Yıl: 2020 Cilt: 0 Sayı: 249 Sayfa Aralığı: 148 - 169 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 15-06-2021

BEKÂRLIK VERGİSİ YERİNE MALİ TEŞVİK UYGULAMALARI

Öz:
Son zamanlarda bekârlık vergisi sıkça gündeme gelmektedir. Yetkililerin konuyla ilgili herhangi bir yasa teklifinin olmadığını beyan ettikleride bilinmektedir. Konunun gündemde yoğun yerbulmasına istinaden bekârlık vergisinin tarihselarka planını, ülke deneyimlerini ve olabilirliğinitartışan bu çalışma yapılmıştır. Geçmişte evliliğive çocuk sayısını artırmak için uygulamaya konulan bekârlık vergisi yerine, günümüzde özellikle gelişmiş ülkelerde nüfus artışı olmamasınedeniyle asgari geçim indirimi, çocuk yardımı,ücretli izin gibi teşviklerin uygulandığı görülmektedir. Türkiye için yapılması gereken de vergikonulması değil, evlenmeyi ve çocuk yapmayıteşvik edecek vergisel avantajların ve bazı maliteşviklerin getirilmesi olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelime:

FINANCIAL INCENTIVES INSTEAD OF BACHELOR’S TAX

Öz:
Bachelor’s tax has been recently popular. The authorities have announced that there is no a bill plan as such. Since the subject has been popular, the historical background, country practices and possibilities have been studied. Instead of bachelor’s tax, which was levied in order to raise the number of marriages and children population, today, the incentives like child relief allowance, cost-of-living allowance and leave-with-pay have been applied particularly in developed countries because there is no population growth. As for Turkey, the need is not to impose a new tax, but to bring tax advantages and some financial incentives to incentivise marriages and having children.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu. (6 Ocak 1961 tarih ve 10700 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.)
 • • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu. (23 Temmuz 1965 tarih ve 12056 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.)
 • • 4857 sayılı İş Kanunu. (10 Haziran 2003 tarih ve 25134 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.)
 • • 5421 sayılı Gelir Vergisi Kanunu. (9 Haziran 1949 tarih ve 7228 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.) (https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/7228.pdf). Erişim tarihi: 28 Ocak 2020.
 • • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. 2020. “Doğum Yardımı”. (https://www. ailevecalisma.gov.tr/sosyal-yardimlar-genel-mudurlugu/dogum-yardimi/). Erişim tarihi: 04 Mart 2020.
 • • AKKOYUN, T. (2000). “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Bekârlık Vergisi Teşebbüsleri”. Tarih İncelemeleri Dergisi. Sayı 15 (1).
 • • AKIN, A. ve ERSOY, K. (2012). “2050’ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Sağlık Sistemine Bakış”. Yayın No: TÜSİAD-T/2012-11/533. (http://www.ceidizleme.org/ekutuphaneresim/dosya/790_1.pdf). Erişim tarihi: 10 Mart 2020.
 • • ARPAÇ, S. “Tarihte kalan bekârlık vergisi mi geliyor?”. (https://www.gunboyugazetesi.com.tr/tarihte-kalan-bekarlik-vergisi-mi-geliyor-3605yy.htm). Erişim tarihi: 23 Ocak 2020.
 • • AYKIN, H. “Evli ve Çocuklu Olmanın Vergisel Cazibesi”. (https://vergidosyasi. com/2017/01/15/evli-ve-cocuklu-olmanin-vergisel-cazibesi/). Erişim tarihi: 29 Ocak 2020.
 • • Bundeszentralamt für Steuern. 2020. “Kindergeld und Kinderzuschlag”. (https:// www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/kindergeld-anspruch-hoehe-dauer). Erişim tarihi: 05 Mart 2020.
 • • Cumhuriyet Gazetesi. (1929). “Bekârlık Vergisi İçin Meclise Bir Layiha Verildi”. 19 Mart 1929. (http://gazeteler.ankara.edu.tr/ dergiler/62/1745/27083.pdf). Erişim tarihi: 28 Ocak 2020.
 • • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. 2017. “Çalışma Hayatında Kadın-Bilgilendirme Rehberi”. Genel Yayın No: 70. (https://www. ailevecalisma.gov.tr/media/1319/calismahayatindakadin_bilgilendirme-rehberi.pdf). Erişim tarihi: 10 Mart 2020.
 • • ÇİÇEK, S. (2015). “Ücret Üzerindeki Mali Yükümlülüklerin İncelenmesi: İngiltere, Almanya, İspanya, Romanya”. Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi. Sayı 4 (10). (https://dergipark.org.tr/tr/download/ article-file/263527). Erişim tarihi: 02 Şubat 2020.
 • • DEMİR, O. (2016). “Nüfus Politikaları ve Çin, Fransa ve Türkiye Örneklerinin Değerlendirilmesi”. Social Sciences Dergisi. 11 (1). 41-61. (https://dergipark.org.tr/tr/pub/nwsasocial/issue/20122/213754). Erişim tarihi: 10 Mart 2020.
 • • EKİNCİ, F. (2012). “Gelir Vergisi Tarifesi: Almanya ve Türkiye Uygulamasının Karşılaştırılması”. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı 32. (https://dergipark. org.tr/tr/download/article-file/55779). Erişim tarihi: 02 Şubat 2020.
 • • Federal Ministry of Finance, “The Fiscal Code of Germany”, (https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Standardartikel/Ministry/Laws/2018-03-26-fiscal-code.pdf?__blob=publicationFile&v=3). Erişim tarihi: 02 Şubat 2020.
 • • Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB). “Asgari Geçim İndirimi Uygulaması”. (https://www. gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/ asgari-gecim-indirimi). Erişim tarihi: 22 Şubat 2020.
 • • Internal Revenue Service (IRS). (2020). “Earned Income Credit (EIC) For use in preparing 2019 Returns”. Publication 596 Cat. No. 15173A. (https://www.irs.gov/pub/irspdf/p596.pdf.) Erişim tarihi: 16 Şubat 2020.
 • • JEFFERS, R. (2018). “Have You Ever Heard of a “Bachelor Tax”?”. (https://reginajeffers. blog/2018/12/10/have-you-ever-heard-ofa-bachelor-tax/). Erişim tarihi: 15 Şubat 2020.
 • • KEYDER, Ç. (1979). “Emperyalizm Azgelişmişlik ve Türkiye”. Birikim Yayınları Yerli Araştırmalar Dizisi. İstanbul.
 • • MEYDAN, S. “Süleyman Sırrı Bey’in Ruhu Bekârlık Vergisi”. (https://www. koseyazisioku.com/sozcu/sinan-meydan/20-01-2020/suleyman-sirri-beyin-ruhu-bekarlik-vergisi). Erişim tarihi: 23 Ocak 2020.
 • • OECD. 2019. Taxing Wages-Comparative Tables, Average Income Tax Rate (% gross wage earnings), Single Person at 100 % of Average Earnings No Child, One-Earner Married Couple at 100 % of Average Earnings Two Children. (https://stats.oecd. org/). Erişim tarihi: 30 Ocak 2020.
 • • OECD. (2017). Length of Maternity Leave, Parental Leave, and Paid Father-Specific Leave. (https://stats.oecd.org/). Erişim tarihi: 20 Mart 2020.
 • • ÖZER, S. (2013). “Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Bekârlık Vergisi’ne İlişkin Tartışmalar”. Gazi Akademik Bakış Dergisi. Sayı 12. s. 173-191.
 • • SEMİZ, Y. (2010). “1923–1950 Döneminde Türkiye’de Nüfusu Arttırma Gayretleri ve Mecburi Evlendirme Kanunu (Bekârlık Vergisi)”. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi. Sayı 27. s. 423-469.
 • • TATLIYER, M. (2020). “İstihdamı Paylaşmak: İşsizliğin Nedenleri ve Çözümü”. SET Vakfı. İstanbul.
 • • TBMM. Zabıt Ceridesi. Devre 1. Cilt 5. İçtima Senesi 1, 86. İçtima, s. 93-94. (https:// www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/ TBMM/d01/c005/tbmm01005086.pdf). Erişim tarihi: 28 Ocak 2020.
 • • TBMM. Zabıt Ceridesi. Devre 1. Cilt 8. İçtima Senesi 1, 155. İçtima, s. 358-360. (https:// www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/ TBMM/d01/c008/tbmm01008155.pdf). Erişim tarihi: 28 Ocak 2020.
 • • TBMM. Zabıt Ceridesi. Devre 4. Cilt 5. İçtima Senesi 2. 12. İnikat, s. 28. (https://www. tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d04/c005/tbmm04005012.pdf). Erişim tarihi: 28 Ocak 2020.
 • • TBMM. Zabıt Ceridesi. Devre 6. Cilt 10. İçtima Senesi 1. 37. İnikat, s. 34. (https:// www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/ TBMM/d06/c010/tbmm06010037.pdf). Erişim tarihi: 28 Ocak 2020.
 • • TBMM. Zabıt Ceridesi. Devre 7. Cilt 7. İçtima Senesi 1. 19. İnikat, s. 38. (https://www. tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/ d07/c007/tbmm07007019.pdf). Erişim tarihi: 28 Ocak 2020.
 • • TEKİN, A. S. (2019). “Klasik Dönem Osmanlı Devleti İktisadi ve İçtimai Düzeninde Vergi Sistemi”. Akademik Tarih ve Araştırmalar Dergisi. 1. s. 52-71. (https://dergipark.org. tr/tr/pub/ataddergi/issue/51209/659720). Erişim tarihi: 15 Şubat 2020.
 • • YILMAZ, M. C. “Bekârlık Vergisi Mümkün Mü? Tarihteki Bekârlık ve Çocuksuzluk Vergisi Örnekleri”. (https://tr.euronews. com/2020/01/13/bekarlik-vergisi-mumkun-mu-tarihteki-bekarlik-ve-cocuksuzluk-vergisi-ornekleri.). Erişim tarihi: 22 Ocak 2020.
 • • Wikipedia. “Bachelor Tax”. (https://en.wikipedia.org/wiki/Bachelor_tax) Erişim tarihi: 02 Şubat 2020.
 • • Wikipedia. “Einkommensteuer (Deutschland)”. (https://de.wikipedia.org/wiki/Einkommensteuer_(Deutschland)). Erişim tarihi: 10 Şubat 2020.
APA Ulusoy A, ATAK O (2020). BEKÂRLIK VERGİSİ YERİNE MALİ TEŞVİK UYGULAMALARI. , 148 - 169.
Chicago Ulusoy Ahmet,ATAK Okan BEKÂRLIK VERGİSİ YERİNE MALİ TEŞVİK UYGULAMALARI. (2020): 148 - 169.
MLA Ulusoy Ahmet,ATAK Okan BEKÂRLIK VERGİSİ YERİNE MALİ TEŞVİK UYGULAMALARI. , 2020, ss.148 - 169.
AMA Ulusoy A,ATAK O BEKÂRLIK VERGİSİ YERİNE MALİ TEŞVİK UYGULAMALARI. . 2020; 148 - 169.
Vancouver Ulusoy A,ATAK O BEKÂRLIK VERGİSİ YERİNE MALİ TEŞVİK UYGULAMALARI. . 2020; 148 - 169.
IEEE Ulusoy A,ATAK O "BEKÂRLIK VERGİSİ YERİNE MALİ TEŞVİK UYGULAMALARI." , ss.148 - 169, 2020.
ISNAD Ulusoy, Ahmet - ATAK, Okan. "BEKÂRLIK VERGİSİ YERİNE MALİ TEŞVİK UYGULAMALARI". (2020), 148-169.
APA Ulusoy A, ATAK O (2020). BEKÂRLIK VERGİSİ YERİNE MALİ TEŞVİK UYGULAMALARI. Vergi Raporu, 0(249), 148 - 169.
Chicago Ulusoy Ahmet,ATAK Okan BEKÂRLIK VERGİSİ YERİNE MALİ TEŞVİK UYGULAMALARI. Vergi Raporu 0, no.249 (2020): 148 - 169.
MLA Ulusoy Ahmet,ATAK Okan BEKÂRLIK VERGİSİ YERİNE MALİ TEŞVİK UYGULAMALARI. Vergi Raporu, vol.0, no.249, 2020, ss.148 - 169.
AMA Ulusoy A,ATAK O BEKÂRLIK VERGİSİ YERİNE MALİ TEŞVİK UYGULAMALARI. Vergi Raporu. 2020; 0(249): 148 - 169.
Vancouver Ulusoy A,ATAK O BEKÂRLIK VERGİSİ YERİNE MALİ TEŞVİK UYGULAMALARI. Vergi Raporu. 2020; 0(249): 148 - 169.
IEEE Ulusoy A,ATAK O "BEKÂRLIK VERGİSİ YERİNE MALİ TEŞVİK UYGULAMALARI." Vergi Raporu, 0, ss.148 - 169, 2020.
ISNAD Ulusoy, Ahmet - ATAK, Okan. "BEKÂRLIK VERGİSİ YERİNE MALİ TEŞVİK UYGULAMALARI". Vergi Raporu 249 (2020), 148-169.