Yıl: 2021 Cilt: 24 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 344 - 352 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.752092 İndeks Tarihi: 08-06-2021

Adana Ili Balcalı Yöresinde Farklı Turunçgil Çeşitlerinde Thrips (Thysanoptera) Türlerinin Saptanması

Öz:
Bu çalışmada, Adana ilinde Balcalı yöresinde farklı turunçgilçeşitlerinde Thysanoptera (thrips) türleri ve ayrıca en yaygın üçthrips türünün; Batı çiçek thripsi, Frankliniella occidentalis(Pergande), Hawaii çiçek thripsi, Thrips hawaiiensis (Morgan) vesoğan veya pamuk thripsi, Thrips tabaci Lindeman’ın 2017 ve 2018yıllarında popülasyon değişimleri incelenmiştir. Bu çalışmaylatoplam 13 Thysanoptera türü saptanmıştır. Ana thrips türü olarak F.occidentalis bulunmuş olup, bunu ikinci sırada ülkemize 2015 yılındagiren ve hızlı bir şekilde yayılan T. hawaiiensis izlemiştir.Frankliniella occidentalis ve T. tabaci esas olarak çiçeklenmedöneminde toplanırken, T. hawaiiensis mayıs ayı sonunda meyvedönemindeki ağaçlarda çok az sayıda bulunan çiçeklerdekaydedilmiştir. Ayrıca, T. hawaiiensis, 2018 yılında çiçeklenmeninnispeten daha yüksek olduğu Kütdiken ve Euroka limon çeşitlerindedaha yüksek sayıda saptanmıştır. Frankliniella occidentalisçiçeklenmenin daha yüksek olduğu Washington portakalında veMeyer limonunda önemli ve yüksek sayıda kaydedilmiştir (P<0.0001).Thrips hawaiiensis nedeniyle sadece Kütdiken limon çeşidine 2018yılında düşük oranda (%2) lekelenme saptanmıştır. Bu sonuçlar,limon ağaçları dahil, F. occidentalis ve T. tabaci’nin turunçgillerdesorun oluşturmayacağını, ancak, T. hawaiiensis’in Adana ilindeözellikle yediveren limon çeşitlerinde sorun olabileceğini gösterebilir.
Anahtar Kelime:

Thrips (Thysanoptera) Species Associated With Different Citrus Varieties in Balcalı Location, Adana Province, Turkey

Öz:
In this study, Thysanoptera (thrips) species in different citrus varieties in Balcalı location of Adana province, Turkey was determined and also population fluctuations of the three common thrips species namely, the western flower thrips, Frankliniella occidentalis (Pergande), Hawaiian flower thrips, Thrips hawaiiensis (Morgan) and onion or cotton thrips, Thrips tabaci Lindeman in 2017 and 2018 were investigated. A total of 13 Thysanoptera species were identified with the study. Frankliniella occidentalis was found as the main species of thrips, followed by T. hawaiiensis, which was the first detected in Turkey in 2015 and spread rapidly. While F. occidentalis and T. tabaci were mainly observed during the flowering period, T. hawaiiensis were recorded in flowers in the fruit-bearing trees in lateMay. Besides, T. hawaiiensis was found to have higher numbers on flowers of Kütdiken and Euroka lemon varieties, where flowering was relatively higher in 2018. Frankliniella occidentalis was noted in significantly high numbers in Washington orange and Meyer lemon, where flowering was higher than those of other citrus varieties studied. Because of T. hawaiiensis infection, a low rate (2%) of staining was recorded only on the lemon variety (Kütdiken) in 2018. This result may show that F. occidentalis and T. tabaci, will not cause problems in citrus fruits, including lemon but T. hawaiiensis may be problematic in Adana, especially in lemon varieties flowering yearround.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Atakan E 2007a. Thrips (Thysanoptera) Species Occurring on Fruit Orchards in Çukurova Region of Turkey. Book of Abstracts of Second Symposium on Palaeartic Thysanoptera, 18-20 September 2007, Strunjan, Slovenia, 7.
 • Atakan E 2007b. Thrips (Thysanoptera) Species Occurring on Winter Vegetables Crops in Çukurova Region of Turkey. Book of Abstracts of Second Symposium on Palaeartic Thysanoptera, 18-20 September 2007, Strunjan, Slovenia, 24.
 • Atakan, E 2010. Çukurova Bölgesi’nde Yazlık Sebzelerde Thysanoptera (Thrips) Türleri ve Avcı Böcekler Üzerinde Araştırmalar. VIII. Sebze Tarımı Sempozyumu Bildirileri, 23-26 Haziran 2010, Van, 417s. (özet).
 • Atakan, E 2011. Adana İlinde Merkez Parklarında Bazı Süs Bitkilerinde Bulunan Thysanoptera (Thrips) Türleri. Türkiye IV Bitki Koruma Kongresi Bildirileri 28-30 Haziran 2011, Kahramanmaraş, 183s. (özet).
 • Atakan E, Ölçülü M, Pehlivan S, Satar S 2015. Türkiye’de Yeni Zararlı Bir Thrips Türü: Thrips Hawaiiensis (Morgan, 1913) (Thysanoptera: Thripidae). Türkiye Entomoloji Bülteni, 5(2): 77-84.
 • Brodbeck BV, Stavisky J, Funderburk JE, Anderson PC, Olson SM 2001. Flower Nitrogen Status and Populations of Frankliniella occidentalis Feeding on Lycopersicon esculentum. Entomologia Experimentalis et Applicata, 2:165-172.
 • Brown ASS, Simmonds MSJ, Blaney WM 2003. Relationships Between Nutritional Composition of Plants Species and Infestation Levels of Thrips. Journal of Chemical Ecology 12:2399-2409.
 • Conti F, Tuminelli, R, Amıco C, Fisicaro R, Frititta C, Perrotta G, Marullo R 2001. Monitoring Pezothrips kellyanus on Citrus in Eastern Sicily. Proceedings of the 7th International Symposium on Thysanoptera (2001-07-02/07, Reggio Calabria, IT), 207-210.
 • Conti, F., Tuminelli, R, Fisicaro R, Perrotta G, Marullo R, Liotta G 2003. An IPM System for New Citrus Thrips in Italy. Bulletin OILB/SROP 26 (6): 2003- 208.
 • FAO 2019. Food and Agriculture Organization of the United States. Web sitesi. http://faostat3.fao.org/ browse/T/TP/E (Erişim tarihi: 23.04.2017).
 • Fu B, Li Q, Qiu H, Tang L, Zeng D, Liu K, Gao Y 2019. Oviposition, Feeding Preference, and Biological Performance of Thrips Hawaiiensis on Four Host Plants With and Without Supplemental Foods. Arthropod-Plant Interactions, 13:441-452.
 • Jervis MA, Ellers J, Harvey JA 2008. Resource Acquisition, Allocation, and Utilization in Parasitoid Reproductive Strategies. Annual Review of Entomology, 53:361-385.
 • Li WD, Zhang PJ, Zhang ZJ, Huang F, Bei YW, Lin WC, Lu YB. 2015. An Evaluation of Frankliniella occidentalis (Thysanoptera: Thripidae) and Frankliniella intonsa (Thysanoptera:Thripidae) Performance on Different Plant Leaves Based on Life History Characteristics. Journal of Insect Science, 4:1-5
 • Mainali BP, Lim UT 2011. Behavioral Response of Western Flower Thrips to Visual and Olfactory Cues. Journal of Insect Behavior, 6:436-446.
 • Marullo R 2001, Impact of an Introduced Pest Thrips on the Indigenous Natural History and Agricultural Systems of Southern Italy. Thrips and Tospoviruses: Proceedings of the 7th International Symposium on Thysanoptera, 285-288.
 • Marullo R, De Grazia A 2017. Thrips hawaiiensis A Pest Thrips From Asia Newly Introduced Into Italy. Bulletin of Insectology, 70 (1): 27-30, 2017.
 • Millar JG. Paine TD, Joyce AL, Hanks LM 2003. The Effects of Eucalyptus Pollen on Longevity and Fecundity of Eucalyptus Longhorned Borers (Coleoptera: Cerambycidae). Journal of Economic Entomology, 96 (2):370-376.
 • Morse JG, Hoddle MS 2006. Invasion Biology of Thrips. Annual Review of Entomology, 51:67–89.
 • Mound LA. 2005. Thysanoptera: Diversity and Interaction. Annual Review of Entomology, 50:247- 269.
 • Murai T 2001. Development and Reproductive Capacity of Thrips hawaiiensis (Thysanoptera: Thripidae) and Its Potential As a Major Pest. Bulletin of Entomological Research, 91: 193-198.
 • Nas S, Atakan E, Elekçioğlu NZ 2007. Doğu Akdeniz Bölgesi Turunçgil Alanlarında Bulunan Thysanoptera Türleri. Türkiye Entomoloji Dergisi 2007, 31 (4):307-316.
 • Navarro-Campos C, Aguilar A, Garcia-Mari F 2012. Aggregation Pattern, Sampling Plan, and Intervention Threshold for Pezothrips kellyanus in Citrus Groves. Entomology Experimentalis et Applicata, 142:130–139.
 • Navarro-Campos C, Pekas A, Aguilar A, GarciaMari.F 2013. Factors Influencing Citrus Fruit Scarring Caused by Pezothrips kellyanus. Journal of Pest Science, 86:459-469.
 • Ölçülü M 2014. Doğu Akdeniz Bölgesi Turunçgil Bahçelerinde Thysanoptera Türleri Ve Doğal Düşmanlarının Popülasyon Değişimleri İle Pezothrips kellyanus (Bagnall) (Thysanoptera:Thripidae)’un Bazı Biyolojik Özelliklerinin Araştırılması. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Ana Bilim Dalı Doktora Tezi, 107 sayfa.
 • Özsemerci F, Akşit T, Tunç İ 2006. Manisa Ili Bağ Alanlarında Saptanan Thrips Türleri Ve Önemli Türlerin Ilçelere Göre Dağılımları. Türkiye Bitki Koruma Bülteni, 46(1-4): 51-63.
 • Pehlivan S, Atakan E 2017. Thysanoptera (Thrips) Species on Cultivated Plants in Çukurova Region of Turkey. 5th Symposium on Palaearctic Thysanoptera. 26th-29th September 2017, Cracow, Poland.
 • Tekşam İ, Tunç I 2009. An Analysis of Thysanoptera Associated With Citrus Flowers In Antalya, Turkey: Composition, Distribution, Abundance and Pest Status of Species Applied Entomology and Zoology, 44: 455-469.
 • TÜIK 2016. Türkiye İstatistik Kurumu, Tarımsal Üretim İstatistikleri. https://biruni.tuik.gov.tr/ medas/?kn=92&locale=tr. (Erişim tarihi: 23.04.2017).
 • Tunç İ 1990. Antalya’da Bulunan Avcı Thysanoptera Türleri Ve Habitatları . Türkiye II. Biyolojik Mücadele kongresi Bildirileri, 26-29 Eylül 1990, 330 s.
 • Tunç İ 1991. Studies on the Thysanoptera of Antalya IV. Thripidae Stephens-3. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 4: 11-26.
 • Tunç İ 1992. Studies on the Thysanoptera of Antalya II. Thripidae Stephens- Part 1. Türkiye Entomoloji Dergisi 16(1):33-46.
 • Uygun N, Ulusoy MR, Karaca İ, Satar S 2010. Meyve ve Bağ Zararlıları. Özyurt Matbaacılık, Adana
 • Zhang F, Fu Bl, Liu K, Qiu HY, Wu Y 2014. The Effect of Temprature on the development and Survival of Thrips hawaiiensis (Morgan). Acta Ecologica Sinica, 34(14): 3895-3899
 • Zhang ZJ, Wu QJ, Li XF, Zhang YJ, Xu BY, Zhu GR 2007. Life History of Western Flower Thrips, Frankliniella occidentalis (Thysan., Thripidae), on Five Different Vegetable Leaves. Journal of Applied Entomology, 5: 347-354.
APA Atakan E, PEHLİVAN S (2021). Adana Ili Balcalı Yöresinde Farklı Turunçgil Çeşitlerinde Thrips (Thysanoptera) Türlerinin Saptanması. , 344 - 352. 10.18016/ksutarimdoga.vi.752092
Chicago Atakan Ekrem,PEHLİVAN SERKAN Adana Ili Balcalı Yöresinde Farklı Turunçgil Çeşitlerinde Thrips (Thysanoptera) Türlerinin Saptanması. (2021): 344 - 352. 10.18016/ksutarimdoga.vi.752092
MLA Atakan Ekrem,PEHLİVAN SERKAN Adana Ili Balcalı Yöresinde Farklı Turunçgil Çeşitlerinde Thrips (Thysanoptera) Türlerinin Saptanması. , 2021, ss.344 - 352. 10.18016/ksutarimdoga.vi.752092
AMA Atakan E,PEHLİVAN S Adana Ili Balcalı Yöresinde Farklı Turunçgil Çeşitlerinde Thrips (Thysanoptera) Türlerinin Saptanması. . 2021; 344 - 352. 10.18016/ksutarimdoga.vi.752092
Vancouver Atakan E,PEHLİVAN S Adana Ili Balcalı Yöresinde Farklı Turunçgil Çeşitlerinde Thrips (Thysanoptera) Türlerinin Saptanması. . 2021; 344 - 352. 10.18016/ksutarimdoga.vi.752092
IEEE Atakan E,PEHLİVAN S "Adana Ili Balcalı Yöresinde Farklı Turunçgil Çeşitlerinde Thrips (Thysanoptera) Türlerinin Saptanması." , ss.344 - 352, 2021. 10.18016/ksutarimdoga.vi.752092
ISNAD Atakan, Ekrem - PEHLİVAN, SERKAN. "Adana Ili Balcalı Yöresinde Farklı Turunçgil Çeşitlerinde Thrips (Thysanoptera) Türlerinin Saptanması". (2021), 344-352. https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.752092
APA Atakan E, PEHLİVAN S (2021). Adana Ili Balcalı Yöresinde Farklı Turunçgil Çeşitlerinde Thrips (Thysanoptera) Türlerinin Saptanması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 24(2), 344 - 352. 10.18016/ksutarimdoga.vi.752092
Chicago Atakan Ekrem,PEHLİVAN SERKAN Adana Ili Balcalı Yöresinde Farklı Turunçgil Çeşitlerinde Thrips (Thysanoptera) Türlerinin Saptanması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 24, no.2 (2021): 344 - 352. 10.18016/ksutarimdoga.vi.752092
MLA Atakan Ekrem,PEHLİVAN SERKAN Adana Ili Balcalı Yöresinde Farklı Turunçgil Çeşitlerinde Thrips (Thysanoptera) Türlerinin Saptanması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, vol.24, no.2, 2021, ss.344 - 352. 10.18016/ksutarimdoga.vi.752092
AMA Atakan E,PEHLİVAN S Adana Ili Balcalı Yöresinde Farklı Turunçgil Çeşitlerinde Thrips (Thysanoptera) Türlerinin Saptanması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi. 2021; 24(2): 344 - 352. 10.18016/ksutarimdoga.vi.752092
Vancouver Atakan E,PEHLİVAN S Adana Ili Balcalı Yöresinde Farklı Turunçgil Çeşitlerinde Thrips (Thysanoptera) Türlerinin Saptanması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi. 2021; 24(2): 344 - 352. 10.18016/ksutarimdoga.vi.752092
IEEE Atakan E,PEHLİVAN S "Adana Ili Balcalı Yöresinde Farklı Turunçgil Çeşitlerinde Thrips (Thysanoptera) Türlerinin Saptanması." Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 24, ss.344 - 352, 2021. 10.18016/ksutarimdoga.vi.752092
ISNAD Atakan, Ekrem - PEHLİVAN, SERKAN. "Adana Ili Balcalı Yöresinde Farklı Turunçgil Çeşitlerinde Thrips (Thysanoptera) Türlerinin Saptanması". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 24/2 (2021), 344-352. https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.752092