INCREASING IMPORTANCE OF INTERNAL CONTROL IN THE LIGHT OF GLOBAL DEVELOPMENTS, NATIONAL AND INTERNATIONAL STANDARDS AND REGULATIONS

Yıl: 2020 Cilt: 33 Sayı: 118 Sayfa Aralığı: 9 - 40 Metin Dili: İngilizce İndeks Tarihi: 10-06-2021

INCREASING IMPORTANCE OF INTERNAL CONTROL IN THE LIGHT OF GLOBAL DEVELOPMENTS, NATIONAL AND INTERNATIONAL STANDARDS AND REGULATIONS

Öz:
The global auditing and accounting scandals of the past have been a turning point for the internal control system (ICS) by increasing its importance and necessity as well as global awareness towards it. Various factors played roles in the occurrence of scandals. A dominant one is the lack of ICS and/or the failure to make it efficient. The need for ICS and ensuring its effectiveness has been subject to various national/international standards and legal regulations including the Sarbanes-Oxley (SOX) Law. Institutional/individual responsibilities of the relevant parties (board of directors, audit committee, senior management, independent auditor, public oversight authority, etc.) for the establishment and effectiveness of ICS have been significantly increased in these standards and regulations. An effective ICS is a vital safety component in many respects such as protecting assets and common interests of all stakeholders, achieving goals, profitability, ensuring the effectiveness/efficiency of activities, management/accounting control, compliance with policy/procedure/legal regulations/ethical principles, corporate governance, quality assurance, CRM, transparency, accountability, accurate/reliable reporting, sustainability, competitiveness, contribution to audit and so on. This study examined the features of ICS with a conceptual framework and then analyzed systematically the global scandals, which revealed the necessity of internal control, as well as national and international standards and legal regulations.
Anahtar Kelime:

KÜRESEL GELİŞMELER, ULUSAL VE ULUSLARARASI STANDARTLAR VE DÜZENLEMELER IŞIĞINDA İÇ KONTROLÜN ARTAN ÖNEMİ

Öz:
Geçmişte yaşanan küresel etkili muhasebe ve denetim skandalları, iç kontrol sisteminin (İKS’nin) öneminin ve İKS’ye yönelik küresel farkındalığın artmasında bir dönüm noktası olmuştur. Skandalların oluşumunda çok çeşitli faktörler rol oynamıştır. Bunlardan birisi de İKS’lerinin olmaması veya etkinliğinin sağlanamamasıdır. İç kontrol gerekliliği ve İKS’nin etkinliğinin sağlanması konusu, Sarbanes-Oxley (SOX) Yasası dâhil çok çeşitli ulusal/uluslararası standartlar ile yasal düzenlemelere konu edilmiştir. Söz konusu standartlar ve düzenlemelerde İKS’nin kurulması ve etkinliğinin sağlanmasına yönelik ilgili tarafların (yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim, bağımsız denetçi, kamu gözetim otoritesi vb.) kurumsal/bireysel sorumlulukları ciddi biçimde artırılmıştır. Etkin bir İKS, çok çeşitli açılardan (tüm paydaşların ortak çıkarlarının korunması, varlıkların muhafazası,hedeflereulaşma,kârlılık,faaliyetlerinetkinliğini/verimliliğinisağlama,yönetim/muhasebe kontrolü, politika, prosedür ve düzenlemelere uyum ve etik ilkelere riayet, kurumsal yönetim, kalite güvencesi, kurumsal risk yönetimi, şeffaflık, hesap verebilirlik, doğru/güvenilir raporlama, sürdürülebilirlik, rekabetçilik, denetime katkı vb.)hayati bir emniyet bileşenidir. Çalışmada, öncelikle İKS’nin özellikleri kavramsal çerçeveyle birlikte irdelenmekte ve iç kontrol gerekliliğini ortaya koyan küresel skandallar ve ulusal/uluslararası standartlar ile yasal düzenlemelerin sistematik analizi yapılmaktadır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • AICPA (2020), Internal Control, https://www.aicpa.org/search. html?source=AICPA&q=internal+control (Retrieved:21.01.2020)
 • Al-Hanini, E. (2015), Evaluating the Reliability of the Internal Control on the Computerized Accounting Information Systems: An Empirical Study on Banks Operating in Jordan. Research Journal of Finance and Accounting, 6(8), 176-186.
 • Aksoy, T. (2005a), Küresel Etkili Muhasebe ve Denetim Skandallarının Nedenleri Işığında Sarbanes-Oxley Yasası ile SPK Düzenlemesinin Karşılaştırılması, Muhasebe Bilim Dünyası, 7(4), 45-79.
 • Aksoy, T. (2005b), Uluslararası Denetim Standartlarına Geçiş Sürecinde AB Denetim Müktesebatı ve Yeni AB 8. Denetim Direktif Tasarısına Karşılaştırmalı Bir Bakış, Muhasebe Bilim Dünyası, 7(3), 31-67.
 • Aksoy, T. (2010), Basel ve İç Kontrol, No:384, Ankara: TÜRMOB Yayınları
 • Aramide, S.F. and Bashir, M.H. (2015), The Effectiveness of Internal Control System and Financial Accountability at Local Government Level in Nigeria, International Journal of Research in Business Management, 3(8), 1-6
 • Bozkurt, N. (1995), Bağımsız Denetimde İç Kontrol Yapısının Tanınması ve Kontrol Riskinin Değerlendirilmesi, Öneri Dergisi, Sayı:2.
 • Cangemi, M.P. and Singleton, T. (2003), Managing the Audit Function: A Corporate Audit Department Procedures Guide (3rd ed.), John Wiley&Sons inc.
 • Chebungwe, N. and Kwasira J. (2014), An Assessment of Internal Control System on Financial Performance in Tertiary Training Institutions in Kenya: A Case Study of AIRDSs, International Journal of Science and Research (IJSR), 3(3), 2319-7064
 • Collins, O. (2014), Effect of Internal Control on Financial Performance of Micro-finance Institutions in Kisumu Central Constituency, Journal of Scientific Research and Essay, 3, 139-155
 • Cook, J.W. and Winkle, G. (1980), Auditing, Houghton, Mifflin Company, Boston.
 • COSO (2013), Internal Control-Integrated Framework COSO, USA: AICPA, https://www.coso. org/Documents/ COSO-CROWE-COSO-Internal-Control-Integrated-Framework. pdf (Retrieved: 28.04.2020)
 • COSO (2014), The Updated COSO Internal Control Framework. NY, USA: AICPA.
 • Erdoğan, S. (2009), İç Kontrol Sistemi, DPT Uzmanlık Tezi, Ankara
 • EU (2020), European Directive on the Statutory Audit of Annual Accounts and Consolidated Accounts, European Union Directive: The 8th Company Law Directive on Disclosure and Transparency, https://link.springer.com/ referenceworkentry/ 10.1007%2F978- 3-642-28036-8_316, (Retrieved: 04.04.2020)
 • Godfrey. J. (2013), Internal Control Environment and Financial Accountability in Mbale District Local Government, Makerere University Business School
 • Harringston, C. (2004), Internal Auditor’s New Role: Put Together a Top-Notch Department, Journal of Accountancy (3):65-66.
 • Hayali, A., Dinç, Y., Sarılı, S., Dizman, A.S., Gündoğdu, A. (2012), Importance of Internal Control System in Banking Sector: Evidence from Turkey, Conference Proceedings of the Finance and Economics Conference.
 • IFAC (2020), International Standard on Auditing 315-Identifying and Assessing The Risks of Material Misstatement Through Understanding The Entity and Its Environment, https://www.ifac.org/system/files/downloads/a017-2010-iaasb-handbookisa- 315.pdf
 • INTOSAI (2020), International Professional Standards for Public–Sector Auditing&Fundamental Principles of Financial Auditing, https://www.intosai. org/ fileadmin/ downloads/ documents/ open_access/ ISSAI_100_to_ 400/ issai_ 200/issai_200_en.pdf, https://www.intosai.org/ documents/ open-access (Retrieved:03.02.2020)
 • IIA (2020), International Standards For The Professional Practice of Internal Auditing (Standards), https://na.theiia.org/standards-guidance/Public%20Documents/ IPPF-Standards-2017.pdf (Retrieved:21.03.2020)
 • IIA (2020), COSO 2013 Framework on Internal Control, https://chapters.theiia.org, (retrieved:05.04.2020)
 • Kahyaoglu, S. and Aksoy, T. (2009), Economic Demand for an Effective Audit Committee to Monitor Management in The Light of Corporate Governance Mechanism and Oversight of the Firms’ Internal Control Structure: A Theoretical Glance, World of Accounting Science, ISSN-1302-258X, 11 (2), 153-173
 • Karagiorgos, T., Drogalas, G., Dimou, A. (2010), Effectiveness of Internal Control System in the Greek Bank Sector, The Southeuropean Review of Business Finance&Accounting, 6 (2), 1-11.
 • Kepekçi, C. (2004), Bağımsız Denetim, 5. Baskı, İstanbul: Avcı Ofset Matbaacılık.
 • KGK (2020), Bağımsız Denetim Standardı 315, İşletme ve Çevresini Tanımak Suretiyle Önemli Yanlışlık Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi, https://www.kgk.gov. tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/ v2/BDS/BDSyeni 11092019/ BDS_315.pdf (Retrieved:14.02.2020)
 • Köse, H.Ö. (2012), Küresel Krizle Mücadelede Denetimin Önemi ve Yüksek Denetim Kurumlarının Rolü, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 12 - Sayı: 3 (93- 108).
 • Ludelius, C.R. (2003), Financial Reporting Fraud: A Practical Guide to Detection and Internal Control, AICPA, NY.
 • Mawand, S.P. (2008), Effects of Internal Control Systems on Financial Performance in an Institution of Higher Learning in Uganda, Uganda Martyrs University, Dissertation
 • Mbilla, S., Nyeadi, J.D., Gbegble, M. K., Ayimpoya, R.N. (2020), Assessing the Impact of Monitoring, Information and Communication on Banks Performance in Ghana. Asian Journal of Economics, Business and Accounting, 58-71.
 • Mohammed, A. and Aksoy, T. (2020), Assessing bank’s internal control effectiveness: The case of Ghanaian listed banks. International Journal of Research in Business and Social Science, 9(4), 196-206.
 • OECD (2015), G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri, http://www.tkyd.org/tr/faaliyetlerhaberler- g20oecd-kurumsal-yonetim-ilkeleri.html (Retrieved:25.03.2020)
 • Olatunji, O.C. (2009), Impact of Internal Control System in Banking Sector in Nigeria, Pakistan Journal of Social Sciences, 6(4), 181-189.
 • Otieno, S. (2013), Effectiveness of Internal Control Procedures on Management Efficiency of Free Primary Education Funds: A case of Public Primary schools in Kisii Central District, Kenya. Journal of Sociology and Social Work. 1(1), 22-41
 • PFMC (2003), Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, No: 5018, Official Gazette/Resmi Gazete:24.12.2003/25326,
 • Protiviti (2020), What are the five components of the COSO framework? https://info. knowledgeleader.com/bid/161685/what-are-the-five-components-of-the-cosoframework (Retrieved: 13.07.2020).
 • Root, S.J. (1998), Beyond COSO: Internal Control to Enhance Corporate Governance, NY: John Wiley&Sons Inc.
 • Saleh, K.M. and Mohammed, A. (2010), Internal Control and Its Role in Reducing the Risk of Auditing in the Sudanese Banking Sector from the Perspective of Auditors (Doctoral dissertation, Sudan University of Science and Technology).
 • Saglam, M. and Aksoy, T. (2020), The effects of the internal control system on crisis management skills in case of disasters in organizations with corporate governance: Example of IBB Fire Department, 32nd EBES Conference Book, The Eurasia Business and Economics Society, Istanbul: EBES Publications.
 • Saltık, N. (2007), İç Kontrol Standartları, Bütçe Dünyası, 2(26), 58-69.
 • Sarıoğlu, K. (2002), Enron Olayı, Yönetim Dergisi, Sayı: 41, 49-53.
 • Sayıştay (2002), Federal Hükümette İç Kontrol Standartları (Çev.: Ozeren, B.), Araştırma/ Tasnif Grubu, Ankara.
 • Schneider, K.N. and Becker, LL. (2011), Using the COSO Model of Internal Control as a Framework for Ethics Initiatives in Business Schools, Journal of Academic&Business Ethics; 4(1)
 • ScienceDirect (2020), Generally Accepted Auditing Standards, https://www.sciencedirect. com/topics/computer-science/generally-accepted-auditing-standards, (Retrieved:14.01.2020)
 • SEC (2020), Management’s Report on Internal Control Over Financial Reporting and Certification of Disclosure in Exchange Act Periodic Reports, Securities and Exchange Commission, https://www.sec.gov/rules/final/33-8238.htm#iib3a (Retrieved:11.03.2020)
 • SOX (2002), Sarbanes-Oxley Act 2002, https://www.soxlaw.com/ (Retrieved:21.06.2020)
 • Sullivan, D. (2020), GAAP Principles for Internal Control Procedures, Chron, https:// smallbusiness.chron.com/ gaap-principles-internal-control-procedures-63102. html (Retrieved:14.05.2020)
 • Spira, L.F., and Page, M. (2003), Risk Management: The Reinvention of Internal Control and the Changing Role of Internal Audit. Accounting, Auditing & Accountability Journal. 16(4), 640-661
 • SPK (2012), Sermaye Piyasası Kanunu, No:6362, RG, 30.12.2012/28513
 • Türedi, H., Gürbüz, F., Alıcı, U. (2011), COSO Modeli, İç Kontrol Yapısı, Öneri Dergisi,11(42), 141- 155.
 • Türedi, H., Koban, AO., Gençkaya, G. (2015), COSO İç Kontrol (ABD) Modeli ile İngiliz (TURNBULL) ve Kanada (COCO) Modellerinin Karşılaştırılması, Sayıştay Dergisi, Sayı: 99
 • TTK (2011), Türk Ticaret Kanunu, No. 6102, RG: 6102/27846
 • Verdina, G. and Kasetiene, N. (2010), The Role of the Internal Control in The Study Process, Leidykla. vgtu.lt/conference.
 • Widyaningsih, A. (2015), The Influence of Internal Control System on the Financial Accountability of Elementary Schools in Bandung, Indonesia, Research Journal of Finance and Accounting, 6(24), 89-96
APA AKSOY T, Aksoy L (2020). INCREASING IMPORTANCE OF INTERNAL CONTROL IN THE LIGHT OF GLOBAL DEVELOPMENTS, NATIONAL AND INTERNATIONAL STANDARDS AND REGULATIONS. , 9 - 40.
Chicago AKSOY Tamer,Aksoy Latif INCREASING IMPORTANCE OF INTERNAL CONTROL IN THE LIGHT OF GLOBAL DEVELOPMENTS, NATIONAL AND INTERNATIONAL STANDARDS AND REGULATIONS. (2020): 9 - 40.
MLA AKSOY Tamer,Aksoy Latif INCREASING IMPORTANCE OF INTERNAL CONTROL IN THE LIGHT OF GLOBAL DEVELOPMENTS, NATIONAL AND INTERNATIONAL STANDARDS AND REGULATIONS. , 2020, ss.9 - 40.
AMA AKSOY T,Aksoy L INCREASING IMPORTANCE OF INTERNAL CONTROL IN THE LIGHT OF GLOBAL DEVELOPMENTS, NATIONAL AND INTERNATIONAL STANDARDS AND REGULATIONS. . 2020; 9 - 40.
Vancouver AKSOY T,Aksoy L INCREASING IMPORTANCE OF INTERNAL CONTROL IN THE LIGHT OF GLOBAL DEVELOPMENTS, NATIONAL AND INTERNATIONAL STANDARDS AND REGULATIONS. . 2020; 9 - 40.
IEEE AKSOY T,Aksoy L "INCREASING IMPORTANCE OF INTERNAL CONTROL IN THE LIGHT OF GLOBAL DEVELOPMENTS, NATIONAL AND INTERNATIONAL STANDARDS AND REGULATIONS." , ss.9 - 40, 2020.
ISNAD AKSOY, Tamer - Aksoy, Latif. "INCREASING IMPORTANCE OF INTERNAL CONTROL IN THE LIGHT OF GLOBAL DEVELOPMENTS, NATIONAL AND INTERNATIONAL STANDARDS AND REGULATIONS". (2020), 9-40.
APA AKSOY T, Aksoy L (2020). INCREASING IMPORTANCE OF INTERNAL CONTROL IN THE LIGHT OF GLOBAL DEVELOPMENTS, NATIONAL AND INTERNATIONAL STANDARDS AND REGULATIONS. Sayıştay Dergisi, 33(118), 9 - 40.
Chicago AKSOY Tamer,Aksoy Latif INCREASING IMPORTANCE OF INTERNAL CONTROL IN THE LIGHT OF GLOBAL DEVELOPMENTS, NATIONAL AND INTERNATIONAL STANDARDS AND REGULATIONS. Sayıştay Dergisi 33, no.118 (2020): 9 - 40.
MLA AKSOY Tamer,Aksoy Latif INCREASING IMPORTANCE OF INTERNAL CONTROL IN THE LIGHT OF GLOBAL DEVELOPMENTS, NATIONAL AND INTERNATIONAL STANDARDS AND REGULATIONS. Sayıştay Dergisi, vol.33, no.118, 2020, ss.9 - 40.
AMA AKSOY T,Aksoy L INCREASING IMPORTANCE OF INTERNAL CONTROL IN THE LIGHT OF GLOBAL DEVELOPMENTS, NATIONAL AND INTERNATIONAL STANDARDS AND REGULATIONS. Sayıştay Dergisi. 2020; 33(118): 9 - 40.
Vancouver AKSOY T,Aksoy L INCREASING IMPORTANCE OF INTERNAL CONTROL IN THE LIGHT OF GLOBAL DEVELOPMENTS, NATIONAL AND INTERNATIONAL STANDARDS AND REGULATIONS. Sayıştay Dergisi. 2020; 33(118): 9 - 40.
IEEE AKSOY T,Aksoy L "INCREASING IMPORTANCE OF INTERNAL CONTROL IN THE LIGHT OF GLOBAL DEVELOPMENTS, NATIONAL AND INTERNATIONAL STANDARDS AND REGULATIONS." Sayıştay Dergisi, 33, ss.9 - 40, 2020.
ISNAD AKSOY, Tamer - Aksoy, Latif. "INCREASING IMPORTANCE OF INTERNAL CONTROL IN THE LIGHT OF GLOBAL DEVELOPMENTS, NATIONAL AND INTERNATIONAL STANDARDS AND REGULATIONS". Sayıştay Dergisi 33/118 (2020), 9-40.