Yıl: 2020 Cilt: 15 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 2917 - 2941 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.47423/TurkishStudies.44137 İndeks Tarihi: 09-06-2021

Spor Yöneticiliği Lisans Programının Deneyimsel Öğrenme Yaklaşımını Kullanma Bakımından Yeterliği: Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Programı Örneği

Öz:
Spor Yöneticiliği Akreditasyon Komisyonu (SYAK), Spor Yöneticiliği programlarındaki müfredatınbütüncül bir şekilde deneyimsel öğrenme yaklaşımına dayalı olarak uygulanmasını önermektedir. Dolayısıylabu araştırmada, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliğiprogramının öğrenme öğretme faaliyetlerinde deneyimsel öğrenme yaklaşımını kullanımı bakımındanyeterliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Durum çalışmasıyla kurgulanan araştırmada veriler, nitelaraştırma yöntemlerinden görüşme deseni ile toplanmıştır. Araştırma ekibi tarafından geliştirilen veri toplamaaracı; 2018/19 Akademik Yılında, Spor Yöneticiliği programının dördüncü sınıf öğrencileri ile odak grupgörüşmesi, program yöneticisi ve meslek öğretim elemanı ile de yüz yüze bireysel görüşme yapılarakuygulanmıştır. Araştırma öncesinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal ve Beşerî Bilimler Etik Kurulu’ndan(2018/320) çalışmanın etik açıdan uygunluğuna ilişkin onay alınmıştır. Çalışma verilerinin geçerlik vegüvenirliğini temin etme için nitel araştırmalarda kullanılan “İnandırıcılık”, “Aktarılabilirlik”, “Tutarlık” ve“Teyit edilebilirlik” tekniklerinden yararlanılmıştır. Betimsel analiz yöntemi ile deşifre edilen verilerinçözümlenmesinde MAXQDA nitel veri analizi programı kullanılmıştır. Araştırma neticesinde programındeneyimsel öğrenme yaklaşımını kullanımı bakımından; fiziki çevre temasında yetersiz olduğu; sektör işbirliği, sınıf içi ve dışı öğrenme etkinlikleri, staj eğitimi, rehberlik hizmetleri ve deneyimsel öğrenme çıktısıtemalarında bazı yeterlikleri sağlasa da yetersizliklerinin daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Programın;öğrenenlere, yerleşke içinde ve dışında yaparak-yaşayarak mesleki deneyim ve beceriler kazandıracakfırsatların sunulmasına yönelik tedbirler alması önerilmektedir.
Anahtar Kelime:

Competence of Sports Management Undergraduate Program in Terms of Using Experiential Learning Approach: The Example of Yasar Dogu Sport Sciences Faculty Sports Management Program

Öz:
The Sports Management Accreditation Commission (COSMA) proposes to implement the curriculum in the Sports Management programs as a whole based on experiential learning approach. Therefore, in this research, Ondokuz Mayıs University Yaşar Doğu Sports Sciences Faculty Sports Management program's is to examine the competence in terms of the use of the experiential learning approach in learningteaching activities. In the study, which was designed as a case study, the data were collected through interview pattern, which is one of the qualitative research methods. In this context, in terms of using the experiential learning approach in order to collect in-depth data on the competence of the program, in 2018-19 Academic Year Spring Semester, focus group interview with 7 people from the fourth grade, and with a program manager and a profession lecturer individual interviews were held. Prior to the study, approval was obtained from the Social and Human Sciences Ethics Committee of Ondokuz Mayıs University (2018/320) regarding the ethical compliance of the study. For the validity and reliability of the study data, the "Reliability ", "Transferability", "Consistency" and "Confirmability" techniques used in qualitative research were used. The obtained data were deciphered with the descriptive analysis technique in MAXQDA program. As a result of the research, determined that the program was insufficient in terms of physical environment. On the other hand, it has been determined that although it provides some competencies in terms of sector cooperation, in classroom and out of classroom learning activities, internship training, guidance services and experiential learning outcomes, it is also found to be insufficient. It is recommended that measures should be taken by the program to provide the learners with opportunities to achieve vocational experiences and skills by doing-living inside and outside the campus.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ammar, S. & Wright, R. (1999). Experiential learning activities in Operations Management. PERGAMON, 6, 183-197.
 • Ardahan, F. (2010). Sektör odaklı eğitim anlayışıyla Akdeniz Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümünde okuyan ve mezun öğrencilerinin bölüm tercihi ve aldıkları eğitim ile ilgili düşüncelerinin değerlendirilmesi, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(2), 696-716. https://doi.org/10.23863/kalem.2019.117
 • Spor Bilimleri Derneği, (2020, Nisan, 05). Spor Bilimleri Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri. http://sporbilimleri.org.tr/uploads/1575278209df2cd81915982206.pdf
 • Bennett, G., Henson, R. K. & Drane, D. (2003). Student experiences with service-learning in sport management. Journal of Experiential Education, 26(2), 61–69. https://doi.org/10.1177/105382590302600203
 • Brady, L., Mahoney, T.Q., Lovich, J.M. & Scialabba, M. (2018). Practice makes perfect: Practical experiential learning in sport management. Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 89(9), 32-38. https://doi.org/10.1080/07303084.2018.1512911
 • Braunstein-Minkove, J.R. & Deluca, J.R. (2015). Effectively adapting the sport management curricula, SCHOLE: A Journal of Leisure Studies and Recreation Education, 30(2), 12-30. https://doi.org/10.18666/schole-2015-v30-i2-6634
 • Brickner, D. R. & Etter, E. R. (2008). Strategies for promoting active learning in a principles of accounting course. Academy of Educational Leadership Journal, 12(2), 87-93.
 • Cantor, J.A. (1995). Experiential Learning in Higher Education-Linking Classroom, Commonity. ASHE-ERIC Higher Education Report 7.
 • Casper, M. & Pfahl, E.M. (2015). Teaching sport management and natural environment. Routledge
 • Colles, W. & Alderman, H. (2020). Networks and academic partnerships in international sport management. Goslin, A. (Eds.), Kluka, D. A. (Ed.), López de D'Amico, R. (Eds.) and Danylchuk, K. (Eds.). (2020). Managing Sport Across Borders (pp. 222-240). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429316036-11
 • Cooper, S., Bottomley, C. & Gordon, J. (2004). Stepping out of the classroom and up the ladder of learning: an experiential learning approach to entrepreneurship education. Industry and Higher Education, 18, 11-22. https://doi.org/10.5367/000000004773040924
 • Creswell, J.W. (2013). Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları-Araştırma deseni. Eğiten Kitap.
 • Cuneen, J. & Parks, J. (1997). Should we serve sport management practice or sport management education? A response to Weese’s perspective. Journal of Sport Management, 11, 125-132. https://doi.org/10.1123/jsm.11.2.125
 • Cunningham, G.B. Sagas, M., Dixon, M., Kent, A. & Turner, B.A. (2005). Anticipated career satisfaction, affective occupational commitment, and intentions to enter the sport management profession'. Journal of Sport Management, 19, 43-57. https://doi.org/10.1123/jsm.19.1.43
 • Çoknaz, D. & Bulut, D. (2013). Spor Yönetiminde Alan Uygulaması Algılar Beklentiler ve Sorunlar. SSTB Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi, 8(3), 55–67. https://doi.org/10.22396/sbd.2017.18
 • Dees, W. & Hall, T. (2012). Creating experiential learning opportunities for sport management students: The case of Gr, Slam Marketing. Sport Management Education Journal, 6, 71-80. https://doi.org/10.1123/smej.6.1.71
 • Desensi, J. T. & Kelley, D. R., Blanton, M., Beitel, P. A. (1990). Sport management curricular evaluation and needs assessment: A multifaceted approach. Journal of Sport Management, 4(1), 31-58. https://doi.org/10.1123/jsm.4.1.31
 • Devecioğlu, S. (2005). Türkiye’de spor sektörü stratejilerinin geliştirilmesi. Verimlilik Dergisi, (2), 1-18.
 • Devecioğlu, S., Çoban, B. & Karakaya, Y. E. (2011). Spor kulüplerinin yönetim modellerinin değerlendirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 31, 51-68.
 • Diacin, M. J. (2018). An experiential learning opportunity for sport management students: Manager interview and facility inspection. Sport Management Education Journal, 12(2), 114-116. https://doi.org/10.1123/smej.2017-0033
 • Diconti, V.D. (2004). Experiential education in a knowledge based economy: Is it time to reexamine the liberal arts. Journal of General Education, (53), 167-183. https://doi.org/10.1353/jge.2005.0003
 • Doğan, N. (2003). Pragmatizmin felsefi temelleri. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20, 83-93.
 • Efstratia, D. (2014). Experiential education through project-based learning. Procedia-social and behavioral sciences, 152, 1256-1260. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.09.362
 • Eratlı-Şirin, Y. & Şahin, M. (2020). Investigation of factors affecting the achievement of university students with logistic regression analysis school of physical education and sport example. SAGE Open, 10(1), 1–9. https://doi.org/10.1177/2158244020902082
 • Eyler, J. (2009). The power of experiential education. Liberal Education, 95(4), 24–31.
 • Fathizadeh, P.E. (2017, April, 19). Experiential Learning through Industry Partnership. https://www.asee.org/public/conferences/78/papers/18679/download
 • Faust, J. L. & Paulson, D. R. (1998). Active learning in the college classroom. Journal on Excellence in College Teaching, 9(2), 3-24.
 • Ferkins, L. (2002). Sporting best practice: an industry view of work placements. AsiaPacific Journal of Cooperative Education, 3(2), 29-34.
 • Foster, S.B. & Dollar, J.E. (2010). Experiential learning in sport management: Internships and beyond. Sheridan Books.
 • Garrett, P.B. (2013, April, 20). The evolving classroom: creating experiential learning spaces. https://er.educause.edu/articles/2014/10/the-evolving-classroom-creating-experientiallearning- spaces
 • Gündoğdu, F. & Sunay, H. (2006). Spor yöneticisinde olması gereken nitelikler üzerine bir araştırma. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 11(2), 53-68. https://doi.org/10.1501/sporm_0000000082
 • Güney, A. & Al-Şensoy, S. (2012). Effective learning environments in relation to different learning theories. Social and Behavioral Sciences. 46, 2334-2338. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.05.480
 • Hardin, R. & Bemiller, J., Pate, J. (2013). Development and organization of a student-operated sport management cocurricular club: Partners in sports. Sport Management Education Journal, 7(1), 43-50. https://doi.org/10.1123/smej.7.1.43
 • Healey, M. & Jenkins, A. (2000). Kolb's experiential learning theory and ıts application in geography in higher education. Journal of Geography, 99(5), 185- 195. https://doi.org/10.1080/00221340008978967
 • Işık, E. & Semerci, Ç. (2019). Nitel araştırmalarda veri üçgenlemesi olarak odak grup görüşmesi, bireysel görüşme ve gözlem. Turkish Journal of Educational Studies, 6(3), 53-66.
 • Itin, C. M. (1999). Reasserting the philosophy of experiential education as a vehicle for change in the 21st century. The Journal of Physical Education 22(2), 91-98. https://doi.org/10.1177/105382599902200206
 • Johnson, D. (1995). Faculty guide to service-learning. Partners in action & leaming. Dade Community College.
 • Jones, D.F. Brooks, D.D. & Mark, J.Y. (2008). Examining sport management programs in the united States. Sport Management Review, 11(1), 77-91. https://doi.org/10.1016/s1441- 3523(08)70104-9
 • Jowdy, E., Mcdonald, M. & Spence, K. (2004). An integral approach to sport management internships, European Sport Management Quarterly, 4(4), 215-233. https://doi.org/10.1080/16184740408737478
 • Judge, L.W., Pierce, D., Petersen, J., Bellar, D., Wanless, E., Gilreath, E. & Simon, L. (2011). Engaging experiential service learning through a co-curricular club: The Chase Charlie Races. Journal of Research, 6(2), 30-38.
 • Kandaz-Gelen, N. (2015). Spor yöneticiliği eğitim programının CIPP değerlendirme modeli ve Spor Yönetimi Akreditasyon Komisyonu standartlarına göre yeterliliği [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi. https://doi.org/10.11616/basbed.vi.455863
 • Kolb, D.A. (1984). Experiential learning: experiencies as the source of learning and development. Prentice-Hall.
 • Kolb, D.A. (1999). The Kolb learning style inventory. Hay Resources Direct.
 • Kolb, D.A. (2015). Experiential learning experience as the source of learning and development. Upper Saddle River.
 • Lewis, L.H. & Williams, C.J. (1994). Experiential learning: Past and present. In L. J. Caffarella (Eds.), Jossey-Bass. Experiential learning (pp. 5-16). Jossey-Bass.
 • Lidón, I., Rebollar, R. & Møller, C. (2011). A collaborative learning environment for management education based on experiential learning, Innovations in Education and Teaching International, 48(3), 301-312. https://doi.org/10.1080/14703297.2011.593706
 • Lumpkin, A. & Achen, R. M. (2015). Flipping a class: Active learning and more of it. Sport Management Education Journal, 9(2), 79-90. https://doi.org/10.1123/smej.2014-0042
 • Mcglinn, J. M. (2003). The impact of experiential learning on student teachers. Clearing House. (76), 143-147.
 • Mcgowan, V. F. (2017). An assessment of service learning objectives and outcomes. Journal of Transformative Learning, (2)4, 43-55.
 • Melia, A. Krishnan, S. & Melia, V. (2020, May, 21). Designing experiential learning for student success. http://mams.rmit.edu.au/awzd4ymtl0ht.pdf
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. Thous, Oaks. Sage Publications.
 • O’shea, M. & Watson, G. (2007). Academic learning for sport management students: Learning through engaged practise. Asia Pasific Journal of Cooperative Education, 8(1), 53-65.
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi, (2020, Mayıs 10). Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi. http://ebs.omu.edu.tr/2767/932001
 • Orejan, M. (2018, April, 22). The value of experiential learning in sport management. Sport Entertainment & Venues Tomorrow Conference, Columbia, SC. http://sevt.org/abstracts/SEVT-2018F-001.pdf
 • Parent, M.M. & Harvey, J. (2009). Towards a management model for sport, physical activity community-based partnerships. European Sport Management Quarterly, 9(1), 23-45. https://doi.org/10.1080/16184740802461694
 • Pauline, G. & Pauline, J.S. (2008). Teaching sport sponsorship activation through a client-based experiential learning project. Sport Management Education Journal, 2(1), 19–37. https://doi.org/10.1123/smej.2.1.19
 • Pierson, M. & Troppe, M. (2010). Curriculum to career. Peer Review, 12(4), 12.
 • Ross, C. M. & Beggs, B. A. (2007). Campus recreational sports internships: A comparison of student and employer perspectives. Recreational Sports Journal, 31, 3–13. https://doi.org/10.1123/rsj.31.1.3
 • Ross, S. R. & McCullough, B. P. (2014). Developing a professional perspective. In P. M. Pedersen & L. Thibault (Eds.), Contemporary sport management (pp. 94-128). Human Kinetics.
 • Sattler, E.A, (2016). Examining the application of experiential learning techniques across sport management programs [Unpublished Doctoral Thesis]. Illinois State University. https://doi.org/10.30707/etd2016.sattler.e
 • Schneider, R. C. & Stier, W. F. (2006). Sport management field experiences as experiential learning: Ensuring beneficial outcomes and preventing exploitation. Sport Management & Related Topics Journal, 2(2), 40-43.
 • Skinner, J. & Gilbert, K. (2007). Sport management education: teaching and learning for the future. Sport Management Review, 10(2), 125-131. https://doi.org/10.1016/s1441-3523(07)70007- 4 Southall, R. M., Nagel, M. S., Legrande, D. & Han, P. (2003). Sport management practica: A metadiscrete experiential learning model. Sport Marketing Quarterly, 12(1), 27-36.
 • Sports Management Accreditation Commission, (2018, November, 01). COSMA Accreditation Principles and Self-Study Preparation. https://www.cosmaweb.org/accreditationmanuals. html
 • Stoldt, G.C., Dittmore, S.W. & Pedersen, P.M. (2014). Communication in the sport industry. In P. M. Pedersen & L. Thibault (Eds.), Contemporary sport management (pp. 338-359). Human Kinetics.
 • Straughan, P. T., Tay, W. Y. Z. W., Song, E. K. E. & Koh, L. B. A. (2018). Assessing student learning in sport event management through reflective practice: Measure of success in co-curricular learning in higher education. Research Collection School of Social Sciences, 7, 123-142.
 • Sunay, H. (1998). Spor yöneticilerinin nitelikleri ve eğitimi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, (1), 59-68. https://doi.org/10.1501/sporm_0000000182
 • Sunay, H. (2018). Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’daki bazı üniversitelerde uygulanan spor yöneticiliği lisans eğitim programlarının karşılaştırmalı incelenmesi. Spormetre, 16(3), 166–186.
 • Tonbul, Y. (2003). Yükseköğretim kurumlarında aktif öğrenmeyi uygulamada gerekli örgütsel yapı. Ege Eğitim Dergisi, 3(1), 83-95.
 • West, E. J. (2010). Differences in learning styles and satisfaction between traditional face-to-face and online web-based sport management studies students [Unpublished graduadte dissertation]. East Virginia University, https://doi.org/10.33915/etd.2960
 • Williams, J. & Parker, H.M. (2016). Integration of experiential learning and leadership development in a sport management classroom. Sport Management Education Journal, 10, 54-63. https://doi.org/10.1123/smej.2015-0012
 • Yalçıntaş, M. (2014). Üniversite sanayi devlet iş birliğinin ülke ekonomilerine etkileri: Teknopark İstanbul örneği. Marmara Üniversitesi Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 5(10), 83–106.
 • Yetim, A.A. & Şenel, Ö. (2001). Türkiye’de spor yöneticisi yetiştirme faaliyetlerinin görünümü. Milli Eğitim Dergisi, 150.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Young, M. R., Caudill, E. M. & Murphy, J. W. (2008). Evaluating experiential learning activities. Journal for Advancement of Marketing Education, 13, 28-40.
 • Yükseköğretim Kurulu, (2020, Temmuz, 08). İstatistik. https://istatistik.yok.gov.tr/
 • Zakus, D.H., Malloy, D.C. & Edwards, A. (2007). Critical and ethical thinking in sport management: Philosophical rationales and examples of methods. Sport Management Review, 10, 133-158. https://doi.org/10.1016/s1441-3523(07)70008-6
APA parlar f, ÇON M (2020). Spor Yöneticiliği Lisans Programının Deneyimsel Öğrenme Yaklaşımını Kullanma Bakımından Yeterliği: Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Programı Örneği. , 2917 - 2941. 10.47423/TurkishStudies.44137
Chicago parlar fatih mehmet,ÇON MUSA Spor Yöneticiliği Lisans Programının Deneyimsel Öğrenme Yaklaşımını Kullanma Bakımından Yeterliği: Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Programı Örneği. (2020): 2917 - 2941. 10.47423/TurkishStudies.44137
MLA parlar fatih mehmet,ÇON MUSA Spor Yöneticiliği Lisans Programının Deneyimsel Öğrenme Yaklaşımını Kullanma Bakımından Yeterliği: Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Programı Örneği. , 2020, ss.2917 - 2941. 10.47423/TurkishStudies.44137
AMA parlar f,ÇON M Spor Yöneticiliği Lisans Programının Deneyimsel Öğrenme Yaklaşımını Kullanma Bakımından Yeterliği: Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Programı Örneği. . 2020; 2917 - 2941. 10.47423/TurkishStudies.44137
Vancouver parlar f,ÇON M Spor Yöneticiliği Lisans Programının Deneyimsel Öğrenme Yaklaşımını Kullanma Bakımından Yeterliği: Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Programı Örneği. . 2020; 2917 - 2941. 10.47423/TurkishStudies.44137
IEEE parlar f,ÇON M "Spor Yöneticiliği Lisans Programının Deneyimsel Öğrenme Yaklaşımını Kullanma Bakımından Yeterliği: Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Programı Örneği." , ss.2917 - 2941, 2020. 10.47423/TurkishStudies.44137
ISNAD parlar, fatih mehmet - ÇON, MUSA. "Spor Yöneticiliği Lisans Programının Deneyimsel Öğrenme Yaklaşımını Kullanma Bakımından Yeterliği: Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Programı Örneği". (2020), 2917-2941. https://doi.org/10.47423/TurkishStudies.44137
APA parlar f, ÇON M (2020). Spor Yöneticiliği Lisans Programının Deneyimsel Öğrenme Yaklaşımını Kullanma Bakımından Yeterliği: Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Programı Örneği. Turkish Studies - Educational Sciences , 15(4), 2917 - 2941. 10.47423/TurkishStudies.44137
Chicago parlar fatih mehmet,ÇON MUSA Spor Yöneticiliği Lisans Programının Deneyimsel Öğrenme Yaklaşımını Kullanma Bakımından Yeterliği: Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Programı Örneği. Turkish Studies - Educational Sciences 15, no.4 (2020): 2917 - 2941. 10.47423/TurkishStudies.44137
MLA parlar fatih mehmet,ÇON MUSA Spor Yöneticiliği Lisans Programının Deneyimsel Öğrenme Yaklaşımını Kullanma Bakımından Yeterliği: Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Programı Örneği. Turkish Studies - Educational Sciences , vol.15, no.4, 2020, ss.2917 - 2941. 10.47423/TurkishStudies.44137
AMA parlar f,ÇON M Spor Yöneticiliği Lisans Programının Deneyimsel Öğrenme Yaklaşımını Kullanma Bakımından Yeterliği: Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Programı Örneği. Turkish Studies - Educational Sciences . 2020; 15(4): 2917 - 2941. 10.47423/TurkishStudies.44137
Vancouver parlar f,ÇON M Spor Yöneticiliği Lisans Programının Deneyimsel Öğrenme Yaklaşımını Kullanma Bakımından Yeterliği: Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Programı Örneği. Turkish Studies - Educational Sciences . 2020; 15(4): 2917 - 2941. 10.47423/TurkishStudies.44137
IEEE parlar f,ÇON M "Spor Yöneticiliği Lisans Programının Deneyimsel Öğrenme Yaklaşımını Kullanma Bakımından Yeterliği: Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Programı Örneği." Turkish Studies - Educational Sciences , 15, ss.2917 - 2941, 2020. 10.47423/TurkishStudies.44137
ISNAD parlar, fatih mehmet - ÇON, MUSA. "Spor Yöneticiliği Lisans Programının Deneyimsel Öğrenme Yaklaşımını Kullanma Bakımından Yeterliği: Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Programı Örneği". Turkish Studies - Educational Sciences 15/4 (2020), 2917-2941. https://doi.org/10.47423/TurkishStudies.44137