Yıl: 2020 Cilt: 17 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 175 - 199 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.33711/yyuefd.691525 İndeks Tarihi: 09-06-2021

Ortaokul Öğretmenlerinin Öğretim Programına Bağlılıklarının İncelenmesi

Öz:
Bu araştırmanın amacı ortaokul öğretmenlerinin öğretim programına bağlılıklarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesidir. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Van ilinin köy, ilçe ve merkez ortaokullarında görev yapan 356 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak “Öğretim Programına Bağlılık Ölçeği” kull anılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde betimsel istatistikler (aritmetik ortalama ve standart sapma), bağımsız gruplar için t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda ortaokul öğretmenlerinin genel olarak öğretim programına bağlılık düzeylerinin yüksek olduğu görülmüştür. Alt boyutlar bazında incelendiğinde, en olumlu görüş belirtilen boyutların uygulamanın kalitesi ve katılımcıların tepkileri; en olumsuz görüş belirtilen boyutların ise süre ve öğretmen eğitimiboyutları olduğu belirlenmiştir. Ortaokul öğretmenlerinin öğretim programına bağlılıklarının cinsiyet, mesleki deneyim ve görev yapılan yerleşim yeri değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermediği;eğitim düzeyi ve branş değişkenlerine göre ise anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

Investigation of Secondary School Teachers' Curriculum Fidelity

Öz:
The aim of this study is to investigate the curriculum fidelity of secondary school teachers according to various variables. The screening model was used in the research. The sample of the study consists of 356teachers working in villages, districts and central secondary schools of Van province in 2018-2019 academic year. In the study, “Curriculum Fidelity Scale” was used as data collection tool. Descriptive statistics (mean and standard deviation), independent samples t test and one-way ANOVA were used in the data analysis. In case ANOVA test revealed asignificant difference, LSD Test was used for pairwise comparisons. As a result of the study, it was seen that the secondary school teachers generally had a high level of curriculum fidelity. When examined on the basis of sub-dimensions, it was determinedthat the most positive opinions relate with “the quality of the application” and “the reactions of the participants”; the most negative opinions relate with “time” and “teacher education” dimensions. It was found that the curriculum fidelity of secondary school teachers did not differ significantly according to gender, seniority and place of residence. On the other hand, it was determined that teachers' curriculum fidelity differed significantly according to education level and branch variables.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
10
17
14
APA ASLAN M, ERDEN R (2020). Ortaokul Öğretmenlerinin Öğretim Programına Bağlılıklarının İncelenmesi. , 175 - 199. 10.33711/yyuefd.691525
Chicago ASLAN Mecit,ERDEN Rezzan Zeliha Ortaokul Öğretmenlerinin Öğretim Programına Bağlılıklarının İncelenmesi. (2020): 175 - 199. 10.33711/yyuefd.691525
MLA ASLAN Mecit,ERDEN Rezzan Zeliha Ortaokul Öğretmenlerinin Öğretim Programına Bağlılıklarının İncelenmesi. , 2020, ss.175 - 199. 10.33711/yyuefd.691525
AMA ASLAN M,ERDEN R Ortaokul Öğretmenlerinin Öğretim Programına Bağlılıklarının İncelenmesi. . 2020; 175 - 199. 10.33711/yyuefd.691525
Vancouver ASLAN M,ERDEN R Ortaokul Öğretmenlerinin Öğretim Programına Bağlılıklarının İncelenmesi. . 2020; 175 - 199. 10.33711/yyuefd.691525
IEEE ASLAN M,ERDEN R "Ortaokul Öğretmenlerinin Öğretim Programına Bağlılıklarının İncelenmesi." , ss.175 - 199, 2020. 10.33711/yyuefd.691525
ISNAD ASLAN, Mecit - ERDEN, Rezzan Zeliha. "Ortaokul Öğretmenlerinin Öğretim Programına Bağlılıklarının İncelenmesi". (2020), 175-199. https://doi.org/10.33711/yyuefd.691525
APA ASLAN M, ERDEN R (2020). Ortaokul Öğretmenlerinin Öğretim Programına Bağlılıklarının İncelenmesi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 175 - 199. 10.33711/yyuefd.691525
Chicago ASLAN Mecit,ERDEN Rezzan Zeliha Ortaokul Öğretmenlerinin Öğretim Programına Bağlılıklarının İncelenmesi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17, no.1 (2020): 175 - 199. 10.33711/yyuefd.691525
MLA ASLAN Mecit,ERDEN Rezzan Zeliha Ortaokul Öğretmenlerinin Öğretim Programına Bağlılıklarının İncelenmesi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, no.1, 2020, ss.175 - 199. 10.33711/yyuefd.691525
AMA ASLAN M,ERDEN R Ortaokul Öğretmenlerinin Öğretim Programına Bağlılıklarının İncelenmesi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 17(1): 175 - 199. 10.33711/yyuefd.691525
Vancouver ASLAN M,ERDEN R Ortaokul Öğretmenlerinin Öğretim Programına Bağlılıklarının İncelenmesi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 17(1): 175 - 199. 10.33711/yyuefd.691525
IEEE ASLAN M,ERDEN R "Ortaokul Öğretmenlerinin Öğretim Programına Bağlılıklarının İncelenmesi." Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, ss.175 - 199, 2020. 10.33711/yyuefd.691525
ISNAD ASLAN, Mecit - ERDEN, Rezzan Zeliha. "Ortaokul Öğretmenlerinin Öğretim Programına Bağlılıklarının İncelenmesi". Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17/1 (2020), 175-199. https://doi.org/10.33711/yyuefd.691525