Yıl: 2020 Cilt: 8 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 685 - 700 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.15295/bmij.v8i4.1579 İndeks Tarihi: 26-06-2021

IS ORGANIC FOOD A SUSTAINABLE CHOICE? EVALUATING ORGANIC FOOD PRODUCTION IN THE FRAMEWORK OF ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY

Öz:
Excessive consumption, deterioration of nature, and misusing the resources areproblems of current humanity and future generations. Sustainability has started to becomea priority for both practitioners and customers. In this respect, sustainable consumption andproduction practices stand out in almost all areas. Environmental sustainability concernsalso affect food consumption habits. Sustainable agriculture and organic movementaccelerated in recent times. In this context, the purpose of this study is to evaluate organicfood in the framework of environmental sustainability by investigating literature andconsumers' opinions. It is aimed to investigate organic food in terms of environmentalsustainability with consumer perspective in this study. This study collected data through InDepth interview method in line with this purpose. The results of the study signify thatsustainable consumption and organic food purchase intention are interrelated. It's proposedthat environmental sensitivity and environmental knowledge have positive roles, whereasscepticism has a negative role in organic food purchase intention.
Anahtar Kelime:

ORGANİK GIDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SEÇİM MİDİR? ORGANİK GIDA ÜRETİMİNİ ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRMEK

Öz:
Aşırı tüketim, doğanın tahribi ve kaynakların kötü kullanımı hem günümüz insanlığının hem de gelecek nesillerin problemleridir. Sürdürülebilirlik hem uygulamacıların hem de tüketicilerin önceliği olmaya başlamıştır. Bu doğrultuda sürdürülebilir tüketim ve üretim uygulamaları neredeyse her alanda ön plana çıkmaktadır. Çevresel sürdürülebilirlik kaygıları gıda tüketim alışkanlıklarını da etkilemektedir. Sürdürülebilir tarım ve organik hareket de son zamanlarda hız kazanmıştır. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı geçmiş çalışmalar ve tüketici görüşlerini inceleyerek organik gıdaları çevresel sürdürülebilirlik çerçevesinde değerlendirmektir. Çalışmada organik gıdanın tüketici bakış açısıyla çevresel sürdürülebilirlik bakımından incelenmesi hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda veri elde etmede derinlemesine mülakat tekniği kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçları sürdürülebilir tüketim ile organik gıda satın alma niyetinin birbiriyle ilgili görüldüğünü göstermektedir. Organik gıda satın alma niyetinde çevresel duyarlılık ve çevresel bilginin pozitif rolleri, şüpheciliğin ise negatif rolü bulunduğu önerilmiştir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Annunziata, A., & Vecchio, R. (2016). Organic farming and sustainability in food choices: An analysis of consumer preference in Southern Italy. Agriculture and agricultural science procedia, 8, 193-200.
 • Asif, M., Xuhui, W., Nasiri, A., & Ayyub, S. (2018). Determinant factors influencing organic food purchase intention and the moderating role of awareness: A comparative analysis. Food Quality and Preference, 63, 144-150.
 • Ayan, A. K., Boz, İ., Kaynakci, C., & Aytac, S. (2017). Consumers’ perceptions of organic food items: A case study of Sisli and Kartal organic bazaars of Istanbul. International Journal of Agriculture and Environmental Research. 2017b, 3(5), 3635-43.
 • Baldwin, C. & Wilberforce, N.T. (2009). Sustainability Principles and Sustainable Innovation for Food Products. Cheryl Baldwin (ed.) Sustainability in the Food Industry. Iowa: Wiley-Blackwell.
 • Baş, T., & Akturan, U. (2008). Nitel araştırma yöntemleri: Nvivo 7.0 ile nitel veri analizi. Seçkin Yayıncılık.
 • Bryła, P. (2015). The development of organic food market as an element of sustainable development concept implementation. Problemy Ekorozwoju–Problems of Sustainable Development, 10(1), 79-88.
 • Çakır, A., Ergun, M., Özbay, N. & Osmanoğlu, A. (2015). Organik Güven. Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi, Rize.
 • Çelik, S. (2013). Kimler, neden organik gıda satın alıyor? Bir alan araştırması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (30), 93-108.
 • Darnhofer, I., Schneeberger, W., & Freyer, B. (2005). Converting or not converting to organic farming in Austria: Farmer types and their rationale. Agriculture and human values, 22(1), 39-52.
 • De Magistris, T., & Gracia, A. (2008). The decision to buy organic food products in Southern Italy. British food journal.
 • Demirtas, B. (2019). Assessment of the impacts of the consumers’ awareness of organic food on consumption behavior. Food Science and Technology, 39(4), 881-888.
 • Doğan, O., Bulut, Z. A., & Çımrın, F. K. (2015). Bireylerin sürdürülebilir tüketim davranışlarının ölçülmesine yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 29(4), 659-678.
 • Eryılmaz, G. A., & Kılıç, O. (2018). Türkiye’de sürdürülebilir tarım ve iyi tarım uygulamaları. Tarım ve Doğa Dergisi, 21(4), 624.
 • Eryılmaz, G. A., Kılıç, O., & Boz, İ. (2019). Türkiye’de organik tarım ve iyi tarım uygulamalarının ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik açısından değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 29(2), 352-361.
 • Garcia-Ramon, L. (2019). “Got Water?” The Effects of Globalized Agribusiness on Consumers’ Access to Water Sources. Markets, Globalization & Development Review, 4(1).
 • Gierszewska, G., & Seretny, M. (2019). Sustainable Behavior–The Need of Change in Consumer and Business Attitudes and Behavior. Foundations of Management, 11(1), 197-208.
 • Gil, J. M., Gracia, A., & Sanchez, M. (2000). Market segmentation and willingness to pay for organic products in Spain. The International Food and Agribusiness Management Review, 3(2), 207-226.
 • Goldberger, J. R. (2011). Conventionalization, civic engagement, and the sustainability of organic agriculture. Journal of Rural Studies, 27(3), 288-296.
 • Golob, U., Koklic, M. K., Podnar, K., & Zabkar, V. (2018). The role of environmentally conscious purchase behaviour and green scepticism in organic food consumption. British Food Journal.
 • Gomiero, T., Pimentel, D., & Paoletti, M. G. (2011). Environmental impact of different agricultural management practices: conventional vs. organic agriculture. Critical reviews in plant sciences, 30(1-2), 95-124.
 • Greasley, K., & Ashworth, P. (2007). The phenomenology of ‘approach to studying’: The university student's studies within the lifeworld. British Educational Research Journal, 33(6), 819-843.
 • Grunert, S. C., & Juhl, H. J. (1995). Values, environmental attitudes, and buying of organic foods. Journal of economic psychology, 16(1), 39-62.
 • Grunert, K. G. (2011). Sustainability in the food sector: A consumer behaviour perspective. International Journal on Food System Dynamics, 2(3), 207-218.
 • Grunert, K. G., Hieke, S., & Wills, J. (2014). Sustainability labels on food products: Consumer motivation, understanding and use. Food Policy, 44, 177-189.
 • Helms, M. (2004). Food sustainability, food security and the environment. British Food Journal, 106(5), 380-387.
 • Iwata, O. (2006). An evaluation of consumerism and lifestyle as correlates of a voluntary simplicity lifestyle. Social Behavior and Personality: an international journal, 34(5), 557-568.
 • İlyasoğlu, H., Temel, S., & Özçelİk, B. (2010). Consumer perceptions of organic foods in Turkey. Journal of Food, Agriculture & Environment, 8(3/4 part 1), 279-281.
 • Janssen, M. (2018). Determinants of organic food purchases: Evidence from household panel data. Food Quality and Preference, 68, 19-28.
 • Kutlu, Ü.B. & Akdamar, M. (2008). Türkiye’de Tarım ve Doğa. Türkiye için Doğa Dostu Tarım Kitapçığı. Redman, M. & Hemmami. M. (Ed.) Ankara Türkiye için Doğa Dostu Tarım Programı Geliştirilmesi” Projesi.
 • Kvatchadze, S., & Akıncı, S. (2018). Sağlık Bilinci, Çevre Bilinci ve Organik Gıda Bilgisinin Satın Alma Niyetine Organik Gıdalara Yönelik Tutum Aracılığıyla Etkisi. Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(37), 158-183.
 • Laureati, M., Jabes, D., Russo, V., & Pagliarini, E. (2013). Sustainability and organic production: how information influences consumer’s expectation and preference for yogurt. Food quality and preference, 30(1), 1-8.
 • Lotter, D. W. (2003). Organic agriculture. Journal of sustainable agriculture, 21(4), 59-128.
 • Minton, E., Lee, C., Orth, U., Kim, C. H., & Kahle, L. (2012). Sustainable marketing and social media: A cross-country analysis of motives for sustainable behaviors. Journal of Advertising, 41(4), 69-84.
 • Minton, E. A., Kahle, L. R., & Kim, C. H. (2015). Religion and motives for sustainable behaviors: A crosscultural comparison and contrast. Journal of Business Research, 68(9), 1937-1944.
 • Mondelaers, K., Aertsens, J., & Van Huylenbroeck, G. (2009). A meta-analysis of the differences in environmental impacts between organic and conventional farming. British food journal, 111(10), 1098- 1119.
 • Niggli, U. (2015). Sustainability of organic food production: challenges and innovations. Proceedings of the Nutrition Society, 74(1), 83-88.
 • Onurlubaş, E., Gümüş, N., & Karaca, Ş. (2020). Tüketicilerin Organik Yumurta Satın Alma Niyetini Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi. Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi, 10(1).
 • Oraman, Y., & Unakitan, G. (2010). Analysis of factors influencing organic fruit and vegetable purchasing in Istanbul, Turkey. Ecology of food and nutrition, 49(6), 452-466.
 • Örs, M. (2019). Organik Ürün Satınalma Niyetine Etki Eden Faktörlerde Fiyat Algısının Düzenleyici Rolü. Business and Management Studies: An International Journal, 7(2), 891-925.
 • Paavola, J. (2001). Towards sustainable consumption: economics and ethical concerns for the environment in consumer choices. Review of social economy, 59(2), 227-248.
 • Pacini, C., Wossink, A., Giesen, G., Vazzana, C., & Huirne, R. (2003). Evaluation of sustainability of organic, integrated and conventional farming systems: a farm and field-scale analysis. Agriculture, Ecosystems & Environment, 95(1), 273-288.
 • Pektaş, G. Ö. E., & Gürce, M. Y. Tüketicilerin Diyete Yatkınlıkları, Organik Beslenme ve Çevreye Duyarlı Davranışları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 17(4), 1507-1515.
 • Rigby, D., & Cáceres, D. (2001). Organic farming and the sustainability of agricultural systems. Agricultural Systems, 68(1), 21-40.
 • Rigby, D., Woodhouse, P., Young, T., & Burton, M. (2001). Constructing a farm level indicator of sustainable agricultural practice. Ecological economics, 39(3), 463-478.
 • Seretny, M., & Seretny, A. (2012). Sustainable marketing-a new era in the responsible marketing development. Foundations of management, 4(2), 63-76.
 • Seyfang, G. (2006). Ecological citizenship and sustainable consumption: Examining local organic food networks. Journal of rural studies, 22(4), 383-395.
 • Seyfang, G. (2007). Growing sustainable consumption communities: the case of local organic food networks. International Journal of Sociology and Social Policy, 27(3/4), 120-134.
 • Smith, A. (2006). Green niches in sustainable development: the case of organic food in the United Kingdom. Environment and Planning C: Government and Policy, 24(3), 439-458.
 • Stern, P. C. (2000). New environmental theories: toward a coherent theory of environmentally significant behavior. Journal of social issues, 56(3), 407-424.
 • Tanrıkulu, C. (2015). Çevresel kaygı, algılanan tüketici etkinliği ve kollektivizmin, tüketicilerin yeşil satın alma davranışlarındaki rolü üzerine bir inceleme. Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences, 29(1), 121-136.
 • Taş, B. (2011). Türkiye’de tarımsal işletmelerin coğrafi dağılışı (2007). Doğu Coğrafya Dergisi, 15(23), 31-46.
 • Tekin, H. H (2006). Nitel Araştirma Yönteminin Bir Veri Toplama Tekniği Olarak Derinlemesine Görüşme. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 3(13), 101-116.
 • Thøgersen, J. (2010). Country differences in sustainable consumption: The case of organic food. Journal of Macromarketing, 30(2), 171-185.
 • Toma, M. A., Bobe, M., & Procopie, R. (2017, May). Organic vs conventional food. A sustainable consumption approach. In Pamfilie, R., Dinu, V., Tăchiciu, L., Pleșea, D. and Vasiliu, C., BASIQ International Conference: New Trends in Sustainable Business and Consumption–2017.. Graz, Austria (Vol. 31).
 • Turhan, Ş. (2005). Tarimda sürdürülebilirlik ve organik tarim. Tarım Ekonomisi Dergisi, 11(1 ve 2), 13- 24.
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel biraraştırma tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 6(4), 543-559.
 • Ueasangkomsate, P., & Santiteerakul, S. (2016). A study of consumers’ attitudes and intention to buy organic foods for sustainability. Procedia Environmental Sciences, 34, 423-430.
 • Uysal, N. B. & Esen, S.K. (2017). Yeşil satınalma davranışının incelenmesi: çevresel kaygının, algılanan tüketici etkinliğinin ve demografik faktörlerin etkileri. Dokuz Eylul Universitesi Sosyal Bilimer Enstitusu Dergisi, 19(2), 205.
 • Yadav, R., & Pathak, G. S. (2016). Intention to purchase organic food among young consumers: Evidences from a developing nation. Appetite, 96, 122-128.
 • Yılmaz, B. S., & Ilter, B. (2017). Motives underlying organic food consumption in Turkey: Impact of health, environment and consumer values on purchase intentions. Economics World, 5(4), 333-345.
 • Zepeda, L., & Deal, D. (2009). Organic and local food consumer behaviour: Alphabet theory. International Journal of Consumer Studies, 33(6), 697-705.
APA KOSE S (2020). IS ORGANIC FOOD A SUSTAINABLE CHOICE? EVALUATING ORGANIC FOOD PRODUCTION IN THE FRAMEWORK OF ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY. , 685 - 700. 10.15295/bmij.v8i4.1579
Chicago KOSE SIRIN GIZEM IS ORGANIC FOOD A SUSTAINABLE CHOICE? EVALUATING ORGANIC FOOD PRODUCTION IN THE FRAMEWORK OF ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY. (2020): 685 - 700. 10.15295/bmij.v8i4.1579
MLA KOSE SIRIN GIZEM IS ORGANIC FOOD A SUSTAINABLE CHOICE? EVALUATING ORGANIC FOOD PRODUCTION IN THE FRAMEWORK OF ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY. , 2020, ss.685 - 700. 10.15295/bmij.v8i4.1579
AMA KOSE S IS ORGANIC FOOD A SUSTAINABLE CHOICE? EVALUATING ORGANIC FOOD PRODUCTION IN THE FRAMEWORK OF ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY. . 2020; 685 - 700. 10.15295/bmij.v8i4.1579
Vancouver KOSE S IS ORGANIC FOOD A SUSTAINABLE CHOICE? EVALUATING ORGANIC FOOD PRODUCTION IN THE FRAMEWORK OF ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY. . 2020; 685 - 700. 10.15295/bmij.v8i4.1579
IEEE KOSE S "IS ORGANIC FOOD A SUSTAINABLE CHOICE? EVALUATING ORGANIC FOOD PRODUCTION IN THE FRAMEWORK OF ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY." , ss.685 - 700, 2020. 10.15295/bmij.v8i4.1579
ISNAD KOSE, SIRIN GIZEM. "IS ORGANIC FOOD A SUSTAINABLE CHOICE? EVALUATING ORGANIC FOOD PRODUCTION IN THE FRAMEWORK OF ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY". (2020), 685-700. https://doi.org/10.15295/bmij.v8i4.1579
APA KOSE S (2020). IS ORGANIC FOOD A SUSTAINABLE CHOICE? EVALUATING ORGANIC FOOD PRODUCTION IN THE FRAMEWORK OF ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY. Business and Management Studies: An International Journal, 8(4), 685 - 700. 10.15295/bmij.v8i4.1579
Chicago KOSE SIRIN GIZEM IS ORGANIC FOOD A SUSTAINABLE CHOICE? EVALUATING ORGANIC FOOD PRODUCTION IN THE FRAMEWORK OF ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY. Business and Management Studies: An International Journal 8, no.4 (2020): 685 - 700. 10.15295/bmij.v8i4.1579
MLA KOSE SIRIN GIZEM IS ORGANIC FOOD A SUSTAINABLE CHOICE? EVALUATING ORGANIC FOOD PRODUCTION IN THE FRAMEWORK OF ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY. Business and Management Studies: An International Journal, vol.8, no.4, 2020, ss.685 - 700. 10.15295/bmij.v8i4.1579
AMA KOSE S IS ORGANIC FOOD A SUSTAINABLE CHOICE? EVALUATING ORGANIC FOOD PRODUCTION IN THE FRAMEWORK OF ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY. Business and Management Studies: An International Journal. 2020; 8(4): 685 - 700. 10.15295/bmij.v8i4.1579
Vancouver KOSE S IS ORGANIC FOOD A SUSTAINABLE CHOICE? EVALUATING ORGANIC FOOD PRODUCTION IN THE FRAMEWORK OF ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY. Business and Management Studies: An International Journal. 2020; 8(4): 685 - 700. 10.15295/bmij.v8i4.1579
IEEE KOSE S "IS ORGANIC FOOD A SUSTAINABLE CHOICE? EVALUATING ORGANIC FOOD PRODUCTION IN THE FRAMEWORK OF ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY." Business and Management Studies: An International Journal, 8, ss.685 - 700, 2020. 10.15295/bmij.v8i4.1579
ISNAD KOSE, SIRIN GIZEM. "IS ORGANIC FOOD A SUSTAINABLE CHOICE? EVALUATING ORGANIC FOOD PRODUCTION IN THE FRAMEWORK OF ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY". Business and Management Studies: An International Journal 8/4 (2020), 685-700. https://doi.org/10.15295/bmij.v8i4.1579