Yıl: 2020 Cilt: 0 Sayı: Ek Sayfa Aralığı: 373 - 401 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 17-06-2021

COVID-19 Pandemisinin Sağlık Çalışanlarına Etkilerinin İncelenmesi: Bir Durum Analizi

Öz:
12 Mart 2020 itibariyle, yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalığı endişe verici bir hızla yayılmaya devam etmektedir. DSÖ tarafından bir salgın olarak kabul edilen bu ölümcül salgın, dünya çapında mil-yonlarca insanı etkilemiş ve ciddi ekonomik ve sosyal aksamalara neden olmuştur. Milyonlarca insan koronavirüs tecriti nedeniyle evle-rindesıkışmışken, farklı alanlardan sağlık çalışanları birçok zorluğa rağmen titizlik ve özveri ile mücadele etmeye devam etmektedir. Bu nedenle, bu çalışma pandeminin doktorlar (10), hemşireler (11), ebeler (4), paramedikler (3) ve anestezi teknisyenleri (8) dâhil olmak üzere sağlık personelinin yaşamları üzerindeki etkilerini araştırmayı amaç-lamaktadır. Bu amaçla, Afyonkarahisar ilinde görev yapan 36 sağlık çalışanına 9 soru yöneltilmiş ve cevapları nitel araştırma teknikleri ile analiz edilmiştir. Yazılı yanıtlara uygulanan içerik analizi ile elde edi-len bulgular dikkate alınması gerekli 6 önemli etki olduğunu göster-mektedir: çalışma koşullarındaki önemli değişiklikler, artan iş yükü, aile hayatı üzerindeki olumsuz etkiler, artan tükenmişlik ve yönetici tutumları.
Anahtar Kelime:

Investigating the Impacts of Covid-19 Pandemic on Healthcare Staff: A Case Study

Öz:
As of March 12, 2020, the novel coronavirus (Covid-19) dis-ease has continued to spread at an alarming pace. Being labeled a pandemic by WHO, this deadly outbreak has affected millions of peo-ple across the world and has caused serious economic and social dis-ruptions. While millions of people are stuck in their homes due to coronavirus lockdown, healthcare staff of all types has been battling with superior diligence and devotion despite many difficulties. Hence, this study aims at investigating the effects of the pandemic on the lives of healthcare staff including MDs (10), nurses (11), midwives (4), par-amedics(3),andanesthesiatechnicians(8).Forthispurpose,36 healthcare staff working in Afyonkarahisar Province, Turkey were addressed 9 questions and their responses were analyzed with qualita-tive research techniques. Findings obtained through content analysis applied to written responses indicate 6 pivotal impacts to be consid-ered: significant changes in working conditions, increasing workload, negative effects on family life, increasing burnout, supervisor attitudes.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Bartoszko J., Farooqi M., Alhazzani W. ve Loeb M. “Medical masks vs N95 respirators for preventing COVID-19 in health care workers a systematic review and meta-analysis of randomized trials”. Influenza Other Respir Viruses, 2020.
 • BBC, Erişim Tarihi: 05.06.2020, https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-52072642,2020.
 • Bohlken J., Schömig F., Lemke M., vd. “COVID-19 Pandemic: stress experience of healthcare workers: a short current review”. Psychiatr Prax. 2020, https://doi.org.10.1055/a-1159- 5551
 • Bozkurt, A., Karakoç, B., Sönmez, E., vd. “Sağlık Çalışanlarının Ruh Sağlığının Korunması İçin Sağlık Kurumu Yöneticilerine Öneriler”, ErişimTarihi: 05.06.2020,https://www.psikiyatri.org.tr/uploadFiles/30320 20115022-SaglikKurumlariCOVID.pdf, 2020.
 • Çağlıyan, Y., “Tükenmişlik Sendromu Ve İş Doyumuna Etkisi” (Devlet ve Vakıf Üniversitelerindeki Akademisyenlere Yönelik Alan Araştırması), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli, 2007.
 • Chen, J., Liu, X., Wang, D., vd., “Risk factors for depression and anxiety in healthcare workers deployed during the COVID-19 outbreak in China”. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 2020. https://doi.org/10.1007/s00127-020-01954-1
 • Chew N., Lee G., Tan B., Jing M., Goh Y., Ngiam N., vd., “A multinational, multicentre study on the psychological outcomes and associated physical symptoms amongst healthcare workers during COVID-19 outbreak”. Brain Behav Immun. 2020, https://doi.org/10.1016/j.bbi.2020.04.049.
 • Chirico F, Nucera G, Magnavita N., “COVID-19: protecting healthcare workers is a priority”. Infect Control Hosp Epidemiol, 2020, https://doi.org/10.1017/ice.2020.148.
 • Dai Y., Hu G., Xiong H., Qiu H., Yuan X., “Psychological impact of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak on healthcare workers in China”, 2020,https://doi.org/10.1101/2020.03.03.20030874.
 • Dick R.V., Wagner, U.,“Stress And Strain İn Teaching: A Structural Equation Approach”, British Journal of Educational Psychology, 71, 243-259, 2001.
 • DSÖ, Erişim Tarihi: 05.06.2020, https://www.who.int/docs/defaultsource/coronaviruse/situation-reports/20200311-sitrep-51- covid-19.pdf?sfvrsn=1ba62e57_10 1 ,2020.
 • DSÖ, Erişim Tarihi: 05.06.2020, https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1, 2020.
 • Elbay, R.Y., Kurtulmus, A., Arpacioglu, S., Karadere, E., “Depression, anxiety, stress levels of physicians and associated factors in Covid-19 pandemics”. Psychiatry Res. 290, 113130, 2020.
 • Gökçe, T., Dündar, C., “Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde Çalışan Hekim ve Hemşirelerde Şiddete Maruziyet Sıklığı ve Kaygı Düzeylerine Etkisi”, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 15(1), 25-28, 2008.
 • Gold J.A., “Covid-19: adverse mental health outcomes for healthcare workers”, BMJ, 2020, https://doi.org/10.1136/bmj.m1815.
 • Greenberg N, Docherty M, Gnanapragasam S., vd., “Managing mental health challenges faced by healthcare workers during covid-19 pan- demic”. BMJ, 2020, https://doi.org/10.1136/bmj.m1211
 • Gupta A., Sahoo S., Mehra A., Grover S., “Psychological impact of 'Lockdown' due to COVID-19 pandemic in Nepal: An online survey. Asian J Psychiatr ” (2020) 54:102243. doi: 10.1016/j.ajp.2020.102243
 • Helvacı, I., Turhan, M., “Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi: Silifke’de Görev Yapan Sağlık Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma, İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 1(4). 58-68, 2013”.
 • Hoe Gan W., Wah Lim J. Ve Koh D., “Preventing intrahospital infection and transmission of COVID-19 in healthcare workers”. Saf Health Work, 2020. https://doi.org/10.1016/j.shaw.2020.03.001.
 • Huh S., “How to train the health personnel for protecting them- selves from novel coronavirus (COVID-19) infection during their patient or suspected case care”. J. Educ. Eval. Health Prof. 2020, https://doi.org/10.3352/jeehp.2020.17.10
 • Khanal P., Devkota N., Dahal M., Paudel K., ve Joshi D. “Mental health impacts among health workers during COVID- 19 in a low resource setting: a cross-sectional survey from Nepal”. Research Square [Preprint] (2020). doi: 10.21203/rs.3.rs- 40089/v1
 • Maslach, C., Jackson, S.E. (1981). The easurement of Experienced Burnout, Journal of Occupational Behaviour, 2, 99- 113.
 • Maslach, C. “Job Burnout: New Directions in Research and Intervention, Current Directions in Psychological Science”, 12(5), 189-192, 2003.
 • Neuman, W. L., “Toplumsal Araştırma Yöntemleri: Nicel ve Nitel Yaklaşımlar” I-II. Cilt (5. Basım). İstanbul: Yayın Odası, 2012.
 • Pappa, S., Ntella, V., Giannakas, T., Giannakoulis, V.G., Papoutsi, E., Katsaounou, P., “Prevalence of depression, anxiety, and insomnia among healthcare workers during the COVID-19 pandemic: a systematic review and meta-analysis”, 2020.
 • Schechter, A., Diaz, F., Moise, N., Anstey, D. E., Ye, S., Agarwal, S. vd., (2020). “Psychological distress, coping behaviors, and preferences for support among New York healthcare workers during COVID-19 pandemic”. General Hospital Psychiatry, 66, 1–8., 2020, https://doi.org/10.1016/j.genhosppsych.2020.06.007.
 • Schwartz J., King C., Yen M., “Protecting health care workers during the COVID-19 coronavirus outbreak—lessons from Tai- wan's SARS response”. Clin Infect Dis. 2020, https://doi.org/10. 1093/cid/ciaa255
 • Spoorthy, M.S., “Mental health problems faced by healthcare workers due to the COVID-19 pandemic: A review”. Asian J. Psychiatr, 2020.
 • Şahin, M.K., Aker, S., Şahin, G. vd., “Prevalence of Depression, Anxiety, Distress and Insomnia and Related Factors in Healthcare Workers During COVID-19 Pandemic in Turkey”. J. Community Health, 2020. https://doi.org/10.1007/s10900-020- 00921-w
 • TPD,ErişimTarihi:05.06.2020,https://www.psikiyatri.or g.tr/menu/161/cov%C4%B1d-19-ve-ruh-sagligi,2020
 • TPD,ErişimTarihi:05.06.2020, https://www.psikiyatri.org.tr/TPDData/Uploads/files/COVI D19_Pandemi_PsikiyatrikTedavilerTPDRTACB-05052020.pdf, 2020.
 • Que J., Shi L., Deng J., vd. “Psychological impact of the COVID-19 pandemic on healthcare workers: a cross-sectional study in China”. Gen Psychiatr, 2020.
 • Yılan, Y., Özkanan, A., “İşkolikler Üzerine Nitel Bir Çalışma: Bal Arısı Mı? Eşek Arısı Mı? ” Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1) 80-91, 2018.
 • Yıldız, A., Çiçek, İ., Şanlı, M.E., Sağlık Çalışanlarında Tükenmişliğin Belirleyicileri: Sigara ve Alkol Kullanımına Etkisinin İncelenmesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(3):126-132, 2018
 • Yüncü, V., Koparal, C., “Is Cultural Environment a Determinant of Perceived Corporate Reputation? ” Journal of Business Research- Turk, 11 (2), 1044-1056, 2019.
 • Wang J, Zhou M., ve Liu F. “Exploring the reasons for healthcare workers infected with novel coronavirus disease 2019 (COVID- 19) in China”. J Hosp Infect. 2020. https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.03.002
 • Wang C., Pan R., Wan X., Tan Y., Xu L., vd., “Immediate psychological responses and associated factors during the initial stage of the 2019 coronavirus disease (COVID-19) epidemic among the general population in China”. Int. J. Environ. Res. Public Health, 2020, https://doi.org/10.3390/ijerph17051729.
 • Wilson W., Raj J., Rao S.,vd., “Prevalence and predictors of stress, anxiety, and depression among healthcare workers managing COVID-19 pandemic in India: a nationwide observational study”. Indian J. Psychol. Med. 2020; 42(4): 353–358
APA YÜNCÜ V, YILAN Y (2020). COVID-19 Pandemisinin Sağlık Çalışanlarına Etkilerinin İncelenmesi: Bir Durum Analizi. , 373 - 401.
Chicago YÜNCÜ VOLKAN,YILAN YUNUS COVID-19 Pandemisinin Sağlık Çalışanlarına Etkilerinin İncelenmesi: Bir Durum Analizi. (2020): 373 - 401.
MLA YÜNCÜ VOLKAN,YILAN YUNUS COVID-19 Pandemisinin Sağlık Çalışanlarına Etkilerinin İncelenmesi: Bir Durum Analizi. , 2020, ss.373 - 401.
AMA YÜNCÜ V,YILAN Y COVID-19 Pandemisinin Sağlık Çalışanlarına Etkilerinin İncelenmesi: Bir Durum Analizi. . 2020; 373 - 401.
Vancouver YÜNCÜ V,YILAN Y COVID-19 Pandemisinin Sağlık Çalışanlarına Etkilerinin İncelenmesi: Bir Durum Analizi. . 2020; 373 - 401.
IEEE YÜNCÜ V,YILAN Y "COVID-19 Pandemisinin Sağlık Çalışanlarına Etkilerinin İncelenmesi: Bir Durum Analizi." , ss.373 - 401, 2020.
ISNAD YÜNCÜ, VOLKAN - YILAN, YUNUS. "COVID-19 Pandemisinin Sağlık Çalışanlarına Etkilerinin İncelenmesi: Bir Durum Analizi". (2020), 373-401.
APA YÜNCÜ V, YILAN Y (2020). COVID-19 Pandemisinin Sağlık Çalışanlarına Etkilerinin İncelenmesi: Bir Durum Analizi. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0(Ek), 373 - 401.
Chicago YÜNCÜ VOLKAN,YILAN YUNUS COVID-19 Pandemisinin Sağlık Çalışanlarına Etkilerinin İncelenmesi: Bir Durum Analizi. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0, no.Ek (2020): 373 - 401.
MLA YÜNCÜ VOLKAN,YILAN YUNUS COVID-19 Pandemisinin Sağlık Çalışanlarına Etkilerinin İncelenmesi: Bir Durum Analizi. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.0, no.Ek, 2020, ss.373 - 401.
AMA YÜNCÜ V,YILAN Y COVID-19 Pandemisinin Sağlık Çalışanlarına Etkilerinin İncelenmesi: Bir Durum Analizi. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 0(Ek): 373 - 401.
Vancouver YÜNCÜ V,YILAN Y COVID-19 Pandemisinin Sağlık Çalışanlarına Etkilerinin İncelenmesi: Bir Durum Analizi. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 0(Ek): 373 - 401.
IEEE YÜNCÜ V,YILAN Y "COVID-19 Pandemisinin Sağlık Çalışanlarına Etkilerinin İncelenmesi: Bir Durum Analizi." Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0, ss.373 - 401, 2020.
ISNAD YÜNCÜ, VOLKAN - YILAN, YUNUS. "COVID-19 Pandemisinin Sağlık Çalışanlarına Etkilerinin İncelenmesi: Bir Durum Analizi". Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Ek (2020), 373-401.