Yıl: 2021 Cilt: 23 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 203 - 218 Metin Dili: Türkçe

Politik Kutuplaşma ve Kamu Sektörü İstihdamı

Öz:
Devletler ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yerine getirebilmek için personele ihtiyaç duymaktadırlar.Böylelikle devletin istihdam kanalıyla ekonomiyi etkilediği görülmektedir. Literatürde kamu sektörüistihdamı üzerine çok sayıda çalışma mevcuttur. Ancak, bildiğimiz kadarıyla önceki çalışmalar kamusektörü üzerinde politik kutuplaşmanın etkisini ele almamıştır. Bu çalışma kamu sektörü istihdamı ilepolitik kutuplaşma arasındaki ilişkiyi ampirik olarak araştırmaktadır. Çalışmanın kapsamına gelişmiş vegelişmekte olan 22 ülke dâhildir ve çalışmada 2000-2018 dönemi için ilgili değişkenlerin yıllık verilerininortalaması kullanılmıştır. İstatistiksel analiz olarak yatay kesit analizi yapılmıştır. Politik kutuplaşmadeğişkeni Dünya Değerler Anketi (WVS) veri tabanından elde edilmiştir. Ekonometrik analiz sonucu eldeedilen bulgular, politik kutuplaşmanın yüksek olduğu ülkelerde kamu sektörü istihdam düzeyinin oransalolarak daha yüksek olduğunu göstermektedir. Ek olarak, ampirik sonuçlarımıza göre dinsel çeşitliliğinyüksek olduğu toplumlarda kamu sektörü istihdamı da oransal olarak daha yüksektir. Çalışma bu bulgularınbağlantılarını açıklamaktadır.
Anahtar Kelime:

Political Polarization and Public Sector Employment

Öz:
Governments need personnel to fulfill their economic and social activities. Thus, it is seen that the government affects the economy through the employment channel. There are many studies in the literature on public sector employment. However, as far as we know, previous studies have not addressed the impact of political polarization on the public sector. This study empirically explores the relationship between public sector employment and political polarization. 22 developed and developing are included in the scope of the study and annual data for the period 2000-2018 were used. Cross-section analysis method was used as statistical analysis. The political polarization variable was obtained from the World Values Survey (WVS) database. The findings obtained from the econometric analysis show that the increase in political polarization has a positive effect on the public sector employment level. In addition, our empirical results indicate that public employment is high in societies with high religious fractionalization. The paper explains the links between variables for these findings.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ağır, H. ve Kar, M. (2010). Türkiye’de elektrik tüketimi ve ekonomik gelişmişlik düzeyi ilişkisi: yatay kesit analizi. Sosyoekonomi, Özel s., 150-176.
 • Akdede, S.H. (2012). Income inequality and political polarization and fracturalization: an empirical investigation of some european countries. Bulletin of Economic Research, 64(1), 20- 30.
 • Alesina, A., Baqir, R. ve Easterly, W. (1999). Public goods and ethnic divisions. Quarterly Journal of Economics, 114(4), 1243-1284.
 • Alesina, A., Danninger, S. ve Rostagno, M. (2001). Redistribution through public employment: the case of Italy. IMF Staff,48 (3), 447-473.
 • Blais, A. B. ve Dion, S. (1993). Do parties make a difference? Parties and the size of government in liberal democracies. American Journal of Political Science, 37(1), 40-62.
 • Cusack, T. R. N. ve Martin, R. (1989). Political-economic aspects of public employment. European Journal of Political Research, 17(4), 471-500.
 • Esteban, J. ve D. Ray (2011). Linking conflict to inequality and polarization. American Economic Review, 101(4), 1345-1374.
 • Esteban, J.M. ve D. Ray (1994). On the measurement of polarization. Econometrica, 62(4), 819- 851.
 • European Values Study Group and World Values Association (2006), European and world values surveys wave 3 1995-1998, version 2014-04-09. http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV3.jsp. Erişim Tarihi: 17.02.2020.
 • European Values Study Group and World Values Association (2006), European and world values surveys wave 4 1999-2004, version 2014-04-09. http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV4.jsp Erişim Tarihi:17.02.2020.
 • European Values Study Group and World Values Association (2006), European and world values surveys wave 5 2005-2009, version 2014-04-09. http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV5.jsp Erişim Tarihi: 17.02.2020.
 • European Values Study Group and World Values Association (2006), European and world values surveys wave 6 2010-2014, Version 2014-04-09. http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp Erişim Tarihi: 17.02.2020.
 • Fiorina, M. P. ve Abrams, S. J. (2008). Political polarization in the american public. The Annual Review of Political Science, 11, 563–588.
 • Gersbach, H., Muller, P. ve Tejada, O. (2019). Costs of change and political polarization. European Journal of Political Economy, 60, 1-16.
 • Gimpelson, V. ve Treisman, D. (2002). Fiscal games and public employment: a theory with evidence from Russia. World Politics, 54(2), 145-183.
 • Gözgör, G., Bilgin, M.H. ve Zimmermann, K.F. (2019). Public employment decline in developing countries in the 21st century: the role of globalization. Economics Letters,184, 1-4.
 • Gregory, R. G. ve Borland J. (1999). Recent development in public sector labor markets. in handbook of labor economics, O. Ashenfelter and D. E. Card. Amsterdam (Ed); New York: Elsevier.
 • Hammouya, M. (1999). Statistics on public sector employment: methodology, structures and trends. Geneva: International Labor Organization.
 • Ho, K. W. ve Hoon, H. T. (1998). Productivity growth and public sector employment. The American Economist, 42(2), 73-79.
 • Huber, E. ve Stephens, J. D. (2000). Partisan governance, women’s employment, and the social democratic service state. American Sociological Review, 65 (3), 323-342.
 • ILO, 2000: Current international recommendations on labour statistics. ILO, Geneva.
 • ILO/EASMAT, 1997: Labour statistics based on administrative records: guidelines on compilation and presentation. ILO Regional Office for Asia and the Pacific, Bangkok.
 • Katsimi, M. (1998). Explaining the size of the public sector. Public Choice, 96 (1/2), 117-144.
 • Lindqvist, E. ve Östling, R. (2010). Political polarization and the size of government. The American Political Science Review, 104(3), 543-565.
 • Mattos, E. ve França, V. (2011). Public employment and income redistribution: causal evidence for Brazilian Municipalities. Public Choice, 146(1/2), 43-73.
 • Murell, P. (1985). The size of public employment: an empirical study. Journal of Comparative Economics, 9(4), 424-437.
 • Navruz, B. A. (2007). Türkiye’de kamu istihdamı ve istihdam alanında kamusal rantlar (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Rama, M. (1997). Efficient public sector downsizing. Policy Research Working, 1840.
 • Rodrik, D. (1997). What drives public employment? National Bureau of Economic Research Working 6141. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.
 • Rodrik, D. (1998). Why do more open economies have bigger government?. Journal of Political Economy, 106 (5), 997-1032.
 • Schiavo-Campo, S. Giulio de T. ve Amitabha M. (1997). An international statistical survey of government employment and wages, Policy Research Working Paper 1806, Washington D.C.: World Bank Institution.
 • Sevillano, J. M. M. ve Villalonga, J. R. (2004). Public employment and regional redistribution in Spain. Hacienda Pública Española / Revista de Economía Pública, 170 (3), 59-80.
 • Studenmund, A.H. (1992). Using econometrics: a practical guide, Second Edition, New York:Harper Collins Publishers.
 • Tait, A. A. ve Heller, P. S. (1984). Government employment and pay: Some International Comparisons, International Monetary Fund, 6365.
 • Tatoğlu, Y.F. (2013). Panel veri ekonometrisi: stata uygulamalı. (İkinci Baskı), İstanbul: Beta Yayınları.
 • Vazquez, J.M. ve Yao, M.H. (2009). Fiscal decentralization and public decentralization and public sector employment: a cross-country analysis, Public Finance Review, 37(5), 539-571.
 • Wallace, T.D. ve Silver, J.L. (1988). Econometrics: an introduction. Reading, Massachusetts:Addison-Wesley Publishing Company.
 • Wooldridge, Jeffrey M. (2001). Econometric analysis of cross section and panal data. The MIT Press, Cambridge, London.
 • World Bank (2018). World development indicators 2018, Washington, DC: World Bank.
APA AKDEDE S, KEYİFLİ N (2021). Politik Kutuplaşma ve Kamu Sektörü İstihdamı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23(1), 203 - 218.
Chicago AKDEDE Sacit Hadi,KEYİFLİ Nazlı Politik Kutuplaşma ve Kamu Sektörü İstihdamı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 23, no.1 (2021): 203 - 218.
MLA AKDEDE Sacit Hadi,KEYİFLİ Nazlı Politik Kutuplaşma ve Kamu Sektörü İstihdamı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.23, no.1, 2021, ss.203 - 218.
AMA AKDEDE S,KEYİFLİ N Politik Kutuplaşma ve Kamu Sektörü İstihdamı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 23(1): 203 - 218.
Vancouver AKDEDE S,KEYİFLİ N Politik Kutuplaşma ve Kamu Sektörü İstihdamı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 23(1): 203 - 218.
IEEE AKDEDE S,KEYİFLİ N "Politik Kutuplaşma ve Kamu Sektörü İstihdamı." Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23, ss.203 - 218, 2021.