Yıl: 2020 Cilt: 8 Sayı: 18 Sayfa Aralığı: 472 - 491 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.7816/nesne-08-18-08

Namus Sistemini Meşrulaştırma Ölçeği’nin Geliştirilmesi

Öz:
Bu çalışmanın amacı, sistemi meşrulaştırmakuramı (Jost ve Banaji, 1994) temelinde, bireylerin toplumdaki namus düzenini meşrulaştırma eğilimlerini değerlendiren namus sistemini meşrulaştırma (NSM) ölçeğini geliştirmektir. Bu amaçla; namusla ilgili alanyazın, raporlar ve haberlerdeki söylemlerden yola çıkılarak 28 maddelik bir havuz oluşturulmuştur. Çalışmanın örneklemi, 275’i kadın 158’si erkek olmak üzere toplam 433 (Ort.yaş= 31.77, S= 7.61)yetişkin katılımcıdan oluşmaktadır. Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri sonuçları, toplam varyansın%52.34’ünü açıklayan 10 maddelik tek faktörlü bir yapı ortaya koymuştur. Maddelerin aldıkları faktör yükleri .67 ve .79 arasında, madde-toplam korelasyonları ise .58 ve .72 arasında değişmektedir. Ayrıca, NSM ölçeğinin içtutarlık katsayısının .90 olduğu bulunmuştur. Ölçeğin namuslailgili diğer değişkenler (namusu onaylama, namus adına kadına uygulanan şiddete yönelik tutumlar) ve diğer sistemi meşrulaştırma ideolojileri (cinsiyet sistemini meşrulaştırma, korumacı ve düşmanca cinsiyetçilik) ile anlamlıilişkisi ölçeğin geçerli olduğuna işaret etmektedir. Elde edilen bulgular ışığında, NSM ölçeğinin ilgili alanyazında kullanılmak için geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelime:

Development of Honor System Justification Scale

Öz:
The purpose of the present study was to develop, from the perspective of system justification theory (Jost & Banaji, 1994), anhonor system justification (HSJ) scale aimed at evaluating individuals’ tendency to justify the honor system in the society.Initially, a 28-item pool was generated based on honorliterature and the phrases expressed in the reports and news. An adult sample consisting of 433 participants (275 women, 158 men; Mage= 31.77, SDage= 7.61) was employed in the study. The exploratoryand confirmatory factor analyses suggested a one-factor 10-item solution, explaining 52.34% of the variance. Factor loadings ranged from .67 to .79 and item-total correlations ranged between .58 and .72. The Cronbach’s alpha coefficient for HSJscalewas .90.ThesignificantcorrelationofHSJwithotherhonor-relatedvariables(honor endorsement, attitudes toward violence against women for protecting honor) as well as other system justification ideologies(gender system justification, benevolent and hostile sexism) demonstrates the scale’s validity. In conclusion, the results of the psychometric analyses showed that HSJ is a reliable and valid self-report measure that can be used in honor-related research.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Abu-Lughod, L. (2002). Do Muslim women really need saving? Anthropological reflections on cultural relativism and its others. American Anthropologist, 104(3), 783–790. doi: 10.1525/aa.2002.104.3.783
 • Arın, C. (2001). Femicide in the name of honor in Turkey. Violence Against Women, 7(7), 821–825. doi: 10.1177/10778010122182758
 • Bağlı, M. ve Özensel, E. (2011). Türkiye’de töre ve namus cinayetleri: Töre ve namus cinayeti işleyen kişiler üzerine sosyolojik bir araştırma. İstanbul: Destek Yayınevi.
 • Baker, N., Gregware, P. ve Cassidy, M. (1999). Family killing fields: Honor rationales in the murder of women. Violence against Women, 5, 164–184. doi: 10.1177/107780129952005
 • Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı (2008). 2007 töre ve namus cinayetleri raporu. http://www.ihb.gov.tr/dosyagoster.ashx?id=17.
 • Beersma, B., Harinck, F. ve Gerts, M. (2003). Bound in honor: How honor values and insults affect the experience and management of conflicts. International Journal of Conflict Management, 14(2), 75–94. doi: 10.1108/eb022892
 • Boll, T., Ferring, D. ve Fillipp, S. H. (2005). Effects of parental differential treatment on relationship quality with siblings and parents: Justice evaluations as mediators. Social Justice Research, 18, 155–182. doi: 10.1007/s11211-005-7367-2
 • Boyacıoğlu, İ. (2016). Dünden bugüne Türkiye’de kadına yönelik şiddet ve ulusal kadın çalışmaları: Psikolojik araştırmalara davet. Türk Psikoloji Yazıları, 19, 126–145.
 • Campbell, J. K. (1964). Honor, family and patronage. Oxford, England: Clarendon Press.
 • Ceylan, S. (2016). Social psychological predictors of violence against women in honor cultures. Yayınlanmamış doktora tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Ceylan, S., Doğulu, C. ve Akbaş, G. (2016). Namus adına kadına yönelik şiddete dair sosyal temsiller: Karma yöntemli bir çalışma. Türk Psikoloji Yazıları, 19, 50–60.
 • Ceylan-Batur, S. ve Sakallı Uğurlu, N. (2020). Namusu onaylama endeksinin Türkçe’ye uyarlama çalışması. Yazım aşamasında.
 • Ceylan-Batur, S. ve Sakallı Uğurlu, N. (2019). Honor scale: A study for reliability and validity. Nesne, 7(15), 236–253. doi: 10.7816/nesne-07-15-06
 • Chapleau, K. M. ve Oswald, D. L. (2014). A system justification view of sexual violence: Legitimizing gender inequality and reduced moral outrage are connected to greater rape myth acceptance. Journal of Trauma & Dissociation, 15(2), 204–218. doi: 10.1080/15299732.2014.867573.
 • Cihangir, S. (2013). Gender specific honor codes and cultural change. Group Processes and Intergroup Relations, 16(3), 319–333. doi: 10.1177/1368430212463453
 • Cohen, D., Bowdle, B. F., Nisbett, R. E. ve Schwarz, N. (1996). Insult, aggression, and the Southern culture of honor: An "experimental ethnography". Journal of Personality and Social Psychology, 70(5), 945–960. doi: 10.1037/0022-3514.70.5.945
 • Cohen, D. ve Nisbett, R. E. (1997). Field experiments examining the culture of honor: The role of institutions in perpetuating norms about violence. Personality and Social Psychology Bulletin, 23(11), 1188–1199. doi: 10.1177/01461672972311006
 • Connelly, K. ve Heesacker, M. (2012). Why is benevolent sexism appealing? Associations with system justification and life satisfaction. Psychology of Women Quarterly, 36(4), 432–443.
 • Doğan, R. (2016). Namus, töre ve eril şiddet. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Doğulu, C. (2012). System justification and terror management: Mortality salience as a moderator of system justifying tendencies in gender context. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Ercan, N. (2009). The predictors of attitudes toward physical wife abuse: Ambivalent sexism, system justification and religious orientation. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Field, A. (2013). Discovering statistics using SPSS (4. baskı). London: SAGE.
 • Glick, P. ve Fiske, S. T. (1996). The Ambivalent Sexism Inventory: Differentiating hostile and benevolent sexism. Journal of Personality and Social Psychology, 70, 491–512. doi: 10.1037/0022-3514.70.3.491
 • Glick, P., Fiske, S. T., Mladinic, A., Saiz, J., Abrams, D., Masser, B. ve ark. (2000). Beyond prejudice as simple antipathy: Hostile and benevolent sexism across cultures. Journal of Personality and Social Psychology, 79, 763–775. doi: 10.1037/0022-3514.79.5.763
 • Glick, P., Sakallı-Uğurlu, N., Akbaş, G., Metin-Orta, İ. ve Ceylan, S. (2016). Why do women endorse honor beliefs? Ambivalent sexism and religiosity as predictors. Sex Roles, 75, 543–554. doi: 10.1007/s11199-015-0550-5
 • Hafer, C. L. (2000). Do innocent victims threaten the belief in a just world?: Evidence from a modified Stroop task. Journal of Personality and Social Psychology, 79, 165–173. doi: 10.1037/AW22-3514.79.2.165
 • Ijzerman, H., van Dijk, W. W. ve Gallucci, M. (2007). A bumpy train ride: A field experiment on insult, honor, and emotional reactions. Emotion, 7, 869–875. doi: 10.1037/1528-3542.7.4.869
 • Işık, R. (2008). The predictors of understanding of honor and attitudes toward honor related violence: Ambivalent sexism and system justification. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Işık, R. ve Sakallı-Uğurlu, N. (2009). Namusa ve namus adına kadına uygulanan şiddete ilişkin tutumlar ölçeklerinin öğrenci örneklemiyle geliştirilmesi. Türk Psikoloji Yazıları, 12, 1–9.
 • Jost, J. T. (2019). A quarter century of system justification theory: Questions, answers, criticisms, and societal applications. British Journal of Social Psychology, 58(2), 263–314. https://doi.org/10.1111/bjso.12297
 • Jost, J. T. ve Banaji, M. R. (1994). The role of stereotyping in system-justification and the production of false consciousness. British Journal of Social Psychology, 33, 1–27. doi: 10.1111/j.2044-8309.1994.tb01008.x
 • Jost, J. T., Banaji, M. R. ve Nosek, B. A. (2004). A decade of system justification theory: Accumulated evidence of conscious and unconscious bolstering of the status quo. Political Psychology, 25, 881–919. doi: 10.1111/j.1467-9221.2004.00402.x
 • Jost, J. T., Burgess, D. ve Mosso, C. O. (2001). Conflicts of legitimization among self, group, and system: The integrative potential of system justification theory. J. Jost ve B. Major (Ed.), The psychology of legitimacy içinde (ss. 363–390). Cambridge, England: Cambridge University Press.
 • Jost, J. T. ve Hunyady, O. (2002). The psychology of system justification and the palliative function of ideology. European Review of Social Psychology, 13, 111–153. doi: 10.1080/10463280240000046
 • Jost, J. T. ve Hunyady, O. (2005). Antecedents and consequences of system justifying ideologies. Current Directions in Psychological Science, 14(5), 260–265. doi: 10.1111/j.0963-7214.2005.00377.x
 • Jost, J. T. ve Kay, A. C. (2005). Exposure to benevolent sexism and complementary gender stereotypes: Consequences for specific and diffuse forms of system justification. Journal of Personality and Social Psychology, 88(3), 498–509. doi: 10.1037/0022-3514.88.3.498
 • Jost, J. T., Pelham, B. W., Sheldon, O. ve Sullivan, B. N. (2003). Social inequality and the reduction of ideological dissonance on behalf of the system: Evidence of enhanced system justification among the disadvantaged. European Journal of Social Psychology, 33, 13–36. doi: 10.1002/ejsp.127
 • Jost, J. T., Pietrzak, J., Liviatan, I., Mandisodza, A. N. ve Napier, J. L. (2008). System justification as conscious and nonconscious goal pursuit. J. Y. Shah ve W. L. Gardner (Ed.), Handbook of motivation science içinde (ss. 591–605). New York: Guilford Press.
 • Jost, J. T. ve Thompson, E. P. (2000). Group-based dominance and opposition to equality as independent predictors of self-esteem, ethnocentrism, and social policy attitudes among African Americans and European Americans. Journal of Experimental Social Psychology, 36, 209–232. doi: 10.1006/jesp.1999.1403
 • Kardam, F. (2007). Türkiye’deki namus cinayetlerinin dinamikleri. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu. 24 Ocak 2020, https://www.unfpa.org/publications/dynamics-honour-killings-turkey
 • Kay, A. C. ve Jost, J. T. (2003). Complementary justice: Effects of “poor but happy” and “poor but honest” stereotype exemplars on system justification and implicit activation of the justice motive. Journal of Personality and Social Psychology, 85, 823–837. doi: 10.1037/0022-3514.85.5.823
 • Kleinke, C. L. ve Meyer, C. (1990). Evaluation of rape victim by men and women with high and low belief in a just world. Psychology of Women Quarterly, 13, 27–40. doi: 10.1111/j.1471-6402.1990.tb00024.x
 • Lerner, M. J. (1965). Evaluation of performance as a function of performer’s reward and attractiveness. Journal of Personality and Social Psychology, 1, 355–360. doi: 10.1037/h0021806
 • Leung, A. K.Y. ve Cohen, D. (2011). Within- and between-culture variation: Individual differences and the cultural logics of honor, face, and dignity cultures. Journal of Personality and Social Psychology, 100(3), 507–526. doi: 10.1037/a0022151
 • Nisbett, R. E. ve Cohen, D. (1996). Culture of honor: The psychology of violence in the South. Boulder, CO: Westview Press. Peristiany, J. G. (Ed.). (1965). Honour and shame: The values of Mediterranean society. London: Weidenfeld & Nicholson.
 • Pitt-Rivers, J. (1965). Honour and social status. J. Peristiany (Ed.), Honour and shame: The values of Mediterranean society içinde (ss. 19–77). London: Weidenfeld & Nicholson.
 • Rodriguez Mosquera, P. M. (2011). Masculine and feminine honor codes. Revista de Psicología Social, 26(1), 63–72.
 • Rodriguez Mosquera, P. M., Manstead, A. S. R. ve Fischer, A. H. (2002a). The role of honor concerns in emotional reactions to offences. Cognition and Emotion, 16, 143–163. doi: 10.1080/02699930143000167
 • Rodriguez Mosquera, P. M., Manstead, A. S. R. ve Fischer, A. H. (2002b). Honor in the Mediterranean and Northern Europe. Journal of Cross-Cultural Psychology, 33(1), 16–36. https://doi.org/10.1177/0022022102033001002
 • Rodriguez Mosquera, P.M., Fischer, A., Manstead, A. ve Zaalberg, R. (2008). Attack, disapproval, or withdrawal? The role of honor in anger and shame responses to being insulted. Cognition & Emotion, 22, 1471–1498. doi: 10.1080/02699930701822272
 • Russell, B. L. ve Trigg, K. Y. (2004). Tolerance of sexual harassment: An examination of gender differences, ambivalent sexism, social dominance, and gender roles. Sex Roles, 50, 565–573. doi: 10.1023/B:SERS.0000023075.32252.fd
 • Sakallı-Uğurlu, N. (2002). Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği: Geçerlik güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 17, 47–58.
 • Sakallı Uğurlu, N. ve Akbaş, G. (2013). Namus kültürlerinde “namus” ve “namus adına kadına şiddet”: Sosyal psikolojik açıklamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 16(32), 76–91.
 • Sakallı, N. ve Türkoğlu, B. (2019). “Erkek” olmak ya da olmamak: Sosyal psikolojik açıdan erkeksilik/erkeklik çalışmaları. Türk Psikoloji Yazıları, 22(44), 77–79. doi. 10.31828/tpy1301996120190516m00014
 • Sakallı-Uğurlu, N. ve Ulu, S. (2003). Evlilikte kadına yönelik şiddete ilişkin tutumlar: Çelişik duygulu cinsiyetçilik, yaş, eğitim ve gelir düzeyinin etkileri. Türk Psikoloji Yazıları, 6(11), 53–63.
 • Sakallı-Uğurlu, N., Yalçın, Z. S. ve Glick, P. (2007). Ambivalent sexism, belief in a just world, and empathy as predictors of Turkish students’ attitudes toward rape victims. Sex Roles, 57(11/12), 889–895. doi: 10.1007/s11199-007-9313-2
 • Schneider, J. (1971). Of vigilance and virgins: Honor, shame and access to resources in Mediterranean societies. Ethnology, 10(1), 1–4. doi: 10.2307/3772796
 • Sen, P. (2005). ‘Crimes of honor’, value and meaning. L. Welchman ve S. Hossain (Ed.), ‘Honor’ crimes, paradigms, and violence against women içinde (ss. 42–63). London: Zed Books.
 • Sever, A. ve Yurdakul, G. (2001). Culture of honor, culture of change: A feminist analysis of honor killings in Turkey. Violence against Women, 7, 964–998. doi: 10.1177/10778010122182866
 • Sibley, C. G., Overall, N. C. ve Duckitt, J. (2007). When women become more hostilely sexist toward their gender: The system-justifying effect of benevolent sexism. Sex Roles, 57(9/10), 743–754. doi: 10.1007/s11199-007-9306-1
 • Sirman, N. (2006). Akrabalık, siyaset ve sevgi: Sömürge sonrası koşullarda namus - Türkiye örneği. S. Mojab ve N. Abdo (Ed.) Namus adına şiddet: Kuramsal ve siyasal yaklaşımlar içinde (ss. 43–63). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics (5. baskı). Boston, MA: Allyn and Bacon.
 • Uskul, A.K., Cross, S.E., Alozkan, C., Gercek-Swing, B., Ataca, B., Günsoy, C. ve Sunbay, Z. (2014). Emotional responses to honour situations in Turkey and the northern USA. Cognition & Emotion, 28 (6), 1057–1075. doi: 10.1080/02699931.2013.870133
 • Vandello, J. A. ve Cohen, D. (2003). Male honor and female fidelity: Implicit cultural scripts that perpetuate domestic violence. Journal of Personality and Social Psychology, 84, 997–1010. doi: 10.1037/0022-3514.84.5.997
 • Vandello, J. A., Cohen, D., Grandon, R. ve Franiuk, R. (2009). Stand by your man: Indirect prescriptions for honorable violence and feminine loyalty in Canada, Chile, and the United States. Journal of Cross-Cultural Psychology, 40, 81–104. doi: 10.1177/0022022108326194
 • Vandello, J. A., Cohen, D. ve Ransom, S. (2008). US Southern and Northern differences in perceptions of norms about aggression: Mechanisms for the perpetuation of a culture of honor. Journal of Cross-Cultural Psychology, 39, 162–177. doi: 10.1177/0022022107313862
 • Van der Toorn, J. ve Jost, J. T. (2014). Twenty years of system justification theory: Introduction to the special issue on “Ideology and system justification processes”. Group Processes and Intergroup Relations, 17(4), 413–419. doi: 10.1177/1368430214531509
 • Van Eck, C. (2003). Purified by blood: Honour killings amongst Turks in the Netherlands. Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Van Osch, Y., Breugelmans, S. M., Zeelenberg, M. ve Bölük, P. (2013). A different kind of honor culture: Family honor and aggression in Turks. Group Processes & Intergroup Relations, 16(3), 334–344. doi: 10.1177/1368430212467475
 • Vial, A. C. ve Napier, J. L. (2017). High power mindsets reduce gender identification and benevolent sexism among women (but not men). Journal of Experimental Social Psychology, 68, 162–170. doi: 10.1016/j.jesp.2016.06.012
 • Wakslak, C. J., Jost, J. T., Tyler, T. R. ve Chen, E. S. (2007). Moral outrage mediates the dampening effect of system justification on support for redistributive social policies. Psychological Science, 18(3), 267–274. doi: 10.1111/j.1467–9280.2007.01887.x
 • Yıldız Tahincioğlu, A. N. (2010). Namusun ve namus cinayetlerinin cinsiyet eşitsizlikleri bağlamında analizi. Kültür ve İletişim, 13(2), 131–158.
 • Yıldız Tahincioğlu, A. N. (2011). Namusun halleri. İstanbul: Postiga Yayınları.
APA AKBAŞ G, UĞURLU N, BATUR S, DOĞULU C (2020). Namus Sistemini Meşrulaştırma Ölçeği’nin Geliştirilmesi. , 472 - 491. 10.7816/nesne-08-18-08
Chicago AKBAŞ Gülçin,UĞURLU Nuray SAKALLI,BATUR Suzan CEYLAN,DOĞULU CANAY Namus Sistemini Meşrulaştırma Ölçeği’nin Geliştirilmesi. (2020): 472 - 491. 10.7816/nesne-08-18-08
MLA AKBAŞ Gülçin,UĞURLU Nuray SAKALLI,BATUR Suzan CEYLAN,DOĞULU CANAY Namus Sistemini Meşrulaştırma Ölçeği’nin Geliştirilmesi. , 2020, ss.472 - 491. 10.7816/nesne-08-18-08
AMA AKBAŞ G,UĞURLU N,BATUR S,DOĞULU C Namus Sistemini Meşrulaştırma Ölçeği’nin Geliştirilmesi. . 2020; 472 - 491. 10.7816/nesne-08-18-08
Vancouver AKBAŞ G,UĞURLU N,BATUR S,DOĞULU C Namus Sistemini Meşrulaştırma Ölçeği’nin Geliştirilmesi. . 2020; 472 - 491. 10.7816/nesne-08-18-08
IEEE AKBAŞ G,UĞURLU N,BATUR S,DOĞULU C "Namus Sistemini Meşrulaştırma Ölçeği’nin Geliştirilmesi." , ss.472 - 491, 2020. 10.7816/nesne-08-18-08
ISNAD AKBAŞ, Gülçin vd. "Namus Sistemini Meşrulaştırma Ölçeği’nin Geliştirilmesi". (2020), 472-491. https://doi.org/10.7816/nesne-08-18-08
APA AKBAŞ G, UĞURLU N, BATUR S, DOĞULU C (2020). Namus Sistemini Meşrulaştırma Ölçeği’nin Geliştirilmesi. Nesne Dergisi, 8(18), 472 - 491. 10.7816/nesne-08-18-08
Chicago AKBAŞ Gülçin,UĞURLU Nuray SAKALLI,BATUR Suzan CEYLAN,DOĞULU CANAY Namus Sistemini Meşrulaştırma Ölçeği’nin Geliştirilmesi. Nesne Dergisi 8, no.18 (2020): 472 - 491. 10.7816/nesne-08-18-08
MLA AKBAŞ Gülçin,UĞURLU Nuray SAKALLI,BATUR Suzan CEYLAN,DOĞULU CANAY Namus Sistemini Meşrulaştırma Ölçeği’nin Geliştirilmesi. Nesne Dergisi, vol.8, no.18, 2020, ss.472 - 491. 10.7816/nesne-08-18-08
AMA AKBAŞ G,UĞURLU N,BATUR S,DOĞULU C Namus Sistemini Meşrulaştırma Ölçeği’nin Geliştirilmesi. Nesne Dergisi. 2020; 8(18): 472 - 491. 10.7816/nesne-08-18-08
Vancouver AKBAŞ G,UĞURLU N,BATUR S,DOĞULU C Namus Sistemini Meşrulaştırma Ölçeği’nin Geliştirilmesi. Nesne Dergisi. 2020; 8(18): 472 - 491. 10.7816/nesne-08-18-08
IEEE AKBAŞ G,UĞURLU N,BATUR S,DOĞULU C "Namus Sistemini Meşrulaştırma Ölçeği’nin Geliştirilmesi." Nesne Dergisi, 8, ss.472 - 491, 2020. 10.7816/nesne-08-18-08
ISNAD AKBAŞ, Gülçin vd. "Namus Sistemini Meşrulaştırma Ölçeği’nin Geliştirilmesi". Nesne Dergisi 8/18 (2020), 472-491. https://doi.org/10.7816/nesne-08-18-08