Yıl: 2020 Cilt: 4 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1831 - 1846 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.26677/TR1010.2020.453 İndeks Tarihi: 14-06-2021

Türkiye’de Demir Yolu Ulaştırması Alanında Politika ve Planlar ile Bilimsel Yayınlar Arasındaki İlişki

Öz:
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de yapılan demir yolu ulaştırması ile ilgili makalelerin profilini ortaya koymak, bu makalelerin demir yolu ulaştırması politika ve planlarının belirlenmesindeki rolünü tespit etmektir. Çalışmada ULAKBİM veri tabanında yer alan demir yolu ulaştırması konulu makaleler bibliyometrik analiz yöntemi ile incelenmiştir. Bununla birlikte çalışmada elde edilen veriler, demiryolu ulaştırması ile ilgili kalkınma planları ve stratejik planlar ile karşılaştırılmıştır. ULAKBİM’ de yayınlanan demir yolu ulaştırması konulu makaleler araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini 1994-2017 yılları arasında ULAKBİM’ de yayımlanan ve ulaşılabilen 120 makale oluşturmaktadır. Araştırma bulgularına göre 2003 yılından sonra makale sayılarında ve makale konularında artış gerçekleştiği ancak makale konuları içerisinde turizm ulaştırması ile doğrudan ilişkili makalelerin olmadığı görülmüştür. Bununla birlikte kalkınma planları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı stratejik planları ve TCDD stratejik planlarının amaçlarının belirlenmesinde yayımlanan bilimsel makalelerin etkisinin yok denecek kadar az olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelime:

The Relationship Between Scientific Publications with Policies and Plans in the Field of Railway Transport in Turkey

Öz:
The aim of this study are the profiles of the articles on railway transportation and determining the role of all scientific publications made in Turkey on railway transportation, in the determination of railway transportation policies and plans. In the study, articles about the railway transportation in the ULAKBİM database were examined by a bibliometric analysis method. In addition, the data obtained in the study is compared with the development plans and strategic plans related to railway transportation. Articles on railway transportation published in ULAKBİM constitute the universe of the research. The sample of the research consists of 120 articles published in ULAKBİM between 1994-2017. According to the research findings, it has been observed that there has been an increase in the number of articles and in the topic ofthe article after 2003, but there are no articles directly relatedto tourismtransportation within the article topics. In addition, it has been observed that the impact of the scientific articles published in determining the objectives of the development plans, the Ministry of Transport and Infrastructure strategic plans and TCDD strategic plans are negligible
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akça, Y., Şahan, G. ve Tural, A. (2017). Türkiye’nin Kalkınma Planlarında Eğitim Politikalarının Değerlendirilmesi. International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS),3: 394-403.
 • Altınpulluk, H. (2018). Türkiye’de Arttırılmış Gerçeklikle İlgili Hazırlanan Tezlerin Bibliyometrik Analiz Yöntemiyle İncelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 8(1): 248-272.
 • Bayram, G.Ö. (1998). Atıf Verisi (CitationData) Ve Enformatik Yasalar: Türk Kütüphanecilik Literatüründeki Doktora Tezleri Üzerinde Bir Uygulama. Türk Kütüphaneciliği, 12(1): 21-32.
 • Besimoğlu, C. (2015). Türkiye’deki Ziraat Fakültelerinin Tarımsal Araştırma Eğilimleri: 1996-2011 Yıllarının Bibliyometrik Analizi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Bekem, B.R. (2016). Demir Yolu Ulaştırma Sektöründe Serbestleşmenin Demir Yolu Ulaştırmasının Gelişimine Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • DPT. (1963). Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1963 –1967. Ankara: T. C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı. www.kalkinma.gov.tr/Pages/KalkinmaPlanlari.aspx. (Erişim tarihi: 22.04.2018)
 • DPT. (1968). İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1968–1972. Ankara: T. C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı. www.kalkinma.gov.tr/Pages/KalkinmaPlanlari.aspx. (Erişim tarihi: 22.04.2018)
 • DPT. (1973). Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 1973–1977. Ankara: T. C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı. www.kalkinma.gov.tr/Pages/KalkinmaPlanlari.aspx. (Erişim tarihi: 22.04.2018)
 • DPT. (1979). Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 1979-1983 Ankara: T. C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı. www.kalkinma.gov.tr/Pages/KalkinmaPlanlari.aspx. (Erişim tarihi: 22.04.2018)
 • DPT. (1984). Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1985–1989Ankara: T. C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı. www.kalkinma.gov.tr/Pages/KalkinmaPlanlari.aspx. (Erişim tarihi: 22.04.2018)
 • DPT. (1989). Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı 1990-1995. Ankara: T. C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı. www.kalkinma.gov.tr/Pages/KalkinmaPlanlari.aspx. (Erişim tarihi: 22.04.2018)
 • DPT. (1995). Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1996–2000. Ankara: T. C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı. www.kalkinma.gov.tr/Pages/KalkinmaPlanlari.aspx. (Erişim tarihi: 22.04.2018)
 • DPT. (2000). Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı. 2001–2005. Ankara: T. C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı. www.kalkinma.gov.tr/Pages/KalkinmaPlanlari.aspx. (Erişim tarihi: 22.04.2018)
 • DPT. (2001) Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ulaştırma Özel İhtisas Komisyonu Raporu Hava Yolu Ulaştırması Alt Komisyonu Raporu
 • DPT. (2006). Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı 2007-2013. Ankara: T. C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı. www.kalkinma.gov.tr/Pages/KalkinmaPlanlari.aspx. (Erişim tarihi: 22.04.2018)
 • DPT. (2013). Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı 2014-2018.Ankara: T. C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı. www.kalkinma.gov.tr/Pages/KalkinmaPlanlari.aspx. (Erişim tarihi: 22.04.2018)
 • Jing, S., Qinghua, Z., andLandström, H. (2015). Entrepreneurship research in China: internationalization or contextualization? Entrepreneurship & Regional Development, 27 (1-2): 50-79.
 • McBurney, M. K. and Novak, P. L. (2002). What is bibliometrics and why should you care? Proceedings of the Professional Communication Conference. 108–114.
 • Rota, Y. (2012). Demir Yolu Ulaştırması. M. Cavcar (Editör),Turizm Ulaştırmasıiçinde (s. 52-77). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Yayınları.
 • Stoilova, S. (2018). Study of Railway Passenger Tranport in the European Union. Technical Gazette,25(2): 587–595.
 • Suvacı, B. (2016). Sosyal Bilimler Veri Tabanında Yayımlanan Lojistik Ve Tedarik Zinciri Makalelerinin Bibliyometrik Profili. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3 (25): 263-281.
 • TCDD (2008). 2008 Demir Yolu Sektör Raporu. Ankara: T.C. Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü. www.tcdd.gov.tr/files/istatistik/stratejik.pdf. (Erişim tarihi: 28.02.2018)
 • TCDD (2016). Türkiye Ulusal Ajansı 2016. E-rail Demir Yolu Yol Yapım Bakım ve Onarımcısı Öğretim Modülleri. Hayat Boyu Öğrenme Programı Ankara.
 • TCDDa (2016). 2016 Demir yolu Sektör Raporu. Ankara: T.C. Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü. www.tcdd.gov.tr/files/istatistik/stratejik.pdf. (Erişim tarihi: 28.02.2018)
 • TCDDSP (2009). TCDD Stratejik Planı 2010-2014. Ankara: T.C. Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü. www.tcdd.gov.tr/files/istatistik/stratejik.pdf. (Erişim tarihi: 28.04.2018)
 • TCDDSP (2014). TCDD Stratejik Planı 2015-2019. Ankara: T.C. Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü. www.tcdd.gov.tr/files/istatistik/stratejik2015.pdf. (Erişim tarihi: 28.04.2018)
 • Tozar, B., Işık, İ. ve Özyanık, S. (2011). Yine Yeni Yeniden İpekyolu. Ankara: Arkadaş Basım San. Tic. Ltd. Şti.TS. (2007). 2023 Turizm stratejisi. www.kultur.gov.tr/Eklenti/906,ttstratejisi2023pdf.pdf?0. (Erişim tarihi: 28.04.2018)
 • UBSP. (2008) 2009-2013 Ulaştırma Stratejik Planı. Ankara: T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı. www.udhb.gov.tr/images/hizlierisim/b6bb5bb0a6edebf.pdf. (Erişim tarihi: 28.04.2018)
 • UBSP. (2013) 2014-2018 Ulaştırma Stratejik Planı Ankara: T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı. www.udhb.gov.tr/images/hizlierisim/b6bb5bb0a6edebf.pdf. (Erişim tarihi: 28.04.2018)
 • UBSP. (2016) 20147-2021 Ulaştırma Stratejik Planı Ankara: T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı. www.udhb.gov.tr/images/hizlierisim/b6bb5bb0a6edebf.pdf. (Erişim tarihi: 28.04.2018)
 • Uçev E.S.ve Mahdum N. (2015). Dünyada ve Türkiye’de Hızlı Tren İşletmeciliği. Ankara: T. C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Çalışma Raporları.
 • Yücel, S. ve Taşar, M. (2016). Demir yolunun Stratejik Önemi ve Erken Cumhuriyet Döneminde Demir yolu Siyaseti. VAKANÜVİS-Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi/ International Journal of Historical Researches, 1(1): 293-342.
 • Yüksek, G. (2012). Turizm ve Ulaştırması. M. Cavcar (Editör), Turizm Ulaştırmasıiçinde (s. 02-25). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Yayınları.
 • Yüksek, G. ve Arıkan, İ. (2015). Turizm ve Demir Yolu Ulaştırması. İ. Arıkan (Editör). Turizm Ulaştırması içinde (s. 49-74). Ankara Detay Yayıncılık.
 • Zan, B.U. (2012). Türkiye’ de Bilim Dallarında Karşılaştırmalı Bibliyometrik Analiz Çalışması.Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü.
APA Yavuz N, YÜKSEK G (2020). Türkiye’de Demir Yolu Ulaştırması Alanında Politika ve Planlar ile Bilimsel Yayınlar Arasındaki İlişki. , 1831 - 1846. 10.26677/TR1010.2020.453
Chicago Yavuz Nevin,YÜKSEK GOKÇE Türkiye’de Demir Yolu Ulaştırması Alanında Politika ve Planlar ile Bilimsel Yayınlar Arasındaki İlişki. (2020): 1831 - 1846. 10.26677/TR1010.2020.453
MLA Yavuz Nevin,YÜKSEK GOKÇE Türkiye’de Demir Yolu Ulaştırması Alanında Politika ve Planlar ile Bilimsel Yayınlar Arasındaki İlişki. , 2020, ss.1831 - 1846. 10.26677/TR1010.2020.453
AMA Yavuz N,YÜKSEK G Türkiye’de Demir Yolu Ulaştırması Alanında Politika ve Planlar ile Bilimsel Yayınlar Arasındaki İlişki. . 2020; 1831 - 1846. 10.26677/TR1010.2020.453
Vancouver Yavuz N,YÜKSEK G Türkiye’de Demir Yolu Ulaştırması Alanında Politika ve Planlar ile Bilimsel Yayınlar Arasındaki İlişki. . 2020; 1831 - 1846. 10.26677/TR1010.2020.453
IEEE Yavuz N,YÜKSEK G "Türkiye’de Demir Yolu Ulaştırması Alanında Politika ve Planlar ile Bilimsel Yayınlar Arasındaki İlişki." , ss.1831 - 1846, 2020. 10.26677/TR1010.2020.453
ISNAD Yavuz, Nevin - YÜKSEK, GOKÇE. "Türkiye’de Demir Yolu Ulaştırması Alanında Politika ve Planlar ile Bilimsel Yayınlar Arasındaki İlişki". (2020), 1831-1846. https://doi.org/10.26677/TR1010.2020.453
APA Yavuz N, YÜKSEK G (2020). Türkiye’de Demir Yolu Ulaştırması Alanında Politika ve Planlar ile Bilimsel Yayınlar Arasındaki İlişki. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 1831 - 1846. 10.26677/TR1010.2020.453
Chicago Yavuz Nevin,YÜKSEK GOKÇE Türkiye’de Demir Yolu Ulaştırması Alanında Politika ve Planlar ile Bilimsel Yayınlar Arasındaki İlişki. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 4, no.3 (2020): 1831 - 1846. 10.26677/TR1010.2020.453
MLA Yavuz Nevin,YÜKSEK GOKÇE Türkiye’de Demir Yolu Ulaştırması Alanında Politika ve Planlar ile Bilimsel Yayınlar Arasındaki İlişki. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.3, 2020, ss.1831 - 1846. 10.26677/TR1010.2020.453
AMA Yavuz N,YÜKSEK G Türkiye’de Demir Yolu Ulaştırması Alanında Politika ve Planlar ile Bilimsel Yayınlar Arasındaki İlişki. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 2020; 4(3): 1831 - 1846. 10.26677/TR1010.2020.453
Vancouver Yavuz N,YÜKSEK G Türkiye’de Demir Yolu Ulaştırması Alanında Politika ve Planlar ile Bilimsel Yayınlar Arasındaki İlişki. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 2020; 4(3): 1831 - 1846. 10.26677/TR1010.2020.453
IEEE Yavuz N,YÜKSEK G "Türkiye’de Demir Yolu Ulaştırması Alanında Politika ve Planlar ile Bilimsel Yayınlar Arasındaki İlişki." Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4, ss.1831 - 1846, 2020. 10.26677/TR1010.2020.453
ISNAD Yavuz, Nevin - YÜKSEK, GOKÇE. "Türkiye’de Demir Yolu Ulaştırması Alanında Politika ve Planlar ile Bilimsel Yayınlar Arasındaki İlişki". Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 4/3 (2020), 1831-1846. https://doi.org/10.26677/TR1010.2020.453