Yıl: 2021 Cilt: 9 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 292 - 306 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.33715/inonusaglik.878319 İndeks Tarihi: 27-06-2021

"PEDODONTİ PRATİĞİNDE STRES ÖLÇEĞİ"NİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI

Öz:
Diş hekimliği öğrencilerinin diğer bölümlere göre daha depresif, anksiyetik ve stresli olduğu yapılan araştırmalarda gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı Pedodonti Pratiğinde Stres (PPS) ölçeğini geliştirmektir. Bu çalışmaya, 2018-2019 ve 2019-2020 eğitim-öğretim yıllarında İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi pedodonti kliniğinde staj yapan 4. ve 5. sınıf öğrencileri dâhiledilmiştir. Pedodonti kliniğinde stres kaynağı olabilecek faktörler, uzman görüşleri de alınarak kategorize edilmiş ve 4 alt boyutlu 29 maddeden oluşan PPS ölçeği geliştirilmiştir. Formun geçerliliğini belirlemek için Açıklayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizleri (DFA) ve kapsam geçerlilik indeksi yöntemleri kullanılmıştır. Ölçek güvenilirliği; Cronbach α iç tutarlık kat sayısı, madde toplam korelasyonu, test-tekrar test analizi ile test edilmiştir. PPS ölçeği için DFA uyum indeksi değerleri istenilen aralıkta, Cronbach α güvenilirlik katsayısı 0,915 bulunmuştur. PPS ölçeğinin pedodonti kliniklerinde oluşabilecek stresi değerlendirmek için yararlanabilecek geçerli ve güvenilir bir araç olduğu belirlenmiştir. PPS ölçeğinin kullanımı ile pedodonti kliniklerinde stres oluşturarak; hekimin verimliliği, hastanın uyumu ve dolayısıyla tedavinin etkinliğini dahi etkileyebilecek stres faktörlerinin belirlenmesi mümkün olabilecektir.
Anahtar Kelime:

Development of the "Pedodontics Practice Stress Scale": Validity and Reliability Study

Öz:
Dentistry students have been shown to be more depressive, anxious and stressful than other departments, in the performed researches, the aim of this study is to develop the Pedodontics Practice Stress Scale (PPSS). 4th and 5th grade students who interned in the pediatric dentistry clinic of Inönü University Faculty of Dentistry, in 2018-2019 and 2019-2020 academic years have been included in this study. Factors that may be a source of stress in the pedodontics clinic have been categorized by taking expert opinions, and the PPSS was developed with 4 sub-dimensions and 29 items. Explanatory and Confirmatory Factor Analysis (CFA) and content validity index methods have been used to determine the validity of the form. The scale reliability has been tested with; Cronbach's α reliability coefficient, item total correlation, test-retest analysis. DFA fit index values for the PPSS scale were within the desired range, and the Cronbach α reliability coefficient has been found to be 0.915. It has been determined that the PPSS is a valid and reliable tool that can be used to evaluate the stress that may occur in pediatric dentistry clinics. With the usage of the PPSS, it will be possible to determine the stress factors that may affect; the efficiency of the physician, the patient's cooperation and even the effectiveness of the treatment by creating stress in pediatric dentistry clinics.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Aishwarya, A.S., Gurunathan, D. (2017). Stress level in dental students performing pedodontic procedure. J Adv Pharm Edu Res., 7(1), 34-8.
 • Alpar, R. (2020). Uygulamalı istatistik ve geçerlik-güvenirlik. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Aishwarya, A. S., Gurunathan, D. (2017). Stress level in dental students performing pedodontic procedure. J Adv Pharm Edu Res., 7(1), 34-8.
 • Alzahem, A. M., van der Molen, H. T., Alaujan, A. H., Schmidt, H. G., Zamakhshary, M. H. (2011). Stress amongst dental students: a systematic review. European journal of dental education: official journal of the Association for Dental Education in Europe, 15(1), 8-18.
 • Barberia, E., Fernandez-Frias, C., Suarez-Clua, C., Saavedra, D. (2004). Analysis of anxiety variables in dental students. International dental journal, 54(6), 445-9.
 • Basudan, S., Binanzan, N., Alhassan, A. (2017). Depression, anxiety and stress in dental students. International journal of medical education, 8, 179-86.
 • Bathla, M., Singh, M., Kulhara, P., Chandna, S., Aneja, J. (2015). Evaluation of anxiety, depression and suicidal intent in undergraduate dental students: A cross-sectional study. Contemporary clinical dentistry, 6(2), 215-22.
 • Bayrak, Ş., Tunç, E. Ş., Türkan Eğilmez, D., Nuray Tüloğlu, D. (2010). Ebeveyn dental kaygisi ve sosyodemografik faktörlerin çocuklarin dental kaygisi üzerine etkileri. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, (3), 181-188.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi, 32(32), 470-483.
 • Büyüköztürk, Ş. (2018). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları, Ankara: Pegem Akademi.
 • Cardoso, C. L., Loureiro, S. R., Nelson-Filho, P. (2004). Pediatric dental treatment: manifestations of stress in patients, mothers and dental school students. Brazilian oral research, 18(2), 150-155.
 • Clinical Affairs Committee-Behavior Management Subcommittee AAoPD. (2015). Guideline on Behavior Guidance for the Pediatric Dental Patient. Pediatric dentistry, 37(5), 57-70.
 • Çelik M, Çiğdem Z. (2010). Kırılgan bebek algısı ölçeği : geçerlik ve güvenilirlik çalışması. psikiyatri hemşireliği dergisi, 11(3), 188-94.
 • Dahan H, Bedos C. (2010). A typology of dental students according to their experience of stress: a qualitative study. Journal of dental education, 74(2), 95-103.
 • Davidovich E, Pessov Y, Baniel A, Ram D. (2015). Levels of stress among general practitioners, students and specialists in pediatric dentistry during dental treatment. The Journal of clinical pediatric dentistry, 39(5), 419-22.
 • Dirican A. (2001). Tanı testi performanslarının değerlendirilmesi ve kıyaslanması. Cerrahpaşa Tıp Dergisi, 32(2), 25-30.
 • Farokh-Gisour, E., Hatamvand, M. (2018). Investigation of stress level among dentistry students, general dentists, and pediatric dental specialists during performing pediatric dentistry in Kerman, Iran, in 2017. The open dentistry journal, 12, 631-7.
 • Günalp, A. (2007). Farklı anne baba tutumlarının okul öncesi eğitim çağındaki çocukların özgüven duygusunun gelişimine etkisi (Aksaray ili örneği) (Doctoral dissertation, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Gürbüz, S. (2019). Amos ile yapısal eşitlik modellemesi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Gürbüz S, Şahin F. (2018). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara : Seçkin Yayıncılık.
 • Karagöz Y. (2019). SPSS 23 ve AMOS 23 Uygulamalı istatistiksel analizler. Ankara Nobel Yayıncılık.
 • Keçeoğlu Ç. H., Gelbal, S., Doğan, N. (2016). ROC eğrisi yöntemi ile kesme puanının belirlenmesi. The Journal of Academic Social Sciences Studies, 50(2), 553-62.
 • Kieser, J., Herbison, P. (2000). Clinical anxieties among dental students. The New Zealand dental journal, 96(426), 138-139.
 • Kılınç E, İnceoğlu F, Aktaş K. (2019). The effect of excess workload on psychological capital: A Study in the Transportation Industry. International Social Sciences Studies Journal, 5(35), 2586-96.
 • Meydan, C. H., Şeşen, H. (2015). Yapısal eşitlik modellemesi: AMOS Uygulamaları, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Moore, R., Brødsgaard, I. (2001). Dentists’ perceived stress and its relation to perceptions about anxious patients. Community dentistry and oral epidemiology, 29(1), 73-80.
 • Mustafa, O., Parekh, S., Ashley, P., Anand, P. (2013). Post-operative pain and anxiety related to dental procedures in children. Eur J Paediatr Dent, 14(4), 289-94.
 • Öner, N., LeCompte, W. A. (1985). Durumluk-sürekli kaygı envanteri el kitabı. Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
 • Özdamar, K. (2016). Eğitim, sağlık ve davranış bilimlerinde ölçek ve test geliştirme yapısal eşitlik modellemesi. Eskişehir: Nisan Kitabevi.
 • Uraz, A., Tocak, Y. S., Yozgatlıgil, C., Cetiner, S., Bal, B. (2013). Psychological well–being, health, and stress sources in turkish dental students. Journal of dental education, 77(10), 1345-1355.
APA Kırmızıgül İ, DEMİR P, BOTSALI M, İnceoğlu F (2021). "PEDODONTİ PRATİĞİNDE STRES ÖLÇEĞİ"NİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI. , 292 - 306. 10.33715/inonusaglik.878319
Chicago Kırmızıgül İnci,DEMİR PINAR,BOTSALI Murat Selim,İnceoğlu Feyza "PEDODONTİ PRATİĞİNDE STRES ÖLÇEĞİ"NİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI. (2021): 292 - 306. 10.33715/inonusaglik.878319
MLA Kırmızıgül İnci,DEMİR PINAR,BOTSALI Murat Selim,İnceoğlu Feyza "PEDODONTİ PRATİĞİNDE STRES ÖLÇEĞİ"NİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI. , 2021, ss.292 - 306. 10.33715/inonusaglik.878319
AMA Kırmızıgül İ,DEMİR P,BOTSALI M,İnceoğlu F "PEDODONTİ PRATİĞİNDE STRES ÖLÇEĞİ"NİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI. . 2021; 292 - 306. 10.33715/inonusaglik.878319
Vancouver Kırmızıgül İ,DEMİR P,BOTSALI M,İnceoğlu F "PEDODONTİ PRATİĞİNDE STRES ÖLÇEĞİ"NİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI. . 2021; 292 - 306. 10.33715/inonusaglik.878319
IEEE Kırmızıgül İ,DEMİR P,BOTSALI M,İnceoğlu F ""PEDODONTİ PRATİĞİNDE STRES ÖLÇEĞİ"NİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI." , ss.292 - 306, 2021. 10.33715/inonusaglik.878319
ISNAD Kırmızıgül, İnci vd. ""PEDODONTİ PRATİĞİNDE STRES ÖLÇEĞİ"NİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI". (2021), 292-306. https://doi.org/10.33715/inonusaglik.878319
APA Kırmızıgül İ, DEMİR P, BOTSALI M, İnceoğlu F (2021). "PEDODONTİ PRATİĞİNDE STRES ÖLÇEĞİ"NİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI. İnönü üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 9(1), 292 - 306. 10.33715/inonusaglik.878319
Chicago Kırmızıgül İnci,DEMİR PINAR,BOTSALI Murat Selim,İnceoğlu Feyza "PEDODONTİ PRATİĞİNDE STRES ÖLÇEĞİ"NİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI. İnönü üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi 9, no.1 (2021): 292 - 306. 10.33715/inonusaglik.878319
MLA Kırmızıgül İnci,DEMİR PINAR,BOTSALI Murat Selim,İnceoğlu Feyza "PEDODONTİ PRATİĞİNDE STRES ÖLÇEĞİ"NİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI. İnönü üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, vol.9, no.1, 2021, ss.292 - 306. 10.33715/inonusaglik.878319
AMA Kırmızıgül İ,DEMİR P,BOTSALI M,İnceoğlu F "PEDODONTİ PRATİĞİNDE STRES ÖLÇEĞİ"NİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI. İnönü üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi. 2021; 9(1): 292 - 306. 10.33715/inonusaglik.878319
Vancouver Kırmızıgül İ,DEMİR P,BOTSALI M,İnceoğlu F "PEDODONTİ PRATİĞİNDE STRES ÖLÇEĞİ"NİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI. İnönü üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi. 2021; 9(1): 292 - 306. 10.33715/inonusaglik.878319
IEEE Kırmızıgül İ,DEMİR P,BOTSALI M,İnceoğlu F ""PEDODONTİ PRATİĞİNDE STRES ÖLÇEĞİ"NİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI." İnönü üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 9, ss.292 - 306, 2021. 10.33715/inonusaglik.878319
ISNAD Kırmızıgül, İnci vd. ""PEDODONTİ PRATİĞİNDE STRES ÖLÇEĞİ"NİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI". İnönü üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi 9/1 (2021), 292-306. https://doi.org/10.33715/inonusaglik.878319