Yıl: 2021 Cilt: 10 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1 - 11 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5455/JCBPR.37565 İndeks Tarihi: 27-06-2021

Engelli Çocukların Bakımverenlerinde Başa Çıkma Tutumları ve Depresif Belirti Düzeylerinin Bakım Yükü ile İlişkisi

Öz:
Engelli çocukların ailelerinin bakım verme durumuna uyumda güçlük yaşayabildikleri ve bakım yükü olarak adlandırılan bu durumun başa çıkma tutumları ile ilişkili olabileceği bildirilmiştir. Çalışmamızda engelli çocukların bakımverenlerinde başa çıkma tutumlarının bakım yükü ve depresyon düzeyleriyle ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmaya 1 Mart 2018 – 1 Mayıs 2018 tarihleri arasında özel bir bakım merkezinde ayaktan takipleri devam etmekte olan engelli çocukların bakımverenlerinden oluşan 84 birey dahil edilmiştir. Katılımcılara sosyo-demografik veri formu, Zarit Bakım Yük Ölçeği (ZBYÖ), Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği (FOTÖ-A), Ruminatif Düşünme Biçimi Ölçeği (RDBÖ) ve Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği (COPE) uygulanmıştır. Verilerin analizinde Pearson korelasyon analizi ve aşamalı çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Pearson Korelasyon Analizi uygulanarak saptanan sonuçlara göre RDBÖ ile BDÖ (r=0,290), FOTÖ (r=0,242) ve COPE alt ölçek puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde pozitif yönlü düşük korelasyon saptanırken; ZBYÖ ile BDÖ (r=0,338) ve FOTÖ (r=0,235) ölçek puanları arasında yine istatistiksel olarak anlamlı düzeyde pozitif yönlü düşük korelasyon bulunmuştur. Yapılan aşamalı çoklu doğrusal regresyon analizi sonucunda ise BDÖ toplam puanı ve eğitim ayının ZBYÖ toplam puanı üzerine pozitif yönde yordayıcı etkisi olduğu, FOTÖ-A, RDBÖ ve COPE alt ölçek toplam puanlarının ise ZBYÖ puanları üzerinde anlamlı yordayıcı etkisi olmadığı görülmüştür. Bakım yükü şiddetinin genel ruminatif düşünme biçimi ile işlevsel olmayan tutumlar ve ara inançlar tarafından yordanmadığını gösteren bulgularımız dikkate alındığında; bakım yükü üzerinde bilişsel süreçlerden ziyade davranışsal başa çıkma yöntemlerinin etkili olduğu ileri sürülebilir. Bakım veren bireylerde kaçınma davranışlarını hedef alan müdahalelerin kullanılması yaşam kalitesini arttırmada etkili olabilir.
Anahtar Kelime:

The Relationship Between Coping Styles, Depressive Symptom Levels and Caregiver Burden in Caregivers of Children With Disability

Öz:
Parents of children with disabilities may have difficulty in adapting to the caregiving situation and this situation, called caregiver burden, has been reported to be related to coping styles. In our study, it was aimed to investigate the relationship between caregiver burden, depression levels and coping styles in caregivers of children with disability. 84 caregivers of children with disability who applied to special care center were included into the study between 1 March 2018 and 1 May 2018. Sociodemographic data form, Zarit Caregiver Burden Interview (ZBI), Beck Depression Inventory (BDI), Dysfunctional Attitudes Scale (DAS-A), Ruminative Thought Style Questionnaire (RTSQ) and COPE Inventory were applied to the participants. Pearson correlation analysis and multiple linear regression analysis were used to analyze the data. According to Pearson Correlation Analysis, while a statistically significant positive correlation was found between RTSQ and BDI (r=0.290), DAS-A (r=0.242) and COPE subscale scores; there was also a statistically significant low positive correlation between ZBI and BDI (r=0.338) and DAS-A (r=0.235). As a result of the multiple linear regression analysis, the BDI total score and the training duration had a positive predictive effect on the total score of ZBI while the total score of the DAS-A, RTSQ, and COPE subscales did not have a significant predictive effect on ZBI. Considering our findings shows that the caregiver burden levels are not predicted by general ruminative thinking and dysfunctional attitudes and intermediate beliefs; it can be said that behavioral coping methods are more effective than cognitive processes on caregiver burden. Interventions targeting avoidance behaviors in may be more effective in improving the quality of life in caregivers.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
2
2
2
 • Ağargün, M. Y., Beşiroğlu, L., Kıran, Ü. K., Özer, Ö. A. ve Kara, H. (2005). COPE (Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği): Psikometrik özelliklere ilişkin bir ön çalışma. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 6, 221–226. https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/basa-cikma-tutumlarini-degerlendirme-olcegi-toad.pdf
 • Ak, M., Yavuz K.F., Lapsekili N., Türkçapar M.H. (2012). Kronik Psikiyatrik Bozukluğu Bulunan Hastaların ve Bakım Verenlerinin Bakım Yükü Açısından Değerlendirilmesi. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 25 (4), 330-337. https://doi.org/10.5350/DAJPN2012250405
 • Bax, M. C. (1964). Terminology and classification of cerebral palsy. Developmental Medicine & Child Neurology, 6(3), 295–297. https://doi.org/10.1111/j.1469-8749.1964.tb10791.x
 • Beck, A. T., Ward, C. H., Mendelson, M., Mock, J. ve Erbaugh, J. (1961). An inventory for measuring depression. Archives of General Psychiatry 4(6), 561–571. https://doi.org/10.1001/archpsyc.1961.01710120031004
 • Beck A. (2008). The Evolution of the Cognitive Model of Depression and Its Neurobiological Correlates. American Journal of Psychiatry, 165(8), 969–977. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2008.08050721
 • Beşer, N. G. ve İnci, F. (2014). Evaluation of group counseling for families of intellectual disabled children. Journal of Psychiatric Nursing, 5(2), 84–91. https://doi.org/10.5505/phd.2014.94830
 • Bianchi, M., Flesch, L. D., da Costa Alves, E. V., Batistoni, S. S. T. ve Neri, A. L. (2016). Zarit burden interview psychometric indicators applied in older people caregivers of other elderly. Revista Latino-Americana de Enfermagem, 24. https://doi.org/10.1590/1518-8345.1379.2835
 • Brehaut, J. C., Kohen, D. E., Raina, P., Walter, S. D., Russell, D. J., Swinton, M., ... Rosenbaum, P. (2004). The Health of Primary Caregivers of Children with Cerebral Palsy: How Does It Compare with That of Other Canadian Caregivers? Pediatrics, 114(2), e182–e191. https://doi.org/10.1542/peds.114.2.e182
 • Brinker, J. K. ve Dozois, D. J. A. (2009). Ruminative thought style and depressed mood. Journal of Clinical Psychology, 65(1), 1–19. https://doi.org/10.1002/jclp.20542
 • Cadman, D., Rosenbaum, P. ve Offord, D. R. (1991). Children with chronic illness: Family and parent demographic characteristics and psychosocial adjustments. Pediatrics, 87(6), 884–889. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2034494/
 • Cangür, Ş., Civan, G., Çoban, S., Koç, M., Karakoç, H., Budak, S., ... Ankarali, H. (2013). Düzce İlinde Bedensel ve / veya Zihinsel Engelli Bireylere Sahip Ailelerin Toplumsal Yaşama Katılımlarının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3(3), 1–9. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/56549
 • Carver, C. S., Scheier, M. F. ve Weintraub, K. J. (1989). Assessing Coping Strategies: A Theoretically Based Approach. Journal of Personality and Social Psychology, 56(2), 267–283. https://doi.org/10.1037/0022-3514.56.2.267
 • Cetinbakis, G., Bastug, G. ve Ozel-Kizil, E. T. (2018). Factors contributing to higher caregiving burden in Turkish mothers of children with autism spectrum disorders. International Journal of Developmental Disabilities, 3869, 66(1), 46–53. https://doi.org/10.1080/20473869.2018.1478630
 • Chan, S. W. (2011). Global Perspective of Burden of Family Caregivers for Persons with Schizophrenia. Archives of Psychiatric Nursing, 25(5), 339–349. https://doi.org/10.1016/j.apnu.2011.03.008
 • Collins, R. N. ve Kishita, N. (2018). The Effectiveness of Mindfulness- and Acceptance-Based Interventions for Informal Caregivers of People with Dementia: A Meta-Analysis. The Gerontologist, 59(4), e363–e379. https://doi.org/10.1093/geront/gny024
 • Cotelo, N. V., Rodríguez, N. F. A., Pérez, J. A. F., Iglesias, J. C. A. ve Lago, M. R. (2015). Burden and associated pathologies in family caregivers of Alzheimer’s disease patients in Spain. Pharmacy Practice, 13(2), 521. https://doi.org/10.18549/pharmpract.2015.02.521
 • Dyson, L. (1993). Response to the presence of a child with disabilities: parental stress and family functioning over time. American Journal of Mental Retardation, 98(2):207–218. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7691096/
 • Ergh, T. C., Hanks, R. A., Rapport, L. J. ve Coleman, R. D. (2003). Social Support Moderates Caregiver Life Satisfaction Following Traumatic Brain Injury. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology (Neuropsychology, Development and Cognition: Section A), 25(8), 1090–1101. https://doi.org/10.1076/jcen.25.8.1090.16735
 • Folkman, S. ve Lazarus, R. S. (1980). An Analysis of Coping in a Middle-Aged Community Sample. Journal of Health and Social Behavior, 21(3), 219–239. https://doi.org/10.2307/2136617
 • Folkman, S. ve Lazarus, R. S. (1985). If It Changes It Must Be a Process. Study of Emotion and Coping During Three Stages of a College Examination. Journal of Personality and Social Psychology, 48(1), 150–170. https://doi.org/10.1037/0022-3514.48.1.150
 • Friedreich, W. N., Wilturner, L. R. ve Cohen, D. S. (1985). Coping resources and parenting mentally retarded children. American Journal on Mental Deficiency, 90(2), 130–139. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/4050873/
 • Garnefski, N., Legerstee, J., Kraaij, V., van Den Kommer, T. ve Teerds, J. A. N. (2002). Cognitive coping strategies and symptoms of depression and anxiety: a comparison between adolescents and adults. Journal of Adolescence, 25(6), 603–611. https://doi.org/10.1006/jado.2002.0507
 • Gormez, A. (2017). Zihinsel Yetersizliği Olan Yetişkinlerin Aileleri Üzerindeki Bakım Yükü ve İlişkili Faktörler. Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, 22(3), 169–176. https://doi.org/10.21673/anadoluklin.327742
 • Hankin, B. L. (2008). Stability of Cognitive Vulnerabilities to Depression: A Short-Term Prospective Multiwave Study. Journal of Abnormal Psychology, 117(2), 324–333. https://doi.org/10.1037/0021-843X.117.2.324
 • Hisli, N. (1988). Beck Depresyon Envanteri’nin Geçerliği Üzerine Bir Çalışma. Türk Psikoloji Dergisi, 22, 118–126.
 • İnci, F. H., Erdem, M. (2008). Bakım verme yüküölçeğinin Türkçeye uyarlanması geçerlik ve güvenilirliği. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 11(4), 85–95.
 • Kandel, I. ve Merrick, J. (2003). The Birth of a Child with Disability. Coping by Parents and Siblings. The Scientific World Journal, 3, 741–750. https://doi.org/10.1100/tsw.2003.63
 • Karatepe, H. T., Yavuz, F. K. ve Turkcan, A. (2013). Ruminatif düşünme biçimi ölçeri’nin Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği. Klinik Psikofarmakoloji Bulteni, 23(3), 231–241. https://doi.org/10.5455/bcp.20121130122311
 • King, G., King, S., Rosenbaum, P. ve Goffin, R. (1999). Family-centered caregiving and well-being of parents of children with disabilities: Linking process with outcome. Journal of Pediatric Psychology, 24(1), 41–53. https://doi.org/10.1093/jpepsy/24.1.41
 • Kneebone, I. I. ve Martin, P. R. (2003). Coping and caregivers of people with dementia. British Journal of Health Psychology, 8(1), 1–17. https://doi.org/10.1348/135910703762879174
 • Landon, J., Shepherd, D. ve Goedeke, S. (2018). Predictors of Satisfaction with Life in Parents of Children with Autism Spectrum Disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 48(5), 1640–1650. https://doi.org/10.1007/s10803-017-3423-7
 • Leonard, B. J., Johnson, A. L. ve Brust, J. D. (1993). Caregivers of Children with Disabilities: A Comparison of Those Managing “OK” and Those Needing More Help. Children’s Health Care, 22(2), 93–105. https://doi.org/10.1207/s15326888chc2202_2
 • Litman, J. A. (2006). The COPE inventory: Dimensionality and relationships with approach- and avoidance-motives and positive and negative traits. Personality and Individual Differences, 41(2), 273–284. https://doi.org/10.1016/j.paid.2005.11.032
 • Lovell, B. (2018). Predicting Potentially Harmful Psychological and Physical Behaviours by Parental Caregivers toward Children with Autism Spectrum Disorder. Journal of Child and Family Studies, 27(8), 2422–2429. https://doi.org/10.1007/s10826-018-1087-3
 • Lyons, A. M., Leon, S. C., Phelps, C. E. R. ve Dunleavy, A. M. (2010). The impact of child symptom severity on stress among parents of children with ASD: The moderating role of coping styles. Journal of Child and Family Studies, 19(4), 516–524. https://doi.org/10.1007/s10826-009-9323-5
 • Mitchell, A., Pössel P. (2017). Repetitive Negative Thinking: The Link Between Caregiver Burden and Depressive Symptoms. Oncology Nursing Forum, 44(2), 210–216. https://doi.org/10.1188/17.ONF.210-216
 • Newacheck, P. W. (2004). Health Services Use and Health Care Expenditures for Children with Disabilities. Pediatrics, 114(1), 79–85. https://doi.org/10.1542/peds.114.1.79
 • Nolen-Hoeksema, S. (1987). Sex Differences in Unipolar Depression: Evidence and Theory. Psychological Bulletin, 101(2), 259–282. https://doi.org/10.1037/0033-2909.101.2.259
 • Paller, K. A., Creery, J. D., Florczak, S. M., Weintraub, S., Mesulam, M. M., Reber, P. J., ... Maslar, M. (2015). Benefits of mindfulness training for patients with progressive cognitive decline and their caregivers. American Journal of Alzheimer’s Disease and Other Dementias, 30(3), 257–267. https://doi.org/10.1177/1533317514545377
 • Panicker, A. S. ve Ramesh, S. (2019). Psychological status and coping styles of caregivers of individuals with intellectual disability and psychiatric illness. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 32(1), 1–14. https://doi.org/10.1111/jar.12496
 • Pearlin, L. I., Mullan, J. T., Semple, S. J. ve Skaff, M. M. (1990). Caregiving and the stress process: An overview of concepts and their measures. Gerontologist 30(5), 583–594. https://doi.org/10.1093/geront/30.5.583
 • Perlick, D. A., Gonzalez, J., Michael, L., Huth, M., Culver, J., Kaczynski, R., ... Miklowitz, D. J. (2012). Rumination, gender, and depressive symptoms associated with caregiving strain in bipolar disorder. Acta Psychiatrica Scandinavica, 126(5), 356–362. https://doi.org/10.1111/j.1600-0447.2012.01874.x
 • Piazza, V. E., Floyd, F. J., Mailick, M. R. ve Greenberg, J. S. (2014). Coping and psychological health of aging parents of adult children with developmental disabilities. American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities, 119(2), 186–198. https://doi.org/10.1352/1944-7558-119.2.186
 • Picardi, A., Gigantesco, A., Tarolla, E., Stoppioni, V., Cerbo, R., Cremonte, M., ... Nardocci, F. (2018). Parental Burden and its Correlates in Families of Children with Autism Spectrum Disorder: A Multicentre Study with Two Comparison Groups. Clinical Practice & Epidemiology in Mental Health, 14, 143–176 https://doi.org/10.2174/1745017901814010143
 • Raina, P., O’Donnell, M., Schwellnus, H., Rosenbaum, P., King, G., Brehaut, J., ... Wood, E. (2004). Caregiving process and caregiver burden: Conceptual models to guide research and practice. BMC Pediatrics, 4(1). https://doi.org/10.1186/1471-2431-4-1
 • Riso, L. P., Du Toit, Blandino, J. A., Penna, S., Dacey, S., Duin, J. S., ... Ulmer, C. S. (2003). Cognitive aspects of chronic depression. Journal of Abnormal Psychology, 112(1), 72–80. https://doi.org/10.1037/0021-843X.112.1.72
 • Robinson, M. S. ve Alloy, L. B. (2003). Negative cognitive styles and stress-reactive rumination interact to predict depression: A prospective study. Cognitive Therapy and Research, 27, 275–291. https://link.springer.com/article/10.1023/A:1023914416469
 • Scheier, M. F. ve Carver, C. S. (1977). Self-focused attention and the experience of emotion: Attraction, repulsion, elation, and depression. Journal of Personality and Social Psychology, 35(9), 625–636. https://doi.org/10.1037/0022-3514.35.9.625
 • Seltzer, M. M., Greenberg, J. S. ve Krauss, M. W. (1995). A Comparison of Coping Strategies of Aging Mothers of Adults with Mental Illness or Mental Retardation. Psychology and Aging, 10(1), 64–75. https://doi.org/10.1037/0882-7974.10.1.64
 • Su, X., Lau, J. T. F., Mak, W. W. S., Choi, K. C., Feng, T., Chen, X., ... Cheng, J.. (2015). A preliminary validation of the Brief COPE instrument for assessing coping strategies among people living with HIV in China. Infectious Diseases of Poverty, 4(1), 1–10. https://doi.org/10.1186/s40249-015-0074-9
 • Şahin, N. H. ve Şahin, N. (1992). How dysfunctional are the dysfunctional attitudes in another culture? British Journal of Medical Psychology, 65(1), 17–26. https://doi.org/10.1111/j.2044-8341.1992.tb01680.x
 • Thomas, J. ve Altareb, B. (2012). Cognitive vulnerability to depression: An exploration of dysfunctional attitudes and ruminative response styles in the United Arab Emirates. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 85(1), 117–121. https://doi.org/10.1111/j.2044-8341.2011.02015.x
 • Thyen, U., Kuhlthau, K. ve Perrin, J. M. (1999). Employment, Child Care, and Mental Health of Mothers Caring for Children Assisted by Technology. Pediatrics, 103(6), 1235–1242. https://doi.org/10.1542/peds.103.6.1235
 • Turan Gurhopur, F. D. (2017). Family Burden Among Parents of Children with Intellectual Disability. Journal of Psychiatric Nursing, 8(1), 9–16. https://doi.org/10.14744/phd.2017.87609
 • Türe, E., Yazar, A., Akın, F., Aydın, A. (2018). Kronik Hasta Çocuklara Bakım Verenlerin Bakım Verme Yükünün Değerlendirilmesi. Bozok Tıp Dergisi, 8(3), 46–53. https://doi.org/10.16919/bozoktip.403880
 • Wallander, J. L., Varni, J. W., Babani, L., Banis, H. T., Dehaan, C. B. ve Wilcox, K. T. (1989). Disability parameters, chronic strain, and adaptation of physically handicapped children and their mothers. Journal of Pediatric Psychology, 14(1), 23–42. https://doi.org/10.1093/jpepsy/14.1.23
 • Weissman, A. N. ve Beck, A. T. (1978). Development and validation of the dysfunctional attitude scale: A preliminary investigation. Eric Collection. https://eric.ed.gov/?id=ED167619
 • Yu, Y., Liu, Z. W., Zhou, W., Zhao, M., Qiu, D., Li, Y. L. ve Xiao, S. Y. (2019). Cutoff of the Zarit Burden Interview in predicting depression and anxiety. Quality of Life Research, 28(9), 2525–2533. https://doi.org/10.1007/s11136-019-02208-7
 • Zarit, S. H., Reever, K. E. ve Bach-Peterson, J. (1980). Relatives of the impaired elderly: Correlates of feelings of burden. Gerontologist, 20(6), 649–655. https://doi.org/10.1093/geront/20.6.649
 • Zhang, W., Yan, T. T., Du, Y. S. ve Liu, X. H. (2013). Relationship between coping, rumination and posttraumatic growth in mothers of children with autism spectrum disorders. Research in Autism Spectrum Disorders, 7(10), 1204–1210. https://doi.org/10.1016/j.rasd.2013.07.008
APA Ulusoy S, Yilmaz Canturk G, Çelik Z, Mutlu S, Canturk Kaya C, Terzioglu M, Yavuz K (2021). Engelli Çocukların Bakımverenlerinde Başa Çıkma Tutumları ve Depresif Belirti Düzeylerinin Bakım Yükü ile İlişkisi. , 1 - 11. 10.5455/JCBPR.37565
Chicago Ulusoy Sevinç,Yilmaz Canturk Gulsum,Çelik Zülal,Mutlu Songül,Canturk Kaya Canan,Terzioglu Merve,Yavuz K.Fatih Engelli Çocukların Bakımverenlerinde Başa Çıkma Tutumları ve Depresif Belirti Düzeylerinin Bakım Yükü ile İlişkisi. (2021): 1 - 11. 10.5455/JCBPR.37565
MLA Ulusoy Sevinç,Yilmaz Canturk Gulsum,Çelik Zülal,Mutlu Songül,Canturk Kaya Canan,Terzioglu Merve,Yavuz K.Fatih Engelli Çocukların Bakımverenlerinde Başa Çıkma Tutumları ve Depresif Belirti Düzeylerinin Bakım Yükü ile İlişkisi. , 2021, ss.1 - 11. 10.5455/JCBPR.37565
AMA Ulusoy S,Yilmaz Canturk G,Çelik Z,Mutlu S,Canturk Kaya C,Terzioglu M,Yavuz K Engelli Çocukların Bakımverenlerinde Başa Çıkma Tutumları ve Depresif Belirti Düzeylerinin Bakım Yükü ile İlişkisi. . 2021; 1 - 11. 10.5455/JCBPR.37565
Vancouver Ulusoy S,Yilmaz Canturk G,Çelik Z,Mutlu S,Canturk Kaya C,Terzioglu M,Yavuz K Engelli Çocukların Bakımverenlerinde Başa Çıkma Tutumları ve Depresif Belirti Düzeylerinin Bakım Yükü ile İlişkisi. . 2021; 1 - 11. 10.5455/JCBPR.37565
IEEE Ulusoy S,Yilmaz Canturk G,Çelik Z,Mutlu S,Canturk Kaya C,Terzioglu M,Yavuz K "Engelli Çocukların Bakımverenlerinde Başa Çıkma Tutumları ve Depresif Belirti Düzeylerinin Bakım Yükü ile İlişkisi." , ss.1 - 11, 2021. 10.5455/JCBPR.37565
ISNAD Ulusoy, Sevinç vd. "Engelli Çocukların Bakımverenlerinde Başa Çıkma Tutumları ve Depresif Belirti Düzeylerinin Bakım Yükü ile İlişkisi". (2021), 1-11. https://doi.org/10.5455/JCBPR.37565
APA Ulusoy S, Yilmaz Canturk G, Çelik Z, Mutlu S, Canturk Kaya C, Terzioglu M, Yavuz K (2021). Engelli Çocukların Bakımverenlerinde Başa Çıkma Tutumları ve Depresif Belirti Düzeylerinin Bakım Yükü ile İlişkisi. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 10(1), 1 - 11. 10.5455/JCBPR.37565
Chicago Ulusoy Sevinç,Yilmaz Canturk Gulsum,Çelik Zülal,Mutlu Songül,Canturk Kaya Canan,Terzioglu Merve,Yavuz K.Fatih Engelli Çocukların Bakımverenlerinde Başa Çıkma Tutumları ve Depresif Belirti Düzeylerinin Bakım Yükü ile İlişkisi. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi 10, no.1 (2021): 1 - 11. 10.5455/JCBPR.37565
MLA Ulusoy Sevinç,Yilmaz Canturk Gulsum,Çelik Zülal,Mutlu Songül,Canturk Kaya Canan,Terzioglu Merve,Yavuz K.Fatih Engelli Çocukların Bakımverenlerinde Başa Çıkma Tutumları ve Depresif Belirti Düzeylerinin Bakım Yükü ile İlişkisi. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.1, 2021, ss.1 - 11. 10.5455/JCBPR.37565
AMA Ulusoy S,Yilmaz Canturk G,Çelik Z,Mutlu S,Canturk Kaya C,Terzioglu M,Yavuz K Engelli Çocukların Bakımverenlerinde Başa Çıkma Tutumları ve Depresif Belirti Düzeylerinin Bakım Yükü ile İlişkisi. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi. 2021; 10(1): 1 - 11. 10.5455/JCBPR.37565
Vancouver Ulusoy S,Yilmaz Canturk G,Çelik Z,Mutlu S,Canturk Kaya C,Terzioglu M,Yavuz K Engelli Çocukların Bakımverenlerinde Başa Çıkma Tutumları ve Depresif Belirti Düzeylerinin Bakım Yükü ile İlişkisi. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi. 2021; 10(1): 1 - 11. 10.5455/JCBPR.37565
IEEE Ulusoy S,Yilmaz Canturk G,Çelik Z,Mutlu S,Canturk Kaya C,Terzioglu M,Yavuz K "Engelli Çocukların Bakımverenlerinde Başa Çıkma Tutumları ve Depresif Belirti Düzeylerinin Bakım Yükü ile İlişkisi." Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 10, ss.1 - 11, 2021. 10.5455/JCBPR.37565
ISNAD Ulusoy, Sevinç vd. "Engelli Çocukların Bakımverenlerinde Başa Çıkma Tutumları ve Depresif Belirti Düzeylerinin Bakım Yükü ile İlişkisi". Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi 10/1 (2021), 1-11. https://doi.org/10.5455/JCBPR.37565