Soğuk Savaş Sürecinde Komünizme KarşıTürkiye’nin Uluslararası Güvenlikve Savunma İşbirlikleri Kurma Çabaları: Balkan Paktı ve İttifakı

Yıl: 2021 Cilt: 17 Sayı: 37 Sayfa Aralığı: 1 - 38 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17752/guvenlikstrtj.905737 İndeks Tarihi: 21-06-2021

Soğuk Savaş Sürecinde Komünizme KarşıTürkiye’nin Uluslararası Güvenlikve Savunma İşbirlikleri Kurma Çabaları: Balkan Paktı ve İttifakı

Öz:
II. Dünya Savaşı sonuçları itibariyle 20. yüzyılın en önemli olaylarından biri olmuştur. Savaşın yıkıcı etkisi, başta Almanya olmak üzere hemen bütün Avrupa şehirlerinde kendini göstermiştir. Milyonlarca insanın hayatını kaybettiği savaşta savaşan tarafların tamamı zarar görmüştür. Bununla birlikte II. Dünya Savaşı sadece yıkıcı etkisiyle değil, aynı zamanda savaş sonrasının uluslararası ilişkiler alanında neden olduğu köklü değişiklikler bakımından da büyük önem taşımaktadır. Savaştan hemen sonra uluslararası ilişkiler ideolojik temelde yeniden düzenlenerek bir yanda ABD’nin başını çektiği kapitalist devletler ile diğer yanda Sovyetler Birliği’nin başını çektiği komünist devletler arasında yürütülen ve Soğuk Savaş adı verilen bir mücadele alanına dönüşmüştür. Savaştan sonra Sovyetler Birliği’nin komünizmi tüm dünyada hâkim kılma eğilimi ve bu çerçevede yürüttüğü yayılmacı politika başta Batılı kapitalist devletler olmak üzere ABD’yi derin bir endişeye sevk etmiştir. Bu nedenle ABD tarafından başlatılan komünizmle mücadele kısa sürede tüm dünyada karşılık bulacak bu arada Sovyet komünizminin yakın tehdidi altında bulunan bölgelerde ABD’nin de teşviki ve telkiniyle önemli gelişmelere neden olacaktır. Bu çerçevede komünizm tehlikesiyle doğrudan yüzleşmek zorunda kalan Balkanlar, Türkiye ve Orta Doğu gibi stratejik açıdan önemli coğrafyalarda güvenlik ve savunma sorunu bu bölgelerdeki devletlerin bazı işbirliği çabaları içine girmelerine zemin hazırlayacaktır. Bu kapsamda Türkiye Sovyet komünizminin yakın tehdidi altında bulunan ve bundan dolayı savaş sonrasında ABD’nin başını çektiği Batı bloğu yanında tavır koyan bir ülke olarak 1952 yılında NATO’ya üye olduktan sonra komünizm karşısında bir güvenlik ve savunma alanı oluşturma gayretlerine girmiştir. Bu çerçevede Türkiye’nin yoğun çaba ve gayretleri sonucunda Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya arasında önce 28 Şubat 1953’te Balkan Paktı kurulmuş ve hemen bir yıl sonra da 9 Ağustos 1954 tarihinde yine Türkiye’nin çabalarıyla bu pakt Balkan İttifakı ile bir askerî savunma antlaşmasına dönüştürülerek komünizm tehlikesine karşı Türkiye’nin öncülüğünde önemli bir işbirliği gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Kelime:

Turkey’s Efforts to Establish International Security and Defense Pacts against Communism in the Cold War Era: Balkan Pact and Alliance

Öz:
The Second World War, with regard to its consequences, was oneof the most important developments of the 20th century. The devastatingeffect of the war manifested itself in almost all European cities,particularly in Germany. Millions lost their lives in this war and allbelligerents suffered from it. On the other hand, the Second World War isof great importance not only for the destruction it caused but also for theradical changes it brought along in the international relations.Immediately after the war, international relations were rearranged on anideological basis. Consequently, international relations turned into aconfrontation zone where capitalist states led by the United States andcommunist states led by the Soviet Union clashed. The Soviet efforts tospread communism worldwide and the policies it pursued to this endcaused a deep concern in the capitalist states, primarily in the USA. Therefore, the struggle against communism initiated by the USA shortlygrew worldwide and resulted in significant developments in regions closeto the communism sphere thanks to the American incentive. Thus, thesecurity and defense problem in strategically important regions such asthe Balkans, the Middle East and Turkey necessitated the search forcooperation. In this regard, Turkey, as a state located close to thecommunism threat, took its position by the Western Powers led by theUSA and became a member of the NATO in 1952. Accordingly, Turkeyinitiated its efforts to build a security and defense zone againstcommunism. As a result, thanks to the intense efforts of Turkey, the BalkanPact was formed on 28 February 1953 with the participation of Turkey,Greece and Yugoslavia. One year later, the pact was transformed into theBalkan Alliance, a military defense treaty, on 9 August 1954 as a result ofTurkish efforts, establishing an important cooperation against thecommunist threat.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • ARMAOĞLU, Fahir, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1980,Cilt:I; Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara, 1991.
 • BEST, Antony, HANHIMAKI, Jussi M., MAIOLO, Joseph A., SCHULZE, Kırsten E., 20.Yüzyılın Uluslararası Tarihi, (Çev: Taciser Ulaş Belge), Siyasal Kitabevi, Ankara, 2012.
 • BURUMA, Ian, Sıfır Yılı (1945’in Tarihi), Çev: Nurettin Elhüseyni, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2013.
 • GENCER, Özcan “Ellili Yıllarda Dış Politika”, Türkiye’nin 1950’li Yılları, Mete Kaan Kaynar,(ed.), İletişim yayınları, İstanbul, 2015.
 • JUDT, Tony, Savaş Sonrası: 1945 Sonrası Avrupa Tarihi, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2009.
 • ÖKSÜZ, Hikmet, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Balkan Politikası” , Türk Dış Politikası: Cumhuriyet Dönemi, 2. Kitap, Mustafa Bıyıklı,(ed.), Gökkubbe Yayınları, İstanbul, 2008.
 • ROBERTS, J.M. Avrupa Tarihi, (Çev: Fethi Aytuna), İnkılap yayınları, İstanbul, 2015.
 • ROBERTS, J.M. Yirminci Yüzyıl Tarihi, (Çev: Sinem Gül), Dost Yayınları, Ankara, 2003. Olaylarla Türk Dış Politikası, Cilt: I 1919-1973, Haz. Mehmet Gönlübol, Cem Sar,
 • AÜ Siyasal Bilgiler Fak Yayınları, Ankara, 1987. Türk Dış Politikası, Cilt : I 1919-1980, Baskın Oran (ed.), İletişim Yayınları, İstanbul, 2002.
 • UÇAROL, Rifat, Siyasi Tarih (1789-1994),Filiz Kitabevi, İstanbul, 1995.
 • Dünya, 7 Temmuz 1954 tarihli gazete haberi.
 • Dünya, 9 Temmuz 1954 tarihli gazete haberi.
 • Dünya, 14 Temmuz 1954 tarihli gazete haberi.
 • Dünya, 24 Temmuz 1954 tarihli gazete haberi.
 • Dünya, 5 Ağustos 1954 tarihli gazete haberi.
 • Dünya, 13 Ağustos 1954 tarihli gazete haberi.
 • Son Posta, 1 Ocak 1953 tarihli gazete haberi.
 • Son Posta, 3 Ocak 1953 tarihli gazete haberi.
 • Son Posta, 11 Ocak 1953 tarihli gazete haberi.
 • Son Posta, 12 Ocak 1953 tarihli gazete haberi.
 • Son Posta, 13 Ocak 1953 tarihli gazete haberi.
 • Son Posta, 16 Ocak 1953 tarihli gazete haberi.
 • Son Posta, 17 Ocak 1953 tarihli gazete haberi.
 • Son Posta, 19 Ocak 1953 tarihli gazete haberi.
 • Son Posta, 21 Ocak 1953 tarihli gazete haberi.
 • Son Posta, 22 Ocak 1953 tarihli gazete haberi.
 • Son Posta, 23 Ocak 1953 tarihli gazete haberi.
 • Son Posta, 24 Ocak 1953 tarihli gazete haberi.
 • Son Posta, 25 Ocak 1953 tarihli gazete haberi.
 • Son Posta, 26 Ocak 1953 tarihli gazete haberi.
 • Son Posta, 27 Ocak 1953 tarihli gazete haberi.
 • Son Posta, 28 Ocak 1953 tarihli gazete haberi.
 • Son Posta, 29 Ocak 1953 tarihli gazete haberi.
 • Son Posta, 1 Şubat 1953 tarihli gazete haberi.
 • Son Posta, 4 Şubat 1953 tarihli gazete haberi.
 • Son Posta, 7 Şubat 1953 tarihli gazete haberi. Son Posta, 8 Şubat 1953 tarihli gazete haberi.
 • Son Posta, 15 Şubat 1953 tarihli gazete haberi.
 • Son Posta, 16 Şubat 1953 tarihli gazete haberi.
 • Son Posta, 1 Mart 1953 tarihli gazete haberi.
 • Son Posta, 4 Mart 1953 tarihli gazete haberi.
 • Son Posta, 8 Mart 1953 tarihli gazete haberi.
 • Son Posta, 7 Temmuz 1954 tarihli gazete haberi.
 • Son Posta, 15 Temmuz 1954 tarihli gazete haberi.
 • Son Posta, 16 Temmuz 1954 tarihli gazete haberi.
 • Son Posta, 21 Temmuz 1954 tarihli gazete haberi.
 • Son Posta, 24 Temmuz 1954 tarihli gazete haberi.
 • Son Posta, 4 Ağustos 1954 tarihli gazete haberi.
 • Son Posta, 5 Ağustos 1954 tarihli gazete haberi.
 • Son Posta, 8 Ağustos 1954 tarihli gazete haberi.
 • Son Posta, 13 Ağustos 1954 tarihli gazete haberi.
 • Son Saat, 7 Temmuz 1954 tarihli gazete haberi.
 • Son Saat, 28 Temmuz 1954 tarihli gazete haberi.
 • Son Saat, 3 Ağustos 1954 tarihli gazete haberi.
 • Son Saat, 6 Ağustos 1954 tarihli gazete haberi.
 • Son Telgraf, 10 Temmuz 1954 tarihli gazete haberi.
 • Son Telgraf, 13 Temmuz 1954 tarihli gazete haberi.
 • Son Telgraf, 19 Temmuz 1954 tarihli gazete haberi.
 • Son Telgraf, 6 Ağustos 1954 tarihli gazete haberi.
 • The Times, Jun 01, 1946, Issue: 50467 tarihli gazete haberi.
APA KOCAOĞLU C (2021). Soğuk Savaş Sürecinde Komünizme KarşıTürkiye’nin Uluslararası Güvenlikve Savunma İşbirlikleri Kurma Çabaları: Balkan Paktı ve İttifakı. , 1 - 38. 10.17752/guvenlikstrtj.905737
Chicago KOCAOĞLU CEYDA TUNA Soğuk Savaş Sürecinde Komünizme KarşıTürkiye’nin Uluslararası Güvenlikve Savunma İşbirlikleri Kurma Çabaları: Balkan Paktı ve İttifakı. (2021): 1 - 38. 10.17752/guvenlikstrtj.905737
MLA KOCAOĞLU CEYDA TUNA Soğuk Savaş Sürecinde Komünizme KarşıTürkiye’nin Uluslararası Güvenlikve Savunma İşbirlikleri Kurma Çabaları: Balkan Paktı ve İttifakı. , 2021, ss.1 - 38. 10.17752/guvenlikstrtj.905737
AMA KOCAOĞLU C Soğuk Savaş Sürecinde Komünizme KarşıTürkiye’nin Uluslararası Güvenlikve Savunma İşbirlikleri Kurma Çabaları: Balkan Paktı ve İttifakı. . 2021; 1 - 38. 10.17752/guvenlikstrtj.905737
Vancouver KOCAOĞLU C Soğuk Savaş Sürecinde Komünizme KarşıTürkiye’nin Uluslararası Güvenlikve Savunma İşbirlikleri Kurma Çabaları: Balkan Paktı ve İttifakı. . 2021; 1 - 38. 10.17752/guvenlikstrtj.905737
IEEE KOCAOĞLU C "Soğuk Savaş Sürecinde Komünizme KarşıTürkiye’nin Uluslararası Güvenlikve Savunma İşbirlikleri Kurma Çabaları: Balkan Paktı ve İttifakı." , ss.1 - 38, 2021. 10.17752/guvenlikstrtj.905737
ISNAD KOCAOĞLU, CEYDA TUNA. "Soğuk Savaş Sürecinde Komünizme KarşıTürkiye’nin Uluslararası Güvenlikve Savunma İşbirlikleri Kurma Çabaları: Balkan Paktı ve İttifakı". (2021), 1-38. https://doi.org/10.17752/guvenlikstrtj.905737
APA KOCAOĞLU C (2021). Soğuk Savaş Sürecinde Komünizme KarşıTürkiye’nin Uluslararası Güvenlikve Savunma İşbirlikleri Kurma Çabaları: Balkan Paktı ve İttifakı. Güvenlik Stratejileri Dergisi, 17(37), 1 - 38. 10.17752/guvenlikstrtj.905737
Chicago KOCAOĞLU CEYDA TUNA Soğuk Savaş Sürecinde Komünizme KarşıTürkiye’nin Uluslararası Güvenlikve Savunma İşbirlikleri Kurma Çabaları: Balkan Paktı ve İttifakı. Güvenlik Stratejileri Dergisi 17, no.37 (2021): 1 - 38. 10.17752/guvenlikstrtj.905737
MLA KOCAOĞLU CEYDA TUNA Soğuk Savaş Sürecinde Komünizme KarşıTürkiye’nin Uluslararası Güvenlikve Savunma İşbirlikleri Kurma Çabaları: Balkan Paktı ve İttifakı. Güvenlik Stratejileri Dergisi, vol.17, no.37, 2021, ss.1 - 38. 10.17752/guvenlikstrtj.905737
AMA KOCAOĞLU C Soğuk Savaş Sürecinde Komünizme KarşıTürkiye’nin Uluslararası Güvenlikve Savunma İşbirlikleri Kurma Çabaları: Balkan Paktı ve İttifakı. Güvenlik Stratejileri Dergisi. 2021; 17(37): 1 - 38. 10.17752/guvenlikstrtj.905737
Vancouver KOCAOĞLU C Soğuk Savaş Sürecinde Komünizme KarşıTürkiye’nin Uluslararası Güvenlikve Savunma İşbirlikleri Kurma Çabaları: Balkan Paktı ve İttifakı. Güvenlik Stratejileri Dergisi. 2021; 17(37): 1 - 38. 10.17752/guvenlikstrtj.905737
IEEE KOCAOĞLU C "Soğuk Savaş Sürecinde Komünizme KarşıTürkiye’nin Uluslararası Güvenlikve Savunma İşbirlikleri Kurma Çabaları: Balkan Paktı ve İttifakı." Güvenlik Stratejileri Dergisi, 17, ss.1 - 38, 2021. 10.17752/guvenlikstrtj.905737
ISNAD KOCAOĞLU, CEYDA TUNA. "Soğuk Savaş Sürecinde Komünizme KarşıTürkiye’nin Uluslararası Güvenlikve Savunma İşbirlikleri Kurma Çabaları: Balkan Paktı ve İttifakı". Güvenlik Stratejileri Dergisi 17/37 (2021), 1-38. https://doi.org/10.17752/guvenlikstrtj.905737