Yıl: 2021 Cilt: 41 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1 - 34 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.26650/SP2019-0081

Psikoterapi Araştırmalarında Konuşma Çözümlemesi: Yöntemsel Bir Gözden Geçirme

Öz:
Konuşma çözümlemesi sosyal bilimler içinde gelişme göstermiş, temel olarakdoğal konuşmaları inceleyen ve konuşmacıların etkileşimlerine dair belirliözellikleri açığa çıkaran bir nitel araştırma yöntemidir. Psikoterapi araştırmalarınicel ve nitel pek çok farklı araştırma yöntemini kullanarak psikoterapi süreci veetkililiğini belirleyen özellikleri anlamayı hedeflemiştir. Psikoterapide uzmanlarve danışanlar arasındaki etkileşime dair öğeler bu özelliklerden biri olarakgörülmüş ve konuşma çözümlemesi de psikoterapi araştırmalarında kullanılanyöntemlerden biri haline gelmiştir. Ülkemizde konuşma çözümlemesi sosyoloji,eğitim bilimleri ve psikolojinin çeşitli alt alanlarında bir araştırma yöntemiolarak daha bilinir olmakla birlikte psikoterapi araştırmaları özelinde konuşmaçözümlemesinin ne tür sorulara cevap verebileceği ile ilgili Türkçe kaynakeksikliği bulunmaktadır. Bu nedenle bu yazı konuşma çözümlemesinin psikoterapiaraştırmalarında nasıl kullanıldığı ile ilgili temel kuramsal ve yöntemsel konularıve alan yazındaki çalışmaları gözden geçirmeyi amaçlamaktadır. Konuşmaçözümlemesini kullanarak psikoterapi etkileşimlerini inceleyen çalışmalaryorumsamacı psikoterapi araştırmaları geleneği içinde değerlendirilmektedir.Konuşma çözümlemesi temel varsayımları ve kendine özgü analiz yöntemleri ileterapist ve danışanların psikoterapi sürecini ortak bir şekilde nasıl inşa ettikleri vesüreçteki değişimlerin hangi konuşma araçları yoluyla hayata geçirildiğine dairçıkarımlar yapmaya imkan vermektedir. Psikoterapi araştırmaları alan yazınındakonuşma çözümlemesi kullanılarak yapılan çalışmalar pek çok sorunun cevabınıaramaktadır. Şimdiye kadar yapılan araştırmaların terapötik müdahaleler,terapi ilişkisine dair öğeler ve psikoterapinin etkilerini anlamak gibi üç temelçalışma alanı etrafında şekillendiği söylenebilir. Bu yazıda da alan yazındakibulguların özetlenmesiyle çalışmaların psikoterapi pratiğine dair çıkarımlarınayer verilmekte ve son dönemde ön plana çıkan araştırma eğilimlerinden sözedilmektedir. Aynı zamanda Türkçe bir psikoterapi kesitinin örnek analizinede yer verilmektedir. Son olarak, psikoterapide konuşma analizinin, bireyselve kültürel olarak uyarlanmış psikoterapi uygulamalarına kayda değer katkılarıolduğu sonucuna varılmıştır. Psikoterapide sonuç araştırmaları ve karmayöntemli araştırma tasarımlarının da gelecekte öne çıkacağı düşünülmektedir
Anahtar Kelime:

Conversation Analysis in Psychotherapy Research: A Methodological Review

Öz:
Conversation analysis is a qualitative research method developed in social sciences that inspects naturally occurring conversations and reveals the particular characteristics of conversationalists’ interactions. Psychotherapy research aims to understand the features that determine the psychotherapy process and its effectiveness by using many different qualitative and quantitative research methods. The characteristics of interactions between psychotherapists and clients in psychotherapy are one of these features, and conversation analysis has become one of the methods used in psychotherapy research. Although conversation analysis in Turkey is better known as a research method in sociology, educational sciences, and various subfields of psychology, there is a lack of Turkish resources on the kind of questions conversation analysis can answer in psychotherapy research. Hence, the current article provides theoretical and methodological information about how conversation analysis is utilized in psychotherapy research and reviews the literature. Studies examining psychotherapy interactions using this method belong to the psychotherapy research tradition based on hermeneutics. Conversation analysis makes inferences about how therapists and clients jointly construct the psychotherapy process and how changes take place using its unique assumptions and analysis methods. In the psychotherapy research literature, conversation analysis studies have sought answers to many questions. The research hitherto has evolved around three main areas of study: therapeutic interventions, elements of the therapeutic relationship, and the effects of psychotherapy. In this paper, the literature findings are summarized and the implications of these studies for the practice of psychotherapy and recent research trends are touched upon. Furthermore, the analysis of a Turkish psychotherapy extract is illustrated. Finally, the article concludes that conversation analysis in psychotherapy makes noteworthy contributions to individually and culturally tailored psychotherapy practice. Research on psychotherapy outcomes and mixed-method designs are expected to become prominent in the future.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ablon, J. S., Levy, R. A. ve Smith-Hansen, L. (2011). The contributions of the psychotherapy process Q-set to psychotherapy research. Research in Psychotherapy: Psychopathology, Process and Outcome, 14(1), 14–48. https://doi.org/10.4081/ripppo.2011.46
 • Antaki, C. (2008). Formulations in psychotherapy. A. Perakyla, C. Antaki, S. Vehvilainen, ve I. Leudars (Ed.), Conversation analysis and psychotherapy içinde (s. 26-42). Cambridge University Press.
 • Antaki, C., Barnes, R. ve Leudar, I. (2005). Diagnostic formulations in psychotherapy. Discourse Studies, 7(6), 627-647. https://doi.org/10.1177%2F1461445605055420
 • Arkonaç, S. A. (2014). Psikolojide söz ve anlam analizi: Niteliksel duruş. Ayrıntı Yayınları.
 • Arminen, I. (2004). Second stories: The salience of interpersonal communication for mutual help in Alcoholics Anonymous. Journal of Pragmatics, 36, 319-347. https://doi.org/10.1016/j.pragma. 2003.07.001
 • Atkinson, J. M. ve Heritage, J. (1999). Transcript notation - structures of social action: Studies in conversation analysis. Aphasiology, 13(4-5), 243-249. https://doi.org/10.1080/026870399402073
 • Avdi, E. ve Georgaca, E. (2007). Discourse analysis and psychotherapy: A critical review. European Journal of Psychotherapy and Counselling, 9(2), 157-176. https://doi. org/10.1080/13642530701363445
 • Baltacı, S. ve Gençöz, F. (2019). Psikolojide Lacanyen söylem analizi yaklaşımı: Madde bağımlılığı ve yasa ilişkisinin terapi sürecinde incelenmesi örneği. AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, 6(1), 38-62. https://doi.org/10.31682/ayna.482168
 • Barriga, L. ve Villalta, M. (2019). Analysis of the conversation: Psychotherapy of depressed adolescents with attempted suicide in a hospital context. Terapia Psicologica, 37(1), 39-51. http://teps.cl/index. php/teps/article/view/246
 • Bartesaghi, M. (2009). Conversation and psychotherapy: How questioning reveals institutional answers. Discourse Studies, 11(2), 153-177. https://doi.org/10.1177%2F1461445608100942
 • Bercelli, F., Rossano, F. ve Viaro, M. (2008). Clients’ responses to therapists’ reinterpretations. A. Perakyla, C. Antaki, S. Vehvilainen ve I. Leudars (Ed.), Conversation analysis and psychotherapy içinde (s. 43-61). Cambridge University Press.
 • Biggerstaff, D. (2012). Qualitative research methods in psychology. G. Rossi (Ed.), Psychology: Selected papers içinde (s. 175-206). InTech.
 • Bordin, E. S. (1979). The generalizability of the psychoanalytic concept of the working alliance. Psychotherapy: Theory, Research & Practice, 16(3), 252-260. https://doi.org/10.1037/h0085885
 • Braakmann, D. (2015). Historical paths in psychotherapy research. O. Gelo, A. Pritz ve B. Rieken (Ed.), Psychotherapy research içinde (s. 39-65). Springer.
 • Breuer, J. ve Freud, S. (1957). Studies on hysteria. Basic Books.
 • Buchholz, M. B. ve Kachele, H. (2017). From turn-by-turn to larger chunks of talk: An exploratory study in psychotherapeutic micro-processes using conversation analysis. Research in Psychotherapy: Psychopathology, Process and Outcome, 20, 161-178. https://doi.org/10.4081/ripppo.2017.257
 • Buchholtz, M. B., Spiekermann, J. ve Kachele, H. (2015). Rhythm and blues- Amalie’s 152nd session: From psychoanalysis to conversation and metaphor analysis-and back again. The International Journal of Psychoanalysis, 96(3), 877-910. http://doi.org/10.1111/1745-8315.12329
 • Bulut, B. P. (2019). Psikanalitik yönelimli psikoterapi seanslarındaki sessizliğin konuşma analizi ile incelenmesi. AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, 6(1). 63-84. https://doi.org/10.31682/ayna.503291
 • Burbaum, C., Stresing, A. M., Fritzsche, K., Auer, P., Wirsching, M. ve Lucius-Hoene, G. (2010). Medically unexplained symptoms as a threat to patients’ identity?: A conversation analysis of patients’ reactions to psychosomatic attributions. Patient Education and Counseling, 79(2), 207- 217. https://doi.org/10.1016/j.pec.2009.09.043
 • Büyükgüzel, S. ve Gül, S. (2015). Tartışmada örtüşme ve örtüşmelerin çözümü. Mersin University Journal of Linguistics & Literature/Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi, 12(2), 95-113. http://ded.mersindilbilim.info/tr/pub/issue/19515/207876
 • Cardoso, C., Pinto, D. ve Ribeiro, E. (2019). Therapist’s actions after therapeutic collaboration breaks: A single case study. Psychotherapy Research, Advance online publication. https://www.tandfonline. com/doi/full/10.1080/10503307.2019.1633483
 • Clarke, V. ve Braun, V. (2018). Using thematic analysis in counselling and psychotherapy research: A critical reflection. Counselling and Psychotherapy Research, 18(2), 107-110. https://doi. org/10.1002/capr.12165
 • Creswell, J. W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni (3. Baskıdan çeviri) (M. Bütün, S. B. Demir, Çev. ed.). Siyasal Kitabevi.
 • Davis, K. (1986). The process of problem (re)formulation in psychotherapy. Sociology of Health and Illness, 8(1), 44-74. https://doi.org/10.1111/1467-9566.ep11346469
 • Dilekler, İ. (2018). Intersubjectivity in psychotherapy: Perspectives of sadomasochism and conversation analysis (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Middle East Technical University, Ankara.
 • Elliott, R. (2010). Psychotherapy change process research: Realizing the promise. Psychotherapy Research, 20(2), 123-135. https://doi.org/10.1080/10503300903470743
 • Elliott, R. ve Farber, B. A. (2010). Carl Rogers: Idealistic pragmatist and psychotherapy research pioneer. L. G. Castonguay, J. C. Muran, L. Angus, J. A. Hayes, N. Ladany ve T. Anderson (Ed.), Bringing psychotherapy research to life: Understanding change through the work of leading clinical researchers içinde (s. 17-27). American Psychological Association.
 • Emanuela, C. ve Carmela, M. (2013). Clinical psychology and research: Epistemological notes, Mediterranean Journal of Clinical Psychology, 1(1), 1-9. https://doi.org/10.6092/2282-1619/2013. 1.900
 • Emil Öğünç, N. ve Eren, N. (2012). Borderline kişilik bozukluğu gösteren hastalarda psikodinamik grup psikoterapi sürecinin nesne ilişkileri üzerine etkileri. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 3(1), 30- 37. 10.5505/phd.2012.20591
 • Eysenck, H. J. (1952). The effects of psychotherapy: An evaluation. Journal of Consulting Psychology, 16(5), 319-324. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/h0063633 Fitzgerald, P. (2013). Therapy talk: Conversation analysis in practice. Palgrave Macmillan.
 • Fox, D., Prilleltensky, I. ve Austin, S. (2009). Eleştirel psikoloji (G. Kayacı Sevinç, İ. Demirok, B. Gürsel, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Friedlander, M. L., Sutherland, O., Sandler, S., Kortz, L., Bernardi, S., Lee, H. H. V. ve Drozd, A. (2012). Exploring corrective experiences in a successful case of short-term dynamic psychotherapy. Psychotherapy, 49(3), 349-363. https://doi.org/10.1037/a0023447 Garfinkel, H. (1967). Studies in ethnomethodology. Prentice-Hall.
 • Gelso, C. J. ve Hayes, J. A. (2007). Countertransference and the inner world of the psychotherapist: Perils and possibilities. Mahwah, New Jersey: Erlbaum.
 • Georgaca, E. ve Avdi, E. (2009). Evaluating the talking cure: The contribution of narrative, discourse, and conversation analysis to psychotherapy assessment. Qualitative Research in Psychology, 6(3), 233-247. https://doi.org/10.1080/14780880802146
 • Gonçalves, M. M. ve Angus, L. (2017). Narrative measures in psychotherapy research: Introducing the special section. Psychotherapy Research, 27(3), 251-252. https://psycnet.apa.org/doi/10.1080/105 03307.2016.1265687
 • Grzanka, P. R. ve Miles, J. R. (2016). The problem with the phrase “intersecting identities”: LGBT affirmative therapy, intersectionality, and neoliberalism. Sexuality Research and Social Policy, 13(4), 371-389. 10.1007/s13178-016-0240-2
 • Gülüm, İ. V., Soygüt, G. ve Safran, J. D. (2018). A comparison of pre-dropout and temporary rupture sessions in psychotherapy. Psychotherapy Research, 28(5), 685-707. https://doi.org/10.1080/1050 3307.2016.1246765
 • Haakana, M. (2010). Laughter and smiling: Notes on co-occurrences. Journal of Pragmatics, 42(6), 1499-1512. https://doi.org/10.1016/j.pragma.2010.01.010
 • Halonen, M. (2008). Person reference as a device for constructing experiences as typical in group therapy. A. Perakyla, C. Antaki, S. Vehvilainen ve I. Leudars (Ed.), Conversation analysis and psychotherapy içinde (s. 139-151). Cambridge University Press.
 • Harper, D. ve Thompson, (2012). Qualitative research methods in mental health and psychotherapy: A guide for students and practitioners. Wiley-Blackwell.
 • Heritage, J. (1998). Conversation analysis and institutional talk: Analyzing distinctive turn-taking systems. S. Cmejrkova, J. Hoffmannova, O. Müllerova ve J. Svetla (Ed.). Proceedings of the 6th International Congress of IADA (International Association for Dialog Analysis) içinde (s. 3-17). Niemeyer.
 • Heritage, J. ve Watson, D. R. (1979). Formulations as conversational objects. G. Psathas (Ed), Everyday language: Studies in ethnomethodology içinde (s. 123-162).Irvington.
 • Hunsley, J. ve Lee, C. M. (2010). Introduction to clinical psychology: An evidence-based approach. Hoboken: Wiley Global Education.
 • Hutchby, I. (2005). “Active listening”: Formulations and the elicitation of feelings-talk in child counselling. Research on Language and Social Interaction, 38(3), 303-329. https://doi.org/10.1207/ s15327973rlsi3803_4
 • Hutchby, I. ve Wooffitt, R. (2008). Conversation analysis. Cornwall: Polity.
 • Jefferson, G. (2004). Glossary of transcript symbols with an introduction. G. H. Lerner (Ed.). Conversation analysis: Studies from the first generation içinde (s. 13-31). John Benjamins Publishing Company
 • Kardaş İşler, N., Şahin, A. E., ve Balaman, U. (2019). Öğrenci katılımına zemin hazırlayan etkileşimsel bir kaynak: Eksik tasarlanmış sözceler. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 45(45), 376-396.
 • Keselman, H., Osvaldsson Cromdal, K., Kullgard, N. ve Holmqvist, R. (2018). Responding to mentalization invitations in psychotherapy sessions-A conversation analysis approach. Psychotherapy Research, 28(4), 654-666. https://doi.org/10.1080/10503307.2016.1219422
 • Kinnell, A. M. K. ve Maynard, D. W. (1996). The delivery and receipt of safer sex advice in pretest counseling sessions for HIV and AIDS. Journal of Contemporary Ethnography, 24(4), 405-437. https://doi.org/10.1177%2F089124196024004002
 • Knox, S. ve Lutz, W. (2014). Quantitative and qualitative methods in psychotherapy research. Routledge.
 • Kondratyuk, N. ve Perakyla, A. (2011). Therapeutic work with the present moment: A comparative conversation analysis of existential and cognitive therapies. Psychotherapy Research 21(3), 316- 330. https://doi.org/10.1080/10503307.2011.570934
 • Kontunen, J., Weiste, E., Liukkonen, T., Timonen, M. V. ve Aaltonen, J. (2019). Predicting response to interpersonal counselling (IPC) from case formulation: A systematic comparison between recovered and unchanged depressive cases. Counselling Psychology Quarterly, Advance online publication. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09515070.2019.1588101
 • Kuş, E. (2007). Sosyal bilim metodolojisinde paradigma dönüşümü ve psikolojide nitel araştırma. Türk Psikoloji Yazıları, 10(20), 19-41.
 • Larkin, M. ve Thompson, A. R. (2012). Interpretative phenomenological analysis in mental health and psychotherapy research. A. R. Thompson ve D. Harper (Ed), Qualitative research methods in mental health and psychotherapy: A guide for students and practitioners içinde (s. 99-116). WileyBlackwell.
 • Lemma, A. (2003). Introduction to the practice of psychoanalytic psychotherapy. Wiley.
 • Lepper, G. ve Mergenthaler, E. (2008). Observing therapeutic interaction in the “Lisa” case. Psychotherapy Research, 18(6), 634-644. https://psycnet.apa.org/doi/10.1080/10503300701442001
 • Levitt, H., Korman, Y. ve Angus, L. (2000). A metaphor analysis in treatments of depression: Metaphor as a marker of change. Counselling Psychology Quarterly, 13(1), 23-35. https://doi. org/10.1080/09515070050011042
 • MacMartin, C. (2008). Resisting optimistic questions in narrative and solution-focused therapies. A. Perakyla, C. Antaki, S. Vehvilainen ve I. Leudars (Ed.), Conversation analysis and psychotherapy içinde (s. 80-99). Cambridge University Press.
 • Madill, A., Widdicombe, S. ve Barkham, M. (2001). The potential of conversation analysis for psychotherapy research. The Counseling Psychologist, 29(3), 413-434. https://doi.org/10.1177/ 0011000001293006
 • McGee, D., Vento, A. D. ve Bavelas, J. B. (2005). An interactional model of questions as therapeutic interventions. Journal of Marital and Family Therapy, 31(4), 371-384. https://doi. org/10.1111/j.1752-0606.2005.tb01577.x
 • McHoul, A. ve Rapley, M. (2005). A case of attention-deficit/hyperactivity disorder diagnosis: Sir Karl and Francis B. slug it out on the consulting room floor. Discourse & Society, 16(3), 419-449. https:// doi.org/10.1177%2F0957926505051173
 • Mitchell, S. A. (1988). Relational concepts in psychoanalysis: An integration. Harward University Press.
 • Mondada, L. (2019). Contemporary issues in conversation analysis: Embodiment and materiality, multimodality and multisensoriality in social interaction. Journal of Pragmatics, 145, 47-62. https://doi.org/10.1016/j.pragma.2019.01.016
 • Mörtl, K. ve Gelo, O. C. G. (2015). Qualitative methods in psychotherapy process research. O. C. G. Gelo, A. Pritz ve B. Rieken (Ed.). Psychotherapy research: Foundations, process, and outcome içinde (s. 381-428). Springer.
 • Muntigl, P. ve Horvath, A. O. (2014). “I can see some sadness in your eyes”: When experiential therapists notice a client’s affectual display. Research on Language and Social Interaction, 47(2), 89-108. https://doi.org/10.1080/08351813.2014.900212
 • Neustatter, W. L. (1935). The results of fifty cases treated by psychotherapy. The Lancet, 225(5823), 796-799. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(00)56772-5
 • O’Reilly, M. ve Lester, J. (2019). Applied conversation analysis for counselling and psychotherapy researchers. Counselling and Psychotherapy Research, 19, 97-101. https://doi.org/10.1002/capr.12216
 • O’Reilly, M. ve Parker, N. (2013). ‘You can take a horse to water but you can’t make it drink’: Exploring children’s engagement and resistance in family therapy. Contemporary Family Therapy, 35(3), 491-507. https://doi.org/10.1007/s10591-012-9220-8
 • Perakyla, A. (2011). A psychoanalyst’s reflection on conversation analysis’s contribution to his own therapeutic talk. C. Antaki (Ed.). Applied conversation analysis: Intervention and change in institutional talk içinde (s. 222-242). Palgrave Macmillan.
 • Perakyla, A. (2013). Conversation analysis in psychotherapy. J. Sidnell ve T. Stivers (Ed.). The handbook of conversation analysis içinde (s. 551-574). Wiley-Blackwell.
 • Perakyla, A. (2019). Conversation analysis and psychotherapy: Identifying transformative sequences. Research on Language and Social Interaction, 52(3), 257-280. https://doi.org/10.1080/08351813. 2019.1631044
 • Perakyla, A., Antaki, C., Vehvilainen, S. ve Leudar, I. (2008). Analysing psychotherapy in practice. A. Perakyla, C. Antaki, S. Vehvilainen ve I. Leudars (Ed.), Conversation analysis and psychotherapy içinde (s. 5-25). Cambridge University Press.
 • Perakyla, A. ve Vehvilainen, S. (2003). Conversation analysis and the professional stocks of interactional knowledge. Discourse & Society, 14(6), 727-750. https://doi.org/10.1177%2F09579265030146003
 • Pittenger, R. E., Hockett, C. F. ve Danehy, J. J. (1960). The first five minutes: A sample of microscopic interview analysis. Paul Martineau.
 • Potter, J. ve Edwards, D. (2013). Conversation analysis and psychology. J. Sidnell ve T. Stivers (Ed.), The handbook of conversation analysis içinde (s. 701-725). Wiley-Blackwell.
 • Rapley, M. (2012). Ethnomethodology/Conversation analysis. D. Harper ve A. R. Thompson (Ed.). Qualitative research methods in mental health and psychotherapy: A guide for students and practitioners içinde (s. 177-192). Wiley-Blackwell.
 • Rieken, B. ve Gelo, O. C. G. (2015). The philosophy of psychotherapy science: Mainstream and alternative views. O. C. G. Gelo, A. Pritz ve B. Rieken (Ed.). Psychotherapy research: Foundations, process, and outcome içinde (s. 67-92). Springer.
 • Rozenzweig, S. (1936). Some implicit common factors in diverse methods of psychotherapy. American Journal of Orthopsychiatry, 6(3), 412-415. https://doi.org/10.1111/j.1939-0025.1936.tb05248.x
 • Sacks, H. (1992). Lectures on conversation (2 Cilt). Oxford: Basil Blackwell.
 • Sacks, H., Schegloff, E. ve Jefferson, G. (1974). A simplest systematics for the organization of turntaking for conversation. Language, 50(4), 696-735. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-623550- 0.50008-2
 • Sarı, S. (2019). Terapi ilişkisinin terapist ve danışanın kaçınma örüntüleri açısından incelenmesi: Bir konuşma analizi çalışması. AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, 6(2), 106-126. https://doi.org/10.31682/ ayna.495378
 • Scheflen, A. E. (1973). Communicational structure: Analysis of a psychotherapy transaction. Indiana University Press.
 • Schegloff, E. A. (2007). Sequence organization in interaction: Volume 1: A primer. Cambridge University Press.
 • Sert, O. (2016). Sınıf içi etkileşim ve yabancı dil öğretmeni yetiştirme. Akcan, S. ve Bayyurt, Y.(Ed.). Türkiye’deki yabancı dil eğitimi üzerine görüş ve düşünceler içinde (s. 14-30). Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
 • Sert, O., ve Balaman, U. (2015). Çevrimiçi görev-temelli etkileşimde ortaklaşa bilgi yapılandırmasının konuşma çözümlemesiyle incelenmesi. Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi, 12(2), 45- 72.
 • Sert, O., Balaman, U., Daşkın, N. C., Büyükgüzel, S. ve Ergül, H. (2015a). Konuşma çözümlemesi yöntemi. Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi, 12(2), 1-43.
 • Sert, O., Bozbıyık, M., Elçin, M., ve Turan, S. (2015b). Standart hasta-tıp öğrencisi etkileşiminde ön bilgi iddiaları ve etkileşimsel sorunlar. Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi, 12(2), 4-25.
 • Shaw, C., Chrysikou, V., Davis, S., Gessler, S., Rodin, G. ve Lanceley, A. (2017). Inviting end-oflife talk in initial CALM therapy sessions: A conversation analytic study. Patient Education and Counseling, 100(2), 259-266. http://dx.doi.org/10.1016/j.pec.2016.08.024
 • Shean, G. D. (2013). Controversies in psychotherapy research: Epistemic differences in assumptions about human psychology. American Journal of Psychotherapy, 67(1), 73-87. https://doi.org/10.1176/ appi.psychotherapy.2013.67.1.73
 • Speer, S. (2010). Pursuing views and testing commitments: Hypothetical questions in the psychiatric assessment of transsexual patients. A. F. Freed ve S. Ehrlich (Ed.). Why do you ask: The function of questions in institutional discourse içinde (s. 133-158). Oxford University Press.
 • Stafford, V., Hutchby, I., Karim, K. ve O’Reilly, M. (2016). “Why are you here?” Seeking children’s accounts of their presentation to Child and Adolescent Mental Health Service (CAMHS). Clinical Child Psychology and Psychiatry, 21(1), 3-18. https://doi.org/10.1177 %2F1359104514543957
 • Sutherland, O. ve Strong, T. (2011). Therapeutic collaboration: A conversation analysis of constructionist therapy. Journal of Family Therapy, 33(3), 256-278. https://doi.org/10.1111/j.1467- 6427.2010.00500.x
 • Ten Have, P. (2007). Doing conversation analysis: A practical guide (2. baskı). Sage
 • Thompson, A. R. ve Harper, D. (2012). Introduction. D. Harper ve A. R. Thompson (Ed.). Qualitative research methods in mental health and psychotherapy: A guide for students and practitioners içinde (s. 3-8). Wiley-Blackwell.
 • Vehvilainen, S. (2003). Preparing and delivering interpretations in psychoanalytic interaction. Text, 23(4), 573-606. https://doi.org/10.1515/text.2003.022
 • Vehvilainen, S. (2008). Identifying and managing resistance in psychoanalytic interaction. A. Perakyla, C. Antaki, S. Vehvilainen ve I. Leudars (Ed.), Conversation analysis and psychotherapy içinde s. 120-138). Cambridge University Press.
 • Voutilainen, L., Perakyla, A. ve Ruusuvuori, J. (2010). Recognition and interpretation: Responding to emotional experience in psychotherapy. Research on Language and Social Interaction, 43(1), 85- 107. https://doi.org/10.1080/08351810903474799
 • Voutilainen, L., Perakyla, A. ve Ruusuvuori, J. (2011). Therapeutic change in interaction: Conversation analysis of a transforming sequence. Psychotherapy Research, 21(3), 348-365. https://doi.org/10.1 080/10503307.2011.573509
 • Wallerstein, R. S. (1989). The psychotherapy research project of the Menninger Foundation: An overview. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 57(2), 195-205. https://psycnet.apa.org/ doi/10.1037/0022-006X.57.2.195
 • Weiste, E., Voutilainen, L. ve Perakyla, A. (2016). Epistemic asymmetries in psychotherapy interaction: Therapists’ practices for displaying access to clients’ inner experiences. Sociology of Health & Illness, 38(4), 645-661. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1467-9566.12384
 • Weiste, E. ve Perakyla, A. (2013). A comparative conversation analytic study of formulations in psychoanalysis and cognitive psychotherapy. Research on Language and Social Interaction, 46(4), 299-321. https://doi.org/10.1080/08351813.2013.839093
 • West, W. (2001). Beyond grounded theory: The use of a heuristic approach to qualitative research. Counselling and Psychotherapy Research, 1(2), 126-131. https://doi.org/10.1080/147331401123 31385168
 • Wise, M. J. ve Rapley, M. (2009). Cognitive behaviour therapy, psychosis and attributions of irrationality: Or, how to produce cognitions as ‘faulty’. The Journal of Critical Psychology, Counselling and Psychotherapy, 9(4), 179-196.
 • Wynn, R. ve Wynn, M. (2006). Empathy as an interactionally achieved phenomenon in psychotherapy: Characteristics of some conversational resources. Journal of Pragmatics, 38(9), 1385-1397. https:// doi.org/10.1016/j.pragma.2005.09.008
 • Yao, X. L. ve Ma, W. (2017). Question resistance and its management in Chinese psychotherapy. Discourse Studies, 19(2), 216-233. https://doi.org/10.1177%2F1461445617695700
APA DİLEKLER İ (2021). Psikoterapi Araştırmalarında Konuşma Çözümlemesi: Yöntemsel Bir Gözden Geçirme. Psikoloji çalışmaları (Online), 41(1), 1 - 34. 10.26650/SP2019-0081
Chicago DİLEKLER İlknur Psikoterapi Araştırmalarında Konuşma Çözümlemesi: Yöntemsel Bir Gözden Geçirme. Psikoloji çalışmaları (Online) 41, no.1 (2021): 1 - 34. 10.26650/SP2019-0081
MLA DİLEKLER İlknur Psikoterapi Araştırmalarında Konuşma Çözümlemesi: Yöntemsel Bir Gözden Geçirme. Psikoloji çalışmaları (Online), vol.41, no.1, 2021, ss.1 - 34. 10.26650/SP2019-0081
AMA DİLEKLER İ Psikoterapi Araştırmalarında Konuşma Çözümlemesi: Yöntemsel Bir Gözden Geçirme. Psikoloji çalışmaları (Online). 2021; 41(1): 1 - 34. 10.26650/SP2019-0081
Vancouver DİLEKLER İ Psikoterapi Araştırmalarında Konuşma Çözümlemesi: Yöntemsel Bir Gözden Geçirme. Psikoloji çalışmaları (Online). 2021; 41(1): 1 - 34. 10.26650/SP2019-0081
IEEE DİLEKLER İ "Psikoterapi Araştırmalarında Konuşma Çözümlemesi: Yöntemsel Bir Gözden Geçirme." Psikoloji çalışmaları (Online), 41, ss.1 - 34, 2021. 10.26650/SP2019-0081
ISNAD DİLEKLER, İlknur. "Psikoterapi Araştırmalarında Konuşma Çözümlemesi: Yöntemsel Bir Gözden Geçirme". Psikoloji çalışmaları (Online) 41/1 (2021), 1-34. https://doi.org/10.26650/SP2019-0081