İnce, A. (2005). Tezkiretü’ş-Şu’arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yayınları.
 • Karataş, M., Kaya, S. ve Baş,Y. (2008). İdris-i Bitlisi Heşt Behişt. Ankara: Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı Yayınları (BETAV).
 • Kılıç, O. (2012). “Van”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 42, s.505-510. İstanbul.
 • Odabaşı, M. (2009). Tuhfe-i Nâilî Metin ve Muhteva 1. Cilt S.234-467, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Cumhuriyet Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.
 • Özcan, A. (2010). “Şehit Ali Paşa”, TDV İslam Ansiklopedisi, c.38, 433-434.
 • Özgül, M. K. (2006). Divan Yolu’ndan Pera’ya Selametle Modern Türk Şiirine Doğru. Ankara: Hece Yayınları.
 • Öztürk, M. (2016). Klasik Türk Şiirinde Merkez ve Taşra. Ankara: Kadim Yayınları.
 • Serdar, M. T. (2016). İdris-i Bitlisî ve Heşt Behişt Eseri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20 (2), 493- 514.
 • Yakıt, İ. (2010). Türk-İslam Kültüründe Ebced Hesabı ve Tarih Düşürme. İstanbul: Ötüken Yayınları.
APA öztürk m, öntürk t (2020). Vanlı Dîvân Şâiri Sa’dî Abdülbâkî ve Şiirleri. , 249 - 278.
Chicago öztürk murat,öntürk tolga Vanlı Dîvân Şâiri Sa’dî Abdülbâkî ve Şiirleri. (2020): 249 - 278.
MLA öztürk murat,öntürk tolga Vanlı Dîvân Şâiri Sa’dî Abdülbâkî ve Şiirleri. , 2020, ss.249 - 278.
AMA öztürk m,öntürk t Vanlı Dîvân Şâiri Sa’dî Abdülbâkî ve Şiirleri. . 2020; 249 - 278.
Vancouver öztürk m,öntürk t Vanlı Dîvân Şâiri Sa’dî Abdülbâkî ve Şiirleri. . 2020; 249 - 278.
IEEE öztürk m,öntürk t "Vanlı Dîvân Şâiri Sa’dî Abdülbâkî ve Şiirleri." , ss.249 - 278, 2020.
ISNAD öztürk, murat - öntürk, tolga. "Vanlı Dîvân Şâiri Sa’dî Abdülbâkî ve Şiirleri". (2020), 249-278.
APA öztürk m, öntürk t (2020). Vanlı Dîvân Şâiri Sa’dî Abdülbâkî ve Şiirleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0(50), 249 - 278.
Chicago öztürk murat,öntürk tolga Vanlı Dîvân Şâiri Sa’dî Abdülbâkî ve Şiirleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 0, no.50 (2020): 249 - 278.
MLA öztürk murat,öntürk tolga Vanlı Dîvân Şâiri Sa’dî Abdülbâkî ve Şiirleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.0, no.50, 2020, ss.249 - 278.
AMA öztürk m,öntürk t Vanlı Dîvân Şâiri Sa’dî Abdülbâkî ve Şiirleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 0(50): 249 - 278.
Vancouver öztürk m,öntürk t Vanlı Dîvân Şâiri Sa’dî Abdülbâkî ve Şiirleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 0(50): 249 - 278.
IEEE öztürk m,öntürk t "Vanlı Dîvân Şâiri Sa’dî Abdülbâkî ve Şiirleri." Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0, ss.249 - 278, 2020.
ISNAD öztürk, murat - öntürk, tolga. "Vanlı Dîvân Şâiri Sa’dî Abdülbâkî ve Şiirleri". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 50 (2020), 249-278.